Thông tư quy định việc quản lý và sử dụng hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào, Canada, Nauy và Thổ Nhĩ Kỳ năm 1998

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
129
lượt xem
15
download

Thông tư quy định việc quản lý và sử dụng hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào, Canada, Nauy và Thổ Nhĩ Kỳ năm 1998

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư quy định việc quản lý và sử dụng hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào, Canada, Nauy và Thổ Nhĩ Kỳ năm 1998

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư quy định việc quản lý và sử dụng hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào, Canada, Nauy và Thổ Nhĩ Kỳ năm 1998

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t liªn  tÞch B é  T h ¬ n g   ¹i  é  K Õ  h o¹ch vµ § Ç u  t ­ m ­ B B é  C « n g  n g hi Ö p  sè 10/1997/TTLT/BT M/ B K H § T/B C N  n g µy  06 th¸ng  12 n¨ m  1997 q u y  ® Þ n h  viÖc q u ¶ n  lý vµ sö  d ô n g h¹n  g¹ch h µ n g  d Öt m a y  xu Êt k h È u  vµo  E U, n C a n a d a, N a  u y  vµ T h æ  N h Ü  K ú  n¨ m  1998 C¨n  nhiÖm  ® îcThñ íng ChÝnh  cø  vô    t   phñ  giao, C¨n  HiÖp  cø  ®Þnh bu«n  b¸n hµng  dÖt may      víiEU 1998­2000, ký    t¾t  ngµy  th¸ng 11  17    n¨m  1997  c¸c HiÖp  vµ    ®Þnh  hiÖn hµnh    víiCanada, Na      Uy vµ Thæ   NhÜ     Th¬ng    KÕ   Kú, Bé  m¹i,Bé  ho¹ch vµ    §Çu ,Bé  t  C«ng  nghiÖp quy  ®Þnh  qu¶n    vÒ  lýNhµ    níc ®èi    víiviÖc  dông  sö  h¹n ngµnh hµng dÖt may  nh  sau: I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1. ViÖc    giao quyÒn  dông  sö  h¹n ng¹ch  îc tiÕn  ®   hµnh theo nguyªn t¾c  c«ng khai,  c«ng  b»ng,kh«ng    ph©n  biÖt®èi xö  cã      vµ  xem     xÐt,chiÕu  ®Õn   cè  c¸cvïng kinhtÕ        khã  kh¨n. 2. §èi t ® îc giao     îng    quyÒn  dông  sö  h¹n ng¹ch      lµ c¸c doanh nghiÖp cã  n¨ng    lùcs¶n  xuÊt,cã    giÊy phÐp    kinh doanh    xuÊtnhËp    khÈu  ngµnh hµng dÖt  may  hoÆc  giÊy phÐp    ®Çu    tngµnh hµng dÖt may  (theo LuËt §Çu         tnícngoµi   t¹ ViÖtNam).   i   3. C¨n  ®Ó     cø  giao quyÒn  dông  ng¹ch lµsè îng thùc hiÖn    sö  h¹n      l     n¨m  ­ tr íc cña    doanh  nghiÖp. Sè îng    l thùc  hiÖn  îc tÝnh, c¨n  vµo  l giao ®     cø  sè îng    chÝnh  thøc,kh«ng    tÝnh phÇn    bæ sung, ®iÒu    chØnh  yªu  do  cÇu ®ét xuÊt  cña doanh  nghiÖp. §èivíic¸c doanh        nghiÖp ®¨ng  sö  ký  dông  h¹n ng¹ch lÇn ®Çu   ®Çu    vµ  t míi®Ó       më réng  s¶n  xuÊt,chØ    xem       xÐt gi¶iquyÕt    së  trªnc¬  n¨ng   lùcthùc tÕ    vµ phÇn    h¹n ng¹ch ® îct¨ng.     KhuyÕn  khÝch    c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu    Æt     c¸c m hµng  kh«ng  qu¶n  lýh¹n ng¹ch vµ        xuÊtkhÈu    vµo  tr thÞ  êng kh«ng  ng¹ch. h¹n  4.Dµnh    30%  tæng  ng¹ch tõng chñng    h¹n      lo¹ hµng  i (cat. ®Ó   tiªnký      ) u    hîp ®ång   víikh¸ch  hµng   lµ nhµ c«ng  nghiÖp  ch©u    Uû   ¢u, do  ban  ch©u  gií ¢u    i thiÖu.ViÖc  tiªnnµy  îc xem     u    ®   xÐt  ®èi      ®ång  chËm   víic¸c hîp  ký  nhÊt lµ 30      th¸ng 4    n¨m  1998.C¸c    doanh  nghiÖp  îcgiao quyÒn  dông  ng¹ch ph¶i ®     sö  h¹n      ®¶m   b¶o    nªu    tû lÖ  trªntrong sè    h¹n  h¹ch  îcgiao,trõc¸c doanh  ®         nghiÖp  îc ®   giao sè îng nhá:díi   l       20.000  s¶n phÈm         ®èi víi chñng  i c¸c lo¹ (cat. :48,21,28,   )         , 31; díi     10.000  s¶n phÈm         ®èi víi chñng  i c¸c lo¹  (cat.               )5, 6, 7; 26, 29; díi : 5.000  s¶n  phÈm         ®èi víi chñng  i c¸c lo¹ (cat.         )14,73;díi : 3.000        vµ    ®èi víi cat.15  díi 3  tÊn  ®èi      víic¸c chñng  ilo¹ (cat.       vµ  )68, 78, 83  161. C¸c  :   doanh  nghiÖp kh«ng  ® îctù®éng      chuyÓn  æi      ® tõh¹n ng¹ch c«ng    nghiÖp sang   h¹n ng¹ch th   ¬ng  m¹i. 5.Dµnh    mét    h¹n ng¹ch (kho¶ng  tûlÖ      5%)  ëng  th khuyÕn  khÝch:
  2. 2 ­ Cho      c¸cdoanh  nghiÖp xuÊtkhÈu    hµng  lµm b»ng  nguyªn liÖu s¶n      xuÊt  trong    níc,møc   ëng      th tèi®a kh«ng qu¸ 20%   l h¹n  sè îng  ng¹ch cïng  i® îc lo¹    giao. ­ Cho      c¸c doanh  nghiÖp xuÊt khÈu    hµng theo ph¬ng thøc F.O.B (mua  nguyªn liÖu,b¸n    s¶n phÈm), møc   ëng        th tèi®a kh«ng  qu¸ 10%   l h¹n sè îng    ng¹ch cïng lo¹ ® îcgiao.     i    6.  Dµnh mét  lÖ  tû  h¹n  ng¹ch (kho¶ng 5%, riªng ¸o    T.shir ,t polo­   shirt   (cat.4)10%)  ëng    th cho    c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu    nhiÒu  s¶n phÈm   sang  thÞ  êng  tr kh«ng    ¸p dông  ng¹ch. h¹n  ­ Møc  thëng cho 2 th¸ng cuèi n¨m  1997 theo Th«ng t ªn  li  tÞch sè  08/1997/TTLT­BTM­BCN  ngµy 17­ 1997 cña li  Bé  Th¬ng  11­ ªn m¹i ­ C«ng  nghiÖp. 7. Dµnh      5% tæng  l   sè îng h¹n ng¹ch  jacket(cat.21)®Ó   trî ¸o      hç   cho    c¸c doanh  nghiÖp  c¸c  ë  ®Þa  ph¬ng  kinh  khã  tÕ  kh¨n, c«ng    nghiÖp kÐm  ph¸t  tr     iÓn nh:MiÒn    nói,miÒn  trung,c¸c vïng s©u        vïng xa..    .Møc  trî   vµo  hç    cø  c¨n n¨ng    lùcs¶n suÊtthùc tÕ      cña  tõng doanh    nghiÖp. II. h ñ  tôc ®¨ n g k ý s ö  d ô n g  h¹n n g¹ch  T C¸c  doanh  nghiÖp  nhu  cã  cÇu  dông  sö  h¹n ng¹ch hµng  dÖt may  xuÊt  khÈu vµo    c¸c thÞ  êng  tr EU, Canada, Na   vµ    Uy  Thæ   NhÜ   ph¶i ®¨ng  Kú    ký  b»ng    v¨n b¶n (theo c¸c mÉu       ®Ýnh kÌm) göivÒ  Th¬ng        Bé  m¹i (Vô XuÊt nhËp  khÈu),21    Ng«  QuyÒn   Néi. ­Hµ  Thêigian ®¨ng      ký: +  H¹n  ng¹ch th   ¬ng    m¹i: ­Trícngµy  11­     30­ 1997. +  H¹n  ng¹ch c«ng    nghiÖp:   ­Trícngµy  05­     10­ 1998. III.Giao q u y Ò n  s ö  d ô n g  h¹n n g¹ch   ViÖc  giao quyÒn  dông      sö  h¹n ng¹ch ® îcchialµm  ®ît:       3  1.    Th«ng  §ît 1:  b¸o giao h¹n ng¹ch  ¬ng  th m¹i vµo gi÷a th¸ng  n¨m  12  1997,(HiÖp    ®Þnh  ngµy  11­ ký  17­ 1997).Sè îng h¹n    l   ng¹ch giao ®ît®Çu:        50%   sè îng  l thùc hiÖn  th¸ng cña    10    n¨m  1997. C¸c    doanh nghiÖp thùc hiÖn    n¨m  1997    l   víi îng nhá  nªu    sè  nh  t¹ ®iÓm   môc    îcgiao 100%. i 4  I,®     Giao mét phÇn h¹n ng¹ch c«ng nghiÖp    së  trªnc¬  thùc hiÖn    h¹n ng¹ch  c«ng  nghiÖp  th¸ngn¨m  10    1997  yªu cÇu  vµ    cña doanh  nghiÖp. T¹m  giao h¹n ng¹ch  ¬ng  th m¹i cho c¸c doanh  nghiÖp      l   míi víisè îng kh«ng  qu¸ 10.000 s¶n phÈm  jacket hoÆc     c¸c s¶n phÈm  kh¸c quy  æi  ® ra  jacket. 2. §ît2: Th«ng  vµo        b¸o  th¸ng 2    n¨m  1998,giao tiÕp h¹n        ng¹ch th   ¬ng    m¹i cßn    l¹ theo  i nguyªn t¾c  t¹ ®iÓm   môc      nªu    i 3  I,®ång    thêigiao kho¶ng    50%   h¹n  ng¹ch c«ng    nghiÖp.
  3. 3 XÐt  ëng  th cho    c¸cdoanh  nghiÖp  xuÊtkhÈu    nhiÒu  s¶n  phÈm   vµo  tr thÞ  ­ êng  kh«ng  ng¹ch. h¹n  3.    Th«ng  §ît 3:  b¸o vµo th¸ng  n¨m   5  1997, giao    nèt h¹n ng¹ch c«ng  nghiÖp, xÐt  ëng    th theo  nguyªn t¾c nªu  i®iÓm   vµ  t¹  5  xÐt   bæ sung  theo  ®iÓm   môc    7  I.NÕu  h¹n ng¹ch c«ng nghiÖp  kh«ng  dông  sö  hÕt    sÏ chuyÓn  sang h¹n  ng¹ch  ¬ng      th m¹i ®Ó ph©n    bæ thªm cho    c¸c doanh  nghiÖp theo    c¸c quy  ®Þnh  ë nªu  môc I. IV. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  thùc hi Ö n  N 1.Hoµn    tr¶: Sau    khi nhËn h¹n  ng¹ch, nÕu     doanh nghiÖp kh«ng  kh¶  cã  n¨ng thùc  hiÖn, ph¶i hoµn        tr¶ cho    Th¬ng    C«ng  hai Bé  m¹i vµ  nghiÖp      ®Ó bæ sung,   ®iÒu  chØnh cho doanh nghiÖp  kh¸c.Nghiªm    cÊm   viÖc mua    b¸n,chuyÓn nh­ îng h¹n    ng¹ch. Doanh nghiÖp  kh«ng  dông  sö  hÕt    h¹n ng¹ch vµ    kh«ng  hoµn      tr¶sÏkh«ng  ® îccÊp      h¹n ng¹ch t  ¬ng  øng cho  n¨m sau. 2.LÖ    phÝ    h¹n ng¹ch: C¸c chñng  i lo¹ hµng  i lo¹ kháidanh    môc  qu¶n    lýh¹n ng¹ch,kh«ng      thu lÖ  phÝ. C¸c    chñng  i lo¹ hµng    phÝ    thu lÖ  theo Phô      lôc®Ýnh kÌm. C¸c doanh  nghiÖp nép  phÝ  lÖ  cho  mét  Th«ng  h¹n  b¸o  ng¹ch hoÆc     tõng  l« hõng    xuÊt khÈu. Khi nhËn        GiÊy phÐp xuÊt khÈu    (E/L)t¹    iPhßng  qu¶n    lý xuÊt nhËp    khÈu khu vùc,doanh    nghiÖp ph¶ixuÊt tr×nh chøng          tõ nép  phÝ  lÖ  h¹n ng¹ch cho        l«hµng. Thêih¹n    nép  phÝ  lÖ  chËm  nhÊt cho    toµn  sè îng h¹n  bé  l   ng¹ch  îcgiao ®     lµngµy  10­   15­ 1998.Sau    trªn,   thêih¹n   nÕu  doanh nghiÖp kh«ng  nép  phÝ, lÖ    ba  sÏtù®éng      ng¹ch.C¸c  Bé      thu håih¹n    doanh nghiÖp  îcbæ   ®   sung   h¹n ng¹ch  sau ngµy  10  15­ ph¶inép  phÝ    lÖ  ngay sau    khinhËn  th«ng  b¸o. Tµi kho¶n    cña  Th¬ng      Bé  m¹i ®Ó nhËn  phÝ    lÖ  lµ 362.111.370.725  i t¹  Ng©n hµng Ngo¹ith   ¬ng  Trung  ¬ng  (Vietcombank  TW). Phô  lôc (KÌm  theo Th«ng   ªntÞch  10/1997/BTM/BKH§T/BCN    tli   sè  ngµy  12­ 06­ 1997) Sè  Tªn  chñng  i lo¹ hµng   Cat Møc  phÝ lÖ  TT   1 T.shir   tpolo­shir . . ,    t. 4 0,02 USD/ch     2 ¸o len,¸o nØ,        pullovers,  cardigans 5 0,05 USD/ch     3 QuÇn  ©u,  quÇn  soãc... 6 0,05 USD/ch     4 ¸o s¬  n÷..   mi  . 7 0,05 USD/ch  
  4. 4 Sè  Tªn  chñng  i lo¹ hµng   Cat Møc  phÝ lÖ  TT   5 ¸o s¬  nam...   mi  8 0,05 USD/ch     6 Kh¨n  b«ng,¸o t¾m...     9 20,00 USD/T     7 G¨ng  tay... 10 0,01 USD/§     8 BÝt  . tÊt. . 12 0,01 USD/§     9 QuÇn    lãtnhá.. . . 13 0,01 USD/ch    10 ¸o kho¸cnam...     . 14 0,20 USD/ch    11 ¸o kho¸cn÷.. .     . 15 0,50 USD/ch    12 QuÇn    ¸o b»ng    v¶idÖt  thoi . .. 18 50,00 USD/T   13 ¸o jacket.   . 21 0,30 USD/ch    14 V¸y    . liÒn ¸o.. 26 0,05 USD/ch    15 QuÇn  dÖt  kim... 28 0,02 USD/ch    16 Bé  quÇn    ¸o n÷... 29 0,10 USD/ch    17 ¸o lãtnhá...     31 0,05 USD/ch    18 Kh¨n    êng.. tr¶igi . 20 40,00 USD/T   19 Kh¨n    tr¶ibµn  thªu... 39 40,00 USD/T   20 QuÇn      ¸o trÎem... 68 50,00 USD/T   21 Bé  quÇn    ¸o thÓ  thao... 73 0,10 USD/b   22 QuÇn    ¸o b¶o  lao®éng... hé    76 50,00 USD/T   23 QuÇn      i . ¸o c¸clo¹ . . 78 200,00 USD/T   24 QuÇn    ¸o dÖt  kim... 83 50,00 USD/T   25 V¶itæng    hîp... 35 50,00 USD/T   26 Sîitæng    hîp... 41 50,00 USD/T   27 Líi   i .   lo¹ . . c¸c 97 50,00 USD/T   28 Kh¨n  b»ng    v¶ilanh... 118 40,00 USD/T   29 QuÇn    ¸o b»ng      v¶ith«,®òi... 161 50,00 USD/T   Tæ  ®iÒu  hµnh  ªnBé  li   Th¬ng      m¹i,KÕ ho¹ch  §Çu ,C«ng  vµ  t  nghiÖp  cã  tr¸chnhiÖm    kiÓm    tra,theo dâi,b¸o c¸o ®Þnh  kÕt          kú  qu¶  thùc hiÖn,th«ng        b¸o t×nh h×nh    trªnB¸o Th¬ng    m¹i,T¹p  chÝ  Th¬ng    m¹i,B¸o  §Çu   vµ  t B¸o C«ng  nghiÖp      ®Ó c¸cdoanh  nghiÖp  n¾m  b¾t  kÞp      thêic¸cth«ng    tincÇn thiÕt. Th«ng   t nµy  hiÖu      cã  lùc tõ ngµy  vµ  ký  thay thÕ    Th«ng   ªnBé  t li   Th¬ng  m¹i­C«ng     nghiÖp  13/TM­CN   sè  ngµy  th¸ng9  19    n¨m  1996.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản