Thông tư liên tịch số 126/2003/TTLT/TC-TLĐ

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
71
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch số 126/2003/TTLT/TC-TLĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 126/2003/TTLT/TC-TLĐ về việc trích nộp kinh phí công đoàn do Bộ Tài chính - Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành, để sửa đổi Thông tư liên tịch số 76/1999/TTLT/BTC-TLĐ ngày 16/6/1999 hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 126/2003/TTLT/TC-TLĐ

  1. B TÀI CHÍNH-T NG LIÊN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM OÀN LAO NG VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 126/2003/TTLT/TC-TL Hà N i, ngày 19 tháng 12 năm 2003 THÔNG TƯ LIÊN T CH C A B TÀI CHÍNH - T NG LIÊN OÀN LAO NG VI T NAM S 126/2003/TTLT/TC-TL NGÀY 19.THÁNG 12 NĂM 2003 S A I THÔNG TƯ LIÊN T CH S 76/1999/TTLT/BTC-TL NGÀY 16/6/1999 HƯ NG D N TRÍCH N P KINH PHÍ CÔNG OÀN phù h p v i Lu t ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n th c hi n Lu t ngân sách Nhà nư c, m b o kinh phí ho t ng c a t ch c công oàn, Liên t ch B Tài chính, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam hư ng d n phương th c thu, n p kinh phí công oàn i v i các ơn v hư ng lương t ngân sách Nhà nư c như sau: I/ PHƯƠNG TH C TRÍCH, N P KINH PHÍ CÔNG OÀN: - Hàng năm, sau khi ư c c p có th m quy n giao d toán ngân sách, ơn v d toán c p I th c hi n phân b d toán chi ti t cho các ơn v s d ng ngân sách tr c thu c. Riêng i v i kinh phí công oàn ( b ng 2% qu ti n lương) ph i n p trong năm (bao g m c cơ quan ch qu n và các ơn v s d ng ngân sách tr c thu c), ơn v d toán c p I ph i phân b chi ti t theo lo i, kho n, m c 106, ti u m c 03 c a M c l c ngân sách Nhà nư c và g i cơ quan Tài chính ng c p trư c ngày 31/12 cơ quan Tài chính th c hi n c p phát (Kho b c Nhà nư c không th c hi n thanh toán kinh phí công oàn cho các ơn v s d ng ngân sách). - Sau khi nh n ư c văn b n phân b d toán chi ti t c a ơn v d toán c p I, cơ quan Tài chính ng c p th m nh phân b d toán và thông báo cho ơn v d toán c p I v k t qu th m nh theo quy nh hi n hành, trong ó, xác nh rõ s kinh phí công oàn ph i n p trong năm c a ơn v d toán c p I; - Hàng quý, căn c văn b n phân b chi ti t c a ơn v d toán c p I, cơ quan Tài chính s c p kinh phí công oàn b ng hình th c l nh chi ti n theo M c l c ngân sách Nhà nư c, ng th i l p y nhi m chi thay ơn v s d ng ngân sách n p kinh phí công oàn qua ơn v d toán c p I. i v i ơn v hư ng kinh phí t ngân sách Trung ương chuy n vào tài kho n c a T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, i v i ơn v hư ng kinh phí t ngân sách a phương chuy n vào tài kho n Liên oàn Lao ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương m t i Kho b c Nhà nư c. II/ I U KHO N THI HÀNH
  2. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo, thay th m c 1; ti t 1 m c 3 Ph n II và m c 1 Ph n III Thông tư liên t ch s 76/1999/TTLT/TC-TL ngày 16/6/1999 c a Liên B Tài chính - T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c ngh ph n nh k p th i v B Tài chính và T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam hư ng d n gi i quy t. Nguy n Công Nghi p Nguy n ình Th ng ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản