Thông tư liên tịch số 07/2001/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
57
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 07/2001/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 07/2001/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN về việc hướng dẫn về thưởng hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may năm 2001 do Bộ Thương mại - Bộ Kế hoạch đầu tư - Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 07/2001/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B CÔNG NGHI P-B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM K HO CH VÀ Đ U Đ c l p - T do - H nh phúc TƯ-B THƯƠNG M I ******** ******** S : 07/2001/TTLT-BTM- Hà N i , ngày 16 tháng 3 năm 2001 BKHĐT-BCN THÔNG TƯ LIÊN T CH C A B THƯƠNG M I, B K HO CH VÀ Đ U TƯ, B CÔNG NGHI P S 07/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 2001 HƯ NG D N V THƯ NG H N NG CH XU T KH U HÀNG D T MAY NĂM 2001 Căn c Thông tư liên t ch s 19/2000/TTLT/BTM/BKHĐT/BCN ngày 16 tháng 10 năm 2000 c a B Thương m i - B K ho ch & Đ u tư - B Công nghi p hư ng d n vi c giao và th c hi n h n ng ch hàng d t may xu t kh u vào th trư ng EU, Canada và Th Nhĩ Kỳ hai năm 2001 và 2002; Đ khuy n khích các doanh nghi p đ y m nh xu t kh u hàng d t may làm b ng v i s n xu t trong nư c và xu t kh u vào các th trư ng không áp d ng h n ng ch; B Thương m i - B K ho ch & Đ u tư - B Công nghi p hư ng d n c th vi c thư ng h n ng ch hàng d t may năm 2001 như sau: I - Đ I TƯ NG ĐƯ C THƯ NG VÀ NGU N H N NG CH THƯ NG 1 - Đ i tư ng đư c thư ng và s d ng h n ng ch thư ng - Các doanh nghi p đã xu t kh u hàng d t may làm b ng v i s n xu t trong nư c vào th trư ng EU năm 2000. - Các doanh nghi p đã xu t kh u hàng d t may vào th trư ng không áp d ng h n ng ch năm 2000. - H n ng ch đư c thư ng n u không s d ng có th chuy n như ng cho doanh nghi p khác. 2 - Ngu n h n ng ch thư ng: Ngu n h n ng ch thư ng đư c trích trong t ng s h n ng ch hàng d t may xu t kh u vào EU năm 2001. S lư ng c th đư c nêu t i ph n II và ph n III c a Thông tư này II- THƯ NG H N NG CH CHO CÁC DOANH NGHI P XU T KH U HÀNG D T MAY LÀM B NG V I S N XU T TRONG NƯ C VÀO EU NĂM 2001 Vi c thư ng cho các doanh nghi p xu t kh u các m t hàng d t may làm b ng v i s n xu t trong nư c đư c quy đ nh như sau:
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1- Đ i v i các doanh nghi p xu t kh u hàng d t may làm b ng v i s n xu t trong nư c vào th trư ng EU năm 2000. Doanh nghi p xu t kh u ch ng lo i hàng (Cat.) nào thì đư c thư ng ch ng l i hàng (Cat.) đó. 2- S lư ng h n ng ch đư c trích thư ng như sau: a/ - T.Shirt (Cat.4): 700.000 chi c b/ - Áo len (Cat.5): 70.000 chi c c/ - Qu n (Cat.6): 150.000 chi c d/ - Sơ mi n (Cat.7): 70.000 chi c e/ - Sơ mi nam (Cat.8): 400.000 chi c 3 - M c thư ng: Căn c s lư ng h n ng ch đư c giao, s lư ng xu t kh u làm b ng v i s n xu t trong nư c năm 2000 và s lư ng h n ng ch trích thư ng đ i v i t ng ch ng lo i hàng, sau khi t ng h p đăng ký, liên B công b t l thư ng phù h p. 4 - H sơ xét thư ng: Doanh nghi p đ ngh thư ng h n ng ch g i 01 b h sơ đ n B Thương m i (V Xu t nh p kh u), g m: B n đăng ký thư ng (theo m u đính kèm) Hoá đơn mua v i s n xu t trong nư c (b n chính ho c b n sao có xác nh n c a công ch ng Nhà nư c) ho c Phi u xu t kho, T khai làm th t c xu t kh u c a H i quan, gi y phép xu t kh u (E/L). III - THƯ NG H N NG CH CHO CÁC DOANH NGHI P XU T KH U HÀNG D T MAY VÀO CÁC TH TRƯ NG KHÔNG ÁP D NG H N NG CH NĂM 2000 1- Các doanh nghi p đóng trên đ a bàn Hà N i, Thành ph H Chí Minh xu t kh u hàng d t may vào các th trư ng không áp d ng h n ng ch đ t tr giá F.O.B t 2 tri u USD tr lên, các doanh nghi p đóng trên các đ a bàn khác đ t t 1,5 tri u USD tr lên đ u đư c thư ng h n ng ch. 2- S lư ng h n ng ch đư c trích thư ng như sau: a/ - T.Shirt (Cat.4 ) 300.000 chi c b/ - Áo len (Cat.5) 100.000 chi c c/ - Qu n (Cat.6) 100.000 chi c d/ - Sơ mi n (Cat.7) 70.000 chi c e/ - Sơ mi nam (Cat.8) 270.000 chi c
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. g/ - Áo khoác n (Cat.15) 25.000 chi c h/ - B qu n áo n (Cat.29) 18.000 b i/ - B th thao (Cat.73) 50.000 b k/ - Qu n áo d t thoi (Cat.78) 50 t n l/ - Qu n áo d t kim (Cat. 83) 45 t n 3- M c thư ng: Xu t kh u 1.000 USD vào th trư ng không áp d ng h n ng ch, đư c thư ng h n ng ch tương ng 1,5 áo sơ mi nam (Cat.8) ho c các ch ng lo i khác quy đ i theo t l quy đ nh. Ưu tiên giao h n ng ch thư ng phù h p v i yêu c u s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p, trư ng h p không còn ch ng lo i hàng đáp ng theo yêu c u, doanh nghi p nh n ch ng lo i khác theo t l quy đ i đã đư c quy đ nh trong Hi p đ nh v buôn bán hàng d t may gi a Vi t Nam và EU. 4- Th i h n xét thư ng: Các doanh nghi p có nhu c u thư ng h n ng ch hàng d t may xu t kh u vào th trư ng EU (k c thư ng xu t kh u hàng làm b ng v i s n xu t trong nư c) g i đăng ký (theo m u đính kèm) v B Thương m i (V xu t nh p kh u) trư c ngày 15 tháng 4 năm 2001. Đ vi c xét thư ng phù h p v i yêu c u s n xu t và kinh doanh, các doanh nghi p đăng ký xét thư ng xu t kh u vào th trư ng không áp d ng h n ng ch c n nêu rõ trong văn b n đăng ký các ch ng lo i xin đư c ưu tiên theo th t 1; 2; 3;... IV- T CH C TH C HI N T đi u hành liên B ch u trách nhi m đôn đ c, hư ng d n các doanh nghi p tri n khai th c hi n Thông tư này. B Thương m i, B K ho ch & Đ u tư và B Công nghi p đ ngh các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan Trung ương c a các đoàn th thông báo n i dung Thông tư này cho các doanh nghi p thu c quy n qu n lý c a mình bi t th c hi n, đ ng th i ph n ánh cho liên B nh ng v n đ phát sinh trong quá trình th c hi n đ k p th i đi u ch nh phù h p. Thông tư có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và th i h n th c hi n đ n h t ngày 31 tháng 12 năm 2001. L i Quang Th c Mai Văn Dâu Lê Huy Côn (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) M u 01:
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tên Doanh nghi p (ghi rõ tên ti ng Vi t đ y đ và c tên giao d ch đi n tín) Mã s doanh nghi p XNK (Mã s H i quan): Đi n tho i: Fax: Đ a ch giao d ch S công văn: ,ngày.... tháng... năm 2001 Kính g i: V Xu t nh p kh u - B Thương m i V VI C THƯ NG H N NG CH HÀNG D T MAY XU T KH U SANG TH TRƯ NG EU NĂM 2000 LÀM B NG V I S N XU T TRONG NƯ C Căn c Thông tư liên t ch B Thương m i - B K ho ch và Đ u tư - B Công nghi p v vi c thư ng h n ng ch xu t kh u hàng d t may s 07/2001/TTLT/BTM-BKHĐT- BCN ngày 16/3/2001. Công ty............ g i h sơ xu t kh u hàng d t may sang th trư ng EU năm 2000 làm b ng v i s n xu t trong nư c theo danh m c sau, đ ngh Liên b xem xét thư ng h n ng ch theo quy đ nh S Ch ng Đơn v H n SP làm b ng v i Hoá T S S Ghi TT lo i tính ng ch s n xu t trong đơn s khai E/L E/L chú hàng nư c (ho c XK (ghi rõ (cat.) phi u s Cty SX xu t v i) kho s ) S Tr lư ng giá (USD) Công ty cam đoan s li u khai trên là đúng, n u sai Công ty hoàn toàn ch u trách nhi m. Giám đ c Công ty (Ký tên và đóng d u) M u 02:
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tên Doanh nghi p (ghi rõ tên ti ng Vi t đ y đ và c tên giao d ch đi n tín) Mã s doanh nghi p XNK (Mã s H i quan): Đi n tho i: Fax: Đ a ch giao d ch S công văn: ,ngày.... tháng... năm 2001 Kính g i: V Xu t nh p kh u - B Thương m i V VI C THƯ NG H N NG CH HÀNG D T MAY XU T KH U VÀO TH TRƯ NG KHÔNG ÁP D NG H N NG CH NĂM 2000 Căn c Thông tư liên t ch B Thương m i - B K ho ch và Đ u tư - B Công nghi p v vi c thư ng h n ng ch xu t kh u hàng d t may s 07/2001/TTLT/BTM-BKHĐT- BCN ngày 16/3/2001. Năm 2000, Công ty.................. đã xu t kh u sang th trư ng không áp d ng h n ng ch v i t ng kim ng ch..... USD, th trư ng c th như sau: (ví d ) 1/ Nh t: 2/ Đài Loan: 3/ Hàn Qu c: 4/ Th trư ng khác..... Theo quy đ nh, Công ty đư c thư ng........ (s lư ng) chi c áo sơ mi nam (Cat.8) Công ty........ đ ngh liên B xem xét thư ng h n ng ch hàng d t may xu t kh u sang EU năm 2001 các ch ng lo i hàng (Cat.) sau: (ví d ) 1/ T-shirt (Cat.4):..... chi c 2/ Sơ mi nam (Cat.8): .... chi c Công ty cam k t th c hi n đúng các quy đ nh c a Thông tư liên t ch B Thương m i - B K ho ch và Đ u tư - B Công nghi p nêu trên. Giám đ c Công ty (Ký tên và đóng d u) Ph l c 1:
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B NG T L QUY Đ I GI A CAT.8 VÀ CÁC CAT. KHÁC (Kèm theo Thông tư s 07/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN ngày 16/3/2001) Stt Cat. Đơn v Tr ng lư ng theo Hi p đ nh S lư ng/1 chi c Sơ mi nam (Gram) (Cat.8) 1 4 Chi c 154 1,41 2 5 Chi c 221 0,98 3 6 Chi c 568 0,38 4 7 Chi c 180 1,21 5 8 Chi c 217 1,00 6 15 Chi c 1.190 0,18 7 29 B 730 0,29 8 73 B 600 0,36 9 78 Kg 1.000 0,217 10 83 Kg 1.000 0,217
Đồng bộ tài khoản