Thông tư số 06/2004/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
34
lượt xem
3
download

Thông tư số 06/2004/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 06/2004/TT-BLĐTBXH về trợ giúp đối với hộ gia đình có từ 02 người trở lên không tự phục vụ được do bị hậu quả chất độc hoá học của Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ba hành, để hướng dẫn về thủ tục hưởng chế độ trợ giúp theo Quyết định số 16/2004/QĐ-TTg ngày 5/2/2004 về trợ giúp đối với hộ gia đình có từ 02 người trở lên không tự phục vụ được do bị hậu quả chất độc hoá học của Mỹ sử dụng trong...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 06/2004/TT-BLĐTBXH

  1. B LAO NG, THƯƠNG BINH VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM XÃ H I c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 06/2004/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 25 tháng 3 năm 2004 THÔNG TƯ C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 06/2004/TT-BL TBXH NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2004 HƯ NG D N V TH T C HƯ NG CH TR GIÚP THEO QUY T NH S 16/2004/Q -TTG NGÀY 05 THÁNG 02 NĂM 2004 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C TR GIÚP I V I H GIA ÌNH CÓ T 02 NGƯ I TR LÊN KHÔNG T PH C V Ư C DO B H U QU CH T C HOÁ H C C A M S D NG TRONG CHI N TRANH VI T NAM Căn c Quy t nh s 16/2004/Q -TTg ngày 05 tháng 02 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c tr giúp i v i h gia ình có t 02 ngư i tr lên không t ph c v ư c do b h u qu ch t c hoá h c c a M s d ng trong chi n tranh Vi t Nam, B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n v th t c hư ng ch tr giúp như sau: I. H SƠ, TH T C: 1- Ch h gia ình làm ơn ngh U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i là c p xã) xem xét ngh U ban nhân dân c p huy n, qu n, th xã (sau ây g i là c p huy n). H gia ình theo Quy t nh s 16/2004/Q -TTg ngày 05 tháng 02 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph là nh ng ngư i có cùng h kh u, có quan h ru t th t, gia ình theo quy nh c a pháp lu t. 2- U ban nhân dân c p xã: a. L p danh sách nh ng h gia ình theo quy nh t i i m 1 c a Thông tư này, thông qua H i ng xét duy t c p xã. b. Thành l p H i ng xét duy t; thành ph n g m: Ch t ch ho c Phó Ch t ch U ban nhân dân làm Ch t ch H i ng, cán b Lao ng - Thương binh và Xã h i là u viên thư ng tr c và các thành viên là i di n: H i liên hi p ph n , H i C u chi n binh, H i Ch th p ho c H i Nông dân (n u có). H i ng xét duy t thông qua t ng trư ng h p ư c tr giúp theo quy nh t i i u 1 Quy t nh s 16/2004/Q -TTg ngày 05 tháng 02 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph . H i ng xét duy t làm vi c theo nguyên t c a s có biên b n (theo m u s 01 kèm theo Thông tư này). Trư ng h p còn có ý ki n khác nhau thì b phi u kín; n u có quá n a s thành viên tán thành thì H i ng xét duy t l p danh sách ngh hư ng ch tr giúp.
  2. c. Sau khi H i ng xét duy t thông qua, Ch t ch U ban nhân dân c p xã có công văn ngh Ch t ch U ban nhân dân c p huy n xem xét quy t nh. Kèm theo công văn ph i có biên b n c a H i ng xét duy t, danh sách trích ngang nh ng gia ình ngh tr giúp (theo m u s 02 kèm theo Thông tư này). 3- Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i (ho c Phòng T ch c - Lao ng, Xã h i) c p huy n t ng h p danh sách các h gia ình do U ban nhân dân c p xã ngh , trình Ch t ch U ban nhân dân c p huy n quy t nh (theo m u s 03 và 04 kèm theo Thông tư này) II. T CH C TH C HI N: 1- U ban nhân dân c p xã: a. L p s qu n lý và th c hi n chi tr tr giúp hàng tháng cho các i tư ng ã ư c U ban nhân dân c p huy n quy t nh. b. Báo cáo Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i (ho c Phòng t ch c - Lao ng, Xã h i) nh ng i tư ng không còn i u ki n hư ng tr giúp. 2- Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i (ho c Phòng t ch c - Lao ng, Xã h i) c p huy n: a. Hư ng d n và ki m tra vi c t ch c th c hi n chính sách tr giúp cho i tư ng c p xã. b. T ng h p, báo cáo Ch t ch U ban nhân dân c p huy n ra quy t nh thôi hư ng tr giúp i v i các h gia ình không còn i u ki n. 3- S Lao ng - Thương binh và Xã h i c p t nh: a. Hàng năm, căn c vào s lư ng và m c tr giúp cho t ng lo i i tư ng l p k ho ch kinh phí tr giúp g i S Tài chính, S K ho ch và u tư trình Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh. b. Hư ng d n và ki m tra c p dư i t ch c th c hi n tr giúp cho i tư ng. c. Báo cáo k t qu th c hi n theo nh kỳ 3 tháng, 6 tháng, h ng năm v B Lao ng - Thương binh và Xã h i. III. HI U L C THI HÀNH 1- Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2- Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c c n ư c gi i thích ho c hư ng d n b sung thì ph n ánh v B Lao ng - Thương binh và Xã h i trong ph m vi ch c năng, nhi m v quy n h n c a mình có s gi i thích ho c hư ng d n b sung k p th i.
  3. Nguy n Th H ng ( ã ký) M u s : 01/L TB&XH-BTXH (Theo TT s 06/2004/TT-BL TBXH, ngày 25 tháng 3 năm 2004) HUY N, QU N, TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM XÃ.... c l p - t do - h nh phúc XÃ, PHƯ NG, TH TR N... ....., ngày.... tháng... năm.... BIÊN B N NGH HƯ NG CH TR GIÚP I V I H GIA ÌNH CÓ T 2 NGƯ I TR LÊN THEO QUY T NH S 16/2004/Q -TTG C A TH TƯ NG CHÍNH PH NGÀY 05 THÁNG 2 NĂM 2004 Hôm nay, vào lúc........ gi , ngày........ tháng...... năm.......... i di n cho chính quy n, cơ quan, oàn th xã, phư ng, th tr n........................ huy n, qu n, th xã ........................ t nh, thành ph ............................. g m có: 1. i di n UBND ......................................................... Ch t ch H i ng 2. Cán b L TB&XH .................................................... Thư ký H i ng 3. i di n H i Liên hi p ph n ................................... u viên 4. i di n H i ch th p ho c H i nông dân ............. u viên 5. i di n H i c u chi n binh ....................................... u viên ã h p xét và l p biên b n xác nh n danh sách h gia ình có t 2 ngư i tr lên không t ph c v ư c do b h u qu ch t c hoá h c c a M s d ng trong chi n tranh Vi t Nam c a xã, phư ng, th tr n ngh huy n, qu n, th xã tr c p, có danh sách kèm theo. Biên b n l p xong vào lúc............ cùng ngày,................ thành viên th ng nh t n i dung ghi trên.
  4. Thư ký Ch to (ký, ghi rõ h và tên) (ký, ghi rõ h và tên) M u s : 02/L TB&XH-BTXH (Theo TT s ..../2004/TT-BL TBXH, ngày... tháng... năm 2004) HUY N, QU N, TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM XÃ.... c l p - t do - h nh phúc XÃ, PHƯ NG, TH TR N... ....., ngày.... tháng... năm.... DANH SÁCH H GIA ÌNH NGH HƯ NG CH TR GIÚP THEO QUY T NH S 16/2004/Q -TTG C A TH TƯ NG CHÍNH PH NGÀY 05 THÁNG 2 NĂM 2004 TT H và tên ch h Lo i h M c Ghi chú 2 ngư i 3 ngư i 4 ngư i tr lên 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... C ng: Ngư i l p bi u T/M. U BAN NHÂN DÂN... (Ký, ghi rõ h và tên) CH T CH
  5. M u s : 03/L TB&XH-BTXH (Theo TT s 06/2004/TT-BL TBXH, ngày 25 tháng 3 năm 2004) HUY N, QU N, TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM XÃ.... c l p - t do - h nh phúc .................................... ....., ngày.... tháng... năm.... S : ..../...../Q -UB QUY T NH C A U BAN NHÂN DÂN HUY N, QU N, TH XÃ .....................V VI C TR GIÚP I V I H GIA ÌNH THEO QUY T NH S 16/2004/Q -TTG C A TH TƯ NG CHÍNH PH NGÀY 05 THÁNG 2 NĂM 2004 U BAN NHÂN DÂN HUY N, QU N, TH XÃ ........................ Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và UBND (s a i) ngày 21 tháng 6 năm 1994. Căn c Quy t nh s 16/2004/Q -TTg ngày 05/02/2004 c a Th tư ng Chính ph ; Thông tư s ..../2004/TT-BL TBXH ngày .../..../2004 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i Theo ngh c a Trư ng phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i (T ch c - Lao ng, Xã h i) và Ch t ch UBND các xã, phư ng, th tr n thu c huy n, qu n, th xã; QUY T NH i u 1: Tr giúp cho h gia ình có t 2 ngư i tr lên không t ph c v ư c do b h u qu ch t c hoá h c c a M s d ng trong chi n tranh Vi t Nam t ngày...... tháng.... năm....... (có danh sách h gia ình và m c c th kèm theo). i u 2: Các ông (Bà) Trư ng phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i (T ch c - Lao ng, Xã h i) huy n, qu n, th xã, Ch t ch U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n và h gia ình có tên trong danh sách t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M. U ban nhân dân Ch t ch Nơi nh n: - Như i u 3
  6. - UBND t nh ( báo cáo) - S L TBXH ( báo cáo) - Lưu VP, TC-L XH M u s : 04/L TB&XH-BTXH (Theo TT s 06/2004/TT-BL TBXH, ngày 25 tháng 3 năm 2004) UBND HUY N, QU N, TH XÃ DANH SÁCH H GIA ÌNH Ư C HƯ NG CH TR GIÚP THEO QUY T NH S 16/2004/Q - TTG C A TH TƯ NG CHÍNH PH NGÀY 05 THÁNG 2 NĂM 2004 TT H và tên Lo i h M c Xã/ Ghi chú ch h phư ng 2 ngư i 3 ngư i 4 ngư i tr lên 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... ... C ng: Ngư i l p bi u CH T CH U BAN NHÂN DÂN...... (Ký, ghi rõ h và tên) (Ký, ghi rõ H và tên; óng d u)
Đồng bộ tài khoản