Thông tư liên tịch 85/2000/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
123
lượt xem
8
download

Thông tư liên tịch 85/2000/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 85/2000/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải về việc bổ sung, sửa đổi Thông tư số 59/2000/TTLT-BTC-BGTVT ngày 19/6/2000 của Liên bộ Tài chính - Giao thông vận tải hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn đầu tư dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh (giai đoạn I)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 85/2000/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t Liªn tÞch Tµi chÝnh - Giao th«ng vËn t¶i sè 85/2000/TTLT-BTC-BGTVT ngµy 16 th¸ng 8 n¨m 2000 bæ sung, söa ®æi Th«ng t sè 59/2000/TTLT- BTC-BGTVT ngµy 19/6/2000 cña Liªn Bé Tµi chÝnh - Giao th«ng vËn t¶i híng dÉn qu¶n lý, thanh to¸n vèn ®Çu t dù ¸n X©y dùng ®êng Hå ChÝ Minh (Giai ®o¹n 1) C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng vµ NghÞ ®Þnh sè 12/2000/N§-CP ngµy 5/5/2000 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh phñ. C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 18/2000/Q§-TTg ngµy 3/2/2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ dù ¸n ®Çu t x©y dùng ®êng Hå ChÝ Minh (Giai ®o¹n 1). §Ó ®¸p øng kÞp thêi yªu cÇu qu¶n lý thanh to¸n vèn ®Çu t XDCB dù ¸n x©y dùng ®êng Hå ChÝ Minh (giai ®o¹n 1). Liªn Bé Tµi chÝnh - Bé Giao th«ng vËn t¶i híng dÉn bæ sung, söa ®æi Th«ng t sè 59/2000/TTLT-BTC-BGTVT ngµy 19/6/2000 cña Liªn Bé Tµi chÝnh - Giao th«ng vËn t¶i híng dÉn qu¶n lý, thanh to¸n vèn ®Çu t XDCB cña dù ¸n x©y dùng ®êng Hå ChÝ Minh (giai ®o¹n 1) nh sau: 1. Söa ®iÓm 3.2.1- "§iÒu kiÖn t¹m øng vµ møc vèn t¹m øng" nh sau: Bá ®o¹n "ViÖc t¹m øng theo hîp ®ång x©y l¾p ph¶i ®îc b¶o l·nh cña ng©n hµng vÒ gi¸ trÞ ®îc t¹m øng tríc khi t¹m øng". 2. Söa ®iÓm 3.2.2- "T¹m øng vËt t" nh sau: - C¸c ®¬n vÞ thi c«ng ®îc t¹m øng vèn cho c¸c lo¹i vËt t chñ yÕu ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh gåm xi m¨ng, nhùa ®êng, s¾t thÐp, ®¸, c¸t vµ c¸c cÊu kiÖn b¸n thµnh phÈm nh dÇm cÇu, èng cèng. - Møc t¹m øng: B»ng 50% gi¸ trÞ vËt t cÊu thµnh trong hîp ®ång ®êng, cÇu ®· tËp kÕt t¹i hiÖn trêng. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy ký.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản