Thông tư liên tịch số 05/-BNV-TANDTC-VKSNDTC-BTP/TTLT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
82
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch số 05/-BNV-TANDTC-VKSNDTC-BTP/TTLT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 05/-BNV-TANDTC-VKSNDTC-BTP/TTLT về việc hướng dẫn thi hành chính sách đối với người phạm tội ra tự thú do Bộ Nội vụ - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Tư pháp cùng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 05/-BNV-TANDTC-VKSNDTC-BTP/TTLT

  1. B N I V -VI N KI M SÁT NHÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA DÂN T I CAO-TÒA ÁN NHÂN VI T NAM DÂN T I CAO-B TƯ PHÁP c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 05-BNV-TANDTC-VKSNDTC- Hà N i, ngày 02 tháng 06 năm 1990 BTP/TTLT THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N THI HÀNH CHÍNH SÁCH I V I NGƯ I PH M T I RA T THÚ Th i gian qua, tình hình ngư i ph m t i ra t thú v i cơ quan công an và chính quy n a phương ư c hư ng lư ng khoan h ng c a Nhà nư c ngày m t nhi u, nh t là t khi th c hi n Ngh quy t c a Qu c h i khóa VIII, kỳ h p th 4 v công tác an ninh, tr t tư, an toàn xã h i, Ch th 135 c a Ch t ch H i ng B trư ng v tăng cư ng công tác b o v tr t t , an toàn xã h i trong tình hình m i và qua các t phát ng qu n chúng ng lo t t n công, tr n áp t i ph m, b o v an ninh tr t t góp ph n l p l i tr t t , k cương xã h i. Nhưng vi c th c hi n chính sách hình s iv i nh ng ngư i ph m t i ra t thú các a phương chưa ư c th ng nh t, nên m c nh t nh ã h n ch k t qu công tác này. th ng nh t ch o th c hi n chính sách nh m khuy n khích ngư i ph m t i ra t thú và nâng cao hi u qu công tác v n ng ngư i ph m t i ra t thú, căn c vào nh ng quy nh trong lu t hình s và lu t t t ng hình s ; B N i v - Vi n ki m sát nhân dân t i cao, Tòa án nhân dân t i cao và B Tư pháp hư ng d n c th vi c v n d ng chính sách i v i ngư i ph m t i ra t thú như sau: I- NGUYÊN T C CHUNG 1- Nh ng ngư i ã th c hi n hành vi ph m t i, nhưng chưa b phát hi n ho c ã b phát hi n, b giam gi , b ph t tù nhưng tr n kh i nơi giam gi ; tr n tránh thi hành án ho c ang b truy nã mà ra t thú ư c hư ng chính sách khoan h ng c a Nhà nư c. 2- Vi c th c hi n chính sách khoan h ng i v i nh ng ngư i ph m t i ra t thú ph i căn c vào chính sách hình s c a Nhà nư c; căn c vào tính ch t, m c c a hành vi ph m t i, h u qu tác h i x y ra; thái khai báo, h i l i và s góp ph n vào vi c phát hi n, i u tra t i ph m v.v… c a ngư i ra t thú. II- NH NG QUY Đ NH C TH Đ I V I NGƯ I PH M T I RA T THÚ 1- Ngư i ã th c hi n hành vi ph m t i, nhưng chưa b phát giác, không k ph m t i gì, thu c trư ng h p nghiêm tr ng hay ít nghiêm tr ng mà ra t thú, khai rõ s vi c,
  2. góp ph n có hi u qu vào v c phát hi n và u tra t i ph m, c g ng h n ch nm c th p nh t h u qu t i ph m thì có th ư c mi n trách nhi m hình s theo quy nh t i o n 2 kho n 1 i u 48 B lu t hình s ho c ư c gi m nh hình ph t theo quy nh t i i u 38 B lu t hình s ; n u cùng v i vi c t thú mà còn l p công l n, v n ng ư c nhi u ngư i khác ã ph m t i ra t thú thì có th ư c khen thư ng theo quy nh chung c a Nhà nư c. 2- Ngư i ph m t i ã b phát hi n mà b tr n, ang b truy nã, nhưng ã t thú thì tuỳ theo m c ph m t i, thái khai báo, v.v… cũng ư c hư ng chính sách khoan h ng, có th ư c Tòa án mi n hình ph t ho c gi m nh hình ph t theo quy nh t i kho n 2 i u 48 ho c kho n 3 i u 38 B lu t hình s . 3- Ngư i ph m t i ang b d n gi i, t m gi , t m giam i u tra ho c ch xét x mà b tr n, nhưng ã ra t thú thì tuỳ trư ng h p c th có th ư c áp d ng bi n pháp cho cá nhân ho c t ch c nh n b o lãnh ho c c m i kh i nơi cư trú; n u trong th i gian tr n tránh mà không ph m t i m i thì có th mi n truy c u trách nhi m hình s v t i tr n kh i nơi giam quy nh t i i u 245 B lu t hình s ; n u th t thà khai báo hành vi ph m t i trong th i gian tr n tránh, giúp cơ quan có trách nhi m trong vi c phát hi n và i u tra t i ph m thì v n có th ư c Tòa án gi m nh hình ph t theo i u 38 B lu t hình s v t i ph m ã th c hi n trư c khi tr n kh i nơi giam. 4- Ngư i ã b ph t tù giam nhưng còn t i ngo i khi b n án ã có hi u l c pháp lu t mà n cơ quan có trách nhi m (Tòa án, Công an) t nguy n i ch p hành hình ph t tù thì ư c coi là ã ch ng t quy t tâm c i t o; n u ã b tr n mà trong th i gian tr n tránh không ph m t i m i và ã t thú i ch p hành hình ph t tù, thì vi c t thú này cũng ư c coi là ch ng t quy t tâm c i t o và sau ó trong th i gian c i t o v n ch ng t quy t tâm c i t o thì ư c xét gi m th i h n ch p hành hình ph t theo quy nh chung. - N u ngư i ra t thú b m n ng ho c là ph n có thai, m i sinh , là ngư i lao ng duy nh t trong gia ình, n u tù s làm cho gia ình c bi t khó khăn, thì tùy trư ng h p c th có th ư c Tòa án cho t m hoãn thi hành án ph t tù theo quy nh t i i u 231 B lu t t t ng hình s . - i v i ngư i ra t thú mà l p công l n ho c m c b nh hi m nghèo và n u ngư i ó không còn nguy hi m cho xã h i n a thì theo ngh c a Vi n ki m sát, Tòa án cũng có th mi n cho h ch p hành toàn b hình ph t theo quy nh t i i u 51 B lu t hình s . 5- Ngư i ang ch p hành hình ph t tù ã tr n kh i tr i c i t o mà ra t thú và trong th i gian tr n tránh không ph m t i m i, có th ư c mi n truy c u trách nhi m hình s v t i tr n kh i nơi giam ư c quy nh t i i u 245 B lu t hình s , nhưng v n ph i ch p hành ph n hình ph t tù còn l i và trong th i gian ti p t c c i t o tr i, n u ch ng t quy t tâm c i t o, v n có th ư c Tòa án gi m th i gian ch p hành hình ph t theo i u 49 B lu t hình s . III- T CH C TH C HI N
  3. 1- Căn c n i dung Thông tư này, B N i v , Vi n ki m sát nhân dân t i cao, Tòa án nhân dân t i cao và B Tư pháp có trách nhi m ch o các c p dư i th ng nh t th c hi n. 2- Các cơ quan Công an, Vi n ki m sát, Tòa án và Tư pháp các c p t ch c quán tri t th ng nh t v n d ng nh ng n i dung chính sách c th quy nh trong Thông tư. Trong quá trình v n d ng chính sách n u th y có i u chưa h p lý ho c c n b sung thêm thì báo cáo ngay lên B N i v , Vi n ki m sát nhân dân t i cao, Tòa án nhân dân t i cao và B Tư pháp k p th i gi i quy t. 3- Các cơ quan b o v pháp lu t ph i h p v i các ngành, các t ch c qu n chúng và các cơ quan thông tin (Báo chí, ài truy n hình, truy n thanh) tăng cư ng công tác tuyên truy n gi i thích các chính sách c th ã ư c quy nh trong Thông tư này thúc Ny nh ng ngư i ph m t i còn ang tr n tránh ra t thú; phát ng qu n chúng tham gia v n ng nh ng ngư i ph m t i ra t thú. 4- Trong m i trư ng h p, khi ngư i ph m t i n t thú, cơ quan ti p nh n ngư i t thú ph i l p biên b n, ghi l i khai, làm rõ hành vi ph m t i, quá trình tr n tránh pháp lu t c a h và nh ng v n khác có liên quan n vi c phòng ng a, u tranh ch ng t i ph m. ó là th t c t t ng b t bu c, làm cơ s pháp lý cho vi c xem xét hình th c x lý và áp d ng chính sách khoan h ng i v i h . Ngư i ph m t i ra t thú có th th c hi n t thú cơ quan Công an, Vi n ki m sát nhân dân ho c Tòa án nhân dân các c p; n u vi c gi i quy t i v i ngư i t thú không thu c thNm quy n c a mình thì cơ quan ti p nh n ph i báo cáo ngay cho cơ quan có thNm quy n ti p nh n. 5- Nh ng t ch c, cá nhân có thành tích v n ng ngư i ph m t i ra t thú ư c khen thư ng theo chính sách chung c a Nhà nư c. Các cơ quan Công an, Vi n ki m sát, Tòa án, Tư pháp có trách nhi m phát hi n, báo cáo và ngh khen thư ng k p th i ng viên phong trào.
Đồng bộ tài khoản