Thông tư liên tịch số 52/2008/TTLT-BNN-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
100
lượt xem
6
download

Thông tư liên tịch số 52/2008/TTLT-BNN-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 52/2008/TTLT-BNN-BTC về hướng dẫn trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy do Liên Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 52/2008/TTLT-BNN-BTC

 1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN-B TÀI NAM CHÍNH Đ c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 52/2008/TTLT-BNN-BTC Hà N i, ngày 14 tháng 4 năm 2008 THÔNG TƯ LIÊN T CH HƯ NG D N TR C P G O CHO Đ NG BÀO DÂN T C THI U S T I CH MI N NÚI TR NG R NG THAY TH NƯƠNG R Y Căn c Quy t đ nh 100/2007/QĐ - TTg ngày 06 tháng 7 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u c a Quy t đ nh 661/ QĐ - TTg ngày 29 tháng 7 năm 1998 v m c tiêu, nhi m v , chính sách và t ch c th c hi n D án tr ng m i 5 tri u ha r ng; B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Tài chính hư ng d n vi c tr c p g o cho đ ng bào dân t c thi u s t i ch mi n núi tr ng r ng thay th nương r y như sau: I. PH M VI VÀ Đ I TƯ NG ÁP D NG 1. Ph m vi áp d ng: Thông tư này hư ng d n vi c tr c p g o đ i v i vi c tr ng r ng phòng h và tr ng r ng s n xu t thay th nương r y chưa đư c c i t o thành ru ng b c thang n m trong di n tích đ t quy ho ch cho phát tri n lâm nghi p (sau đây g i t t là tr ng r ng phòng h , tr ng r ng s n xu t thay th nương r y). 2. Đ i tư ng áp d ng: Thông tư này áp d ng đ i v i đ ng bào dân t c thi u s t i ch mi n núi đang cư trú h p pháp t i đ a phương và các t ch c, cá nhân có liên quan. II. NGUYÊN T C TR C PG O 1. Vi c tr c p g o ch áp d ng đ i v i các h gia đình t nguy n tr ng r ng phòng h , tr ng r ng s n xu t thay th nương r y. 2. M c g o tr c p đ m b o đ ăn cho h gia đình trong th i gian chuy n nương r y sang tr ng r ng và chưa có thu nh p khác thay th ho c có thu nh p khác nhưng chưa tương đương v i thu nh p t canh tác nương r y trên di n tích đó. 3. Căn c tình hình th c t c a đ a phương, Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy đ nh c th m c tr c p g o đ i v i t ng lo i đ i tư ng, th i gian và hình th c tr c p phù h p t i đ a phương. III. TH I H N, M C TR C P, PHƯƠNG TH C TR C PG O
 2. 1. Th i h n tr c p: B t đ u t khi ng ng canh tác nương r y đ chuy n sang tr ng r ng đ n khi có thu nh p thay th , nhưng t i đa không quá 7 năm. 2. M c tr c p M c tr c p g o xác đ nh cho t ng h gia đình căn c vào di n tích nương r y th c t chuy n đ i sang tr ng r ng, m i ha không quá 700 kg/năm và m i kh u đư c tr c p bình quân 10 kg/tháng. M c c th trên t ng đ a bàn do Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t đ nh. Đ i v i nh ng h gia đình có s nhân kh u nhi u nhưng tham gia chuy n đ i v i di n tích nương r y ít, thì m c tr c p theo di n tích nương r y th c t chuy n đ i m i ha không quá 700 kg/năm. Đ i v i nh ng h gia đình có s nhân kh u ít nhưng tham gia chuy n đ i v i di n tích nương r y nhi u, thì m c tr c p g o tính theo kh u là 10 kg/tháng. Cách tính c th như sau: Ví d 1: H gia đình A có 05 kh u chuy n đ i di n tích nương r y sang tr ng r ng là 02 ha. Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương đã quy t đ nh m c tr c p g o là 10 kg/kh u/tháng. Xác đ nh t ng m c g o tr c p đ i v i h gia đình này như sau: Xác đ nh theo di n tích nương r y th c t chuy n đ i: 700 kg x 02 ha = 1.400 kg/năm. Xác đ nh theo s kh u: 10 kg x 12 tháng x 05 kh u = 600 kg/năm. T ng s g o tr c p cho gia đình A trong năm là 600 kg/năm. Ví d 2: H gia đình B có 7 kh u chuy n đ i di n tích nương r y sang tr ng r ng là 0,3 ha. Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương đã quy t đ nh m c tr c p g o là 10 kg/kh u/tháng. Xác đ nh t ng m c g o tr c p đ i v i h gia đình này như sau: Xác đ nh theo di n tích nương r y th c t chuy n đ i: 700 kg x 0,3 ha = 210 kg/năm. Xác đ nh theo s kh u: 10 kg x 12 tháng x 7 kh u = 840 kg/năm. T ng s g o tr c p cho gia đình B trong năm là 210 kg/năm. Ví d 3: H gia đình C có 6 kh u chuy n đ i di n tích nương r y sang tr ng r ng năm 2008 là 0,5 ha. Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương đã quy t
 3. đ nh m c tr c p g o là 10 kg/kh u/tháng. Xác đ nh t ng m c g o tr c p đ i v i h gia đình này trong năm 2008 như sau: Xác đ nh theo di n tích nương r y th c t chuy n đ i: 700 kg x 0,5 ha = 350 kg/năm. Xác đ nh theo s kh u: 10 kg x 12 tháng x 6 kh u = 720 kg/năm. T ng s g o tr c p cho gia đình C trong năm 2008 là 350 kg/năm. Năm 2009 H gia đình này ti p t c chuy n 01 ha nương r y sang tr ng r ng và s kh u không thay đ i. Xác đ nh t ng m c g o tr c p đ i v i h gia đình này năm 2009 như sau: Xác đ nh theo di n tích nương r y th c t chuy n đ i: 700 kg x 1,5 ha = 1050 kg/năm. Xác đ nh theo s kh u: 10 kg x 12 tháng x 6 kh u = 720 kg/năm. T ng s g o tr c p cho gia đình C trong năm 2009 là 720 kg/năm. Năm 2010 H gia đình này ti p t c chuy n đ i thêm 0,4 ha nương r y sang tr ng r ng và s kh u tăng thêm 01 kh u. Xác đ nh t ng m c g o tr c p đ i v i h gia đình này năm 2010 như sau: Xác đ nh theo di n tích nương r y th c t chuy n đ i: 700 kg x 1,9 ha = 1330 kg/năm. Xác đ nh theo s kh u: 10 kg x 12 tháng x 7 kh u = 840 kg/năm. T ng s g o tr c p cho gia đình C trong năm 2010 là 840 kg/năm. 3. Phương th c tr c p a) Lo i g o tr c p theo hư ng d n t i Thông tư này là g o t thư ng, đ m không quá 14%, không có sâu m t, n m, m c. Căn c quy đ nh t i Thông tư này, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét, ưu tiên gi i quy t lo i g o phù h p v i nhu c u s d ng ho c đư c s n xu t t i đ a phương. b) Ch đ u tư th c hi n vi c mua g o theo quy đ nh c a B Tài chính v vi c đ u th u mua s m tài s n b ng v n nhà nư c. c) Ch đ u tư t ch c c p g o cho t ng h gia đình trong vùng d án theo đ nh kỳ 01 (m t) tháng m t l n, t i m i thôn, b n nơi h gia đình cư trú. Tuỳ tình hình th c t t i m i đ a phương, U ban nhân dân t nh có th quy t đ nh đ nh kỳ c p g o c th , nhưng t i đa không quá 3 tháng m t l n.
 4. Căn c vào d án đư c duy t và hư ng d n t i Thông tư này, ch đ u tư th ng nh t v i Trư ng thôn l p danh sách các h gia đình, s lư ng g o tr c p cho t ng h gia đình trong thôn (m u bi u s 01 kèm theo). Khi các h gia đình b t đ u th c hi n vi c tr ng r ng phòng h , tr ng r ng s n xu t thay th nương r y thì ch đ u tư m i ti n hành tr c p g o. Vi c tr c p g o ph i có ch ký c a đ i di n h gia đình nh n tr c p g o; ký xác nh n c a Trư ng thôn, b n; U ban nhân dân c p xã s t i ký, đóng d u, ghi rõ h tên, ch c danh (m u bi u s 02 kèm theo). IV. NGU N KINH PHÍ VÀ THANH QUY T TOÁN 1. Ngu n kinh phí đ th c hi n tr c p g o (k c chi phí v n chuy n g o t nơi mua đ n nơi c p phát) đư c b trí trong kinh phí D án tr ng m i 5 tri u ha r ng do ngân sách Nhà nư c b o đ m hàng năm. Sau khi D án tr ng m i 5 tri u ha r ng k t thúc, t năm 2010 tr đi, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì cùng B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính ti p t c b trí ngu n v n và đi u hành chương trình b o v và phát tri n r ng theo cơ ch chương trình m c tiêu qu c gia đ đ t đư c m c tiêu tr ng m i 5 tri u ha r ng. 2. Vi c qu n lý, c p phát v n ngân sách Nhà nư c đ tr c p g o th c hi n theo Thông tư hư ng d n c a B Tài Chính. 3. V ki m soát, thanh toán ti n mua g o và ti n v n chuy n g o a) T m ng v n Căn c k ho ch đư c c p có th m quy n giao, h sơ đ ngh t m ng và danh sách các h gia đình đăng ký tr ng r ng trên đ t nương r y và s lư ng g o tr c p do ch đ u tư l p theo hư ng d n t i Thông tư này, Kho b c Nhà nư c th c hi n vi c t m ng cho ch đ u tư toàn b s ti n đ mua và v n chuy n g o đ n đ a đi m c p g o. b) Thanh toán v n Sau khi tr c p g o cho các h gia đình, ch đ u tư g i Kho b c Nhà nư c danh sách h gia đình đã tri n khai tr ng r ng và nh n tr c p g o có xác nh n, ch ký c a các h gia đình, ch ký c a ch đ u tư, ch ký, đóng d u c a U ban nhân dân xã; các hoá đơn, ch ng t có liên quan đ n vi c mua, v n chuy n g o. Kho b c Nhà nư c th c hi n vi c ki m soát, thanh toán v n cho ch đ u tư và thu h i t m ng theo quy đ nh hi n hành. 4. Vi c quy t toán th c hi n theo niên đ ngân sách năm và quy t toán khi k t thúc d án theo quy đ nh hi n hành.
 5. V. V VI C ĐI U CH NH, B SUNG VÀ XÂY D NG D ÁN CƠ S C AD ÁN TR NG M I 5 TRI U HA R NG 1. Đ i v i di n tích tr ng r ng thay th nương r y trong vùng d án cơ s c a D án tr ng m i 5 tri u ha r ng đã đư c duy t, ch đ u tư đi u ch nh, b sung vào D án h p ph n tr c p g o theo hư ng d n t i Thông tư này, trình c p có th m quy n đã phê duy t D án cơ s đó phê duy t b sung theo quy đ nh hi n hành . 2. Đ i v i di n tích tr ng r ng thay th nương r y n m trong di n tích quy ho ch cho lâm nghi p, nhưng chưa có trong D án cơ s c a D án tr ng m i 5 tri u ha r ng hi n có, thì U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương giao cho S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (Cơ quan Ki m lâm) xây d ng m t (01) D án cơ s c a D án tr ng m i 5 tri u ha trên ph m vi toàn t nh (bao g m kinh phí tr ng r ng và kinh phí tr c p g o cho đ ng bào dân t c t i ch tr ng r ng thay th nương r y). U ban nhân dân t nh t ch c th m đ nh, phê duy t D án. 3. Yêu c u, n i dung cơ b n c a D án cơ s v tr c p g o. a) Cơ quan xây d ng D án cơ s ch trì, ph i h p Trư ng thôn và Ki m lâm đ a bàn ti n hành rà soát, th ng kê di n tích nương r y chuy n sang tr ng r ng phòng h , tr ng r ng s n xu t và s h , s kh u trong h gia đình thu c đ i tư ng quy đ nh t i m c I Thông tư này t ng thôn, b n b o đ m nguyên t c công khai, dân ch . b) Đ i d ên h gia đình thu c đ i tư ng quy đ nh t i m c I Thông tư này có “Gi y đ ngh tr ng r ng thay th nương r y” (m u s 03 kèm theo). c) Căn c di n tích nương r y chuy n sang tr ng r ng phòng h , tr ng r ng s n xu t và s h , s kh u trong h gia đình và m c tr c p đư c quy đ nh t i kho n 2 m c III Thông tư này, ch đ u tư t ng h p nhu c u, s lư ng g o tr c p t ng năm; d ki n di n tích nương r y chuy n sang tr ng r ng c a t ng h gia đình theo t ng năm t ng thôn trong xã. B n t ng h p này ph i có xác nh n c a Trư ng thôn; U ban nhân dân c p xã s t i ký, đóng d u, ghi rõ h tên, ch c danh. d) Vi c xây d ng D án cơ s c a D án tr ng m i 5 tri u ha r ng căn c hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ch đ u tư xây d ng và trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t d án. 4. Kinh phí xây d ng D án cơ s : U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương b trí trong ngu n kinh phí s nghi p kinh t hàng năm c a đ a phương. VI. QU N LÝ, CH Đ O, HƯ NG D N TH C HI N VI C TR C PG O 1. Trách nhi m c a C c Ki m lâm: Ch đ o, hư ng d n, ki m tra, t ng h p k t qu tr c p g o cho đ ng bào dân t c thi u s t i ch mi n núi tr ng r ng thay th nương r y trên ph m vi toàn qu c.
 6. 2. Trách nhi m c a Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a) Ch đ o, t ch c th c hi n Thông tư liên t ch này, ch u trách nhi m toàn di n v hi u qu vi c tr c p g o và tr ng r ng phòng h , tr ng r ng s n xu t thay th nương r y t i đ a phương. Ch đ o vi c đi u ch nh b sung và xây d ng D án cơ s c a D án tr ng m i 5 tri u ha r ng theo hư ng d n t i Thông tư này và phê duy t D án tr ng m i 5 tri u ha r ng theo quy đ nh hi n hành. Quy đ nh c th m c tr c p g o, th i h n tr c p phù h p đi u ki n th c t c a đ a phương. Ch đ o, ki m tra, giám sát vi c th c hi n D án. b) T ng h p nhu c u tr c p g o và giao k ho ch hàng năm cùng v i D án tr ng m i 5 tri u ha r ng cho ch đ u tư th c hi n. c) X lý theo th m quy n nh ng hành vi vi ph m không đ lãng phí, th t thoát, b o đ m công b ng trong quá trình th c hi n tr c p g o. d) Quy t đ nh gi i quy t x lý theo th m quy n nh ng trư ng h p di n tích r ng tr ng trên nương r y không thành r ng do nh ng nguyên nhân b t kh kháng như cháy, sâu b nh h i. 3. Trách nhi m c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và cơ quan Ki m lâm các c p đ a phương: a) S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: Ch đ o, hư ng d n, ki m tra các D án cơ s c a D án tr ng m i 5 tri u ha r ng v vi c tri n khai th c hi n vi c tr c p g o và tr ng r ng phòng h , tr ng r ng s n xu t thay th nương r y t i đ a phương. Ch u trách nhi m chính trư c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v hi u qu vi c tr c p g o và tr ng r ng phòng h , tr ng r ng s n xu t thay th nương r y t i đ a phương. b) Chi c c Ki m lâm: T ch c xây d ng D án cơ s c a D án tr ng m i 5 tri u ha r ng theo kho n 2 m c V Thông tư này. T ch c ch đ o vi c th c hi n tr ng r ng thay th nương r y và tr c p g o trên ph m vi toàn t nh. Đ nh kỳ cu i quý, cu i năm t ng h p tình hình th c hi n D án cơ s báo cáo Ban qu n lý D án 661 c a t nh và C c Ki m lâm. c) H t Ki m lâm:
 7. Ch đ o Ki m lâm đ a bàn th c hi n vi c hư ng d n, giám sát vi c s d ng g o tr c p và tr ng r ng phòng h , tr ng r ng s n xu t thay th nương r y t i các xã trên ph m vi toàn huy n (bao g m c vi c tr ng r ng thay th nương r y trong các D án cơ s c a D án tr ng m i 5 tri u ha r ng ). Đ nh kỳ cu i quý, cu i năm t ng h p tình hình th c hi n D án cơ s c a D án tr ng m i 5 tri u ha r ng trên ph m vi toàn huy n báo cáo Ban qu n lý D án 661 c a t nh, Chi c c Ki m lâm và U ban nhân dân c p huy n. 4. Trách nhi m c a U ban nhân dân c p xã: a) Ph i h p Ch đ u tư cơ s tuyên truy n, v n đ ng và ph bi n các quy đ nh v chính sách vi c tr ng r ng phòng h , tr ng r ng s n xu t thay th nương r y. b) Ph i h p Ch đ u tư cơ s rà soát danh sách các h gia đình, s lư ng g o tr c p cho t ng h gia đình trong thôn và th ng nh t c th v đ a đi m, th i gian c p g o. c) Ch đ o Ban tư pháp xã, Ki m lâm đ a bàn, các Trư ng thôn, các t ch c chính tr xã h i đ a phương ph i h p Ch đ u tư cơ s giám sát, hư ng d n đ ng bào dân t c thi u s t i ch thu c đ i tư ng quy đ nh t i kho n 2 m c I Thông tư này trong vi c th c hi n s d ng g o tr c p và tr ng r ng phòng h , tr ng r ng s n xu t thay th nương r y trên đ t quy ho ch cho lâm nghi p t i xã. d) Công khai t i U ban nhân dân xã danh sách các h gia đình tham gia tr ng r ng phòng h , tr ng r ng s n xu t thay th nương r y v s lư ng g o đư c tr c p, di n tích tr ng r ng phòng h , tr ng r ng s n xu t thay th nương r y. 5. Trách nhi m c a Trư ng thôn: a) Ph i h p Ch đ u tư cơ s và Ki m lâm đ a bàn rà soát, th ng kê các h gia đình tham gia tr ng r ng phòng h , tr ng r ng s n xu t thay th nương r y. b) Giám sát vi c th c hi n s d ng g o tr c p và tr ng r ng phòng h , tr ng r ng s n xu t thay th nương r y t i thôn. c) Công khai t i thôn danh sách các h gia đình tham gia tr ng r ng phòng h và tr ng r ng s n xu t thay th nương r y v s lư ng g o đư c tr c p, di n tích tr ng r ng phòng h , tr ng r ng s n xu t thay th nương r y. 6. Trách nhi m c a Ch đ u tư cơ s : Th c hi n ch c năng nhi m v Ch đ u tư D án cơ s c a D án tr ng m i 5 tri u ha r ng theo quy đ nh hi n hành và hư ng d n t i Thông tư này. Hư ng d n các h gia đình l p s theo dõi vi c nh n g o tr c p hàng năm (có m u s kèm theo).
 8. Th c hi n báo cáo đ nh kỳ theo quy đ nh v ch đ báo cáo c a D án tr ng m i 5 tri u ha r ng. 7. Trách nhi m c a Ch h gia đình tham gia tr ng r ng thay th nương r y: Cùng các thành viên trong gia đình và v n đ ng các h gia đình trong c ng đ ng t ch c th c h ên theo đúng “Gi y đ ngh tr ng r ng thay th nương r y” mà mình đã cam k t. Không chuy n như ng, chuy n đ i, cho thuê di n tích nương r y đã đăng ký chuy n đ i sang tr ng r ng. Thông tư liên t ch này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng công báo. Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c các đ a phương, đơn v ph n ánh v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Tài chính xem xét, gi i quy t./. KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P TH TRƯ NG VÀ PTNT TH TRƯ NG Đ Hoàng Anh Tu n H a Đ c Nh Nơi nh n: - Th tư ng và các Phó Th tư ng Chính Ph ; - Các B : KH&ĐT, TC, TNMT, NN&PTNT, Tư pháp (C c Ki m tra VBQPPL); - VPCP, UB dân t c; Ngân hàng NNVN, Kho b c NNTW; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công báo Chính ph ; - Website Chính ph , Website B Tài chính và B Nông nghi p & PTNT; - Các S NN và PTNT, Chi c c Ki m lâm, Chi C c LN ( có D án 661); - Các C c, V liên quan c a B NN&PTNT và B Tài chính; - Lưu VT B Nông nghi p & PTNT, B Tài chính. M US 01 Huy n..................... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA Xã .............................. VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc -------
 9. DANH SÁCH H GIA ĐÌNH ĐĂNG KÝ TR NG R NG PHÒNG H , TR NG R NG S N XU T TRÊN Đ T NƯƠNG R Y CHUY N Đ I Thôn.......................... Di n tích nương r y S Di n chuy n tr ng r ng lư ng tích (ha) g o tr Tên ch h gia Dân S Ghi STT nương c p đình t c kh u Tr ng Tr ng chú r y hi n năm có (ha) r ng r ng s n 200.... phòng h xu t (Kg) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 T ng c ng Xác nh n UBND xã. Xác nh n Trư ng thôn ......,ngày....tháng....năm..... (Ký tên, đóng d u) Ch đ u tư (Ký tên, đóng d u) M US 02 Huy n..................... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA Xã .............................. VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc
 10. ------- DANH SÁCH H GIA ĐÌNH NH N TR C P G O THÔN........................... Tháng..........năm........... Di n tích nương r y đã S Ký Nương r y hi n có đư c tr ng lư ng nh n H gia Dân S r ng (ha) g o TT ho c đình t c kh u tr TR TR đi m Đa Ti u T ng c p Lô Kho nh phòng s n ch danh khu (ha) (kg) h xu t T ng Xác nh n UBND xã. Xác nh n Trư ng thôn ......,ngày....tháng....năm..... (Ký tên, đóng d u) Ch đ u tư (Ký tên, đóng d u)
 11. M US 03 Xã..................... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA Thôn .............................. VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ------- GI Y Đ NGH TR NG R NG THAY TH NƯƠNG R Y Kính g i: Ban qu n lý D án cơ s c a d án tr ng m i 5 tri u ha r ng Tên tôi là:....................................................................... Sinh năm............................... Dân t c........................................................................................................................ Là ch h gia đình có h kh u thư ng trú t i................................................................... ................................................................................................................................... Có....................................................................................................................... kh u. Sau khi đư c cán b D án cơ s c a D án tr ng m i 5 tri u ha r ng ph bi n, tôi t nguy n làm đơn này đ ngh đư c tr ng r ng thay th nương r y chưa đư c c i t o thành ru ng b c thang trên đ t quy ho ch cho lâm nghi p c a gia đình tôi như sau: Di n tích nương r y đ ngh đư c tr ng r ng Nương r y hi n có (Ha) Đa TT Di n Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 danh Ti u Lô Kho nh tích Phòng S n Phòng S n Phòng S n T ng khu (Ha) h xu t h xu t h xu t
 12. T ng Tôi xin cam đoan s s d ng kinh phí, g o đư c h tr đúng m c đích và th c hi n vi c tr ng r ng, b o v r ng trên đ t nương r y theo đúng hư ng d n c a cán b D án. N u vi ph m tôi xin ch u trách nhi m trư c pháp lu t. ............., ngày....... tháng ...... năm ........ Ch h gia đình (ký tên ho c đi m ch ) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ------- D ÁN CƠ S C AD ÁN TR NG M I 5 TRI U HA R NG T NH....................................... S THEO DÕI TR C PG O Cho ch h tham gia tr ng r ng thay th nương r y theo Quy t đ nh s 100/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph .
 13. C p cho ông (bà):............................................................... Đ a ch : Thôn.................................xã................................... Huy n........................................... t nh................................ S s :......................
 14. B NG THEO DÕI TR C P G O Di n tích nương r y Duy t c p đã đư c tr ng r ng Th c c p (Ha) Di n Ngày S S H H Ch tích c p lư ng lư ng và và ký nương R ng R ng S g o g o tên tên c a r y T ng phòng s n kh u tr th c ngư i ngư i ngư i chuy n h xu t c p c p giao nh n nh n đ i (Kg) (Kg) g o g o g o (Ha)
Đồng bộ tài khoản