Thông tư liên tịch số 29/1999/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN về việc giao hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạn ngạch năm 2000 do Bộ Công nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Thương mại ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
46
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch số 29/1999/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN về việc giao hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạn ngạch năm 2000 do Bộ Công nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Thương mại ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư liên tịch số 29/1999/ttlt-btm-bkhđt-bcn về việc giao hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạn ngạch năm 2000 do bộ công nghiệp - bộ kế hoạch và đầu tư - bộ thương mại ban hành', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 29/1999/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN về việc giao hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạn ngạch năm 2000 do Bộ Công nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Thương mại ban hành

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B CÔNG NGHI P-B K C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM HO CH VÀ Đ U TƯ-B Đ c l p - T do - H nh phúc THƯƠNG M I ******** ******** S : 29/1999/TTLT-BTM- Hà N i , ngày 07 tháng 9 năm 1999 BKHĐT-BCN THÔNG TƯ LIÊN T CH C A B THƯƠNG M I - B K HO CH & Đ U TƯ, B CÔNG NGHI P S 29/1999/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN NGÀY 07 THÁNG 9 NĂM 1999 QUY Đ NH VI C GIAO H N NG CH HÀNG D T MAY XU T KH U VÀO TH TRƯ NG CÓ QUY Đ NH H N NG CH NĂM 2000 Căn c nhi m v đư c Th tư ng Chính ph giao; Căn c Hi p đ nh buôn bán hàng d t may v i các nư c có quy đ nh h n ng ch, Liên B Thương M i, K ho ch & Đ u tư, Công nghi p quy đ nh v vi c giao h n ng ch hàng d t may năm 2000 có thu phí như sau: I- NH NG QUY Đ NH CHUNG: 1. Vi c giao h n ng ch có thu phí đư c ti n hành theo nguyên t c công khai, không phân bi t đ i x , khuy n khích xu t kh u s n ph m s d ng nguyên li u trong nư c và xu t kh u sang các th trư ng không áp d ng h n ng ch. 2. Đ i tư ng đư c giao h n ng ch là các doanh nghi p s n xu t hàng d t may đ tiêu chu n k thu t làm hàng xu t kh u, có gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh ho c gi y phép đ u tư theo Lu t đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, có ngành hàng d t may và đã th c hi n h n ng ch năm 1999. 3. Căn c đ giao h n ng ch là s lư ng th c hi n năm 1999 c a doanh nghi p trên cơ s s lư ng giao chính th c, không tính h n ng ch thư ng, đ u th u, đi u ch nh, b sung do yêu c u đ t xu t. 4. Đ i v i th trư ng EU, dành 30% t ng h n ng ch t ng ch ng lo i hàng (cat.) đ ưu tiên giao cho các doanh nghi p ký h p đ ng tr c ti p v i khách hàng là nhà công nghi p châu Âu, do U ban châu Âu gi i thi u. Vi c ưu tiên này đư c xem xét đ i v i các h p đ ng ký ch m nh t là 31.3.2000. Các doanh nghi p đư c giao h n ng ch ph i đ m b o t l nêu trên, tr các doanh nghi p đư c giao s lư ng nh : dư i 50.000 s n ph m đ i v i các ch ng lo i (cat.): 4, 5, 8, 28 và 31; dư i 30.000 s n ph m đ i v i ch ng lo i (cat.) 6, 7 và 21; dư i 10.000 s n ph m đ i v i các ch ng lo i (cat.) 14, 26, 29 và 73; dư i 5.000 s n ph m đ i v i ch ng lo i (cat.)15; dư i 10,0 t n đ i v i các ch ng lo i (cat.) 68, 161 và dư i 3,0 t n đ i v i ch ng lo i (cat.) 78,83. 5. Liên B Thương m i - B K ho ch và Đ u tư - B Công nghi p phân c p cho UBND Thành ph Hà N i và UBND Thành ph H Chí Minh tr c ti p giao h n
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ng ch cho các doanh nghi p thu c UBND Thành ph qu n lý. Vi c giao h n ng ch c a UBND hai thành ph đư c th c hi n theo Thông tư liên t ch này và biên b n bàn giao gi a Liên B Thương m i - K ho ch và đ u tư - B Công nghi p và UBND hai thành ph . 6. Dành kho ng 5% h n ng ch hàng d t may xu t kh u sang EU, riêng T-shirt, Polo.shirt(cat.4) kho ng 10% đ ưu tiên và thư ng khuy n khích: - Cho các doanh nghi p xu t kh u s d ng v i s n xu t trong nư c đ làm hàng may xu t kh u sang EU năm 2000 Cho các doanh nghi p xu t kh u hàng sang các th trư ng không áp d ng h n ng ch năm 1999. Vi c thư ng và ưu tiên có quy đ nh riêng. 7. Dành m t ph n h n ng ch hàng d t may xu t kh u sang EU các ch ng lo i hàng (cat.): 5, 6, 7, 15, 21, 26 và 73 đ t ch c đ u th u cho các doanh nghi p trong c nư c. S lư ng c a t ng cat. đưa ra đ u th u đư c trích t ngu n h n ng ch b sung và tăng trư ng hàng năm. Vi c đ u th u h n ng ch th c hi n theo quy ch đ u th u h n ng ch hàng d t may xu t kh u vào th trư ng có quy đ nh h n ng ch s 1405/1998/QĐ/BTM ngày 17/11/1998. II- TH T C ĐĂNG KÝ H N NG CH: Các doanh nghi p có nhu c u s d ng h n ng ch hàng d t may xu t kh u vào các th trư ng có áp d ng h n ng ch ph i đăng ký b ng văn b n (theo các m u đính kèm) g i v B Thương M i (V Xu t nh p kh u ) 21 Ngô Quy n - Hà N i. Th i gian đăng ký: + H n ng ch thương m i: trư c ngày 10/10/1999 + H n ng ch công nghi p:trư c ngày 10/04/2000 III- QUY Đ NH ĐƯ C GIAO H N NG CH: 1. Đ i v i h n ng ch công nghi p: Trư c ngày 10/4/2000, các doanh nghi p có đ đi u ki n nêu t i m c I đi m 4 g i h p đ ng công nghi p v B Thương m i ho c UBND Thành ph Hà N i ho c UBNDThành ph H Chí Minh. (Đ i v i các doanh nghi p thu c UBND hai Thành ph qu n lý) s đư c giao h n ng ch công nghi p theo t l quy đ nh. N u h n ng ch công nghi p không giao h t s chuy n sang h n ng ch thương m i. 2. Đ i v i h n ng ch thương m i:
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Vi c giao h n ng ch đư c chia làm 2 đ t: a) Đ t 1: Trong tháng 10 năm 1999 giao h n ng ch thương m i v i s lư ng 100% s lư ng th c hi n 9 tháng c a năm 1999 (tr các doanh nghi p ph i th c hi n h n ng ch công nghi p như quy đ nh t i đi m 4 m c I). b) Đ t 2: vào tháng 1 năm 2000, giao ti p h n ng ch thương m i còn l i theo nguyên t c nêu t i đi m 2 m c I. Xét giao h n ng ch ưu tiên, thư ng khuy n khích cho các doanh nghi p theo quy đ nh riêng. 3. Sau ngày 31/3/2000 n u h n ng ch công nghi p không ký h t s chuy n sang h n ng ch thương m i đ giao ti p cho các doanh nghi p. Ngoài các đ t giao h n ng ch nêu trên (tr các doanh nghi p thu c UBND hai Thành ph qu n lý) trong quá trình đi u hành có nh ng v n đ phát sinh, t đi u hành liên b xem xét đ xu t trình lãnh đ o B Thương m i x lý, sau đó văn b n đư c g i đ n B K ho ch và Đ u tư, B Công nghi p. IV- NH NG QUY Đ NH TH C HI N: 1. Hoàn tr : Sau khi đư c giao h n ng ch, n u doanh nghi p không có kh năng th c hi n, ph i hoàn tr cho B Thương m i ho c UBND hai Thành ph đ hai thành ph và B Thương m i cùng liên b k p đi u ch nh cho doanh nghi p khác. Nghiêm c m vi c mua, bán h n ng ch. Doanh nghi p không s d ng h t h n ng ch và không hoàn tr trư c ngày 30/9/2000, s tr vào s lư ng h n ng ch tương ng năm sau. 2. Phí h n ng ch: Phí h n ng ch t ng ch ng lo i hàng theo ph l c đính kèm, Các doanh nghi p n p phí h n ng ch cho m t thông báo giao quy n s d ng h n ng ch ho c t ng lô hàng xu t kh u. Khi nh n gi y phép xu t kh u (E/L) t i phòng qu n lý xu t nh p kh u khu v c, doanh nghi p ph i xu t trình ch ng t n p phí h n ng ch cho lô hàng vào tài kho n c a B Thương m i s 945-01-475 t i Kho b c nhà nư c Thành ph Hà n i. Th i h n n p phí ch m nh t cho toàn b s lư ng h n ng ch đư c giao là ngày 30/9/2000. Sau th i h n trên, n u doanh nghi p không chuy n ti n vào tài kho n trên, h n ng ch s t đ ng h t hi u l c. Các doanh nghi p đư c giao b sung h n ng ch sau ngày 30/9/2000 ph i n p phí trong vòng 15 ngày k t ngày ký thông báo giao h n ng ch, Các phòng qu n lý XNK khu v c c a B Thương m i có trách nhi m đôn đ c, ki m tra vi c n p phí c a các doanh nghi p và b o đ m thu đ .
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. U thác và nh n u thác: Các doanh nghi p đư c giao h n ng ch, n u không có khách hàng ho c ký h p đ ng tr c ti p không có hi u qu , có th u thác cho doanh nghi p khác có đ đi u ki n, trên nguyên t c hàng ph i đư c s n xu t t i doanh nghi p có h n ng ch và đư c phòng qu n lý Xu t nh p kh u thu c B Thương m i xác nh n b ng văn b n. Phí u thác do các bên tho thu n. 4. Ch đ báo cáo: Các doanh nghi p ph i nghiêm ch nh th c hi n ch đ báo cáo vi c th c hi n h n ng ch t ng quý/năm theo các m u kèm theo Thông tư này. Th i gian báo cáo ch m nh t là ngày 10 c a tháng đ u quý. V- ĐI U KHO N THI HÀNH: B Thương m i, B K ho ch và Đ u tư, B Công nghi p đư c Th tư ng Chính ph giao nhi m v qu n lý c a nhà nư c v thi hành các hi p đ nh buôn bán hàng d t may v i các nư c áp d ng ch đ h n ng ch, có nhi m v t ch c, hư ng d n th c hi n t t các đi u kho n c a hi p đ nh đã ký và các quy ch đã ban hành, ph i h p v i các cơ quan h u quan trong nư c và nư c ngoài x lý k p th i nh ng phát sinh trong quá trình th c hi n. Các doanh nghi p th c hi n nghiêm ch nh các quy đ nh c a hi p đ nh hi n hành v buôn bán hàng d t may ký v i các th trư ng có áp d ng h n ng ch, ngăn ch n các hành vi gian l n thương m i. Các doanh nghi p vi ph m s b x ph t t thu h i h n ng ch đ n đình ch giao quy n s d ng h n ng ch ho c x lý theo pháp lu t, tuỳ theo m c đ vi ph m. T đi u hành liên B Thương m i, K ho ch và Đ u tư, Công nghi p có trách nhi m ki m tra, theo dõi, báo cáo đ nh kỳ k t qu th c hi n, thông báo tình hình trên báo Thương m i, t p chí thương m i, báo đ u tư và báo công nghi p đ các doanh nghi p có nh ng thông tin c n thi t k p th i. Thông tư này có hi u l c k t ngày ký và thay th thông tư liên B Thương m i, K ho ch và Đ u tư - Công nghi p s 20/1998/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN ngày 12/10/1998. L i Quang Th c Lương Văn T Lê Huy Côn (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) PH L C S 1 (Kèm theo thông tư liên t ch s 29/1999/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN ngày 07/09/1999)
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. M C THU L PHÍ H N NG CH XU T KH U HÀNG D T MAY VÀO TH TRƯ NG EU STT Tên ch ng lo i hàng Cat. M c thu 1 T.Shirt 4 300,0 đ ng/chi c 2 Áo len 5 1.000,0 đ ng/chi c 3 Qu n 6 1.000,0 đ ng/chi c 4 Sơ mi n 7 500,0 đ ng/chi c 5 Sơ mi nam 8 500,0 đ ng/chi c 6 Khăn bông 9 200.000,0 đ ng/t n 7 Qu n lót 13 100,0 đ ng/chi c 8 Áo khoác nam 14 2.000,0 đ ng/chi c 9 Áo khoác n 15 5.000,0 đ ng/chi c 10 B P ama 18 500.000,0 đ ng/t n 11 Ga tr i giư ng 20 500.000,0 đ ng/t n 12 Áo Jacket 21 2.000,0 đ ng/chi c 13 Váy dài n 26 1.000,0 đ ng/chi c 14 Qu n len 28 200,0 đ ng/chi c 15 B qu n áo n 29 2.000,0 đ ng/b 16 Áo lót nh 31 1.000,0 đ ng/chi c 17 V i t ng h p 35 350.000,0 đ ng/t n 18 Khăn tr i bàn 39 500.000,0 đ ng/t n 19 S i t ng h p 41 300.000,0 đ ng/t n 20 Qu n áo tr em 68 700.000,0 đ ng/t n 21 B th thao 73 2.000,0 đ ng/b 22 Qu n áo BHLĐ 76 500.000,0 đ ng/t n 23 Qu n áo 78 2.500.000,0 đ ng/t n 24 Qu n áo 83 700.000,0 đ ng/t n 25 Lư i s i 97 700.000,0 đ ng/t n 26 Khăn tr i bàn b ng lanh, gai 118 500.000,0 đ ng/t n 27 Qu n áo b ng v i thô 161 500.000,0 đ ng/t n PH L C 2:
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. (Kèm theo Thông tư liên t ch s 29/1999/TTLT-BTM-BKHĐT-BCNngày 07/09/1999_ M C THU L PHÍ H N NG CH XU T KH U HÀNG D T MAY VÀO TH TRƯ NG CANADA STT Tên ch ng lo i hàng Cat. M c thu 1 T.Shirt 8c 300,0 đ ng/chi c 2 Áo len 11a 1.000,0 đ ng/chi c 3 Qu n 5a/b 1.000,0 đ ng/chi c 4 Sơ mi n 7/8a 500,0 đ ng/chi c 5 Jacket 1/3a 3.500,0 đ ng/chi c, b Qu n áo mùa đông 2a 3.500,0 đ ng/chi c, b 6 Váy dài n 4c 1.000,0 đ ng/chi c 7 B qu n áo 4a 2.000,0 đ ng/b 8 Qu n áo lót 9a 500,0 đ ng/chi c 9 Qu n áo tr em Item 150,0 đ ng/chi c, b B 10 B th thao 8d 2.000,0 đ ng/b M u s 1: 1. Tên doanh nghi p (ghi rõ tên ti ng vi t đ y đ và c tên vi t t t): 2. Gi y đăng ký kinh doanh s : C p ngày: 3. Mã s doanh nghi p XNK (Mã s H i quan): 4. Đi n tho i: Fax: 5. Tên đi n tín: 6. Đ a ch giao d ch: 7. Đ a ch cơ s s n xu t chính: 8. T ng s thi t b hi n có: 9. T ng s lao đ ng: ---------------------------------------------------------------------------------------- S công văn:..., Ngày... tháng... năm
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Kính g i: B THƯƠNG M I (V Xu t nh p kh u) V/v: Đăng ký s d ng h n ng ch xu t kh u hàng d t may đi..... (EU, Canada, Th Nhĩ Kỳ) năm 2000 - Căn c quy ch giao h n ng ch c a Liên B Thương m i - Công nghi p - K ho ch và Đ u tư s 29/1999/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN ngày 7 tháng 9 năm 1999; - Căn c năng l c s n xu t, kinh doanh xu t nh p kh u c a doanh nghi p: - Căn c nhu c u th trư ng và khách hàng năm 2000, Công ty đ ngh Liên B thương m i - Công nghi p - K ho ch và Đ u tư phê duy t giao h n ng ch đ Công ty th c hi n các ch ng lo i hàng sau đây trong năm 2000. STT Tên hàng Cat S lư ng th c hi n H n ng ch đăng ký s Th trư ng năm 1999 d ng năm 2000 khách hàng Công ty cam k t th c hi n nghiêm ch nh các qui đ nh c a Liên B thương m i - Công nghi p - K ho ch và Đ u tư. Giám đ c Công ty (Ký tên và đóng d u) Nơi nh n: - Như trên - B K ho ch và Đ u tư - B Công nghi p M u s 2: 1. Tên doanh nghi p (ghi rõ tên ti ng Vi t đ y đ và c tên vi t t t): 2. Gi y đăng ký kinh doanh s : C p ngày: 3. Mã s doanh nghi p XNK (Mã s H i quan): 4. Đi n tho i: Fax: 5. Tên đi n tín: 6. Đ a ch giao d ch:
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7. Đ a ch cơ s s n xu t chính: 8. T ng s thi t b hi n có: 9. T ng s lao đ ng: ---------------------------------------------------------------------------------------------- S công văn:..., Ngày... tháng.... năm Kính g i: B THƯƠNG M I (V Xu t nh p kh u) BÁO CÁO NĂNG L C S N XU T 1. Báo cáo v trang thi t b : STT Tên thi t b Đơn v S lư ng thi t b đ n th i đi m 1.1995 1.1997 9.1999 1 Máy 1 kim Chi c 2 Máy 2 kim Chi c 3 Máy v t s Chi c 4 Thi t b là hơi Chi c 5 Máy đánh bo Chi c 6 Máy c t Chi c 7 Máy thùa khuy Chi c 8 Thi t b chuyên dùng khác Chi c 2. Di n tích nhà xư ng: - Di n tích nhà xư ng s n xu t (m2): - Di n tích nhà kho (khuôn viên, không tính kho thuê tách r i) 3. Nơi đ t xư ng s n xu t: Ghi rõ đ a ch t ng xư ng s n xu t thu c tài s n doanh nghi p. Ghi chú: ch báo cáo trang thi t b thu c s h u c a doanh nghi p. Nơi nh n: Giám đ c Công ty
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Như trên (Ký tên và đóng d u) - B K ho ch và Đ u tư - B Công nghi p. M u s 3: 1. Tên doanh nghi p (ghi rõ tên ti ng Vi t đ y đ và c tên vi t t t): 2. Gi y đăng ký kinh doanh s : C p ngày: 3. Mã s doanh nghi p XNK (Mã s H i quan): 4. Đi n tho i: Fax: 5. Tên đi n tín: 6. Đ a ch giao d ch: 7. Đ a ch cơ s s n xu t chính: 8. T ng s thi t b hi n có: 9. T ng s lao đ ng: ---------------------------------------------------------------------------------------------- S công văn:..., Ngày... tháng.... năm Kính g i: B THƯƠNG M I (V Xu t nh p kh u) BÁO CÁO TÌNH HÌNH XU T KH U HÀNG D T MAY NĂM 1999 1. Th trư ng có h n ng ch: STT Ch ng lo i Cat Đơn H n Th c hi n Nư c hàng v ng ch NK S Đ t Tr giá lư ng (%) Gia FOB công 2. Th trư ng không h n ng ch:
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. STT Tên hàng Nư c Đơn S lư ng Tr giá (USD) NK v Gia công Bán FOB 3. Xu t kh u u thác qua doanh nghi p khác: STT Tên hàng Cát Nư c S lư ng Tr giá (USD) DN nh n u NK thác Gia Bán công FOB Ghi chú: Tr giá qui ra USD Giám đ c Công ty (Ký tên và đóng d u) Nơi nh n: - Như trên - B K ho ch và Đ u tư - B Công nghi p M u s 4: 1. Tên doanh nghi p (ghi rõ tên ti ng Vi t đ y đ và c tên vi t t t): 2. Gi y đăng ký kinh doanh s : C p ngày: 3. Mã s doanh nghi p XNK (Mã s H i quan): 4. Đi n tho i: Fax: 5. Tên đi n tín: 6. Đ a ch giao d ch: 7. Đ a ch cơ s s n xu t chính: 8. T ng s thi t b hi n có: 9. T ng s lao đ ng:
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ---------------------------------------------------------------------------------------------- S công văn:..., Ngày... tháng.... năm Kính g i: B THƯƠNG M I (V Xu t nh p kh u) BÁO CÁO TH C HI N XU T KH U HÀNG D T, MAY QUÍ.... NĂM 2000 1. Xu t kh u sang th trư ng có h n ng ch: STT Tên Cat Nư c Đơn S lư ng Giá tr (USD) hàng NK v H n Th c Lu Gia Lu FOB Lu ng ch hi n k công k k 2. Xu t kh u sang th trư ng không h n ng ch: STT Tên Nư c Đơn S Tr giá (USD) hàng NK v lư ng Gia Lu FOB Lu công k k 3. Xu t kh u u thác qua doanh nghi p khác: STT Tên hàng Cat Nư c S Tr giá (USD) DN nh n NK lư ng u thác Gia Lu FOB Lu công k k Ghi chú: Tr giá qui ra USD Giám đ c Công ty (Ký tên và đóng d u) Nơi nh n:
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Như trên - B K ho ch và Đ u tư - B Công nghi p

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản