intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
602
lượt xem
24
download

Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP về hướng dẫn thực hiện một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP

  1. B LAO Đ NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM H I - H I C U CHI N BINH VI T NAM – Đ c l p - T do - H nh phúc B TÀI CHÍNH - B QU C PHÒNG ***** ***** Hà N i, ngày 25 tháng 7 năm 2007 S : 10 /2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN- BTC-BQP THÔNG TƯ LIÊN T CH HƯ NG D N TH C HI N M T S ĐI U NGH Đ NH S 150/2006/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2006 C A CHÍNH PH QUY Đ NH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S ĐI U PHÁP L NH C U CHI N BINH Căn c Pháp l nh C u chi n binh ngày 07 tháng 10 năm 2005; Căn c Ngh đ nh s 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u Pháp l nh C u chi n binh (sau đây g i t t là Ngh đ nh s 150/2006/NĐ-CP); Sau khi có ý ki n c a các B có liên quan, Liên B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, H i C u chi n binh Vi t Nam, B Tài chính, B Qu c phòng th ng nh t hư ng d n th c hi n m t s đi u Ngh đ nh s 150/2006/NĐ-CP như sau: I. C U CHI N BINH C u chi n binh quy đ nh t i Đi u 2 Ngh đ nh s 150/2006/NĐ-CP, nay hư ng d n làm rõ thêm n i dung quy đ nh t i đi m b, c kho n 3 Đi u 2 Ngh đ nh s 150/2006/NĐ-CP là: Cán b , chi n sĩ, dân quân, t v , du kích t p trung ( Mi n B c t vĩ tuy n 17 tr ra, th i gian t ngày 27 tháng 1 năm 1973 tr v trư c, Mi n Nam t vĩ tuy n 17 tr vào, th i gian t ngày 30 tháng 4 năm 1975 tr v trư c) là nh ng ngư i đã tham gia chi n đ u đơn v t p trung theo quy t đ nh thành l p ho c giao nhi m v c a c p có th m quy n đư c U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n xác nh n. II. CH Đ , CHÍNH SÁCH Đ I V I C U CHI N BINH 1. Ch đ B o hi m y t đ i v i C u chi n binh theo quy đ nh t i kho n 6 Đi u 5 Ngh đ nh s 150/2006/NĐ-CP a) C u chi n binh thu c di n nghèo theo chu n do Chính ph quy đ nh; C u chi n binh đã tham gia kháng chi n t ngày 30 tháng 4 năm 1975 tr v trư c, không thu c di n b o hi m y t b t bu c ho c chưa đư c hư ng B o hi m y t theo các ch đ ưu đãi khác thì đư c Nhà nư c c p th b o hi m y t theo quy đ nh hi n hành; Quy n l i c a ngư i đư c hư ng ch đ b o hi m y t th c hi n theo quy đ nh c a Đi u l b o hi m y t ban hành kèm theo Ngh đ nh s 63/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 c a Chính ph ; M c đóng b o hi m y t hàng tháng b ng 3% ti n lương t i thi u chung do ngân sách Nhà nư c đ m b o. b) H sơ, th t c xét hư ng ch đ b o hi m y t (l p thành 02 b h sơ). - Cá nhân đ ngh hư ng ch đ b o hi m y t . Làm b n khai đ ngh hư ng ch đ B o hi m y t thu c đ i tư ng theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 150/2006/NĐ-CP (m u 1a); - Trách nhi m c a cơ quan, t ch c. + H i C u chi n binh c p xã, phư ng, th tr n (sau đây g i chung là c p xã) ti p nh n b n khai c a cá nhân C u chi n binh, ch trì ph i h p v i cơ quan, đoàn th có liên quan đ a phương th m đ nh, xác nh n và l p danh sách báo cáo U ban nhân dân cùng c p; + Ch t ch U ban nhân dân c p xã ki m tra và ký công văn đ ngh c p th b o hi m y t đ i v i C u chi n binh g i Phòng Lao đ ng - Thương binh và Xã h i (ho c Phòng N i v - Lao đ ng - Thương binh và Xã h i) huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau đây g i chung là c p huy n); (m u 2a, kèm theo danh sách m u 4a); + Phòng Lao đ ng - Thương binh và Xã h i c p huy n ch trì ph i h p v i H i C u chi n binh cùng c p th m đ nh t ng h p danh sách đ ngh c p th b o hi m y t báo cáo Ch t ch U ban nhân dân
  2. c p huy n xét duy t ký công văn g i S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau đây g i chung là c p t nh); (m u 3a, kèm theo danh sách m u 4a); + S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i ch trì ph i h p v i H i C u chi n binh cùng c p t ng h p, l p danh sách trình Ch t ch U ban nhân dân c p t nh duy t ký quy t đ nh hư ng ch đ b o hi m y t ; (Danh sách theo m u 5a, quy t đ nh m u 6a); + Căn c quy t đ nh hư ng ch đ b o hi m y t c a Ch t ch U ban nhân dân c p t nh, S Tài chính b o đ m kinh phí đ mua th b o hi m y t ; S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i ch trì ph i h p v i cơ quan b o hi m xã h i mua và c p th b o hi m y t k p th i cho C u chi n binh; + H i C u chi n binh c p t nh ph i h p v i S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i và S Tài chính giám sát vi c th c hi n mua, c p th b o hi m y t đ i v i C u chi n binh theo đúng quy đ nh c a pháp lu t; + Hàng năm, S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i th ng nh t v i H i C u chi n binh cùng c p ch đ o các c p thu c quy n xây d ng k ho ch ph i h p th c hi n vi c rà soát đi u ch nh danh sách báo cáo c p có th m quy n quy t đ nh hư ng ch đ b o hi m y t đ i v i C u chi n binh. 2. Ch đ mai táng phí theo quy đ nh t i kho n 8 Đi u 5 Ngh đ nh s 150/2006/NĐ-CP a) C u chi n binh đã tham gia kháng chi n t ngày 30 tháng 4 năm 1975 tr v trư c, khi t tr n n u không thu c di n hư ng ch đ mai táng phí theo Pháp l nh Ngư i có công và Lu t B o hi m xã h i thì ngư i t ch c mai táng đư c hư ng ti n mai táng phí theo quy đ nh c a pháp lu t hi n hành; M c tr c p ti n mai táng phí th c hi n như các đ i tư ng tham gia b o hi m xã h i b t bu c theo quy đ nh hi n hành (10 tháng lương t i thi u) do ngân sách Nhà nư c đ m b o. b) H sơ, th t c xét hư ng ch đ mai táng phí (l p thành 02 b h sơ). - Thân nhân ngư i ch t làm b n khai đ ngh hư ng ch đ mai táng phí g i H i C u chi n binh c p xã (m u 1b). - Trách nhi m c a cơ quan, t ch c. + Trư ng h p ngư i ch t không còn thân nhân thì cơ quan, t ch c, đơn v đ ng ra t ch c mai táng làm b n khai đ ngh hư ng ch đ mai táng phí g i H i C u chi n binh c p xã (m u 1b); + H i C u chi n binh c p xã xác nh n l p danh sách báo cáo Ch t ch U ban nhân dân cùng c p; + Ch t ch U ban nhân dân c p xã căn c vào báo cáo c a H i C u chi n binh và gi y khai t đ ký công văn đ ngh hư ng ch đ mai táng phí g i Phòng Lao đ ng - Thương binh và Xã h i c p huy n (m u 2b, kèm theo danh sách m u 4b); + Phòng Lao đ ng - Thương binh và Xã h i c p huy n ch trì ph i h p v i H i C u chi n binh cùng c p t ng h p l p danh sách đ ngh hư ng ch đ mai táng phí báo cáo Ch t ch U ban nhân dân c p huy n ký công văn g i S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i c p t nh (m u 3b, danh sách m u 4b); + S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i c p t nh ch trì ph i h p v i H i C u chi n binh cùng c p t ng h p, l p danh sách đ Giám đ c S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i ký quy t đ nh hư ng ch đ mai táng phí (Danh sách m u 5b, quy t đ nh m u 6b); + S Tài chính b o đ m ngu n kinh phí; S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i ch trì ph i h p v i cơ quan b o hi m xã h i th c hi n chi tr mai táng phí cho thân nhân ho c đ i di n cơ quan, t ch c, đơn v . 3. T ch c tang l khi C u chi n binh qua đ i theo quy đ nh t i kho n 8 Đi u 5 Ngh đ nh s 150/2006/NĐ-CP a) C u chi n binh và h i viên H i C u chi n binh khi ch t đư c chính quy n, cơ quan, đơn v , đoàn th đ a phương ph i h p v i H i C u chi n binh và gia đình t ch c tang l . b) Nghi th c, phân c p t ch c l tang căn c vào Ngh đ nh s 62/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2001 c a Chính ph và Thông tư liên t ch s 114/2005/TTLT- BQP-BNV ngày 01 tháng 8 năm 2005 c a Liên B Qu c phòng - B N i v ho c v n d ng theo đi u ki n c th c a đ a phương đ t ch c cho phù h p. 4. Ch đ ph c p đ i v i Ch t ch, Phó Ch t ch H i C u chi n binh trong các cơ quan, t ch c, đơn v th c hi n theo quy đ nh t i kho n 1, kho n 2 Đi u 10 Ngh đ nh s 150/2006/NĐ- CP 2
  3. a) Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có t ch c H i C u chi n binh c p trên cơ s đ t t i Đ ng u kh i cơ quan c p t nh đư c biên ch cán b chuyên trách công tác H i, trư ng h p không b trí đư c cán b chuyên trách công tác H i thì cán b kiêm nhi m công tác H i đư c hư ng ph c p kiêm nhi m b ng 10% m c lương hi n hư ng c ng ph c p ch c v lãnh đ o và thâm niên vư t khung (n u có). Đ i v i Ch t ch, Phó Ch t ch H i C u chi n binh trong cơ quan, t ch c, đơn v Trung ương và đ a phương kiêm nhi m công tác H i thì m c ph c p đ i v i Ch t ch b ng 7%, Phó ch t ch b ng 5% m c lương hi n hư ng c ng v i ph c p ch c v lãnh đ o và thâm niên vư t khung (n u có). b) Ph c p kiêm nhi m đư c chi tr cùng kỳ lương hàng tháng không dùng đ tính đóng b o hi m xã h i, b o hi m y t ; Khi thôi làm công tác H i C u chi n binh thì t tháng ti p theo thôi hư ng ph c p kiêm nhi m. 5. Ch đ tr c p khi thôi làm công tác H i theo quy đ nh t i kho n 5 Đi u 10 Ngh đ nh s 150/2006/NĐ-CP a) Đ i tư ng hư ng tr c p khi thôi làm công tác H i. C u chi n binh thu c di n đang hư ng lương hưu, tr c p b o hi m xã h i, tr c p b nh binh hàng tháng khi thôi làm công tác H i đư c hư ng ch đ tr c p bao g m: - Ch t ch, Phó Ch t ch Trung ương H i C u chi n binh Vi t Nam đư c Ban ch p hành b u; C u chi n binh đư c b nhi m, tuy n d ng, đi u đ ng trong biên ch làm vi c t i cơ quan Trung ương H i C u chi n binh và các đơn v tr c thu c cơ quan Trung ương H i C u chi n binh Vi t Nam. - Ch t ch, Phó Ch t ch H i C u chi n binh c p t nh đư c Ban ch p hành b u; C u chi n binh đư c b nhi m, tuy n d ng, đi u đ ng trong biên ch , làm vi c t i cơ quan H i C u chi n binh c p t nh. - Ch t ch, Phó Ch t ch H i C u chi n binh c p huy n đư c Ban ch p hành b u; C u chi n binh đư c b nhi m, tuy n d ng, đi u đ ng trong biên ch làm vi c t i cơ quan H i C u chi n binh c p huy n. - Ch t ch, Phó Ch t ch H i C u chi n binh c p xã đư c Ban ch p hành b u. b) Cách tính tr c p khi thôi làm công tác H i. - Đ i v i ngư i hư ng lương: Lương + ph c p ch c v hi n lĩnh hàng tháng Tr c p đư c hư ng = (n u có) t i c p H i công tác x S năm công tác 2 - Đ i v i ngư i hư ng ph c p (Phó Ch t ch H i C u chi n binh xã, phư ng, th tr n): Ph c p hi n lĩnh hàng tháng đa Tr c p đư c hư ng = phương x S năm công tác 2 c) Th i gian làm công tác H i đ tính tr c p là t ng th i gian làm vi c liên t c k t khi đư c b u, b nhi m, tuy n d ng, đi u đ ng đ n khi có quy t đ nh thôi làm công tác H i. d) Lương và ph c p đ tính chi tr tr c p khi thôi làm công tác H i là m c lương và ph c p hi n lĩnh c a tháng cu i cùng t i c p H i C u chi n binh nơi đang công tác trư c khi ngh công tác H i. đ) Th t c, th m quy n ra quy t đ nh thôi làm công tác H i đ chi tr tr c p đ i v i C u chi n binh các c p th c hi n như sau: - Ch t ch, Phó Ch t ch Trung ương H i C u chi n binh Vi t Nam do c p có th m quy n quy t đ nh thôi làm công tác H i sau khi có ý ki n c a Đ ng đoàn C u chi n binh và ngh quy t c a Ban ch p hành Trung ương H i; C u chi n binh làm công tác H i t i cơ quan Trung ương H i và các đơn v tr c thu c cơ quan Trung ương H i căn c ý ki n c a Thư ng v Đ ng U cơ quan Trung ương H i, ý ki n c a Đ ng đoàn, Ch t ch Trung ương H i C u chi n binh Vi t Nam quy t đ nh thôi làm công tác H i. 3
  4. - Ch t ch, Phó Ch t ch H i C u chi n binh c p t nh căn c vào ý ki n c a t nh u , thành u , ý ki n Đ ng đoàn và c a Ban ch p hành H i C u chi n binh c p t nh, Ch t ch Trung ương H i C u chi n binh Vi t Nam quy t đ nh thôi làm công tác H i; C u chi n binh làm công tác H i cơ quan H i C u chi n binh c p t nh, căn c ý ki n Đ ng đoàn H i C u chi n binh c p t nh Ch t ch H i C u chi n binh c p t nh ra quy t đ nh thôi làm công tác H i. - Ch t ch, Phó Ch t ch H i C u chi n binh c p huy n, căn c vào ý ki n c a c p u đ a phương, ý ki n c a Ban ch p hành H i C u chi n binh c p huy n, Ch t ch H i C u chi n binh c p t nh quy t đ nh thôi làm công tác H i; C u chi n binh làm công tác H i cơ quan H i C u chi n binh c p huy n, căn c vào ý ki n c a c p u , Ch t ch H i C u chi n binh c p huy n quy t đ nh thôi làm công tác H i. - Ch t ch, Phó ch t ch H i C u chi n binh c p xã, căn c vào ý ki n c a Ban ch p hành H i C u chi n binh c p xã, ý ki n c a c p u , Ch t ch H i C u chi n binh c p huy n quy t đ nh thôi làm công tác H i. e) Các c p H i C u chi n binh có trách nhi m chi tr tr c p thôi làm công tác H i cho cán b c p mình qu n lý khi C u chi n binh có quy t đ nh thôi làm công tác H i. 6. Ngu n kinh phí b o đ m ch đ a) Kinh phí mua th b o hi m y t , tr c p mai táng phí cho C u chi n binh do ngân sách nhà nư c b o đ m theo phân c p ngân sách nhà nư c hi n hành; b) Kinh phí tr c p cho C u chi n binh khi thôi làm công tác H i C u chi n binh t ngu n ngân sách theo phân c p ngân sách nhà nư c hi n hành. III. L P D TOÁN, QUY T TOÁN KINH PHÍ TH C HI N CH Đ , CHÍNH SÁCH Đ I V I C U CHI N BINH 1. Căn c chính sách, ch đ đ i v i C u chi n binh quy đ nh t i Ngh đ nh s 150/2006/NĐ-CP và hư ng d n t i Thông tư này, hàng năm H i C u chi n binh các c p, H i C u chi n binh trong các cơ quan, t ch c, đơn v , doanh nghi p l p d toán kinh phí b o đ m ch đ , chính sách đ i v i C u chi n binh vào d toán kinh phí hàng năm g i cơ quan tài chính cùng c p đ t ng h p vào d toán ngân sách trình c p có th m quy n phê duy t. 2. Vi c phân b d toán, báo cáo quy t toán kinh phí th c hi n ch đ đ i v i C u chi n binh th c hi n theo quy đ nh c a Lu t ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n hi n hành. IV. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng công báo; ch đ mai táng phí, ch đ tr c p khi thôi làm công tác H i đ i v i C u chi n binh đư c th c hi n t khi Ngh đ nh s 150/2006/NĐ-CP có hi u l c thi hành; ch đ b o hi m y t th c hi n t ngày Thông tư này có hi u l c thi hành. 2. Các B , Ngành, H i C u chi n binh Vi t Nam, U ban nhân dân các c p trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m t ch c th c hi n theo hư ng d n t i thông tư này. 3. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c đ ngh các đ a phương, các cơ quan, t ch c, đơn v ph n ánh v Liên b đ nghiên c u, xem xét gi i quy t. KT. CH T CH KT. B TRƯ NG H I C U CHI N BINH VI T NAM B LAO Đ NG - THƯƠNG BINH PHÓ CH T CH VÀ XÃ H I TH TRƯ NG Ph m H u B ng Bùi H ng Lĩnh KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH B QU C PHÒNG TH TRƯ NG TH TRƯ NG THƯ NG TƯ NG 4
  5. Đ Hoàng Anh Tu n Nguy n Huy Hi u Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Th tư ng Chính ph , các Phó Th tư ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - HĐND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - B o hi m xã h i Vi t Nam; - C c ki m tra văn b n - B Tư pháp; - H i C u chi n binh các t nh, TP tr c thu c TW; - S Tài chính; S LĐTB&XH, KBNN t nh, TP tr c thu c TW; B ch huy Quân s t nh; - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B LĐTB&XH, B Tài chính, B Qu c phòng; - Lưu: VT B LĐTB&XH, H i CCBVN, B Tài chính, B Qu c phòng. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Mau 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2