Thông tư số 02/1999/TT-NHNN14

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
39
lượt xem
5
download

Thông tư số 02/1999/TT-NHNN14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 02/1999/TT-NHNN14 về việc hướng dẫn việc bảo lãnh nộp thuế nhập khẩu đối với hàng tiêu dùng của các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 02/1999/TT-NHNN14

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/1999/TT-NHNN14 Hà N i, ngày 16 tháng 4 năm 1999 THÔNG TƯ C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM S 02/1999/TT-NHNN14 NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 1999 HƯ NG D N VI C B O LÃNH N P THU NH P KH U Đ I V I HÀNG TIÊU DÙNG C A CÁC T CH C TÍN D NG Đ tri n khai th c hi n đi m 3đ, Đi u 4 c a Ngh đ nh 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph v vi c b o lãnh n p thu nh p kh u hàng tiêu dùng và góp ph n th c hi n các Lu t thu m i c a Nhà nư c, Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n các t ch c tín d ng th c hi n b o lãnh n p thu nh p kh u đ i v i hàng tiêu dùng như sau: 1. Gi i thích t ng : a. B o lãnh n p thu nh p kh u hàng tiêu dùng c a các t ch c tín d ng là s cam k t c a t ch c tín d ng đ i v i cơ quan thu thu (bên nh n b o lãnh) v vi c th c hi n nghĩa v n p thu thay cho khách hàng là bên nh p kh u (bên đư c b o lãnh) trong trư ng h p khách hàng không th c hi n nghĩa v n p thu nh p kh u cho cơ quan thu thu trong vòng 30 ngày k t ngày nh n đư c thông báo chính th c c a cơ quan thu thu v s thu ph i n p. b. Bên b o lãnh là các t ch c tín d ng đư c thành l p và ho t đ ng theo Lu t các t ch c tín d ng, bao g m: Các ngân hàng thương m i qu c doanh, ngân hàng Đ u tư, ngân hàng phát tri n, ngân hàng chính sách, Ngân hàng thương m i c ph n, ngân hàng h p tác, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nư c ngoài t i Vi t Nam và các t ch c tín d ng phi ngân hàng khác đư c phép th c hi n nghi p v b o lãnh (sau đây g i t t là các t ch c tín d ng). Các t ch c tín d ng đư c b o lãnh b ng uy tín và kh năng tài chính c a mình. c. Bên đư c b o lãnh là các t ch c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t , đư c phép nh p kh u hàng tiêu dùng và ph i n p thu nh p kh u hàng tiêu dùng theo quy đ nh c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u (g i t t là khách hàng). d. Bên nh n b o lãnh là cơ quan H i quan ho c các cơ quan thu thu khác theo Lu t đ nh, có trách nhi m thu thu nh p kh u hàng tiêu dùng (sau đây g i là cơ quan thu thu ).
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Hàng hoá nh p kh u đư c b o lãnh n p thu là các m t hàng tiêu dùng đư c phép nh p kh u theo danh m c hàng tiêu dùng ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1655/1998/QĐ-BTM ngày 25 tháng 12 năm 1998 c a B Thương m i. 3. Đi u ki n c a khách hàng đ đư c các t ch c tín d ng b o lãnh n p thu nh p kh u hàng tiêu dùng như sau: a. Có năng l c pháp lu t dân s và năng l c hành vi nhân s , đư c thành l p và ho t đ ng theo Lu t pháp hi n hành c a Vi t Nam. b. M t hàng nh p kh u ph i phù h p v i ph m vi kinh doanh đã đăng ký trong gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh và thu c danh m c hàng tiêu dùng nêu t i đi m 2 c a Thông tư này. N u là hàng nh p kh u có đi u ki n thì ph i có gi y phép do B Thương m i ho c B qu n lý chuyên ngành c p theo quy đ nh hi n hành v qu n lý xu t nh p kh u. c. Có đơn đ ngh b o lãnh n p thu nh p kh u hàng tiêu dùng, trong đó nêu rõ lý do đ ngh b o lãnh. d. Có phương án kinh doanh hàng nh p kh u có lãi. đ. Kinh doanh có lãi, không có n thu quá h n v i Ngân sách và n quá h n v i t ch c tín d ng. e. Có tài s n làm đ m b o cho kho n đư c b o lãnh. g. Có h p đ ng nh p kh u tr c ti p v i nư c ngoài và thanh toán ngay (không ph i là nh p hàng tr ch m). 4. Vi c ch p nh n hay t ch i b o lãnh n p thu nh p kh u hàng tiêu dùng là do các t ch c tín d ng quy t đ nh trên cơ s tính toán hi u qu c a kho n b o lãnh, kh năng tài chính và uy tín c a bên đư c b o lãnh. Không m t t ch c, cá nhân nào có quy n can thi p vào vi c b o lãnh n p thu c a các t ch c tín d ng. 5. M c b o lãnh c a t ch c tín d ng cho m t khách hàng không đư c vư t quá 15% v n t có c a t ch c tín d ng và t ng m c b o lãnh c a m t t ch c tín d ng cho n p thu nh p kh u hàng tiêu dùng không đư c vư t quá m c v n t có c a t ch c tín d ng. Trong trư ng h p vư t m c quy đ nh thì ph i có ch p thu n c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c. 6. S ti n b o lãnh n p thu nh p kh u hàng tiêu dùng c a t ch c tín d ng cho khách hàng là toàn b ho c m t ph n s ti n mà bên đư c b o lãnh ph i n p cho cơ quan thu , theo m c n p như quy đ nh t i Thông tư s 172/1998/TT/BCT ngày 22/12/1998 c a B Tài chính v hư ng d n thi hành chi ti t Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u. 7. Phí b o lãnh: Bên đư c b o lãnh ph i tr cho bên b o lãnh m t kho n phí b o lãnh, m c phí b o lãnh do hai bên tho thu n nhưng t i đa không vư t quá 2%/năm tính trên s thu đang đư c các t ch c tín d ng b o lãnh.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 8. Bên b o lãnh và bên đư c b o lãnh ph i ký k t h p đ ng b o lãnh trong đó quy đ nh rõ s ti n đư c b o lãnh, th i h n b o lãnh, phí b o lãnh, các hình th c b o đ m cho kho n b o lãnh và trách nhi m c a các bên. Vi c công ch ng H p đ ng b o lãnh do các bên tho thu n. 9. Cam k t b o lãnh c a t ch c tín d ng đ i v i Bên nh n b o lãnh ph i đư c l p thành văn b n. Th m quy n ký b o lãnh n p thu nh p kh u hàng tiêu dùng c a các t ch c tín d ng do t ch c tín d ng hư ng d n trong h th ng c a mình, theo các quy đ nh c a pháp lu t. 10. Vi c b o đ m cho kho n b o lãnh c a các t ch c tín d ng đư c áp d ng theo các quy đ nh hi n hành v b o đ m ti n vay. 11. Trong th i gian 30 ngày k t ngày nh n đư c thông báo c a cơ quan thu thu , Bên đư c b o lãnh ph i có trách nhi m n p thu cho cơ quan thu theo đúng các quy đ nh hi n hành. Trư ng h p quá th i h n n p, n u bên đư c b o lãnh chưa n p đ y đ s ti n thu thì khi nh n đư c thông báo yêu c u tr n thay c a cơ quan thu thu , bên b o lãnh ph i tr thay cho bên đư c b o lãnh, đ ng th i bên đư c b o lãnh s đương nhiên n bên b o lãnh v kho n ti n bên b o lãnh đã tr thay và ph i ch u lãi su t n quá h n. Bên b o lãnh có quy n trích tài kho n ti n g i c a Bên đư c b o lãnh (n u có) ho c phát m i tài s n b o đ m c a bên đư c b o lãnh đ thu h i n . 12. H ch toán k toán và thông tin báo cáo T ng giám đ c (Giám đ c) các t ch c tín d ng hư ng d n vi c h ch toán k toán b o lãnh n p thu nh p kh u hàng tiêu dùng trong h th ng c a mình, theo ch đ k toán hi n hành. Bên đư c b o lãnh có trách nhi m báo cáo đ nh kỳ (vào cu i m i tháng, quý, năm) cho bên b o lãnh v tình hình s n xu t, kinh doanh, tình hình tài chính và tiêu th s n ph m c a mình. Ngoài nh ng báo cáo đ nh kỳ, bên đư c b o lãnh còn có trách nhi m báo cáo đ t xu t tình hình c a mình theo yêu c u c a bên b o lãnh trong th i gian đư c b o lãnh. 13. Ch đ ki m tra, ki m soát Bên đư c b o lãnh ph i ch u s ki m tra, ki m soát c a bên b o lãnh như ki m tra, ki m soát đ i v i m t kho n vay, bao g m ki m tra trư c, trong và sau khi b o lãnh. T ch c tín d ng b o lãnh n p thu nh p kh u hàng tiêu dùng ph i báo cáo và ch u s ki m tra, thanh tra, giám sát c a Ngân hàng Nhà nư c theo ch đ hi n hành. 14. Đi u kho n thi hành Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Trên cơ s các quy đ nh c a Thông tư này, Ch t ch H i đ ng qu n tr , T ng Giám đ c (Giám đ c) các t ch c tín
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. d ng hư ng d n và t ch c th c hi n. Quá trình th c hi n n u phát sinh vư ng m c, các t ch c tín d ng ph n ánh k p th i v Ngân hàng Nhà nư c đ nghiên c u b sung, s a đ i k p th i. Nguy n Văn Giàu (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản