Thông tư liên tịch số 08/2003/TTLT-BTM-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
51
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 08/2003/TTLT-BTM-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 08/2003/TTLT-BTM-BCN về việc hướng dẫn việc giao và thực hiện ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EU, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ năm 2004 do Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 08/2003/TTLT-BTM-BCN

  1. B CÔNG NGHI P-B THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T M I NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/2003/TTLT-BTM-BCN Hà N i , ngày 28 tháng 10 năm 2003 THÔNG TƯ LIÊN T CH C A B THƯƠNG M I - B CÔNG NGHI P S 08/2003/TTLT-BTM-BCN NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2003 HƯ NG D N VI C GIAO VÀ TH C HI N H N NG CH XU T KH U HÀNG D T MAY VÀO TH TRƯ NG EU, CANADA, TH NHĨ KỲ NĂM 2004 Căn c Hi p đ nh v buôn bán hàng d t may v i EU, Canada, Th Nhĩ Kỳ; Căn c Quy t đ nh s 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý xu t kh u, nh p kh u hàng hoá th i kỳ 2001-2005; Căn c tình hình xu t kh u hàng d t may sang EU, Canada, Th Nhĩ Kỳ 9 tháng đ u năm 2003; Sau khi tham kh o ý ki n c a Hi p h i d t may Vi t Nam, Liên t ch B Thương m i, B Công nghi p hư ng d n vi c giao và th c hi n h n ng ch xu t kh u hàng d t may vào th trư ng EU, Canada, Th Nhĩ Kỳ năm 2004 như sau: I. NH NG QUY Đ NH CHUNG: 1- Ph m vi áp d ng h n ng ch H n ng ch xu t kh u hàng d t may sang EU, Th Nhĩ Kỳ có 29 ch ng lo i hàng (Cat.) và sang th trư ng Canada có 14 ch ng lo i hàng (Cat.) đư c quy đ nh t i ph l c s 01 kèm theo Thông tư này. 2- Đ i tư ng đư c giao và th c hi n h n ng ch Thương nhân đư c giao và th c hi n h n ng ch ph i có đ các đi u ki n sau: - Có Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh, đã đăng ký mã s kinh doanh xu t nh p kh u ho c có Gi y phép đ u tư theo Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; - Có năng l c s n xu t hàng d t may; đ i v i các thương nhân kinh doanh thương m i (không có cơ s s n xu t) ph i có h p đ ng h p tác s n xu t, h p đ ng cung ng s n ph m xu t kh u v i các nhà s n xu t; - Không vi ph m các quy đ nh hi n hành cũng như các quy đ nh c a Hi p đ nh trong năm 2003.
  2. 3- Th c hi n c p gi y phép xu t kh u ( Export Licence) t đ ng đ i v i: - H n ng ch xu t kh u hàng d t may sang EU; - H n ng ch xu t kh u hàng d t may sang Th Nhĩ Kỳ (tr ch ng lo i hàng- Cat. 6, 35, 41). Th t c c p gi y phép xu t kh u t đ ng th c hi n t i các phòng Qu n lý Xu t nh p kh u khu v c c a B Thương m i ( ho c đơn v đư c B Thương m i u quy n) t i Hà N i, thành ph H Chí Minh, H i Phòng, Đà N ng, Đ ng Nai và Bà R a- Vũng Tàu. 4- Th c hi n vi c giao h n ng ch đ i v i: + H n ng ch xu t kh u hàng d t may sang Canada; + H n ng ch xu t kh u hàng d t may sang Th Nhĩ Kỳ các ch ng lo i hàng (Cat.) 6, 35, 41. Thương nhân th c hi n h n ng ch theo Thông báo giao h n ng ch c a B Thương m i ho c c a S Thương m i thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh, thành ph H i Phòng, thành ph Đà N ng ( cơ quan đư c UBND các thành ph u quy n giao h n ng ch). II. QUY Đ NH V VI C GIAO H N NG CH 1- Quy đ nh v c p Gi y phép xu t kh u (E/L) và giao h n ng ch hàng xu t kh u sang th trư ng EU, Th Nhĩ Kỳ Hàng tu n, B Thương m i s thông báo tình hình c p Gi y phép xu t kh u t đ ng và s lư ng h n ng ch còn l i trên báo Thương m i và đ a ch Website c a B Thương m i ( ) và t i các phòng Qu n lý Xu t nh p kh u khu v c, đ ng th i có hư ng d n gi i quy t đ i v i nh ng ch ng lo i hàng có kh năng xu t kh u h t h n ng ch đ thương nhân bi t và th c hi n, c th : - Trong quý I ho c quý II/2004 khi c p Gi y phép xu t kh u t đ ng đ t m c 70% h n ng ch cơ s và đ t m c 85% trong quý III ho c trong quý IV/2004 đ i v i t ng ch ng lo i hàng (Cat.), B Thương m i s ng ng c p gi y phép xu t kh u t đ ng. Ph n h n ng ch còn l i sau khi ng ng c p gi y phép xu t kh u t đ ng Liên B s giao v các S Thương m i thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh, thành ph H i Phòng, thành ph Đà N ng và giao tr c ti p cho các thương nhân khác. - Vi c giao h n ng ch còn l i d a trên cơ s : + T l ph n trăm s lư ng h n ng ch th c hi n c a t ng Cat. đ n th i đi m thông báo ng ng c p gi y phép t đ ng.
  3. + Các đơn hàng đã s n xu t ch xu t kh u, đã nh p kh u nguyên ph li u đ s n xu t + Có h p đ ng gia công/xu t kh u ký v i khách hàng là nhà công nghi p châu Âu, do U ban châu Âu gi i thi u ho c ký tr c ti p v i khách hàng C ng đ ng châu Âu ( EU). + Có h p đ ng xu t kh u hàng d t may s d ng v i/ nguyên li u s n xu t t i Vi t Nam. 2- Quy đ nh v giao h n ng ch xu t kh u sang th trư ng Canada, Th Nhĩ Kỳ ( Các Cat. 6, 35, 41) - H n ng ch đư c giao căn c t l ph n trăm s lư ng th c hi n h n ng ch c a t ng ch ng lo i hàng (cat.) trong năm 2003. - Th i gian giao h n ng ch + Đ t 1: vào kho ng tháng 11/2003, giao h n ng ch cho Thương nhân trên cơ s thành tích xu t kh u sang Canada và Th Nhĩ Kỳ ( Cat. 6, 35 và 41) c a 9 tháng đ u năm 2003. + Đ t 2: vào kho ng cu i tháng 01/2004, giao h n ng ch còn l i cho thương nhân có thành tích xu t kh u trong 3 tháng cu i năm 2003. - Th t c đăng ký h n ng ch Thương nhân có nhu c u s d ng h n ng ch hàng d t may xu t kh u vào th trư ng Canada và Th Nhĩ Kỳ (Cat. 6, 35 và 41) năm 2004 g i đăng ký (theo m u đính kèm) v B Thương m i (V Xu t nh p kh u) 21 Ngô Quy n, Hà N i và g i v S Thương m i thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh, thành ph H i Phòng, thành ph Đà N ng (n u là nh ng thương nhân tr c thu c thành ph ) trư c ngày 15/11/2003 và ph i ch u trách nhi m v tính xác th c c a vi c kê khai các tiêu chí trong đơn đăng ký h n ng ch. III. QUY Đ NH V TH C HI N H N NG CH 1- Hi u l c th c hi n: H n ng ch năm 2004 có hi u l c th c hi n t 01/01/2004 đ n 31/12/2004. 2- Hoàn tr Thương nhân không có kh năng th c hi n h n ng ch đư c giao ph i có văn b n hoàn tr l i B Thương m i. - H n ng ch hoàn tr trư c tháng 9/2004, s đư c tính vào h n ng ch tiêu chu n năm sau. - H n ng ch hoàn tr t tháng 9/2004 tr đi s không tính vào h n ng ch tiêu chu n năm sau.
  4. H n ng ch đư c giao nhưng không th c hi n ho c th c hi n không h t mà không hoàn tr s b tr 3 l n s lư ng h n ng ch không s d ng vào tiêu chu n h n ng ch năm sau. 3- Chuy n đ i h n ng ch Trong trư ng h p có nhu c u chuy n đ i h n ng ch gi a các ch ng lo i hàng (Cat.) thương nhân có văn b n g i B Thương m i ho c các S Thương m i thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh, thành ph H i Phòng, thành ph Đà N ng đ ngh xem xét, gi i quy t phù h p v i quy đ nh c a Hi p đ nh. T l chuy n đ i gi a các Cat. như ph l c s 01 kèm theo Thông tư này. 4- U thác và nh n u thác Vi c u thác và nh n u thác đư c th c hi n theo Ngh đ nh s 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 và Ngh đ nh s 44/2001/NĐ-CP ngày 02/8/2001 c a Chính ph . 5- Phí h n ng ch M c thu phí han ng ch t ng ch ng lo i hàng (cat.) đư c th c hi n theo hư ng d n t i Công văn s 1698/TM-XNK ngày 01/10/2002 c a B Thương m i, c th như ph l c s 01 kèm theo Thông tư này. Thương nhân n p phí h n ng ch cho t ng lô hàng xu t kh u. Khi làm th t c c p Gi y phép xu t kh u, thương nhân xu t trình v i Phòng qu n lý Xu t nh p kh u khu v c ch ng t đã n p phí h n ng ch vào tài kho n c a B Thương m i s 920.90.023 t i kho b c Nhà nư c thành ph Hà N i. IV. ĐI U KHO N THI HÀNH 1- B Thương m i, B Công nghi p hư ng d n th c hi n các đi u kho n c a Hi p đ nh đã ký và các quy ch đã ban hành, ph i h p v i các cơ quan h u quan trong nư c và nư c ngoài gi i quy t k p th i nh ng phát sinh trong quá trình th c hi n. K t qu vi c giao h n ng ch và tình hình th c hi n h n ng ch đư c thông báo trên các phương ti n thông tin đ i chúng và trang web: www.mot.gov.vn c a B Thương m i. 2- Thương nhân th c hi n đúng các quy đ nh c a Thông tư Liên t ch và các quy đ nh c a Hi p đ nh buôn bán hàng d t may ký v i EU, Canada, Th Nhĩ Kỳ. Trong trư ng h p vi ph m, tuỳ m c đ s b x lý t thu h i h n ng ch đ n đình ch phân giao h n ng ch ho c theo quy đ nh c a pháp lu t. C th : 2.1- Thương nhân chuy n t i b t h p pháp hàng hoá, làm và s d ng Gi y phép xu t kh u (E/L) gi , C/O gi , gi m o h sơ b thu h i h t h n ng ch, không phân h n ng ch năm sau và chuy n h sơ sang cơ quan b o v pháp lu t x lý.
  5. 2.2- Thương nhân khai không đúng n i dung đơn xin h n ng ch, đơn xin Gi y phép xu t kh u, l n tránh vi c ki m soát h n ng ch c a Liên B Thương m i, B Công nghi p b thu h i h t h n ng ch, không giao h n ng ch b sung. 2.3- Thương nhân khai sai năng l c s n xu t, sai kim ng ch xu t kh u đ đư c giao h n ng ch b sung thì thu h i ph n h n ng ch đư c c p do khai báo sai và ph t 30% h n ng ch theo tiêu chu n đư c c p. Thông tư Liên t ch này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng công báo. Bùi Xuân Khu Mai Văn Dâu (Đã ký) (Đã ký) Ph l c s 1: (kèm theo Thông tư Liên t ch s 08/2003/TTLT/BTM/CN ngày 28/10/2003) 1. Danh m c các ch ng lo i (Cat.) hàng d t may xu t kh u sang th trư ng EU, Th Nhĩ Kỳ có áp d ng h n ng ch STT Mô t Cat. Đơn v Quy đ i tr ng Phí (VNĐ)/đơn lư ng (gr) v h n ng ch 1 T-shirt, Poloshirt 4 Chi c 154 300,0 2 Áo len, áo n 5 Chi c 221 1.000,0 3 Qu n 6 Chi c 568 1.000,0 4 Sơ mi n 7 Chi c 180 500,0 5 Sơ mi nam 8 Chi c 217 500,0 6 Khăn bông 9 T n 0 7 Găng tay 10 Đôi 59 0 8 Bít t t 12 Đôi 41 0 9 Qu n lót 13 Chi c 59 0 10 Áo khoác nam 14 Chi c 1.389 0 11 Áo khoác n 15 Chi c 1.190 2.000,0 12 B Pyjama, qu n áo ng 18 T n 0 13 Ga tr i giư ng 20 T n 0
  6. 14 Áo Jacket 21 Chi c 435 0 15 Váy dài n 26 Chi c 323 0 16 Qu n len 28 Chi c 620 0 17 B qu n áo n 29 B 730 1.000,0 18 Áo lót nh 31 Chi c 55 1.000,0 19 V i t ng h p 35 T n 0 20 Khăn tr i bàn 39 T n 0 21 S i t ng h p 41 T n 0 22 Qu n áo tr em 68 T n 0 23 B qu n áo th thao 73 B 600 0 24 Qu n áo b o h lao đ ng 76 T n 0 25 Qu n áo d t thoi khác 78 T n 1.500.000,0 26 Qu n áo d t kim khác 83 T n 0 27 Lư i s i 97 T n 0 28 Khăn tr i bàn b ng lanh, 118 T n 0 gai 29 Qu n áo b ng v i thô 161 T n 0 Hàng d t may xu t kh u vào th trư ng Th Nhĩ Kỳ không thu phí. 2. Danh m c các ch ng lo i (Cat.) hàng d t may xu t kh u sang th trư ng Canada có áp d ng h n ng ch STT Mô t Cat. Đơn v Quy đ i gi a Phí các Cat. (VNĐ)/đơn v h n ng ch 1 Áo Jacket 1/3a Chi c/b 2.000,0 2 Qu n áo mùa đông 2a Chi c/b 2.000,0 3 B qu n áo nam 3c B 500,0 4 Áo vest n 4a Chi c 500,0 5 Váy n 4c Chi c 500,0 6 Qu n 5a Chi c 500,0
  7. 7 Qu n soóc 5b Chi c 500,0 8 T-shirt 8c Chi c 500,0 9 B Th thao 8d B 500,0 10 Qu n áo lót 9a Chi c/b 500,0 11 Qu n áo ng , choàng t m 10a Chi c/b 500,0 12 Qu n áo 13 Chi c/b 500,0 13 Áo len 11a Chi c 500,0 14 Qu n áo tr em ItemB Chi c/b 500,0 M U ĐĂNG KÝ H N NG CH XU T KH U HÀNG D T MAY VÀO TH TRƯ NG CANADA VÀ TH NHĨ KỲ (CAT. 6,35,41) (kèm theo Thông tư Liên t ch s 08/2003/TTLT/BTM/CN ngày 28/10/2003) 1. Tên Thương nhân: 2. Gi y đăng ký kinh doanh s : C p ngày: 3. Mã s XNK (Mã s H i quan): 4. Đi n tho i: Fax: Email: 5. Đ a ch giao d ch: 6. Đ a ch cơ s s n xu t chính: 7. T ng s thi t b hi n có: 8. T ng s lao đ ng: S Công văn C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ......, ngày... tháng... năm 200... Kính g i: B Thương m i
  8. V/v Đăng ký h n ng chxu t kh u hàng d t may vào th trư ng Canada ho c Th Nhĩ Kỳ năm 2004 - Căn c Thông tư Liên t ch s 08/2003/TTLT/BTM/BCN ngày 28/10/2003 c a Liên B Thương m i và Công nghi p hư ng d n vi c giao và th c hi n h n ng ch xu t kh u hàng d t may vào th trư ng EU, Canada, Th Nhĩ Kỳ năm 2004, (Tên thương nhân...) đ ngh Liên B phân giao h n ng ch xu t kh u hàng d t may sang th trư ng Canada ho c Th Nhĩ Kỳ năm 2004 căn c trên thành tích xu t kh u c a thương nhân năm 2003 như sau: STT Tên Cat. Đ/v H n ng ch đư c Đã XK tính H n ng ch Ghi chú hàng phân giao năm t 01/01 đ n đăng ký 2003 30/9/2003 năm 2004 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Công ty hoàn toàn ch u trách nhi m v tính xác th c c a các s li u kê khai trên. Ngư i đ ng đ u thương nhân (ký tên và đóng d u)
Đồng bộ tài khoản