intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 88/2001/TTLT/BTC-BGD&ĐT-BNG của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Ngoại giao

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
94
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch 88/2001/TTLT/BTC-BGD&ĐT-BNG của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Ngoại giao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 88/2001/TTLT/BTC-BGD&ĐT-BNG của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn quản lý và cấp phát nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước dành cho Đề án "Đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật ở các cơ sở đào tạo nước ngoài"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 88/2001/TTLT/BTC-BGD&ĐT-BNG của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Ngoại giao

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  cña  Liªn tÞch  é   µi c h Ý n h   é  Gi¸o d ô c   B T ­ B vµ §µ o  t¹o  ­  B é  n g o¹i  giao S è   88/2001/TTLT/  T C­ B G D & § T­B N G   B n g µy  6 th¸ng 11 n¨ m  2001 H íng d É n   u ¶ n  lý  q vµ  c Ê p   h¸t n g u å n  kinh  h Ý  n g © n  s¸ch N h µ  n íc d µ n h   p p c h o  § Ò  ¸n "§µo t¹o  c¸n  é  kh oa  häc  ü  thuËt ë c¸c  b k c¬ së ® µ o  t¹o n íc n g o µi" C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  322/Q§­ sè  TTg  ngµy  th¸ng 4  19    n¨m  2000  cña  Thñ  t   íng ChÝnh phñ  viÖc    vÒ  phª duyÖt        §Ò ¸n “ §µo      khoa  t¹oc¸n bé  häc,kü    thuËt  t¹ c¸cc¬  nícngoµib»ng      së    i   Ng©n  s¸ch Nhµ    níc". C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  77/2001/Q§­ sè  TTg ngµy  th¸ng 5  14    n¨m 2001 cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  chiphÝ  vÒ    cho viÖc ®µo      khoa  t¹oc¸n bé  häc,kü    thuËt   t¹ c¸cc¬  nícngoµib»ng      së    i   ng©n s¸ch Nhµ    níc. Liªn tÞch  Tµi chÝnh    Gi¸o dôc  §µo      Ngo¹igiao  híng    Bé    ­ Bé    vµ  t¹o­ Bé      dÉn thùc hiÖn    viÖc qu¶n    cÊp    lývµ  ph¸tnguån  kinh phÝ    ng©n s¸ch Nhµ      níc dµnh cho      §Ò ¸n "§µo      khoa  t¹oc¸n bé  häc,kü thuËtt¹ c¸c c¬  nícngoµi" nh      i   së         sau: I. u y  ® Þ n h  c h u n g   q 1.§èit      îng ®µo  t¹o: Trong  Th«ng   tnµy   îng ®µo    ®èi t   t¹otheo ®Ò       ¸n "§µo      khoa  t¹oc¸n bé  häc  kü thuËtë    së    c¸cc¬  ®µo      t¹onícngoµi" ® îchiÓu      c¸c®èi t        lµtÊtc¶     îng ®µo    t¹o ® îc nªu  i   t¹ ®iÓm   §iÒu  cña  2a  1  QuyÕt  ®Þnh  322/Q§­TTg  (sau    ®©y       gäit¾t lµLu    häc  sinh), thÓ   cô  bao gåm: C¸n  khoa  bé  häc, kü    thuËt,c¸c nhµ      gi¸o,c¸n  qu¶n      bé  lý khoa  häc, kü    thuËt ®ang    c«ng    ic¸c  êng    t¸c t¹  tr ®¹i häc, c¸c    viÖn  nghiÖn  cøu  khoa  häc,  phßng  thÝ nghiÖm   träng ®iÓm     quèc      gia,c¸c trung t©m     c«ng  nghÖ   cao, c¸n     bé khoa  häc  thuËt®ang    kü    trùctiÕp chØ    ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh,tham          gia ho¹ch  ®Þnh  chÝnh  s¸ch ph¸ttr       iÓn kinh tÕ­ x∙ héi,häc          sinh,sinh viªngiáicã          tµin¨ng,cã      phÈm   chÊt ®¹o    ®øc    tèt,theo    tuæi:díi tuæi ®èi víi c¸c ®é      40        ®µo  t¹otr×nh      ®é tiÕn  sÜ,    tuæi ®èi    díi35    víi®µo      t¹oth¹csÜ,    tuæi ®èi    díi50    víi thùc tËp,kh¶o        s¸tkhoa  häc    ®Ó n©ng  cao tr×nh ®é     chuyªn m«n,    tuæi   díi22    ®èi    víi®µo    t¹otr×nh      ®é ®¹ihäc  îc Bé  ®   Gi¸o dôc  §µo      vµ  t¹otuyÓn  chän  vµ  göi®i    ®µo        së    t¹ot¹ c¸cc¬  nícngoµi. i 2. Chi phÝ      cho      ®Ò ¸n ®µo      khoa  t¹oc¸n bé  häc,kü    thuËtt¹ c¸cc¬  níc   i   së      ngoµib»ng    ng©n s¸ch Nhµ      nícbao gåm  : 2.1 Chi phÝ      cho  së  c¬  ®µo    l häc  t¹ovµ u  sinh: a/§èivíi       h×nh  thøc ®µo    nícngoµi:   t¹oë     Ng©n  s¸ch nhµ          níc®µi thä toµn  bé.  b/ §èivíi       h×nh thøc ®µo    c¬  ®µo        t¹oë  së  t¹onícngoµinhng  Æt  i   ® t¹ ViÖt     Nam: Ng©n    s¸ch nhµ          níc®µi thä phÇn    chiphÝ  ph¶itr¶cho  së      c¬  ®µo    t¹o,Lu 
  2. 2 häc sinh  îc hëng  ®   møc   trîcho  hç    häc tËp theo    qui ®Þnh  i t¹ Phô    kÌm  lôc 1  theo Th«ng     tnµy. c/ §èi víih×nh        thøc ®µo    t¹o hçn    hîp:Ng©n  s¸ch nhµ    níc ®µi thä theo  tho¶ thuËn  thÓ  cô  cña hiÖp ®Þnh  ChÝnh  phñ hoÆc  hîp ®ång  ®µo    t¹o cô  thÓ. d/ §èivíih×nh        thøc ®µo    t¹ophèihîp (h×nh      thøc ®µo    t¹osandwich ­ tøc      lµ Lu    häc  sinh häc    tËp  i t¹ ViÖt Nam     mét    thêigian  nhÊt ®Þnh  phÇn    vµ  thêi gian cßn    häc    l¹ Lu  i sinh häc  t¹ c¬  ®µo    nícngoµi):   tËp    së  i t¹oë      Ng©n  s¸ch nhµ    níc ®µi  toµn  hoÆc     thä  bé  mét phÇn  theo tho¶ thuËn  cña hiÖp ®Þnh hoÆc   hîp ®ång    ®µo    thÓ. t¹ocô  QuyÕt ®Þnh  cña  tr Bé  ëng  Gi¸o dôc  §µo    nh©n  ®i  Bé    vµ  t¹ocö  sù  ®µo  t¹ocÇn    vÒ      ghi râ  thêigian  ®µo    t¹o,cÊp  bËc ®µo    t¹o,h×nh thøc ®µo    t¹ovµ  ph¬ng thøc ®µi      thä chiphÝ ®µo      t¹otõ ng©n s¸ch nhµ      c¨n cø    níc®Ó cã    cÊp  ph¸tcho   îng ® îccö  ®µo    ®èi t     ®i  t¹o. 2.2 C¸c      chiphÝ  kh¸c: ­PhÝ    dÞch  tr¶cho  chøc  vô    tæ  dÞch  theo hîp ®ång   vô      (nÕu  cã) ­ Chi phÝ        båidìng ngo¹ing÷      trong níccho      khoa      c¸c c¸n bé  häc  thuËt kü    ® îccö  häc.   ®i  ­ Chi    phÝ  chøc  tæ  tuyÓn chän, chi®oµn        ra,®oµn vµo  chiphÝ    vµ    v¨n phßng  li   cã  ªnquan ®Õn     . ®Ò ¸n.. 3.Tr¸chnhiÖm      cña    quan  c¸cc¬  : 3.1  Gi¸o  Bé  dôc  §µo      quan  vµ  t¹o lµ c¬  chÞu  tr¸ch nhiÖm     tuyÓn  sinh,   tiÕp nhËn  qu¶n    vµ  lýkinh phÝ  Nhµ      do  níc cÊp ph¸t(c¶ néi tÖ  ngo¹itÖ)       vµ      cña      thùc hiÖn      ®Ò ¸n vµ    chitr¶cho     îng qui®Þnh  i c¸c ®èi t     t¹  môc    phÇn   1, 2  I Th«ng  tnµy.ViÖc    qu¶n    dù  lý,lËp  to¸n,quyÕt      to¸nkinh phÝ    thuéc §Ò     îc   ¸n ®   thùc hiÖn    theo chÕ  hiÖn    ®é  hµnh. 3.2 C¬    quan   ®¹idiÖn  ViÖt Nam   nícngoµi(kÓ  nh÷ng    cã      ë      c¶  n¬i®∙  c¸n bé chuyªn tr¸chcña  gi¸odôc  §µo        Bé    vµ  t¹o)phèihîp    Gi¸o dôc  §µo    víiBé    vµ  t¹othùc hiÖn      c«ng    t¸cqu¶n    häc  lýLu  sinh theo    quy ®Þnh  hiÖn hµnh  trong vµ    tr êng  ® îc Bé  hîp    Gi¸o dôc  §µo    quyÒn, tiÕn    vµ  t¹ouû    hµnh  kÕt  ®ång  kÝ  hîp  ®µo      së  t¹ovíic¬  ®µo      t¹oníc ngoµi,tiÕp    nhËn  kinh phÝ    ®µo    t¹o,thùc hiÖn    thanh    to¸ncho  së  c¬  ®µo    cÊp    t¹ovµ  ph¸tsinh ho¹tphÝ      cho  häc  Lu  sinh;b¸o     c¸o thanh,quyÕt to¸nvíi Gi¸odôc  §µo            Bé    vµ  t¹o. 3.3 Bé      Tµi chÝnh  thùc hiÖn    viÖc cÊp    ph¸tkinh phÝ    ®µo    t¹ocho  häc  Lu  sinh (kÓ  néi tÖ  ngo¹itÖ) theo      c¶    vµ      ®Ò nghÞ  cña  Gi¸o dôc  §µo    Bé    vµ  t¹o. H×nh  thøc cÊp    ph¸tb»ng lÖnh    chitiÒn theo  to¸nkinh phÝ      dù      chi®µo      t¹o®Ò ¸n cña  quÝ/n¨m ®ång    tr¸chnhiÖm   thêicã    kiÓm     traquyÕt      to¸nc¸c kho¶n   chi cña      kiÕn  ®Ò ¸n,vµ  nghÞ  nh÷ng  biÖn ph¸p  lýcÇn  xö    thiÕt®èi      êng    víic¸c tr hîp chitr¶sai®èi t            îng hoÆc         vîtqu¸ qui®Þnh  cña th«ng   tnµy. 4.Tr¸chnhiÖm      cña  häc  Lu  sinh: 4.1 HÕt    n¨m häc  khikÕt  vµ    thóc kho¸ häc,Lu        häc  sinh ph¶igöib¸o          c¸o kÕt qu¶  häc  (cã x¸cnhËn  tËp      cña  nhµ  êng  c¬  tr vµ  quan   ®¹idiÖnViÖtNam   i   t¹  níc së  i cho  Gi¸o dôc  §µo      t¹ )   Bé    vµ  t¹o,hoÆc     göi th¼ng    Gi¸o dôc  vÒ Bé    vµ  §µo    t¹o(Vô  C«ng    t¸cChÝnh      trÞ ) nÕu  nícsë  i ë    t¹ kh«ng  c¬    cã  quan   ®¹idiÖn  ViÖtNam.  
  3. 3 NÕu   häc  Lu  sinh kh«ng thùc hiÖn  ®óng cam  kÕt  theo    qui ®Þnh   cña  nhµ  êng  bÞ  tr vµ  kÐo      dµithêigian häc  so      tËp  víi quyÕt  ®Þnh  cña  Gi¸o dôc  Bé    vµ §µo    Lu  t¹oth×  häc  sinh ph¶ichÞu      mäi    chiphÝ ®µo    t¹ocho  ®Õn     khinhËn  ® îc b»ng      tètnghiÖp,Ng©n     s¸ch nhµ      níc kh«ng ®µi      thä chiphÝ  ®µo    t¹ocho  thêigian kÐo        dµi. Trêng  ® Æc   hîp  biÖt v×    kh¸ch quan    lÝ do    dÉn  i   tí thêigian    häc tËp cÇn  ® îckÐo    häc    dµi,Lu  sinh ph¶icã      ®¬n  tr×nh bµy    tr   göiBé  ëng  Gi¸o dôc  Bé    vµ  §µo    x¸c nhËn  t¹o(cã    cña nhµ  êng  c¬  tr vµ  quan    ®¹idiÖn  ViÖt Nam   níc së    ë    t¹     i®Ó xem     quyÕt ®Þnh. Trêng    häc  ) xÐt vµ      hîp Lu  sinh ® îcphÐp      kÐo      dµithêi gian häc  th× Bé  ëng  Gi¸o dôc  §µo    quyÕt ®Þnh      tËp    tr Bé    vµ  t¹ocã    bæ sung vµ  th«ng  b¸o cho  Tµi chÝnh  cho  quan    Bé    vµ  c¬  ®¹idiÖn  ViÖt Nam   níc ngoµi   ë      ®Ó   c¨n cø  cã    cÊp    qu¶n    ph¸tvµ  lý. 4.2 Nh÷ng  häc  Lu  sinh  ® îc ®µo    ®∙    t¹o xong  nhng  kh«ng chÞu      vÒ níc hoÆc   nícnhng  vÒ    kh«ng nhËn c«ng    t¸ctheo  ph©n  sù  c«ng cña Nhµ      nícth× ph¶i båi hoµn      toµn  chi phÝ  bé    ®µo    t¹o.ViÖc   båi hoµn    chiphÝ  ®µo    îc t¹o ®   thùc hiÖn  theo Th«ng  t li  tÞch sè  75/2000/TTLB/BTC­GDDT  ngµy    ªn 20/07/2000 cña  TµichÝnh  Bé    Bé    vµ  Gi¸odôc  ®µo    vµ  t¹o. 5. Nh÷ng    kho¶n    îctõ Lu  thu ®     häc  sinh:tiÒn båihoµn  Lu        do  häc  sinh tù     ý  l¹nícngoµi,     ë      i   l¹kho¶n  thu i tiÒn do    ng©n  s¸ch nhµ          níc®µi thä,ph¶inép    vµo  quÜ  t¹m    gi÷ ng©n s¸ch nhµ    i   níc t¹  quan    C¬ ®¹i diÖn ViÖt Nam   níc ngoµi   ë      (nÕu  kho¶n    nh  thu nµy    ph¸tsinh t¹ nícngoµi)hoÆc     i       nép  vµo  Ng©n s¸ch nhµ    níc(nÕu  kho¶n      nh  thu nµy    ph¸tsinht¹ ViÖtNam).     i                                             II. ui ® Þ n h  c ô  th Ó  Q 1. Chi phÝ      cho viÖc ®µo      khoa  t¹oc¸n bé  häc,kü    thuËtt¹    së      i c¬  níc c¸c ngoµibao    gåm: häc phÝ, sinh ho¹tphÝ, b¶o          hiÓm   tÕ,tiÒn vР y      m¸y  bay    khi ®i  vÒ    vµ  níccho  häc  Lu  sinh.Cô    thÓ  lµ: 1.1.Häc    phÝ: lµ kho¶n      kinh phÝ    ph¶ithanh      to¸ncho  së  c¬  ®µo      t¹oníc ngoµi® îcx¸c®Þnh    së:       trªnc¬  a   /Møc häc phÝ  îctho¶  ®   thuËn trong hîp ®ång  gi÷a Bé      ký    Gi¸o dôc    vµ  §µo    t¹o,hoÆc     c¸ nh©n  häc  Lu  sinh (cã x¸c nhËn        cña    §¹idiÖnViÖtNam   níc   ë    së  ivíi së  t¹     ) c¬  ®µo      t¹onícngoµi. b/ Møc   häc phÝ  îc c¸c c¬  ®µo     ®     së  t¹o th«ng b¸o trong giÊy b¸o tiÕp  nhËn      häc  ®èi víiLu  sinhvµ  îcBé    ®   Gi¸odôc  §µo      vµ  t¹ochÊp  thuËn. 1.2 Sinh      ho¹tphÝ  cña  häc  Lu  sinh ® îctÝnh          to¸n®Ó b¶o  ®¶m   nhu  cÇu  tèithiÓu vÒ      sinh ho¹tcña  häc      Lu  sinh (bao    gåm   tiÒn ¨n,ë,chiphÝ  l¹ hµng          ®i   i ngµy,tiÒn      tµiliÖu vµ      ®å dïng  häc tËp).Lu    häc  sinh ® îc hëng      møc  sinh ho¹t     phÝ    qui®Þnh   t¹ phô    kÌm  i lôc1  theo Th«ng     tnµy. Trêng  gi¸sinh ho¹tt¹    Lu  hîp        i cã  häc  níc sinh ®ang    theo häc  sù    cã  t¨ng nhanh,¶nh    hëng      tí ®êi sèng  i cña ngêiViÖtNam       ®ang  c«ng    häc  t¹ t¸cvµ  tËp  i  ®ã  th× viÖc xem  xÐt ®iÒu  chØnh  sinh ho¹tphÝ    cho  häc  Lu  sinh  îc thùc ®     hiÖn  ®ång      thêivíiviÖc  xem  xÐt ®iÒu  chØnh  sinh ho¹tphÝ    cho c¸n  c¬  bé  quan    ®¹idiÖnViÖtnam   nícngoµi.   ë     
  4. 4 TiÒn sinh ho¹tphÝ  îccÊp      ®   cho  häc  Lu  sinh 06    th¸ng 1    lÇn tÝnh      tõ thêi ®iÓm   häc  Lu  sinh nhËp    häc  x¸c nhËn  (cã    cña  së  c¬  ®µo    t¹ohoÆc   quan  c¬  ®¹idiÖn    ViÖtNam   nícsë  i .   ë    t¹ ) §èi víiLu      häc  sinh ®µo    níc ngoµi,tr       êng  häc    îc   t¹oë      íc khilªn® ®i  sÏ ®   cÊp  øng  th¸ngsinhho¹tphÝ  t¹m  03        ®Çu     tiªn. 1.3.B¶o    hiÓm   tÕ: Møc   y    b¶o hiÓm   tÕ  y  ®èi    häc  víiLu  sinh  îc cÊp  ®   theo møc  b¶o hiÓm   tÕ    y  tèithiÓu  dông  ¸p  chung cho  häc  Lu  sinh häc    níc ngoµië    t¹ .   nícsë  i 1.4.TiÒn  m¸y    vР bay    khi®Õn   nhËp  häc  khivÒ    vµ    níc: a/ VÐ     m¸y bay    ® îc cÊp  lóc ®i    theo giÊy b¸o    gi¸cña  QuÇy  ng©n  s¸ch  cña H∙ng Hµng  kh«ng Quèc    gia ViÖt Nam     hoÆc  giÊy b¸o    gi¸cña H∙ng hµng  kh«ng    nícngoµicã      gi¸thÊp  h¬n H∙ng hµng  kh«ng Quèc    giaViÖtNam.   b/ VÐ     m¸y  bay    níc® îccÊp  lócvÒ      thanh    to¸ntheo  h×nh thøc PTA     th«ng  qua  quan    c¬  ®¹idiÖn  ViÖt Nam   níc së  ihoÆc     ë    t¹   , cÊp    trùctiÕp cho  häc  Lu  sinh.Trong  êng    häc    tr hîp Lu  sinhtùmua  l   th× khivÒ          vРîtvÒ      nícsÏthanh    to¸n hoµn      tr¶trùc tiÕp cho  häc  Lu  sinh theo    ho¸ ®¬n  thu tiÒn  cuèng  m¸y  vµ  vР bay, nhng        tèi®a chØ   b»ng  møc     PTA   iViÖt Nam   göi vР t¹    cho  h¹ng  êng  th (h¹ng Economy)  tuyÕn    vµ  bay    trùctiÕp ng¾n    nhÊt. 1.5 Chi phÝ  ® êng      ®i  (®Ó    bï ®¾p     c¸c kho¶n  phÝ  lÖ  s©n bay ViÖt Nam     vµ    thuªph¬ng  tiÖn tõ s©n      bay  n¬ië) ® îccÊp  vÒ        mét  lÇn    víimøc kho¸n:100    USD/ mét    lÇn/ngêi. 2.Møc      chiphÝ ®µo      t¹otoµn phÇn  theo hîp ®ång          trängãi(bao  gåm  häc  phÝ  sinh ho¹tphÝ  vµ      cña  häc  Lu  sinh)do  Gi¸o dôc  §µo      Bé    vµ  t¹ohoÆc   c¬  quan    ®¹idiÖn  ViÖtnam   îcBé    ®   Gi¸odôc  §µo    quyÒn  hîp ®ång      vµ  t¹ouû  kÝ    víi c¬  ®µo      së  t¹onícngoµi,  hoÆc   th«ng  cña  së  b¸o  c¬  ®µo      t¹onícngoµi(®îcBé      Gi¸o dôc  §µo        vµ  t¹ox¸c nhËn)  îcthanh    ®   to¸ntheo    hîp ®ång ®µo        t¹oträn gãi ®∙  víic¬  ®µo      kÝ    së  t¹o níc ngoµi nhng    kh«ng    vîtqu¸ møc     chi phÝ  ®µo    t¹o toµn phÇn  (bao gåm   tiÒn häc  phÝ  nhµ  êng    do  tr qui ®Þnh  møc   vµ  sinh ho¹t     phÝ cña  häc  Lu  sinhqui®Þnh        t¹ phô    i lôc1). 3.Thñ      tôccÊp  ph¸t: 3.1 ViÖc    qu¶n      lÝ tµichÝnh    tõ kh©u  dù  lËp  to¸n,cÊp    quyÕt      ph¸tvµ  to¸n c¸ckho¶n      chithuéc ®Ò       ¸n thùc hiÖn    theo c¸cqui®Þnh          tµichÝnh  hiÖn  hµnh 3.2 Hµng quÝ  /n¨m, Bé    Gi¸o dôc  ®µo        vµ  t¹o göi cho  Tµi chÝnh  Bé    dù  to¸nchi§Ò         ¸n "§µo      khoa  t¹oc¸n bé  häc  thuËtë    së  kü    c¸cc¬  ®µo      t¹onícngoµi   " kÌm    nh÷ng      tµiliÖu sau  ®©y: Danh  s¸ch nh÷ng    ngêitróng tuyÓn  îccö  ®µo    nícngoµi.B¶ng      ®   ®i  t¹oë      danh s¸ch cÇn          ghirâ:níc ®Õn  häc,bËc    häc,thêigian      häc (thêi®iÓm     nhËp  häc  thêigian toµn  vµ      kho¸häc).   Dù    to¸nnµy  cÇn  thÓ  hiÖn  râ: ­Sè    tiÒn tr¶häc      phÝ/tr ng/n ê íc. ­Sè    tiÒn tr¶sinhho¹tphÝ/th¸ng/L häc          u  sinh/n íc. ­Sè    tiÒn tr¶b¶o      hiÓm   tÕ/L häc  y  u  sinh/n íc. ­ TiÒn  m¸y    vР bay/L häc  u  sinh/n   íc.(theo qui ®Þnh  i     t¹ môc  phÇn    1.4  II Th«ng  nµy) t 
  5. 5 ­Tªn    Ng©n  hµng,sè      tµikho¶n,tªnvµ      ®Þa chØ  cña  ngêithô hëng,       4.Lo¹itiÒn cÊp        ph¸t: 4.1 Chi trong níc:b»ng          ®ång ViÖt Nam     hoÆc  ngo¹itÖ    (trong tr   êng    hîp c¬  ®µo      së  t¹onícngoµit¹ ViÖtNam   îcphÐp        i   ®   thu ngo¹itÖ).        4.2 Chi ngoµiníc:b»ng           ®«la    Mü (USD),hoÆc     ®ång  tiÒn cña    t¹   nícsë    i tuú thuéc quy      chÕ ngo¹ihèicña            nícsë t¹ . i 5.H×nh    thøc cÊp    ph¸t: 5.1 C¨n  vµo  to¸n®µo      cø  dù    t¹ongoµiníccña      Tµi chÝnh      ®Ò ¸n,Bé    cÊp  mét  kho¶n  ngo¹itÖ    ban  ®Çu  (møc trÇn)vµo      tµikho¶n  Æc   ® biÖtcña  Gi¸o   Bé    dôc  ®µo       iNg©n   vµ  t¹o më t¹  hµng  ngo¹ith   ¬ng  ViÖt Nam. Møc  trÇn    îc sÏ ®   ®iÒu chØnh        phïhîp víitiÕn ®é      gi¶i ng©n  thùc tÕ    . 5.2 Ng©n    hµng  ngo¹ith   ¬ng  ViÖtNam       gi¶ing©n    tµikho¶n  Æc   ® biÖttrªn     c¬  ®Ò   së  nghÞ  cña  Gi¸o dôc  §µo        viÖc  Bé    vµ  t¹onãirâ vÒ  chuyÓn tiÒn thanh    to¸ntiÒn häc      phÝ, tiÒn sinh ho¹tphÝ, tiÒn vР             m¸y  bay,tiÒn b¶o      hiÓm   cho  Lu  häc sinh ®ang    häc  nícngoµivµ    ë      tµikho¶n  cña    c¸ nh©n, ®¬n  ® îc thô h­ vÞ      ëng. 5.3 Cuèi mçi    quÝ  hoÆc     d tµikho¶n  Æc   khi sè    ® biÖt b»ng    50%  møc  trÇn(tuú thuéc    vµo    thêi®iÓm  nµo ®Õn   íc),Bé  tr   Gi¸o dôc  §µo          vµ  t¹ogöi c¸c chøng    chithanh    tõ ®∙    to¸ncho  häc  Lu  sinh vµ      ®Ò nghÞ  Tµi chÝnh  Bé    kiÓm   tracÊp      bæ sung  tiÒn ®∙      sè    chihîp lÖ. III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h      h 1. Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõ ngµy    kÓ    ký.C¸c  êng    häc  tr hîp Lu  sinh ®∙  îc Bé    ®   Gi¸o dôc  ®µo    Bé      vµ  t¹ovµ  Tµi chÝnh  t¹m øng  møc  sinh ho¹t     phÝ  ph¸tsinh    sau    quyÕt  khi cã  ®Þnh   322  sè  /Q§­TTg  ngµy  19/4/2001  vµ  quyÕt ®Þnh  77/2001/Q§­   sè  TTg ngµy 14/5/2001 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ    th× ® îc ®iÒu    chØnh theo møc  sinh ho¹tphÝ  ® îc qui®Þnh  i môc  phÇn        ®∙      t¹   1  II Th«ng   tnµy . 2. Trong qu¸ tr×nh  thùc hiÖn, mäi    víng  ¾c   m cña  häc  Lu  sinh  li   cã  ªn quan ®Õn  vÊn    ®Ò kinh phÝ      ®Ò nghÞ  ph¶n  ¶nh  Bé  vÒ  Gi¸o dôc  ®µo      vµ  t¹o vµ  quan    c¬  ®¹idiÖn  ViÖt Nam   i   t¹   Gi¸o dôc  §µo      t¹ nícsë  iBé    .   vµ  t¹otæng    hîp, phèihîp víi Ngo¹igiao,Bé          Bé      TµichÝnh     ®Ó gi¶i quyÕt.
  6. 6 P h ô  lôc 1:  (kÌm theo Th«ng  LiªntÞch  88/2001/TTLT/BTC­BGD&§T­BNG   t    sè  ngµy 6/11/2001 cña  TµichÝnh   Gi¸odôc  ®µo     Ngo¹igiao)   Bé    ­Bé    vµ  t¹o­Bé    M ø c  sinh h o¹t h Ý    p N íchäc   USD/ngêi/th¸ng       VN§/ngêi/th¸ng   Mü, Canada,Anh,NhËt      B¶n 780 §øc,Ph¸p   lan,BØ      ,Hµ     ,B¾c  ¢u 630 óc,Niu        ­di­l©n 500 Nga, §«ng        ¢u,Th¸iLan 250               Trung Quèc 300 ViÖtnam   500.000,00  Ghi chó:§èivíi häc        Lu  sinh lµc«ng      chøc  îccö  häc  ®   ®i  ngoµimøc    sinh  ho¹tphÝ    vÉn  îchëng ¬ng  ®   l theo chÕ  hiÖn    ®é  hµnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2