Thông tư số 06/1998/TT-TCHQ

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
45
lượt xem
2
download

Thông tư số 06/1998/TT-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 06/1998/TT-TCHQ về việc hướng dẫn thi hành việc đăng ký, quản lý và sử dụng mã số doanh nghiệp tiến hành hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 06/1998/TT-TCHQ

  1. Tá»”NG CỤC HẢI CỘNG HOĂ€ XĂƒ HỘI CHỦ NGHĨA QUAN VIỆT NAM ******** Ä á»™c láºp - Tá»± do - Hạnh phĂºc ******** Số: 06/1998/TT-TCHQ HĂ Ná»™i, ngĂ y 03 thĂ¡ng 9 năm 1998 THĂ”NG TƯ CỦA Tá»”NG CỤC HẢI QUAN Sá» 06/1998/TT-TCHQ NGĂ€Y 3 THĂ NG 9 NÄ‚M 1998 HƯỠNG DẪN THI HĂ€NH VIỆC Ä Ä‚NG KĂ , QUẢN LĂ VĂ€ SỬ DỤNG MĂƒ Sá» DOANH NGHIỆP TIẾN HĂ€NH HOẠT Ä á»˜NG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Căn cứ vĂ o PhĂ¡p lệnh Hải quan ban hĂ nh ngĂ y 22-02-1990 vĂ Nghị định 171/HÄ BT ngĂ y 27-5-1991 của Há»™i đồng Bá»™ trưởng (nay lĂ ChĂnh phủ) quy định chi tiết thủ tục hải quan vĂ lệ phĂ hải quan; Thá»±c hiện khoản 3 Ä iá» u 8 Nghị định số 57/1998/NÄ -CP ngĂ y 31-7-1998 của ChĂnh phủ quy định chi tiết thi hĂ nh Luáºt ThÆ°Æ¡ng mại vá» hoạt Ä‘á»™ng xuất khẩu, nháºp khẩu, gia cĂ´ng vĂ Ä‘áº¡i lĂ½ mua bĂ¡n hĂ ng hoĂ¡ vá»›i nÆ°á»›c ngoĂ i. Căn cứ Quyết định số 75/1998/QÄ -TTg ngĂ y 04-4-1998 của Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ quy định vá» mĂ£ số đối tượng ná»™p thuế; Sau khi thống nhất Ă½ kiến vá»›i Bá»™ ThÆ°Æ¡ng mại, Bá»™ TĂ i chĂnh vĂ Bá»™ Kế hoạch Ä áº§u tÆ°; Tổng cục Hải quan hÆ°á»›ng dẫn chi tiết việc đăng kĂ½, quản lĂ½ vĂ sá» dụng mĂ£ số doanh nghiệp xuất nháºp khẩu nhÆ° sau: A. NHá»®NG QUY Ä á» NH CHUNG 1. ThÆ°Æ¡ng nhĂ¢n lĂ doanh nghiệp thuá»™c má» i thĂ nh phần kinh tế được thĂ nh láºp theo quy định của phĂ¡p luáºt Việt Nam, thuá»™c đối tượng cấp mĂ£ số thuế theo Quyết định số 75/1998/QÄ - TTg của Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ vĂ ThĂ´ng tÆ° hÆ°á»›ng dẫn số 79/1998/TT-BTC của Bá»™ TĂ i chĂnh (sau Ä‘Ă¢y gá» i tắt lĂ doanh nghiệp), trÆ°á»›c khi tiến hĂ nh cĂ¡c hoạt Ä‘á»™ng kinh doanh xuất nháºp khẩu, gia cĂ´ng vĂ Ä‘áº¡i lĂ½ mua bĂ¡n hĂ ng hoĂ¡ vá»›i nÆ°á»›c ngoĂ i theo hợp đồng thÆ°Æ¡ng mại Ä‘á» u phải đăng kĂ½ vá»›i cÆ¡ quan hải quan để được cấp giấy chứng nháºn đăng kĂ½ mĂ£ số doanh nghiệp xuất nháºp khẩu. 2. Việc đăng kĂ½ mĂ£ số doanh nghiệp xuất nháºp khẩu vá»›i cÆ¡ quan hải quan chỉ phải tiến hĂ nh má»™t lần vĂ giấy chứng nháºn đăng kĂ½ mĂ£ số doanh nghiệp xuất nháºp khẩu Ä‘Ă³ được sá»
  2. 3. Hệ thống mĂ£ số doanh nghiệp xuất nháºp khẩu lĂ hệ thống mĂ£ số thuế do cÆ¡ quan thuế Bá»™ TĂ i chĂnh cấp theo Quyết định số 75/1998/QÄ -TTg của Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ vĂ ThĂ´ng tÆ° hÆ°á»›ng dẫn số 79/1998/TT-BTC của Bá»™ TĂ i chĂnh trong "Giấy chứng nháºn đăng kĂ½ thuế". B. Ä Ä‚NG KĂ MĂƒ Sá» DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU 1. Ä á»‘i vá»›i cĂ¡c doanh nghiệp 1.1. CĂ¡c doanh nghiệp cĂ³ trụ sở chĂnh Ä‘Ă³ng trĂªn địa bĂ n tỉnh, thĂ nh phố nĂ o thì đăng kĂ½ mĂ£ số doanh nghiệp xuất nháºp khẩu tại Cục Hải quan tỉnh, thĂ nh phố chịu trĂ¡ch nhiệm quản lĂ½ địa bĂ n Ä‘Ă³. 1.2. CĂ¡c doanh nghiệp khi đăng kĂ½ mĂ£ số doanh nghiệp xuất nháºp khẩu vá»›i cÆ¡ quan hải quan phải ná»™p cĂ¡c loại giấy tá» sau: - Giấy chứng nháºn đăng kĂ½ thuế do cÆ¡ quan thuế Bá»™ TĂ i chĂnh cấp (bản sao cĂ³ xĂ¡c nháºn sao y bản chĂnh). - Giấy chứng nháºn đăng kĂ½ kinh doanh (bản sao cĂ³ xĂ¡c nháºn sao y bản chĂnh). - Tá» khai đăng kĂ½ mĂ£ số (Mẫu số 1 Ä‘Ănh kèm ThĂ´ng tÆ° nĂ y) 1.3. Trong thá» i hạn tố Ä‘a lĂ 5 ngĂ y lĂ m việc kể từ khi cÆ¡ quan hải quan tiếp nháºn đầy đủ cĂ¡c giấy tá» hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được cấp "Giấy chứng nháºn đăng kĂ½ mĂ£ số doanh nghiệp xuất nháºp khẩu" (Mẫu Ä‘Ănh kèm ThĂ´ng tÆ° nĂ y). 2. Ä á»‘i vá»›i cÆ¡ quan hải quan 2.1. Cục Hải quan cĂ¡c tỉnh, thĂ nh phố tổ chức tiếp nháºn hồ sÆ¡ đăng kĂ½ mĂ£ số của doanh nghiệp, kiểm tra nếu Ä‘Ăºng đối tượng và đủ cĂ¡c loại giấy tá» theo quy định tại Mục 1 Phần A vĂ Mục 1.1, 1.2 Phần B của ThĂ´ng tÆ° nĂ y thì tiến hĂ nh đăng kĂ½ mĂ£ số nhÆ° sau: - Kiểm tra cĂ¡c chỉ tiĂªu khai bĂ¡o trĂªn tá» khai đăng kĂ½ mĂ£ số đảm bảo đầy đủ, rõ rĂ ng vĂ phĂ¹ hợp vá»›i cĂ¡c ná»™i dung trĂªn giấy chứng nháºn đăng kĂ½ thuế. CĂ¡n bá»™ hải quan tiếp nháº- n hồ sÆ¡ đăng kĂ½ mĂ£ số của doanh nghiệp kĂ½ vĂ o tá» khai đăng kĂ½ mĂ£ số vĂ vĂ o sổ theo dõi. - Cuối ngĂ y láºp danh sĂ¡ch cĂ¡c doanh nghiệp đăng kĂ½ mĂ£ số trong ngĂ y theo mẫu số 2 Ä‘Ănh kèm ThĂ´ng tÆ° vĂ Fax vá» Tổng cục
  3. - Khi nháºn được danh sĂ¡ch xĂ¡c nháºn của Tổng cục Hải quan, căn cứ vĂ o ná»™i dung danh sĂ¡ch trả lá» i, cĂ¡n bá»™ hải quan lĂ m nhiệm vụ đăng kĂ½ mĂ£ số ghi đầy đủ cĂ¡c chỉ tiĂªu thĂ´ng tin vĂ o giấy chứng nháºn đăng kĂ½ mĂ£ số doanh nghiệp xuất nháºp khẩu, ghi số, trình lĂ£nh đạo Cục kĂ½, Ä‘Ă³ng dấu vĂ cấp cho doanh nghiệp. Giấy chứng nháºn đăng kĂ½ mĂ£ số doanh nghiệp xuất nháºp khẩu láºp thĂ nh hai bản, má»™t bản để cấp cho doanh nghiệp, má»™t bản lÆ°u tại cÆ¡ quan hải quan cĂ¹ng bá»™ hồ sÆ¡ doanh nghiệp ná»™p. Cục Hải quan tỉnh, thĂ nh phố tổ chức lÆ°u trữ toĂ n bá»™ hồ sÆ¡ đăng kĂ½ mĂ£ số của doanh nghiệp để phục vụ cho cĂ´ng tĂ¡c kiểm tra phĂºc táºp sau nĂ y. Cục Hải quan tỉnh, thĂ nh phố, mở sổ theo dõi việc tiếp nháºn hồ sÆ¡ đăng kĂ½ mĂ£ số vĂ cấp giấy chứng nháºn đăng kĂ½ mĂ£ số của doanh nghiệp. Sổ theo dõi phải thể hiện được cĂ¡c ná»™i dung sau: NgĂ y tiếp nháºn hồ sÆ¡ đăng kĂ½, cĂ¡n bá»™ hải quan tiếp nháºn số giấy chứng nháºn đăng kĂ½ mĂ£ số cấp cho doanh nghiệp, đại diện doanh nghiệp kĂ½ nháºn, cĂ¡n bá»™ hải quan cấp giấy chứng nháºn, ngĂ y cấp giấy chứng nháºn. 2.2. Trung tĂ¢m tin há» c vĂ thống kĂª hải quan cĂ³ trĂ¡ch nhiệm tiếp nháºn danh sĂ¡ch đăng kĂ½ mĂ£ số do cĂ¡c Cục Hải quan gá»i vá» , kết nối trao đổi thĂ´ng tin vá»›i cÆ¡ sở dữ liệu mĂ£ số thuế của Bá»™ TĂ i chĂnh theo thoả thuáºn giữa Bá»™ TĂ i chĂnh vĂ Tổng cục Hải quan, để kiểm tra vĂ xĂ¡c nháºn tĂnh chĂnh xĂ¡c, hợp lệ của số liệu đăng kĂ½ mĂ£ số. Trong thá» i hạn ba ngĂ y lĂ m việc từ khi nháºn được danh sĂ¡ch đăng kĂ½ mĂ£ số do Cục Hải quan tỉnh, thĂ nh phố gá»i vá» . Trung tĂ¢m tin há» c vĂ thống kĂª Hải quan cĂ³ trĂ¡ch nhiệm gá»i danh sĂ¡ch xĂ¡c nháºn mĂ£ số cho Ä‘Æ¡n vị yĂªu cầu để cấp "Giấy chứng nháºn đăng kĂ½ mĂ£ số doanh nghiệp xuất nháºp khẩu" cho doanh nghiệp. C. QUẢN LĂ VĂ€ SỬ DỤNG MĂƒ Sá» DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU 1. Ä á»‘i vá»›i doanh nghiệp 1.1. CĂ¡c doanh nghiệp cĂ³ trĂ¡ch nhiệm ghi mĂ£ số của mình (kể cả mĂ£ số thuế của doanh nghiệp uá»· thĂ¡c nếu lĂ trÆ°á» ng hợp xuất nháºp khẩu uá»· thĂ¡c) trĂªn Tá» khai hải quan vĂ cĂ¡c giấy tá» , sổ sĂ¡ch, chứng từ cĂ³ liĂªn quan khi ná»™p cho cÆ¡ quan hải quan. Ä á»‘i vá»›i cĂ¡c loại giấy tá» , sổ sĂ¡ch, chứng từ chÆ°a cĂ³ thiết
  4. 1.2. TrÆ°á» ng hợp doanh nghiệp cĂ³ quyết định chia tĂ¡ch hoặc sĂ¡p nháºp thì phải kĂª khai vá»›i cÆ¡ quan hải quan để được cấp giấy chứng nháºn đăng kĂ½ mĂ£ số doanh nghiệp xuất nháºp khẩu má»›i. 2. Ä á»‘i vá»›i cÆ¡ quan hải quan: 2.1. CÆ¡ quan hải quan cĂ³ trĂ¡ch nhiệm kiểm tra việc ghi mĂ£ số của doanh nghiệp khi lĂ m thủ tục hải quan vĂ sá» dụng hệ thống mĂ£ số thống nhất trong tất cả cĂ¡c khĂ¢u nghiệp vụ hải quan. 2.2. Ä á»‘i vá»›i cĂ¡c doanh nghiệp Ä‘Ă£ được cấp Giấy chứng nháºn đăng kĂ½ mĂ£ số doanh nghiệp xuất nháºp khẩu khi cĂ³ quyết định giải thể hoặc tạm thá» i đình chỉ hoạt Ä‘á»™ng xuất nháºp khẩu của cÆ¡ quan quản lĂ½ NhĂ nÆ°á»›c cĂ³ thẩm quyá» n thì Tổng cục Hải quan ra quyết định huá»· bá» hoặc đình chỉ hiệu lá»±c của giấy chứng nháºn đăng kĂ½ mĂ£ số của doanh nghiệp. D. Tá»” CHỨC THá»°C HIỆN 1. Hệ thống mĂ£ số doanh nghiệp xuất nháºp khẩu được sá» dụng thống nhất trong toĂ n ngĂ nh từ ngĂ y 1-1-1999. CĂ¡c doanh nghiệp Ä‘Ă£ được cấp mĂ£ số hải quan theo Quyết định 318/TCHQ-THTK ngĂ y 15-12-1995 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thì vẫn sá» dụng mĂ£ số Ä‘Ă³ đến khi được cấp giấy chứng nháºn đăng kĂ½ mĂ£ số doanh nghiệp xuất nháºp khẩu má»›i. Cục hải quan cĂ¡c tỉnh, thĂ nh phố ngừng việc cấp mĂ£ số theo Quyết định 318/TCHQ-THTK nĂªu trĂªn kể từ ngĂ y 1-9-1998. 2. Cục Hải quan cĂ¡c tỉnh, cĂ¡c thĂ nh phố chịu trĂ¡ch nhiệm tổ chức thá»±c hiện đăng kĂ½ mĂ£ số doanh nghiệp xuất nháºp khẩu. CĂ¡c Cục Hải quan tỉnh, thĂ nh phố cĂ³ tổ chức PhĂ²ng tin há» c thống kĂª thì PhĂ²ng tin há» c thống kĂª chịu trĂ¡ch nhiệm đăng kĂ½ vĂ quản lĂ½ mĂ£ số cĂ¹ng toĂ n bá»™ hồ sÆ¡ đăng kĂ½ mĂ£ số. CĂ¡c Ä‘Æ¡n vị khĂ´ng cĂ³ tổ chức phĂ²ng tin há» c thống kĂª thì Cục Trưởng cục Hải quan tỉnh, thĂ nh phố phĂ¢n cĂ´ng má»™t phĂ²ng chức năng chịu trĂ¡ch nhiệm thá»±c hiện cĂ´ng việc nĂ y. 3. Cục kiểm tra thu thuế xuất nháºp khẩu chịu trĂ¡ch nhiệm in ấn chỉ (giấy chứng nháºn đăng kĂ½ mĂ£ số doanh nghiệp xuất nháºp khẩu, tá» khai đăng kĂ½ mĂ£ số) vĂ cấp phĂ¡t cho cĂ¡c cục Hải quan tỉnh, thĂ nh phố để phục vụ cho việc đăng kĂ½ mĂ£ số. 4. Trung tĂ¢m tin há» c vĂ thống kĂª hải quan chịu trĂ¡ch nhiệm chủ trì phối hợp vá»›i cĂ¡c Ä‘Æ¡n vị liĂªn quan xĂ¢y dá»±ng hệ thống cÆ¡ sở dữ liệu quản lĂ½ mĂ£ số doanh nghiệp xuất nháºp khẩu vĂ cáºp nháºt cho cĂ¡c Cục Hải quan tỉnh, thĂ nh phố sá» dụng trong cĂ¡c
  5. 5. ThĂ´ng tÆ° nĂ y cĂ³ hiệu lá»±c thi hĂ nh từ ngĂ y kĂ½. CĂ¡c văn bản quy định vá» việc cấp mĂ£ số doanh nghiệp xuất nháºp khẩu trong ngĂ nh hải quan trÆ°á»›c Ä‘Ă¢y Ä‘á» u bĂ£i bá» . Trong quĂ¡ trình thá»±c hiện nếu cĂ³ khĂ³ khăn vÆ°á»›ng mắc Ä‘á» nghị cĂ¡c Ä‘Æ¡n vị phản Ă¡nh vá» Tổng cục Hải quan để nghiĂªn cứu giải quyết. Nguyá»…n Ngá» c TĂºc (Ä Ă£ kĂ½) Tá»”NG CỤC HẢI CỘNG HOĂ€ XĂƒ HỘI CHỦ NGHĨA QUAN CỤC HẢI VIỆT NAM QUAN... Ä á»™c láºp - Tá»± do - Hạnh phĂºc Số: ......... GIẤY CHỨNG NHẬN Ä Ä‚NG KĂ MĂƒ Sá» DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU MĂƒ Sá» TĂ N DOANH NGHIỆP TĂ N GIAO Dá» CH (NẾU CĂ“) Ä á» A CHỈ Ä IỆN THOẠI Sá»” Ä Ä‚NG KĂ KINH DOANH CÆ QUAN CẤP Ä Ä‚NG KĂ KINH DOANH NgĂ y... thĂ¡ng... năm 19... Cục trưởng (KĂ½ tĂªn, Ä‘Ă³ng dấu) CỘNG HOĂ€ XĂƒ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ä á»™c láºp - Tá»± do - Hạnh phĂºc
  6. TỜ KHAI Ä Ä‚NG KĂ MĂƒ Sá» DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU (Mẫu số 1- Ban hĂ nh kèm ThĂ´ng tÆ° 06/1998/TT-TCHQ) 1. TĂªn doanh nghiệp: ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ 2. TĂªn giao dịch (nếu cĂ³):.................................................................................. ............................................................................................................................ ........................................................................................................................... 3. Ä á»‹a chỉ: .......................................................................................................................... ........................................................................................................................... 4. Ä iện thoại: .................................................................................................. 5. Fax: ............................................................................................................ 6. MĂ£ số thuế: ............................................................................................... 7. CÆ¡ quan thuế cấp: .................................................................................... 8. Sổ đăng kĂ½ kinh doanh: ............................................................................. ......................................................................................................................... 9. CÆ¡ quan cấp đăng kĂ½ kinh doanh: ............................................................. ....................................................................................................................... 10. MĂ£ số Hải quan hiện thá» i: ....................................................................... 11. Thuá»™c loại doanh nghiệp: Trung Æ°Æ¡ng Ä á»‹a phÆ°Æ¡ng 12. Bá»™ ngĂ nh hoặc địa phÆ°Æ¡ng quản lĂ½:......................................................... .......................................................................................................................
  7. 13. Loại hình doanh nghiệp: Trong nÆ°á»›c Ä áº§u tÆ° nÆ°á»›c ngoĂ i Doanh nghiệp NhĂ Doanh nghiệp tÆ° DN 100% vốn nÆ°á»›c nÆ°á»›c nhĂ¢n ngoĂ i Doanh nghiệp cổ Doanh nghiệp DN liĂªn doanh phần Ä‘oĂ n thể KhĂ¡c Doanh nghiệp TNHH KhĂ¡c Doanh nghiệp HTX CĂ¡n bá»™ Hải quan tiếp nháºn NgĂ y... thĂ¡ng.... năm 19... (KĂ½, ghi rõ há» tĂªn) Ä áº¡i diện doanh nghiệp (KĂ½ tĂªn, Ä‘Ă³ng dấu)
Đồng bộ tài khoản