Thông tư liên tịch số 01/2001/TANDTC-VKSNDTC-BVHTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
77
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch số 01/2001/TANDTC-VKSNDTC-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 01/2001/TANDTC-VKSNDTC-BVHTT về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền tác giả tại Toà án nhân dân do Toà án nhân dân tối cao- Viện kiểm sát nhân tối cao - Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 01/2001/TANDTC-VKSNDTC-BVHTT

  1. B VĂN HOÁ THÔNG TIN- C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VI N KI M SÁT NHÂN DÂN NAM T I CAO-TÒA ÁN NHÂN DÂN c l p - T do - H nh phúc T I CAO ******** ******** S : 01/2001/TANDTC-VKSNDTC- Hà N i , ngày 05 tháng 12 năm 2001 BVHTT THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A TOÀ ÁN NHÂN DÂN T I CAO - VI N KI M SÁT NHÂN DÂN T I CAO - B VĂN HOÁ - THÔNG TIN S 01/2001/TANDTC-VKSNDTC-BVHTT NGÀY 5 THÁNG 12 NĂM 2001 HƯ NG D N ÁP D NG M T S QUY NNH C A B LU T DÂN S TRONG VI C GI I QUY T CÁC TRANH CH P LIÊN QUAN N QUY N TÁC GI T I TOÀ ÁN NHÂN DÂN áp d ng úng và th ng nh t các quy nh c a B lu t Dân s trong vi c gi i quy t các tranh ch p liên quan n quy n tác gi t i Toà án nhân dân; Toà án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, B Văn hoá- Thông tin th ng nh t hư ng d n m t s i m như sau: I. TH M QUY N C A TOÀ ÁN NHÂN DÂN TRONG VI C GI I QUY T CÁC TRANH CH P LIÊN QUAN N QUY N TÁC GI 1. Các tranh ch p liên quan n quy n tác gi thu c thNm quy n gi i quy t c a toà án nhân dân. Theo quy nh t i i u 759 B lu t Dân s (sau ây vi t t t là BLDS), i u 33 Ngh nh s 76/CP ngày 29/11/1996 c a Chính ph "hư ng d n thi hành m t s quy nh quy n tác gi trong B lu t Dân s " (sau ây vi t t t là N 76/CP) và i u 10 Pháp l nh th t c gi i quy t các v án dân s (sau ây vi t t t là PLTTGQCVDS), Toà án nhân dân có thNm quy n gi i quy t các tranh ch p sau ây liên quan n quy n tác gi : 1.1. Các tranh ch p v quy n tác gi i v i tác phNm (tranh ch p ai là ngư i tr c ti p sáng t o toàn b ho c m t ph n tác phNm văn h c, ngh thu t, khoa h c...) gi a: a) Cá nhân v i cá nhân; cá nhân v i t ch c; t ch c v i t ch c; b) Các ng tác gi v i nhau; m t ho c các ng tác gi v i cá nhân, t ch c khác; 1.2. Các tranh ch p v quy n tác gi i v i ph n m m máy tính gi a ngư i cung c p tài chính ho c các i u ki n v t ch t có tính quy t nh cho vi c xây d ng, phát tri n ph n m m máy tính v i ngư i thi t k , xây d ng ph n m m máy tính.
  2. 1.3. Các tranh ch p v các quy n nhân thân ho c các quy n tài s n liên quan n quy n tác gi gi a: a) Tác gi ( ng tác gi ) không ng th i là ch s h u tác phNm v i ch s h u tác phNm không ng th i là tác gi (theo quan h giao nhi m v ho c theo h p ng sáng t o tác phNm); b) Tác gi ( ng tác gi ) ho c ch s h u tác phNm v i ngư i d ch, phóng tác, biên so n, c i biên, chuy n th ho c v i ngư i s d ng tác phNm d ch, phóng tác, biên so n, c i biên, chuy n th sáng t o tác phNm m i; c) Tác gi ( ng tác gi ) ho c ch s h u tác phNm ã công b v i ngư i sưu t m tác phNm ó làm tuy n t p, h p tuy n; d) Tác gi ( ng tác gi ) ho c ch s h u tác phNm v i t ch c i n nh, phát thanh, truy n hình sân kh u ho c các t ch c bi u di n các lo i hình ngh thu t khác; ) Tác gi ( ng tác gi ) ho c ch s h u tác phNm v i ngư i s d ng tác phNm ó bi u di n; e) Tác gi ( ng tác gi ) ho c ch s h u tác phNm v i t ch c, cá nhân s n xu t băng âm thanh, ĩa âm thanh, băng hình, ĩa hình; f) Tác gi ng th i là ch s h u tác phNm, ch s h u tác phNm không ng th i là tác gi v i t ch c, cá nhân s d ng tác phNm c a h nh m m c ích kinh doanh; g) T ch c s n su t băng âm thanh, ĩa âm thanh, băng hình, ĩa hình (có chương trình) v i t ch c, cá nhân khác v vi c nhân b n, phát hành s n phNm; h) T ch c phát thanh, truy n hình v i t ch c, cá nhân khác v vi c phát sóng \chương trình ho c làm các b n sao chương trình; i) Ngư i bi u di n v i cá nhân, t ch c; 1.4. Các tranh ch p v h p ng s d ng tác phNm ho c tranh ch p v h p ng d ch v b n quy n tác gi . 1.5. Các tranh ch p v th a k quy n tác gi . 1.6. Các tranh ch p khác liên quan n quy n tác gi . 2. V thNm quy n c a toà án nhân dân gi i quy t các tranh ch p có liên quan n quy n tác gi theo th t c sơ thNm. Pháp l nh B o h quy n tác gi ã h t hi u l c k t ngày 1/7/1996 (ngày BLDS có hi u l c). BLDS không quy nh v thNm quy n c a Toà án nhân dân các c p trong vi c gi i quy t các tranh ch p liên quan n quy n tác gi ; do ó, vi c xác nh thNm quy n c a Toà án nhân dân gi i quy t các tranh ch p liên quan n quy n tác gi theo th t c sơ thNm ph i căn c vào PLTTGQCVADS. Tuy nhiên, các tranh ch p liên quan n quy n tác gi là nh ng lo i vi c r t ph c t p. Vì v y, ngoài các v án v các
  3. tranh ch p liên quan n quy n tác gi thu c trư ng h p quy nh t i i m a kho n 2 i u 11 PLTTGQCVADS, i v i các v án khác v tranh ch p liên quan n quy n tác gi , thì Toà án nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào i m c kho n 2 i u 11 PLTTGQCVADS l y lên gi i quy t theo th t c sơ thNm. II. QUY N KH I KI N, KH I T V ÁN V TRANH CH P LIÊN QUAN N QUY N TÁC GI 1. Quy n kh i ki n v án v tranh ch p liên quan n quy n tác gi . Theo quy nh c a BLDS thì nh ng cá nhân, t ch c sau ây có quy n kh i ki n v án t i Toà án nhân dân có thNm quy n b o v quy n, l i ích h p pháp liên quan n quy n tác gi : a. Tác gi ; b. Ch s h u tác phNm; c. Ngư i th a k h p pháp c a tác gi ho c c a ch s h u tác phNm; d. Cá nhân, t ch c ư c chuy n giao quy n c a ch s h u tác phNm; e. Cá nhân, t ch c s d ng tác phNm theo h p ng; f. Ngư i bi u di n; g. Nhà xu t b n, t ch c s n xu t băng âm thanh, ĩa âm thanh, băng hình, ĩa hình; h. T ch c phát thanh, truy n hình; i. Cá nhân và t ch c khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Quy n kh i t v án v tranh ch p liên quan n quy n tác gi . i v i các vi ph m quy n tác gi ã thu c Nhà nư c thì Vi n ki m sát nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là Vi n ki m sát c p t nh) có quy n kh i t v án. C c B n quy n tác gi (B Văn hoá - Thông tin), S Văn hoá - Thông tin t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khi phát hi n các vi ph m quy n tác gi ã thu c Nhà nư c thì ph i ngh v i Vi n ki m sát c p t nh xem xét vi c kh i t v án nh m b o v l i ích c a Nhà nư c. 3. i u ki n kh i ki n, kh i t v án v tranh ch p liên quan n quy n tác gi . 3.1. Theo quy nh t i i u 754 BLDS quy n tác gi phát sinh k t th i i m tác phNm ư c sáng t o dư i hình th c nh t nh (không phân bi t tác phNm ã ư c công b hay chưa công b , ã ăng ký hay chưa ăng ký, không phân bi t ngôn ng th hi n, ch t lư ng c a tác phNm...); do ó, khi có tranh ch p liên quan n quy n tác gi mà ương s kh i ki n yêu c u Toà án b o v quy n, l i ích h p pháp c a h , thì
  4. Toà án không phân bi t vi c h ã có gi y ch ng nh n b n quy n tác gi hay chưa, h ã n p ơn hay chưa n p ơn ăng ký b o h quy n tác gi , quy n s h u tác phNm. 3.2. Các quy n c a tác gi , các quy n c a ch s h u tác phNm không ng th i là tác gi , quy n c a t ch c s n xu t băng âm thanh, ĩa âm thanh, băng hình, ĩa hình, quy n c a t ch c phát thanh, truy n hình ư c b o h trong th i h n theo quy nh t i i u 766 BLDS. Quá th i h n b o h , các ch th nói trên không còn ư c Nhà nư c và pháp lu t b o h , tr các quy n nhân thân c a tác gi theo quy nh t i các i m a, b và kho n 2 i u 751, kho n 1 i u 752 BLDS; do ó, Toà án ch th lý ơn kh i ki n gi i quy t n u các quy n ó v n còn trong th i h n b o h . 3.3. Theo quy nh c a PLTTGQCVADS thì khi kh i ki n n Toà án, ngư i kh i ki n có nghĩa v cung c p ch ng c b o v quy n, l i ích h p pháp c a mình. Ch ng c có th là: gi y ch ng nh n b n quy n c a tác gi do C c B n quy n tác gi (B văn hoá - Thông tin) c p; văn b n xác nh n c a C c B n quy n tác gi ho c S Văn hoá - Thông tin v vi c ngư i kh i ki n ã n p ơn ăng ký b o h quy n tác gi , quy n s h u tác phNm i v i tác phNm chưa ư c công b ho c các văn b n xác nh n c a các t ch c xã h i - ngh nghi p (ho t ng trong các lĩnh v c văn h c, ngh thu t, khoa h c) i v i các tác phNm chưa ăng ký làm căn c ch ng minh h là tác gi , ng tác gi ho c ch s h u tác phNm và tác phNm c a h thu c lo i hình tác phNm ư c Nhà nư c b o h ... Trong trư ng h p c n thi t Toà án có th thu th p thêm ch ng c , quy t nh trưng c u giám nh c a các cơ quan chuyên môn theo yêu c u c a các ương s nh m b o m cho vi c gi i quy t v án ư c chính xác. Ngư i có yêu c u Toà án quy t nh vi c trưng c u giám nh ph i làm ơn, nêu rõ lý do và ph i n p ti n t m ng chi phí giám nh. 3.4. Tác gi có quy n ư c hư ng nhu n bút, thù lao và các quy n l i v t ch t khác (n u có) khi tác phNm ư c s d ng, quy n ư c nh n gi i thư ng i v i tác phNm mà mình là tác gi (tr trư ng h p tác phNm không ư c Nhà nư c b o h ); do ó, ch ư c có tác gi (các ng tác gi ), ngư i th a k h p pháp c a tác gi ho c ngư i ư c u quy n h p pháp m i có quy n yêu c u Toà án b o v khi các quy n này b xâm ph m. Trong trư ng h p tác gi ( ng tác gi ) ch t mà các quy n này thu c v Nhà nư c theo quy nh t i kho n 1 i u 764 và i u 765 BLDS, thì Nhà nư c là ch s h u các quy n ó. N u Nhà nư c có văn b n u quy n cho m t cơ quan, t ch c c th nhân danh Nhà nư c b o v l i ích c a Nhà nư c khi các quy n này b xâm ph m thì cơ quan, t ch c ư c u quy n có quy n kh i ki n yêu c u Toà án b o v l i ích c a Nhà nư c. N u Nhà nư c không có văn b n nào quy nh thì Vi n ki m sát c p t nh có quy n t mình ho c theo ngh c a C c B n quy n tác gi (B Văn hoá - Thông tin), S Văn hoá - Thông tin, các t ch c xã h i - ngh nghi p (ho t ng trong các lĩnh v c văn hoá, ngh thu t, khoa h c) kh i t v án yêu c u Toà án b o v l i ích c a Nhà nư c. III. VI C ÁP D NG PHÁP LU T GI I QUY T M T S TRƯ NG H P C TH Khi gi i quy t v án v tranh ch p liên quan n quy n tác gi c n chú ý m t s i m sau ây:
  5. 1. i v i yêu c u b o v các quy n nhân thân thì áp d ng quy nh t i i u tương ng trong Chương 1, ph n th 6 và i u 27 BLDS gi i quy t. Tuỳ t ng trư ng h p c th mà quy t nh bu c ngư i vi ph m ph i ch m d t hành vi vi ph m, xin l i, c i chính công khai (k c vi c c i chính trên các phương ti n thông tin i chúng); b i thư ng thi t h i v v t ch t và thi t h i v tinh th n. Thi t h i v v t ch t cũng như thi t h i v tinh th n do quy n nhân thân b xâm ph m ư c xác nh theo quy nh t i các i u 609, 610, 611 và 615 BLDS v b i thư ng thi t h i ngoài h p ng. 2. i v i tranh ch p phát sinh gi a cá nhân v i cá nhân v quy n tác gi hay v quy n ng tác gi thì c n ph i xác nh ai là tác gi (ho c là ng tác gi ) ích th c c a tác phNm. Theo tinh th n quy nh t i kho n 2 i u 24 N .76/CP thì ngư i có yêu c u công nh n mình (ho c ngư i l i th a k cho mình) là tác gi c a tác phNm ph i xu t trình các tư li u, gi y t c n thi t ch ng mình (ho c ngư i l i th a k cho mình) là tác gi (ho c là ng tác gi ). Các tư li u, gi y t c n thi t ch ng minh quy n tác gi có th là b n g c c a tác phNm ho c là các tài li u có liên quan n b n g c c a tác phNm và tác phNm ã ư c công b . N u có ch ng c xác nh ngư i ã sáng t o ra tác phNm (m t ph n ho c toàn b ) thì công nh n quy n tác gi (quy n ng tác gi ), quy n s h u tác phNm cho h (ho c cho ngư i l i th a k cho h ) i v i tác phNm ho c m t ph n tác phNm ó. 3. Tác gi ng th i là ch s h u tác phNm có m i quy n i v i tác phNm theo quy nh t i i u 751 BLDS, còn tác gi không ng th i là ch s h u tác phNm thì không có y các quy n ó, b i vì m t s quy n nhân thân và m t s quy n tài s n như: công b , ph bi n ho c cho ngư i khác công b , ph bi n tác phNm, cho ho c không cho ngư i khác s d ng tác phNm; quy n ư c hư ng l i ích v t ch t t vi c s d ng tác phNm dư i các hình th c như: xu t b n, tái b n, trưng bày, tri n lãm, bi u di n, phát thanh, truy n hình, ghi âm, ghi hình, ch p nh, d ch, phóng tác, c i biên, chuy n th hay cho thuê... thu c v ch s h u tác phNm theo quy nh t i i u 753 BLDS. Khi th lý gi i quy t tranh ch p v quy n tác gi (hay các quy n ng tác gi ), Toà án c n xác nh rõ m i quan h có tranh ch p, trong trư ng h p tranh ch p có liên quan n quy n c a ch s h u tác phNm, thì Toà án c n ph i ưa ch s h u tác phNm vào tham gia t t ng v i tư cách ngư i có quy n l i, nghĩa v liên quan b o v quy n, l i ích h p pháp c a h . M i quan h gi a tác gi ( ng tác gi ) không ng th i là ch s h u tác phNm v i ch s h u tác phNm không ng th i là tác gi ( ng tác gi ) sáng t o tác phNm theo nhi m v ư c giao ho c theo h p ng. Quy n c a tác gi ( ng tác gi ) cũng như quy n c a ch s h u tác phNm ư c phân nh theo quy nh t i i u 756 BLDS. Tuy nhiên, gi a tác gi ( ng tác gi ) và ch s h u tác phNm có th tho thu n v i nhau m t s quy n theo quy nh t i các i m a và b kho n 1 i u 753 BLDS; do ó, khi có tranh ch p lo i này, Toà án không nh ng ph i căn c vào các quy nh c a BLDS, N .76/CP, mà còn ph i căn c vào nhi m v mà tác gi ( ng tác gi ) ư c giao hay tho thu n trong h p ng ư c ký k t gi a tác gi ( ng tác gi ) v i ch s h u tác phNm gi i quy t. 4. Các quy n c a ng tác gi ư c quy nh t i i u 755 BLDS. Khi có trnh ch p gi a các ng tác gi v i nhau v các quy n tác gi và n u hoà gi i không thành, thì Toà án căn c vào quy nh t i kho n 1 i u 755 BLDS gi i quy t. i v i tác
  6. phNm ng tác gi quy nh t i kho n 1 i u 755 BLDS thì vi c s d ng, nh o t tác phNm ph i ư c s tho thu n c a các ng tác gi ; n u có ng tác gi ã ch t thì ph i ư c s tho thu n c a ngư i th a k ng tác gi ó. Trong trư ng h p tác phNm do các ng tác gi sáng t o g m các ph n riêng bi t có th tách ra s d ng c l p thì Toà án căn c vào quy nh t i kho n 2 i u 755 BLDS xác nh quy n tác gi c a m i ng tác gi , n u h có yêu c u. 5. Các quy n tác gi c a ngư i d ch, phóng tác, biên so n, c i biên, chuy n th cũng ư c b o h theo quy nh t i i u 751 ho c i u 752 BLDS, nhưng c n ph i chú ý là khi các tác gi thu c di n này th c hi n vi c d ch, phóng tác, biên so n, c i biên, chuy n th tác phNm g c... h ph i ư c tác gi ho c ch s h u tác phNm g c (n u các quy n tác gi ó còn trong th i h n b o h ) cho phép, nh t là trong trư ng h p h có thay i n i dung tác phNm g c. Vi c xin phép và tr thù lao cho tác gi ho c ch s h u tác phNm d ch phóng tác, biên so n, c i biên, chuy n th .... ph i ư c th c hi n thông qua h p ng. Như v y, khi có tranh ch p gi a tác gi ho c ch s h u tác phNm g c v i tác gi tác phNm d ch, phóng tác, biên so n, c i biên, chuy n th thì Toà án căn c vào quy nh t i i u 757 BLDS cũng như các tho thu n c a các bên trong h p ng gi i quy t. 6. i v i tác phNm i n nh, vi- i-ô, phát thanh, truy n hình, sân kh u và các lo i hình bi u di n ngh thu t khác thì nh ng ngư i o di n, biên k ch, quay phim, ngư i d ng phim, nh c s , ho s ư c hư ng các quy n quy nh t i i u 758 BLDS. Tuy nhiên, h ch ư c hư ng các quy n tác gi i v i tác phNm do h t sáng t o mà không d a trên n i dung tác phNm c a ngư i khác ho c trong trư ng h p tuy có d a trên n i dung tác phNm c a ngư i khác, nhưng ã ư c s ng ý c a tác gi ( ng tác gi ) hay ch s h u tác phNm g c (ho c c a tác gi tác phNm d ch, phóng tác, biên so n, c i biên, chuy n th ... n u h s d ng tác phNm c a tác gi này) và ã th c hi n úng các nghĩa v theo quy nh t i i u 778 BLDS. Khi có tranh ch p gi a m t bên là tác gi ( ng tác gi ), ch s h u tác phNm g c (ho c tác gi tác phNm d ch, phóng tác, biên so n, c i biên, chuy n th ...) v i bên kia là tác gi ( ng tác gi ) tác phNm i n nh, vi- i-ô, phát thanh, truy n hình, sân kh u và các lo i hình bi u di n ngh thu t khác và n u hoà gi i không thành, thì Toà án căn c vào quy nh t i các i u 758, 760 và 778 BLDS gi i quy t. Tương t như v y, Toà án có th th lý và gi i quy t tranh ch p gi a tác gi , ch s h u tác phNm v i ngư i sưu t m nh ng tác phNm ã công b làm thành tuy n t p, h p tuy n. 7. Theo quy nh t i kho n 2 i u758 BLDS thì cá nhân, t ch c s n xu t tác phNm i n nh, vi- i-ô, phát thanh, truy n hình, sân kh u và các lo i hình bi u di n ngh thu t khác ư c hư ng các quy n quy nh t i kho n 1 và i m c kho n 2 i u 751 BLDS. Tuy nhiên, ư c hư ng các quy n này, cá nhân, t ch c thu c di n này ph i th c hi n y nghĩa v i v i tác gi (k c tác gi tác phNm g c cũng như tác gi d ch, phóng tác, biên so n, c i biên, chuy n th ... ho c tác gi là nh ng ngư i o di n, biên k ch, quay phim, d ng phim, nh c s , ho s ...) và i v i ch s h u tác phNm theo quy nh c a pháp lu t, tr trư ng h p h ng th i là v a là tác gi , v a là ch s h u tác phNm. Như v y, trong trư ng h p cá nhân, t ch c s n xu t tác phNm i n nh, vi- i-ô, phát thanh, truy n hình, sân kh u và các lo i hình bi u di n ngh thu t khác có s d ng tác phNm c a ngư i khác mà không th c hi n y nghĩa v i v i tác gi và ch s h u tác phNm, thì ngư i này có quy n yêu c u cá nhân, t ch c s n xu t nói trên ph i th c hi n y nghĩa v ó. N u có ơn kh i ki n thì Toà án căn c vào quy nh c a BLDS và hư ng d n l i Thông tư này gi i
  7. quy t. Tương t như v y, Toà án có th th lý và gi i quy t tranh ch p gi a tác gi , ch s h u tác phNm v i ngư i bi u di n. 8. Các tranh ch p v h p ng s d ng tác phNm có th phát sinh gi a tác gi ( ng tác gi ) ho c ngư i th a k h p pháp c a tác gi , ch s h u tác phNm v i bên s d ng tác phNm, n u gi a h ã ký k t h p ng s d ng tác phNm theo quy nh t i i u 767 BLDS. N i dung c a h p ng, quy n và nghĩa v c a các bên trong h p ng s d ng ư c quy nh t i các i u t i u 768 n i u 722 BLDS và t i các i ut i u 15 n i u 18 N .76/CP; do ó, khi có tranh ch p lo i này, Toà án căn c vào các quy nh ó và tho thu n c a h trong h p ng gi i quy t. 9. Khi gi i quy t các tranh ch p th a k quy n tác gi , ngoài vi c ph i tuân theo các quy nh t i i u 764 và i u 765 BLDS, Toà án c n chú ý là: ngư i th a k ch ư c th a k các quy n c a tác gi trong th i h n ư c b o h . Theo quy nh t i i u 766 BLDS thì th i h n b o h quy n tác gi sau khi tác gi ch t như sau: a. 50 ti p theo năm tác gi ch t; b. 50 năm ti p theo năm ng tác gi cu i cùng ch t i v i tác phNm ng tác gi ; c. 50 năm ti p theo năm tác gi ch t i v i trư ng h p tác gi ch t mà ngư i th a k c a tác gi ư c hư ng các quy n nhân thân quy nh t i các i m c, d Kho n 1 và các quy n tài s n quy nh t i kho n 2 i u 751, kho n 2 i u 752 BLDS. Trong trư ng h p ngư i th a k c a tác gi ch t trư c khi h t th i h n b o h nêu trên thì ngư i th a k c a ngư i ó ư c hư ng các quy n c a tác gi quy nh t i kho n1 i u 764 BLDS cho n h t th i h n b o h ; do ó, ngư i này có quy n kh i ki n t i Toà án yêu c u b o v các quy n c a tác gi và quy n th a k c a mình cho n h t th i h n b o h . Th i i m k t thúc th i h n 50 năm b o h quy n tác gi ư c quy nh c th t i i u 14 N .76/CP. Tác gi ng th i là ch s h u tác phNm ho c tác gi không ng th i là ch s h u tác phNm có quy n nh n gi i thư ng i v i tác phNm mà mình là tác gi . Quy n này cũng ư c b o h 50 năm ti p theo năm tác gi ch t; do ó, n u sau khi k t thúc th i h n b o h 50 năm, k t ngày tác gi ch t ho c ng tác gi cu i cùng ch t mà tác gi ho c ng tác gi ư c nh n gi i thư ng thì h ch ư c hư ng các quy n nhân thân, còn quy n v tài s n i v i giá tr v t ch t kèm theo gi i thư ng thu c v nhà nư c. Trong trư ng h p h ư c nh n gi i thư ng và th i h n b o h 50 năm chưa ch m d t, thì các th a k c a h ư c quy n th a k giá tr v t ch t kèm theo gi i thư ng theo các quy nh v th a k tài s n c a BLDS. Th i hi u kh i ki n th a k quy nh t i i u 648 BLDS là 10 năm ư c tính t ngày có gi i thư ng. 10. Quy n c a t ch c s n xu t băng âm thanh, ĩa âm thanh, băng hình, ĩa hình ư c quy nh t i i u 777 BLDS và quy n c a t ch c phát thanh, truy n hình ư c quy nh t i i u 779 BLDS ch có ư c khi các t ch c này ã th c hi n y m i nghĩa v c a mình theo quy nh t i các i u 760, 776, và 778 BLDS. Các quy n này cũng là quy n c a các t ch c ó i v i s n phNm do h s n xu t ra, còn tác gi , ch s h u tác phNm v n có quy n i v i s n phNm ó theo quy nh c a pháp lu t ho c theo h p ng ( ư c ký k t gi a t ch c s n xu t ó v i tác gi ho c ng tác gi , ch s h u tác phNm). Khi có hành vi vi ph m các quy n c a t ch c s n xu t băng
  8. âm thanh, ĩa âm thanh, băng hình, ĩa hình ho c quy n c a t ch c phát thanh, truy n hình như: nhân b n, phát hành s n phNm, phát sóng chương trình, làm các b n sao chương trình c a các t ch c này nh m m c ích kinh doanh trái pháp lu t..., thì không ch các t ch c nói trên có quy n kh i ki n, mà tác gi , ch s h u tác phNm cũng có quy n kh i ki n yêu c u Toà án b o v quy n, l i ích h p pháp c a h . Tương t như v y, ngư i bi u di n cũng có quy n kh i ki n i v i ngư i có hành vi vi ph m quy n c a t ch c s n xu t băng âm thanh, ĩa âm thanh, băng hình, ĩa hình như: nhân b n, phát hành các s n phNm ó trái pháp lu t. 11. Trong trư ng h p hành vi vi ph m quy n tác gi b x lý theo quy nh c a B lu t Hình s , thì khi xét x các v án hình s lo i này Toà án c n chú ý n vi c b o v quy n c a tác gi ã b các hành vi ph m t i ó xâm ph m, n u có yêu c u. IV. V S PH I H P TRONG VI C GI I QUY T TRANH CH P LIÊN QUAN N QUY N TÁC GI Trong quá trình gi i quy t tranh ch p, liên quan n quy n tác gi , c n có s ph i h p ch t ch gi a Toà án, Vi n ki m sát v i C c b n quy n tác gi (B Văn hoá- Thông tin), S Văn hoá - Thông tin th c hi n các vi c sau ây: 1. Khi có v n v chuyên môn trong lĩnh v c văn hoá - thông tin c n ph i có ý ki n c a chuyên ngành Văn hoá - Thông tin mà Toà án ã có văn b n yêu c u, thì C c b n quy n tác gi , S Văn hoá - Thông tin có trách nhi m tr l i v các v n mà Toà án ã yêu c u ho c thành l p H i ng giám nh th c hi n yêu c u c a Toà án. 2. Khi ti n hành vi c truy t , xét x các v án hình s mà th y có hành vi xâm ph m quy n tác gi , Vi n ki m sát, Toà án c n thông báo cho C c B n quy n tác gi , S Văn hoá - Thông tin các cơ quan này có th tham gia t t ng ho c theo dõi k t qu b o v quy n tác gi trong ph m vi ch c năng c a mình. V. HƯ NG D N V HI U L C C A THÔNG TƯ 1. Thông tư này có hi u l c k t ngày 21 tháng 12 năm 2001. 2. Thông tư này cũng ư c áp d ng gi i quy t các v án v tranh ch p liên quan n quy n tác gi c a cá nhân, t ch c nư c ngoài, t ch c qu c t i v i các tác phNm văn h c, ngh thu t, khoa h c l n u tiên ư c công b , ph bi n t i Vi t Nam ho c ư c sáng t o, th hi n dư i hình th c nh t nh t i Vi t Nam theo quy nh t i i u 12 Ngh nh s 60/CP ngày 6/6/1997 c a chính ph "Hư ng d n thi hành các quy nh c a B lu t Dân s v quan h dân s có y u t nư c ngoài", tr trư ng h p tác phNm không ư c Nhà nư c Vi t Nam b o h theo quy nh t i i u 749 BLDS. 3. Hư ng d n t i Thông tư này ư c áp d ng gi i quy t các v án v tranh ch p liên quan n quy n tác gi phát sinh t ngày 01/7/1996. Các hư ng d n trư c ây có n i dung trái v i Thông tư này u bãi b . 4. i v i các v án mà trư c ây Toà ã gi i quy t xong (B n án, Quy t nh c a Toà án ã có hi u l c pháp lu t), thì không áp d ng hư ng d n t i Thông tư này kháng ngh theo trình t giám c thNm, tr trư ng h p có nh ng căn c khác.
  9. 5. Trong quá trình th c hi n n u có gì vư ng m c ho c chưa chưa ư c hư ng d n c n gi i thích, hư ng d n b sung, thì ngh ph n ánh cho Toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, B Văn hoá - Thông tin có s gi i thích ho c hư ng d n b sung k p th i. ng Quang Phương Khu t Văn Nga Tr n Chi n Th ng ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản