Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BNV

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
175
lượt xem
23
download

Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BNV về việc hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh ở địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn do Bộ Nội Vụ- Bộ Quốc Phòng- Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BNV

  1. BỘ LAO ĐỘNG,THƯƠNG BINH VÀ XÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI- BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ NỘI VỤ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** ******** Số: 07 /2007/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BNV Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2007 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN LIỆT SĨ, THƯƠNG BINH, NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH, BỆNH BINH Ở ĐỊA BÀN CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ- XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 37 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng - Bộ Nội vụ hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh ở địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn như sau: I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN Người bị ốm đau, tai nạn trong khi làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn mà bị chết, bị thương được xác nhận là liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh quy định tại Khoản 5 Điều 3, Khoản 6 Điều 11 và Khoản 2, 3 Điều 17 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 05 năm 2006 của Chính phủ. II. ĐỊA BÀN ÁP DỤNG Địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn (theo Phụ lục đính kèm) và đồn Biên phòng quy định tại Thông tư Liên tịch số 2076/1998/TTLT- BQP- BLĐTBXH- BTC ngày 08/07/1998 và Thông tư Liên tịch số 35/2004/TTLT- BQP- BLĐTBXH- BTC ngày 24/03/2004 của Liên Bộ Quốc phòng- Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội- Bộ Tài chính được áp dụng xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh. III. HIỆU LỰC THI HÀNH Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng - Bộ Nội vụ để xem xét, giải quyết./. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG, THỨ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỨ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỢNG TƯỚNG Trần Văn Tuấn Bùi Hồng Lĩnh Nguyễn Văn Được Nơi nhận: - Thủ tướng, các PTTg Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Toà án nhân dân tối cao; - Văn phòng Trung ương Đảng; - Cơ quan TW của các đoàn thể; - Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước; - Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; - Website Chính phủ; - Công báo;
  2. - Các Bộ LĐTBXH, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ; - Lưu: VT Bộ LĐTBXH, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ. FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Phuluc 2
Đồng bộ tài khoản