Thông tư liên tịch số 1999/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
43
lượt xem
6
download

Thông tư liên tịch số 1999/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 1999/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN về việc ưu tiên và thưởng hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may do Bộ Thương mại - Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 1999/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B CÔNG NGHI P-B K C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM HO CH VÀ Đ U TƯ-B Đ c l p - T do - H nh phúc THƯƠNG M I ******** ******** S : 04/1999/TTLT-BTM- Hà N i , ngày 03 tháng 2 năm 1999 BKHĐT-BCN THÔNG TƯ LIÊN T CH S 04/1999/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 1999 B THƯƠNG M I - B K HO CH VÀ Đ U TƯ - B CÔNG NGHI P V VI C ƯU TIÊN VÀ THƯ NG H N NG CH XU T KH U HÀNG D T MAY Th c hi n ý ki n ch đ o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 1126/CP-KTTH ngày 21.9.1998, và ti p t c tri n khai th c hi n Thông tư liên t ch s 20/1998/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN ngày 12 .10.1998; Đ khuy n khích các doanh nghi p đ y m nh xu t kh u hàng d t may làm b ng v i s n xu t trong nư c và xu t kh u hàng vào các th trư ng không áp d ng h n ng ch; Căn c ngu n h n ng ch đư c s d ng, B Thương m i - B K ho ch & Đ u tư và B Công nghi p th ng nh t quy đ nh vi c ưu tiên và thư ng khuy n khích h n ng ch hàng d t may như sau: I.- NH NG QUY Đ NH CHUNG: - Thư ng năm 1998 và ưu tiên năm 1999 cho các doanh nghi p xu t kh u hàng d t may sang EU làm b ng v i s n xu t trong nư c. - Thư ng h n ng ch hàng d t may cho các doanh nghi p xu t kh u hàng d t may sang các th trư ng không áp d ng h n ng ch năm 1998. - Ngu n h n ng ch thư ng và ưu tiên đư c trích trong t ng h n ng ch hàng d t may xu t kh u sang EU năm 1999. S lư ng c th theo danh m c nêu ph n dư i Thông tư này. II. THƯ NG VÀ ƯU TIÊN H N NG CH CHO CÁC DOANH NGHI P XU T KH U HÀNG D T MAY SANG EU LÀM B NG V I S N XU T TRONG NƯ C NĂM 1998 VÀ 1999: Vi c thư ng và ưu tiên cho các doanh nghi p xu t kh u các m t hàng d t may làm b ng v i s n xu t trong nư c đư c quy đ nh như sau: a) Thư ng cho các doanh nghi p đã xu t kh u các s n ph m d t may sang EU, làm b ng v i trong nư c năm 1998 theo m c 10% s lư ng h n ng ch cùng ch ng lo i làm b ng v i trong nư c đã th c hi n năm 1998.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b) Ưu tiên cho các doanh nghi p xu t kh u các s n ph m d t may sang EU năm 1999 làm b ng v i s n xu t trong nư c m c t i đa là 10.000 s n ph m, đ i v i cat.15: 5.000 s n ph m, cat.73: 5.000 s n ph m; riêng cat.4: 30.000 s n ph m và ch ưu tiên cho các doanh nghi p có máy s n xu t v i d t kim (đ i v i các h p đ ng có s lư ng dư i m c quy đ nh đư c c p theo h p đ ng; các h p đ ng có s lư ng cao hơn, đư c c p m c t i đa). c) Ngu n h n ng ch thư ng và ưu tiên như sau: 1/ T. shirt ( Cat.4 ): 910.000 chi c 2/ Áo len ( Cat.5 ): 130.000 chi c 3/ Qu n âu ( Cat.6 ): 575.000 chi c 4/ Sơ mi n ( Cat.7 ): 90.000 chi c 5/ Sơ mi nam( Cat.8 ):500.000 chi c 6/ áo khoác n ( Cat.15): 23.000 chi c 7/ Jacket( Cat.21):660.000 chi c 8/ Váy li n áo( Cat.26):100.000 chi c 9/ Qu n d t kim( Cat.28):140.000 chi c 10/ B qu n áo n ( Cat.29): 35.000 b 11/ B qu n áo TT ( Cat.73): 50.000 b 12/ Qu n áo khác( Cat.78): 41 t n d) H sơ xét thư ng và ưu tiên: - Đ i v i các doanh nghi p đ ngh đư c xét thư ng h n ng ch năm 1998, h sơ g m: t khai H i quan đã thanh kho n, v n t i đơn, hoá đơn mua v i... - Đ i v i các doanh nghi p đ ngh đư c xét ưu tiên h n ng ch năm 1999, h sơ g m: h p đ ng xu t kh u, h p đ ng mua bán v i trong nư c, hoá đơn mua v i. H sơ g i v V Xu t nh p kh u B Thương m i nh ng tháng đ u quý. N u doanh nghi p không th c hi n ph i hoàn tr ch m nh t ngày 30.9.1999 đ c p cho doanh nghi p khác và cu i năm có báo cáo tình hình th c hi n. Vi c xét thư ng đư c th c hi n trong quý I.1999 và vi c xét ưu tiên đư c th c hi n 3 tháng m t l n.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. III.- THƯ NG H N NG CH CHO CÁC DOANH NGHI P ĐÃ XU T KH U HÀNG D T MAY SANG TH TRƯ NG KHÔNG ÁP D NG H N NG CH NĂM 1998: a) Tiêu chu n thư ng: Các doanh nghi p trên đ a bàn Hà n i và thành ph H Chí Minh xu t kh u hàng d t may sang th trư ng không áp d ng h n ng ch đ t tr giá FOB t 400.000 USD tr lên, các doanh nghi p trên các đ a bàn khác đ t 200.000 USD tr lên đ u đư c thư ng h n ng ch. b) Ngu n h n ng ch thư ng đư c trích ra như sau: 1/ T.shirt ( Cat.4 ):390.000 chi c 2/ áo len( Cat.5 ):130.000 chi c 3/ Qu n âu( Cat.6 ):246.000 chi c 4/ Sơ mi n ( Cat.7 ): 90.000 chi c 5/ Sơ mi nam( Cat.8 ):205.000 chi c 6/ áo khoác n ( Cat.15): 23.000 chi c 7/ Jacket( Cat.21): 1.000.000 chi c 8/ Váy li n áo( Cat.26): 43.000 chi c 9/ Qu n d t kim( Cat.28): 140.000 chi c 10/ B qu n áo n ( Cat.29): 35.000 b 11/ B qu n áo TT( Cat.73): 50.000 b 12/ Qu n áo khác( Cat.78):17 t n c) M c thư ng: C xu t kh u 1.000 USD vào th trư ng không h n ng ch năm 1998 đư c thư ng 3 chi c Jacket (cat.21) ho c s lư ng quy đ i c a các s n ph m khác. Các lo i h n ng ch thư ng đư c giao phù h p v i yêu c u s n xu t, xu t kh u c a doanh nghi p. Trư ng h p không còn ch ng lo i hàng đáp ng nhu c u, doanh nghi p có th nh n h n ng ch ch ng lo i hàng khác, theo t l quy đ i tương ng mà Hi p đ nh gi a Vi t nam và EU đã quy đ nh. d) H sơ xét thư ng: Các doanh nghi p thu c đ i tư ng đư c xét thư ng h n ng ch g i h sơ, ch ng t liên quan v B Thương m i trư c ngày 01.3.1999 đ t ng h p trình liên B . H sơ g m: H p đ ng xu t kh u, ch ng t giao hàng g m (T khai h i quan, hoá đơn thương m i và v n t i đơn).
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Vi c xét thư ng đư c ti n hành trong quý I.1999. Đ thu n ti n cho vi c xét thư ng đư c nêu t i m c II, III đ ngh Giám đ c các doanh nghi p căn c vào h sơ thư ng, t ng h p theo m u đính kèm và ch u trách nhi m v s li u đã t ng h p trong bi u. IV.- ĐI U KHO N THI HÀNH: B Thương m i, B K ho ch & Đ u tư và B Công nghi p đ ngh các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c a các đoàn th thông báo n i dung Thông tư này cho các doanh nghi p thu c quy n qu n lý c a mình bi t và th c hi n, đ ng th i ph n nh cho liên B nh ng v n đ phát sinh trong quá trình th c hi n đ k p th i đi u ch nh phù h p. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. 1. Tên doanh nghi p (ghi rõ tên ti ng Vi t đ y đ và c tên vi t t t) 2. Gi y ch ng nh n đăng ký KD s :C p ngày: 3. Đi n tho i4. Fax: 4. Đ a ch giao d ch ------------------------------------------------------------------------------------------------- S công văn: ...., ngày tháng năm 1999 Kính g i: V xu t nh p kh u - B Thương m i V VI C THƯ NG H N NG CH XU T KH U HÀNG D T MAY SANG TH TRƯ NG KHÔNG ÁP D NG H N NG CH NĂM 1998 - Căn c Thông tư liên t ch v vi c ưu tiên và thư ng h n ng ch xu t kh u hàng d t may s ........... - Công ty .............................................g i h sơ xu t kh u hàng d t may sang th trư ng không áp d ng h n ng ch năm 1998 theo danh m c sau, đ ngh liên B xem xét c p h n ng ch thư ng theo quy đ nh. T T Ch ng Đơn v Th c hi n T.Khai V n Hoá Nư c lo i hàng tính HQ s t i đơn nh p đơn TM s kh u s S.lư ng Tr giá (USD) GC FOB
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T ng kim ng ch xu t kh u vào th trư ng ngoài h n ng ch năm 1998: .......................................USD Công ty cam đoan s li u khai trên là đúng, n u sai doanh nghi p hoàn toàn ch u trách nhi m. Giám đ c Công ty Nơi nh n: (Ký tên và đóng d u) - Như trên 1. Tên doanh nghi p (ghi rõ tên ti ng Vi t đ y đ và c tên vi t t t) 2. Gi y ch ng nh n đăng ký KD s :C p ngày: 3. Đi n tho i4. Fax: 4. Đ a ch giao d ch ------------------------------------------------------------------------------------------------- S công văn: ...., ngày tháng năm 1999 Kính g i: V xu t nh p kh u - B Thương m i V VI C THƯ NG H N NG CH XU T KH U HÀNG D T MAY SANGTH TRƯ NG EU LÀM B NG V I S N XU T TRONG NƯ C NĂM 1998 - Căn c Thông tư liên t ch v vi c ưu tiên và thư ng h n ng ch xu t kh u hàng d t may s ........... - Công ty .............................................g i h sơ xu t kh u hàng d t may sang th trư ng EU làm b ng v i s n xu t trong nư c năm 1998 theo danh m c sau, đ ngh liên B xem xét c p h n ng ch thư ng theo quy đ nh. TT Ch ng lo i ĐV H n SP làm b ng v i T V n Hoá Ghi chú hàng (Cat.) tính ng ch SX trong nư c khai t i đơn (ghi rõ HQ đơn mua Cty SX
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. s s v is v i) S Tr giá lư ng (USD) Công ty cam đoan s li u khai trên là đúng, n u sai doanh nghi p hoàn toàn ch u trách nhi m. Giám đ c Công ty Nơi nh n: (Ký tên và đóng d u) - Như trên 1. Tên doanh nghi p (ghi rõ tên ti ng Vi t đ y đ và c tên vi t t t) 2. Gi y ch ng nh n đăng ký KD s :C p ngày: 3. Đi n tho i4. Fax: 4. Đ a ch giao d ch ------------------------------------------------------------------------------------------------- S công văn: ...., ngày tháng năm 1999 Kính g i: V xu t nh p kh u - B Thương m i V VI C ƯU TIÊN H N NG CH XU T KH U HÀNG D T MAY SANG TH TRƯ NG EU LÀM B NG V I S N XU T TRONG NƯ C NĂM 1999 - Căn c Thông tư liên t ch v vi c ưu tiên và thư ng h n ng ch xu t kh u hàng d t may s ...........
  7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Công ty .............................................g i h sơ xu t kh u hàng d t may sang th trư ng EU làm b ng v i s n xu t trong nư c năm 1999 theo danh m c sau, đ ngh liên B xem xét c p h n ng ch ưu tiên theo quy đ nh. TT Ch ng lo i ĐV H n SP làm b ng v i HĐ HĐ Hoá Ghi chú hàng (Cat.) tính ng ch SX trong nư c xu t mua đơn (ghi rõ S Tr giá kh u v i mua Cty lư ng (USD) SX s s v is v i) Công ty cam đoan s li u khai trên là đúng, n u sai doanh nghi p hoàn toàn ch u trách nhi m. Giám đ c Ccông ty Nơi nh n: (Ký tên và đóng d u) - Như trên L i Quang Th c Lê Huy Côn Lương Văn T (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản