Thông tư số 06/2000/TT-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
72
lượt xem
3
download

Thông tư số 06/2000/TT-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 06/2000/TT-BTM về về quản lý chất lượng dầu nhờn động cơ trong kinh doanh do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 06/2000/TT-BTM

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/2000/TT-BTM Hà N i, ngày 20 tháng 3 năm 2000 THÔNG TƯ C A B THƯƠNG M I S 06/2000/TT-BTM NGÀY 20 THÁNG 03 NĂM 2000 V QU N LÝ CH T LƯ NG D U NH N Đ NG CƠ TRONG KINH DOANH Căn c Lu t Thương m i ngày 10 tháng 5 năm 1997. Căn c Ngh đ nh s 95/CP ngày 4/12/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thương m i. Căn c Ngh đ nh s 11/1999/NĐ-CP ngày 3/3/1999 c a Chính ph v hàng hoá c m lưu thông, d ch v thương m i c m th c hi n; hàng hoá, d ch v thương m i h n ch kinh doanh, kinh doanh có đi u ki n. Nh m tăng cư ng qu n lý Nhà nư c đ i v i ch t lư ng d u nh n đ ng cơ trong kinh doanh, B Thương m i hư ng d n v qu n lý ch t lư ng d u nhơn đ ng cơ như sau: Đi u 1. Ph m vi áp d ng 1.1. Thông tư này áp d ng đ i v i: a) Các t ch c, cá nhân, k c t ch c và cá nhân nư c ngoài (sau đây g i t t là thương nhân) đang ho t đ ng kinh doanh d u nh n đ ng cơ t i Vi t Nam (bao g m: nh p kh u, pha ch , đóng gói, bán buôn, bán l ). b) Các lo i d u nh n dùng cho đ ng cơ pít-tông bao g m: Đ ng cơ đ t trong 4 kỳ và 2 kỳ s d ng nhiên li u đ t là xăng ho c đi-ê-zen (DO - Diesel Oil) ho c khí t nhiên (natural gas). 1.2. Thông tư này không áp d ng đ i v i d u bôi trơn đ ng cơ máy bay. Đi u 2. Quy đ nh v ghi nhãn hàng hoá đ i v i d u nh n đ ng cơ: D u nh n đ ng cơ tiêu th t i th trư ng Vi t Nam ph i ghi nhãn theo Quy t đ nh s 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 c a Th tư ng Chính ph v quy ch Ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nư c và hàng hoá xu t kh u, nh p kh u; Thông tư hư ng d n th c hi n s 34/1999/TT-BTM ngày 15/9/1999 và công văn s 486/BTM-QLCL ngày 31/1/2000 c a B Thương m i. Đi u 3. Quy đ nh phân c p đ nh t và m c ch t lư ng; m c ch t lư ng t i thi u; phương pháp ki m nghi m; và m c ch t lư ng th c t c a d u nh n đ ng cơ đư c phép tiêu th t i Vi t Nam. 3.1. Phân c p đ nh t và m c ch t lư ng:
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. C p đ nh t c a d u nh n đ ng cơ nêu t i kho n b, m c 1.1, Đi u 1 ghi trên nhãn hàng hoá đư c s d ng theo h th ng phân c p đ nh t c a Hi p h i k sư ô tô Hoa Kỳ - SAE (Society of Automotive Engineers) t i ph l c 1 và m c ch t lư ng ghi trên nhãn hàng hoá đư c s d ng theo h th ng m c ch t lư ng c a Vi n nghiên c u d u m Hoa Kỳ - API (American Petroleum institute) t i ph l c 2. 3.2. M c ch t lư ng t i thi u và phương pháp ki m nghi m c a d u nh n đ ng cơ nêu t i kho n b, m c 1.1, Đi u 1 đư c phép tiêu th t i Vi t Nam theo quy đ nh t i t i B ng 1 (tương ng m c ch t lư ng SC/CB). B NG 1 STT Tên ch tiêu M c gi i h n Phương pháp ki m nghi m 1 Đ nh t đ ng h c 1000C Theo b ng phân lo i c p đ ASTM-D445 (cSt) nh t SAE 2 Ch s đ nh t Không nh hơn 95 ASTM-D2270 3 Tr s ki m t ng (TBN) (mg Không nh hơn 24 ASTM-D2896 KOH/g) 4 Nhi t đ ch p cháy c c h Không nh hơn 180 ASTM-D92 (0C) 5 Đ t ob t 93,50C (ml) Không nh hơn 50/0 ASTM-D892 6 T ng hàm lư ng kim lo i Ca, Không nh hơn 0,07 ASTM-D4628 Mg, Zn (% kh i lư ng) 7 Hàm lư ng nư c (% th tích) Không nh hơn 0,05 ASTM-D95 (ASTM: American Society for Testing Materials - H i ki m nghi m nguyên v t li u Hoa Kỳ). 3.3. M c ch t lư ng th c t : Thương nhân ch đư c phép kinh doanh d u nh n đ ng cơ có m c ch t lư ng b ng ho c l n hơn m c ch t lư ng đã nêu t i b ng 1. M c ch t lư ng th c t tương ng v i m c ch t lư ng t i h th ng API và c p đ nh t t i h th ng SAE. Đi u 4. Quy đ nh v qu n lý nh p kh u d u nh n đ ng cơ 4.1. Thương nhân nh p kh u d u nh n đ ng cơ đ tiêu th t i th trư ng Vi t Nam ph i th c hi n các quy đ nh t i Đi u 2 và các quy đ nh t i Đi u 3. 4.2. M c ch t lư ng th c t , quy đ nh k thu t đã công b trên nhãn hàng hoá, h p đ ng mua bán và các quy đ nh t i Đi u 2, Đi u 3 Thông tư này là cơ s pháp lý đ giám đ nh hàng hoá, thanh tra ch t lư ng, ki m soát th trư ng đ i v i d u nh n đ ng cơ.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 5. Quy đ nh v qu n lý pha ch d u nh n đ ng cơ và qu n lý nh p kh u nguyên li u (d u g c và ph gia) đ pha ch d u nh n đ ng cơ. 5.1. Ch các thương nhân có cơ s s n xu t; pha ch có đ đi u ki n v năng l c k thu t, công ngh và gi y ch ng nh n m i đư c t ch c pha ch d u nh n đ ng cơ t d u g c và ph gia. 5.2. B Thương m i ph i h p v i B Khoa h c công ngh và môi trư ng t ch c th m đ nh: Năng l c k thu t; Công ngh pha ch ; Môi trư ng s n xu t; Thi t b an toàn ch ng cháy n ; Các ch ng ch chuyên môn phù h p v i ngành, ngh c a cơ s pha ch d u nh n đ ng cơ và gi y ch ng nh n đ i v i cơ s đư c phép pha ch d u nh n đ ng cơ. N i dung gi y ch ng nh n bao g m: Công su t pha ch , ch ng lo i s n ph m, m c ch t lư ng đ t đư c c a s n ph m. Thương nhân ch đư c phép pha ch các lo i s n ph m v i m c ch t lư ng theo gi y ch ng nh n đư c c p. 5.3. Thương nhân đư c c p gi y ch ng nh n nêu t i m c 5.2 m i đư c quy n nh p kh u d u g c và ph gia; S lư ng d u g c và ph gia nh p kh u không đư c vư t quá công su t pha ch đã đư c ch ng nh n. Thương nhân không đư c bán d u g c và ph gia ra th trư ng trong nư c. 5.4. Gi y ch ng nh n nêu t i m c 5.2 là m t cơ s pháp lý đ thương nhân ti n hành làm th t c nh p kh u d u g c và ph gia t i cơ quan H i quan. Các th t c pháp lý khác theo quy đ nh hi n hành. 5.5. Thương nhân ph i ki m tra ch t lư ng d u nh n đ ng cơ pha ch t i Vi t Nam trư c khi đưa ra lưu thông. M c ch t lư ng và nh ng quy đ nh k thu t công b trên nhãn hàng hoá ph i phù h p v i th c t c a hàng hoá. Đi u 6. Đi u kho n thi hành 6.1. Thông tư này thay th Thông tư liên t ch gi a B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng - B Thương m i s 565/KCM-TM ngày 15/5/1997. 6.2. Thương nhân nêu t i kho n a, m c 1.1 Đi u 1, ph i ch p hành các quy đ nh t i Thông tư này. N u vi ph m s b x ph t hành chính trong lĩnh v c ho t đ ng thương m i và b thu h i gi y ch ng nh n nêu t i m c 5.2, Đi u 5. 6.3. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 30 ngày k t ngày ban hành. Lương Văn T (Đã ký) PH L C 1 CÁC C P Đ NH T C A D U NH N Đ NG CƠ PHÂN LO I THEO SAE
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. C p đ nh t SAE Đ nh t 1000C, cSt Nh nh t L n nh t OW 3,8 - 5W 3,8 - 10W 4,1 - 15W 5,6 - 20W 5,6 - 25W 9,3 - 20 5,6 < 9,3 30 9,3 < 12,5 40 12,5 < 16,3 50 16,3 < 21,9 60 21,9 < 26,1 PH L C 2 CÁC M C CH T LƯ NG C A D U NH N Đ NG CƠ PHÂN LO I THEO API * D u nh n đ ng cơ dùng cho đ ng cơ xăng: SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG.... * D u nh n đ ng cơ dùng cho đ ng cơ đi-ê-zen: CA, CB, CC, CD, CE... * D u nh n đ ng cơ đa năng dùng cho c đ ng cơ xăng và đi-ê-zen bao g m c hai ký hi u trên, ví d : SA/CB; SG/CD.
Đồng bộ tài khoản