intTypePromotion=1

Thông tư quy định và hướng dẫn việc áp dụng thuế nhập khẩu

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
81
lượt xem
10
download

Thông tư quy định và hướng dẫn việc áp dụng thuế nhập khẩu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư quy định và hướng dẫn việc áp dụng thuế nhập khẩu thiết bị đồng bộ của dây truyền sản xuất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư quy định và hướng dẫn việc áp dụng thuế nhập khẩu

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t cña  é   µi c h Ý n h   B T sè 132/1998/TT/BT C   g µy  01 th¸ng 10  m  1998 n n¨ q u y  ® Þ n h  vµ h íng d É n  viÖc ¸p  ô n g  thu Õ  n h Ë p   h È u d k thiÕt b Þ  ® å n g  b é  cña d © y  c h u y Ò n  s¶n x u Êt §Ó   lýthuÕ  xö    nhËp khÈu        êng    ®èi víi tr c¸c hîp nhËp  khÈu thiÕtbÞ    toµn  bé, thiÕtbÞ  ,t¹o ®iÒu      lΠ   kiÖn thuËn  ilî cho    viÖc thùc  hiÖn tÝnh, thu    thuÕ  nhËp  khÈu thiÕtbÞ    toµn    bé, thiÕtbÞ  , Tµi chÝnh  cã    lÎ Bé      ®∙  Th«ng   06  t sè  TC/TCT  ngµy  19/1/1993  C«ng  vµ  v¨n  602  sè  TC/TCT  ngµy 25/9/1995  quy  ®Þnh   híng  vµ  dÉn nguyªn  t¾c  lý cô  xö    thÓ  viÖc  thùc hiÖn. Nay,      Bé Tµi  chÝnh  quy ®Þnh  híng dÉn      vµ    chitiÕtthªm  viÖc  lýthuÕ  xö    nhËp  khÈu  thiÕt   bÞ ®ång  cña  bé  mét d©y  chuyÒn  s¶n  xuÊt quy    ®Þnh  it¹ ®iÓm   Th«ng   2  tsè  06 TC/TCT  trªnnh  nªu    sau: 1. §èi víic¸c tr         êng  hîp  nhËp khÈu  mét  d©y  chuyÒn  m¸y mãc  thiÕtbÞ    ®Ó   thùc  hiÖn  mét ph¬ng  kü  ¸n  thuËt s¶n    xuÊt cña    mét  nhµ  m¸y, mét    c«ng  tr×nh..  .nÕu  îcc¬  , ®   quan  chøc n¨ng    x¸c®Þnh   lµthiÕtbÞ    ®ång          bé,phïhîp víi thiÕtkÕ    cña  nhµ  s¶n xuÊt;c¸cm¸y      mãc, thiÕtbÞ      trong d©y    chuyÒn  m¸y mãc  thiÕtbÞ    nµy  ªnkÕt    li   víinhau  kh«ng  thÓ  t¸ch rêi,nÕu       thiÕu mét  m¸y  mãc  hoÆc   thiÕtbÞ    nµo  trong d©y  ®ã    chuyÒn  m¸y  mãc  thiÕtbÞ    ®ång  nµy    bé  th× c¶    hÖ thèng  kh«ng  ho¹t®éng  îc,th×    îc ¸p    ®   sÏ ®   dông  thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  theo  m¸y  chÝnh  cña  d©y chuyÒn.  M¸y  chÝnh  cña  d©y chuyÒn  c¬  do  quan   phª duyÖt Dù      ¸n ®Çu    æi    t® míid©y  chuyÒn  thiÕtbÞ    m¸y  mãc    x¸c®Þnh  khiduyÖt Dù        ¸n ®Çu  . t 2. ®iÒu    kiÖn      ®Ó l«hµng thiÕtbÞ    ®ång  ® îc¸p dông  bé      thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp khÈu theo m¸y    chÝnh cña    l«hµng: * Hîp    ®ång  nhËp  khÈu, ho¸ ®¬n      thanh    to¸n(Invoice),  B¶ng          kª chitiÕtl« hµng nhËp  khÈu (Packing lis   c¸c chøng      t vµ    ) tõ kh¸c (nÕu      cã) ®Òu  thÓ hiÖn  hµng    ho¸ nhËp  khÈu    lµthiÕtbÞ    ®ång  bé. * Hµng      ho¸ thùc nhËp    khÈu    lµthiÕtbÞ    ®ång  bé. C¸c  êng  kh«ng  tr hîp  ®¸p øng  îc mét  ®   trong c¸c ®iÒu      kiÖn nªu      trªnth× ph¶itÝnh  thu thuÕ    vµ    nhËp khÈu theo  ®óng  ch¬ng,nhãm,    ph©n nhãm  hµng  cô thÓ cña  tõng m¸y mãc, thiÕtbÞ  ® îc quy    ®∙    ®Þnh  trong BiÓu    thuÕ nhËp  khÈu. Th«ng  tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõ ngµy  th¸ng 10  01    n¨m  1998.Nh÷ng    quy ®Þnh  íc®©y       tr   tr¸víiquy  i ®Þnh  nµy  ®Òu       b∙ibá. C¸c  êng    tr hîp víng m ¾c     ph¸tsinh tr         íckhiTh«ng  tnµy  hiÖu      cã  lùcthi hµnh,Bé      TµichÝnh  xem       xÐt,gi¶i quyÕt tõng tr     êng    thÓ. hîp cô  Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn  g×      cã  víng m ¾c,      ®Ò nghÞ    c¸c ®¬n  ph¶n  vÞ  ¸nh vÒ  TµichÝnh      Bé    ®Ó kÞp      thêigi¶iquyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2