intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư số 07/2004/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu trong 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên hợp danh theo hợp đồng hợp tác kinh doanh quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

187
lượt xem
28
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 07/2004/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu trong 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên hợp danh theo hợp đồng hợp tác kinh doanh quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 07/2004/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu trong 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên hợp danh theo hợp đồng hợp tác kinh doanh quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t c ñ a   B é   T h ¬ n g   m ¹ i   s è   0 7 / 2 0 0 4 / T T ­ B T M   n g µ y   2 6   t h ¸ n g   8   n ¨ m  2 0 0 4   v Ò   v i Ö c   h í n g   d É n   p h © n   l o ¹ i   m i Ô n   t h u Õ   n h Ë u   k h È u   t r o n g  0 5   n ¨ m   k Ó   t õ   k h i   b ¾ t   ® Ç u   s ¶ n   x u Ê t   ® è i   v í i   d o a n h   n g h i Ö p   c ã  v è n   ® Ç u   t   n í c   n g o µ i ,   c ¸ c   b ª n   h î p   d o a n h   t h e o   h î p   ® å n g   h î p  t ¸ c   k i n h   d o a n h   q u y   ® Þ n h   t ¹ i   K h o ¶ n   1 0   § i Ò u   1   N g h Þ   ® Þ n h   s è  27/2003/N§­CP ngµy 19/3/2003 cña ChÝnh phñ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 24/2000/N§­CP ngµy 31/7/2000 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt §Çu t níc ngoµi  t¹i ViÖt Nam; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 27/2003/N§­CP ngµy 19/3/2003 cña  ChÝnh   phñ   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña   NghÞ   ®Þnh   24/2000/N§­CP ngµy 31/7/2000 quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh   LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; Sau   khi  thèng  nhÊt   víi   c¸c  Bé,   Ngµnh   liªn  quan,  Bé   Th¬ng   m¹i   híng   dÉn   ph©n   lo¹i   chi   tiÕt   nguyªn   liÖu   s¶n  xuÊt, vËt t, linh kiÖn ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu 05 n¨m kÓ   tõ khi b¾t ®Çu s¶n xuÊt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cã vèn   ®Çu t níc ngoµi, c¸c bªn hîp doanh theo hîp ®ång hîp t¸c   kinh doanh nh sau: I­ Quy ®Þnh chung 1. §èi tîng ¸p dông vµ ph¹m vi ®iÒu chØnh 1.1.  Doanh nghiÖp  liªn doanh,  doanh  nghiÖp  100%  vèn  ®Çu t níc ngoµi, c¸c bªn hîp doanh theo hîp ®ång hîp t¸c  kinh doanh  theo LuËt §Çu t  níc ngoµi  t¹i ViÖt Nam (sau  ®©y gäi chung  lµ doanh  nghiÖp)  ®îc cÊp GiÊy  phÐp  ®Çu t  vµo c¸c lÜnh vùc, ®Þa bµn díi ®©y ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu  ®èi víi nguyªn liÖu s¶n xuÊt, vËt t, linh kiÖn trong 05  n¨m kÓ tõ khi b¾t ®Çu s¶n xuÊt: ­   Dù   ¸n   ®Çu   t  thuéc   "Danh   môc   lÜnh   vùc   ®Æc   biÖt  khuyÕn   khÝch   ®Çu   t"   quy   ®Þnh   t¹i   phÇn   I   Phô   lôc   I   kÌm  theo NghÞ ®Þnh sè 27/2003/N§­CP ngµy 19/3/2003 cña ChÝnh  phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt §Çu t  níc ngoµi t¹i  ViÖt Nam (sau ®©y gäi chung lµ NghÞ ®Þnh 27/2003/N§­CP). ­ Dù ¸n ®Çu t  thuéc "Danh môc ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn  kinh tÕ x∙ héi ®Æc biÖt khã kh¨n" quy ®Þnh t¹i Môc A PhÇn  III Phô lôc I kÌm theo NghÞ ®Þnh 27/2003/N§­CP. ­ Dù ¸n ®Çu t thuéc lÜnh vùc s¶n xuÊt linh kiÖn, phô  tïng c¬ khÝ, ®iÖn, ®iÖn tö quy ®Þnh t¹i Kho¶n 10 §iÒu 1  NghÞ ®Þnh 27/2003/N§­CP.
 2. 2 1.2. ViÖc miÔn thuÕ nhËp khÈu nguyªn liÖu s¶n xuÊt,  vËt t, linh kiÖn ®èi víi dù ¸n ®Çu t  theo h×nh thøc Hîp  ®ång BOT, BTO, BT thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh  sè   62/1998/N§­CP   ngµy   15/8/1998   cña   ChÝnh   phñ   Ban   hµnh  quy   chÕ   ®Çu   t  theo   Hîp   ®ång   x©y   dùng   ­   kinh   doanh   ­  chuyÓn giao, Hîp ®ång x©y dùng ­ chuyÓn giao ­ kinh doanh  vµ Hîp ®ång x©y dùng ­ chuyÓn giao ¸p dông cho ®Çu t níc  ngoµi t¹i ViÖt Nam. 1.3.  Th«ng  t   nµy kh«ng  ¸p  dông ®èi  víi linh  kiÖn,  phô tïng thay thÕ, vËt t  tiªu hao cho ho¹t ®éng cña m¸y  mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn, nhµ xëng trong dù  ¸n ®Çu t. 2. Gi¶i thÝch tõ ng÷ C¸c tõ ng÷ trong Th«ng t nµy ®îc hiÓu nh sau: 2.1. "Nguyªn nh©n s¶n xuÊt" dïng ®Ó chØ lo¹i nguyªn  liÖu ph¶i qua gia c«ng, chÕ t¹o, chÕ biÕn trùc tiÕp cÊu  thµnh s¶n phÈm ®îc quy ®Þnh t¹i GiÊy phÐp ®Çu t. 2.2. "VËt t" dïng ®Ó chØ vËt liÖu ®îc sö dông trong  qu¸ tr×nh  s¶n  xuÊt  ®Ó t¹o  ra s¶n phÈm,  nhng kh«ng trùc  tiÕp cÊu thµnh s¶n phÈm. VËt t kh«ng bao gåm vËt liÖu bao  gãi, bao b× ®Ó hoµn chØnh s¶n phÈm. 2.3.   “Linh   kiÖn”   dïng   ®Ó   chØ   c¸c   chi   tiÕt   ®iÖn   tö,  chi tiÕt b¸n dÉn, chi tiÕt c¬ khÝ nhËp khÈu ®Ó l¾p r¸p  hoµn chØnh s¶n phÈm. 3. §iÒu kiÖn ®îc hëng miÔn thuÕ nhËp khÈu 3.1.  GiÊy  phÐp  ®Çu t  ®îc cÊp  cã quy ®Þnh  thuéc  mét  trong ba trêng hîp sau: ­ S¶n phÈm thuéc "Danh môc lÜnh vùc ®Æc biÖt khuyÕn  khÝch ®Çu t"; ­ §Þa bµn ®Çu t thuéc "Danh môc ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn  kinh tÕ x∙ héi ®Æc biÖt khã kh¨n"; ­ Dù ¸n ®Çu t thuéc lÜnh vùc s¶n xuÊt linh kiÖn, phô  tïng c¬ khÝ, ®iÖn, ®iÖn tö. 3.2. Nguyªn liÖu s¶n xuÊt, vËt t, linh kiÖn ®îc miÔn  thuÕ   nhËp   khÈu   ph¶i   kh«ng   thuéc   "Danh   môc   nguyªn   liÖu,  b¸n thµnh phÈm trong níc s¶n xuÊt ®îc" do Bé KÕ ho¹ch vµ  §Çu t c«ng bè hµng n¨m. 3.3. §èi víi dù ¸n mµ GiÊy phÐp ®Çu t cã quy ®Þnh tû  lÖ xuÊt khÈu, nÕu 2 n¨m liªn tiÕp doanh nghiÖp kh«ng thùc  hiÖn ®îc tû lÖ xuÊt khÈu th× sÏ kh«ng ®îc xem xÐt miÔn  thuÕ   nhËp   khÈu   mµ   chØ   ®îc   xem   xÐt   hoµn   thuÕ   nhËp   khÈu  theo tõng n¨m, nÕu n¨m ®ã doanh nghiÖp ®¹t ®îc tû lÖ xuÊt  khÈu theo quy ®Þnh. Trêng hîp doanh nghiÖp xuÊt khÈu s¶n  phÈm cho doanh nghiÖp chÕ xuÊt th× chØ ®îc xem xÐt hoµn 
 3. 3 thuÕ nhËp khÈu sau khi doanh nghiÖp chÕ xuÊt ®∙ xuÊt khÈu  s¶n phÈm. 3.4. Trêng hîp dù ¸n thuéc "Danh môc ®Þa bµn cã ®iÒu  kiÖn kinh tÕ x∙ héi ®Æc biÖt khã kh¨n" cã nhiÒu c¬ së s¶n  xuÊt t¹i c¸c ®Þa bµn kh¸c nhau th× chØ ®îc miÔn thuÕ nhËp  khÈu nguyªn liÖu s¶n xuÊt, vËt t, linh kiÖn theo n¨ng lùc  s¶n xuÊt cña c¬ së ®Æt t¹i ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ  x∙ héi ®Æc biÖt khã kh¨n. 4. Thêi ®iÓm ®îc tÝnh miÔn thuÕ nhËp khÈu Lµ thêi ®iÓm dù ¸n ®Çu t  b¾t ®Çu ho¹t ®éng s¶n xuÊt  kinh doanh theo x¸c nhËn cña C¬ quan cÊp GiÊy phÐp ®Çu t. I I ­   P h © n   l o ¹ i   n g u y ª n   l i Ö u   s ¶ n   x u Ê t ,   v Ë t   t ,   l i n h  kiÖn ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu 1. Dù ¸n ®Çu t vµo lÜnh vùc ®Æc biÖt khuyÕn khÝch ®Çu  t 1.1.   S¶n   xuÊt,   chÕ   biÕn   xuÊt   khÈu   80%   s¶n   phÈm   trë  lªn ­ Nguyªn liÖu s¶n xuÊt; ­ VËt t; ­ Linh kiÖn. 1.2. ChÕ biÕn n«ng s¶n, l©m s¶n (trõ gç), thñy s¶n tõ  nguån nguyªn liÖu trong níc vµ xuÊt khÈu 50% s¶n phÈm trë  lªn. ­ Phô gia thùc phÈm; ­ Hãa chÊt ®Ó chÕ biÕn s¶n phÈm. 1.3. S¶n xuÊt c¸c lo¹i gièng míi cã chÊt lîng vµ hiÖu  qu¶ kinh tÕ cao ­ Gièng gèc cña c©y, con, trøng gièng, h¹t gièng; ­ Thøc ¨n ch¨n nu«i con gièng ­ Thuèc thó y; ­ Thuèc b¶o vÖ thùc vËt; ­ Ph©n bãn; ­ Hãa chÊt ch¨m sãc c©y gièng, con gièng; ­   ChÊt   ®Ó   t¹o   m«i   trêng   nu«i   trång   c©y   gièng,   con  gièng. 1.4. Nu«i trång n«ng, l©m, thñy s¶n ­ Gièng c©y, gièng con, h¹t gièng, trøng gièng;
 4. 4 ­ Thùc ¨n ch¨n nu«i; ­ Thuèc thó y; ­ Thuèc b¶o vÖ thùc vËt; ­ Ph©n bãn; ­ Hãa chÊt ch¨m sãc c©y trång, vËt nu«i; ­ ChÊt t¹o m«i trêng nu«i trång c©y, con. 1.5.   S¶n   xuÊt   thÐp   cao   cÊp,   hîp   kim,   kim   lo¹i   mµu,  kim lo¹i ®Æc biÖt, ph«i thÐp, s¾t xèp; luyÖn gang ­ Ph«i thÐp, ph«i kim lo¹i mµu dïng ®Ó s¶n xuÊt thÐp  cao cÊp, hîp kim,  kim  lo¹i  mµu, kim lo¹i ®Æc biÖt,  s¾t  xèp; ­ QuÆng kim lo¹i, quÆng s¾t dïng ®Ó luyÖn gang; ­ C¸c lo¹i vËt t, chÊt trî dung dïng cho luyÖn kim; ­ ChÊt phñ bÒ mÆt; ­ ChÊt chèng gØ, chÊt chèng ch¸y dïng trong gia c«ng,  s¶n xuÊt. 1.6. S¶n xuÊt m¸y mãc, thiÕt bÞ, côm chi tiÕt trong  c¸c lÜnh vùc khai th¸c dÇu khÝ, má, n¨ng lîng; s¶n xuÊt  thiÕt bÞ n©ng h¹ cì lín; s¶n xuÊt m¸y c«ng cô gia c«ng  kim   lo¹i,   thiÕt   bÞ   luyÖn   kim;   s¶n   xuÊt   thiÕt   bÞ   y   tÕ  trong c«ng nghÖ ph©n tÝch vµ c«ng nghÖ chiÕt xuÊt trong y  häc;   s¶n   xuÊt  thiÕt   bÞ   kiÓm   nghiÖm   ®éc   chÊt   trong  thùc  phÈm; s¶n xuÊt thiÕt bÞ xö lý chÊt th¶i ­   Kim   lo¹i   chÕ   t¹o   ë   tÊt   c¶   c¸c   d¹ng   ph«i,   tÊm,  thanh, cuén, èng; ­ C¸c cÊu kiÖn, bé phËn m¸y mãc, phô tïng ®Ó l¾p r¸p  t¹o ra s¶n phÈm; ­   ChÊt   m¹,   s¬n   c¸c   lo¹i,   chÊt   phñ   c¸ch   nhiÖt,   c¸ch  ®iÖn, chÊt hµn; ­   C¸c   chÊt   lµm   bãng,   chÊt   t¸ch   khu«n,   chÊt   chèng  ch¸y; ­ Linh kiÖn ®iÖn tö, côm linh kiÖn ®iÖn tö dïng cho  l¾p r¸p bé phËn ®iÒu khiÓn vµ c¸c linh kiÖn kh¸c ®Ó hoµn  chØnh s¶n phÈm. 1.7.  øng   dông   c«ng   nghÖ   míi   ®Ó   s¶n   xuÊt   thiÕt   bÞ  th«ng tin, viÔn th«ng; s¶n xuÊt s¶n phÈm c«ng nghÖ th«ng  tin c«ng nghiÖp kü thuËt cao ­   Kim   lo¹i   chÕ   t¹o   ë   tÊt   c¶   c¸c   d¹ng   ph«i,   tÊm,  thanh, cuén, èng; ­ C¸c cÊu kiÖn, bé phËn m¸y mãc, phô tïng ®Ó l¾p r¸p  t¹o ra s¶n phÈm;
 5. 5 ­   ChÊt   m¹,   s¬n   c¸c   lo¹i,   chÊt   phñ   c¸ch   nhiÖt,   c¸ch  ®iÖn, chÊt hµn; ­ ChÊt b¸n dÉn, tÊm lµm m¹ch in; ­ ChÊt hµn, chÊt g¾n kÕt, chÊt phñ bÒ mÆt, c¸c chÊt  phô gia; ­ ChÊt lµm vá s¶n phÈm (kim lo¹i hoÆc nhùa h¹t...),  d©y dÉn; ­   C¸c   chÊt   lµm   bãng,   chÊt   t¸ch   khu«n,   chÊt   chèng  ch¸y; ­ Linh kiÖn ®iÖn tö, bo m¹ch chÝnh, b¶ng m¹ch in, tô  ®iÖn, chÝp vi xö lý (CPU), chÝp ®iÖn tö (IC), ®iÖn trë,  chiÕt   ¸p,   c¶m   biÕn,   c¸p   ®iÖn,   c¸p   tÝn   hiÖu,   sîi   quang  dÉn, mµn hiÓn thÞ vµ c¸c linh kiÖn kh¸c ®Ó hoµn chØnh s¶n  phÈm. 1.8.   S¶n   xuÊt   vËt   liÖu   míi,   vËt   liÖu   quý   hiÓm;   øng  dông c«ng nghÖ míi vÒ sinh häc ­ Nguyªn liÖu ban ®Çu ®Ó s¶n xuÊt vËt liÖu míi, vËt  liÖu quý hiÓm; ­ Nguyªn liÖu sinh häc, men; ­ Nguyªn liÖu ®Ó t¹o ra s¶n phÈm cã sö dông c«ng nghÖ  sinh häc; ­ Hãa chÊt tham gia vµo s¶n xuÊt; ­ ChÊt t¹o m«i trêng nu«i cÊy; 1.9. Xö lý « nhiÔm vµ b¶o vÖ m«i trêng, xö lý chÊt  th¶i ­ Hãa chÊt c¸c lo¹i ®Ó xö lý chÊt th¶i, xö lý « nhiÔm  vµ b¶o vÖ m«i trêng; ­ Nguyªn liÖu vi sinh ®Ó xö lý chÊt th¶i vµ xö lý «  nhiÔm. 1.10. S¶n xuÊt nguyªn liÖu thuèc kh¸ng sinh ­   Hãa   chÊt   v«   c¬,   h÷u   c¬   ®Ó   s¶n   xuÊt   nguyªn   liÖu  thuèc kh¸ng sinh; ­ Vi khuÈn ®Ó nu«i cÊy t¹o chÊt kh¸ng sinh; ­ M«i trêng ®Ó nu«i cÊy vi khuÈn; ­ ChÊt chiÕt xuÊt tõ m«i trêng nu«i cÊy vi khuÈn. 2. Dù ¸n ®Çu t  vµo ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ x∙  héi ®Æc biÖt khã kh¨n Dù ¸n ®Çu t  vµo ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ x∙ héi  ®Æc biÖt khã kh¨n ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi nguyªn  liÖu s¶n xuÊt vµ vËt t, kh«ng ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi  víi linh kiÖn.
 6. 6 3. Dù ¸n ®Çu t  s¶n xuÊt linh kiÖn, phô tïng c¬ khÝ,  ®iÖn, ®iÖn tö 3.1. S¶n xuÊt linh kiÖn, phô tïng c¬ khÝ ­   Kim   lo¹i   chÕ   t¹o   ë   tÊt   c¶   c¸c   d¹ng   ph«i,   tÊm,  thanh, cuén, èng; ­   ChÊt   m¹,   s¬n   c¸c   lo¹i,   chÊt   phñ   c¸ch   nhiÖt,   c¸ch  ®iÖn, chÊt hµn, hãa chÊt; ­ Linh kiÖn ®Ó l¾p r¸p hoµn chØnh c¸c s¶n phÈm sau: + §éng c¬, bé phËn truyÒn ®éng, hép sè cña m¸y mãc,  thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn; +   Linh   kiÖn,   phô   tïng   cña   ®éng   c¬,   bé   phËn   truyÒn  ®éng,   hép   sè   cña   m¸y   mãc,   thiÕt   bÞ,   ph¬ng   tiÖn   vËn  chuyÓn; + Linh kiÖn, phô tïng cña s¶n phÈm c¬ khÝ chÝnh x¸c. 3.2. S¶n xuÊt linh kiÖn, phô tïng ®iÖn Nguyªn liÖu s¶n xuÊt, vËt t, linh kiÖn ®îc miÔn thuÕ  nhËp khÈu nªu díi ®©y chØ ¸p dông ®èi víi s¶n xuÊt phô  tïng, linh kiÖn cña c¸c thiÕt bÞ ph¸t ®iÖn, truyÒn t¶i vµ  ph©n phèi ®iÖn n¨ng (bao gåm tæ m¸y ph¸t ®iÖn, thiÕt bÞ  ph©n phèi ®iÖn, thiÕt bÞ truyÒn t¶i ngµnh ®iÖn lùc, c¸c  tr¹m biÕn ¸p); ­   Kim   lo¹i   chÕ   t¹o   ë   tÊt   c¶   c¸c   d¹ng   ph«i,   tÊm,  thanh, cuén, èng; ­   Hãa   chÊt,   chÊt   m¹,   s¬n   c¸c   lo¹i,   chÊt   phñ   c¸ch  nhiÖt, c¸ch ®iÖn, chÊt hµn; ­ D©y kim lo¹i dÉn ®iÖn; ­ ChÊt lµm bãng, chÊt t¸ch khu«n, chÊt chèng ch¸y; ­ Linh kiÖn ®iÖn tö, côm linh kiÖn ®iÖn tö, mµn h×nh  hiÓn thÞ dïng cho l¾p r¸p bé phËn ®iÓu khiÓn vµ ho¹t ®éng  cña m¸y mãc thiÕt bÞ ®iÖn nªu trªn. 3.3. S¶n xuÊt linh kiÖn ®iÖn tö ­ ChÊt b¸n dÉn, tÊm lµm m¹ch in; ­ ChÊt hµn, chÊt g¾n kÕt, chÊt phñ bÒ mÆt, c¸c chÊt  phô gia; ­ Linh kiÖn ®iÖn tö, bo m¹ch chÝnh, b¶ng m¹ch in, tô  ®iÖn, chÝp vi xö lý (CPU), chÝp ®iÖn tö (IC), ®iÖn trë,  chiÕt ¸p, c¶m biÕn, chÊt b¸n dÉn, c¸p ®iÖn, c¸p tÝn hiÖu,  sîi quang dÉn.
 7. 7 III­ Tæ chøc thùc hiÖn 1. §iÒu chØnh, bæ sung vµ c«ng bè Danh môc C¨n  cø vµo  ®iÒu kiÖn  thùc  tÕ hoÆc  theo  ®Ò nghÞ  cña  c¸c Bé qu¶n lý chuyªn ngµnh, Bé Th¬ng m¹i c«ng bè viÖc bæ  sung,  ®iÒu   chØnh   Danh  môc  nguyªn   liÖu  s¶n  xuÊt,   vËt   t,  linh kiÖn miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi tõng lÜnh vùc ®Çu  t quy ®Þnh t¹i PhÇn II Th«ng t nµy. 2. Thñ tôc x¸c nhËn miÔn thuÕ nhËp khÈu 2.1. Bé Th¬ng m¹i lµ c¬ quan x¸c nhËn miÔn thuÕ nhËp  khÈu tõng n¨m ®èi víi nguyªn liÖu s¶n xuÊt, vËt t, linh  kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 2.2. Hå s¬ ®Ò nghÞ x¸c nhËn miÔn thuÕ nhËp khÈu ­   C«ng   v¨n   cña   doanh   nghiÖp   kÌm   theo   Danh   môc   mÆt  hµng nguyªn liÖu s¶n xuÊt, vËt t, linh kiÖn ®Ò nghÞ x¸c  nhËn miÔn thuÕ nhËp khÈu (theo mÉu 1); ­ B¶n sao GiÊy phÐp ®Çu t (chØ nép lÇn ®Çu); ­ TrÝch sao Gi¶i tr×nh kinh tÕ kü thuËt ®èi víi phÇn  s¶n xuÊt (c«ng suÊt, chi phÝ nguyªn liÖu s¶n xuÊt, vËt t,  linh kiÖn hµng n¨m). ­ §Þnh møc sö dông nguyªn liÖu s¶n xuÊt, vËt t, linh  kiÖn; ­ V¨n b¶n x¸c nhËn cña C¬ quan cÊp GiÊy phÐp ®Çu t vÒ  thêi ®iÓm dù ¸n b¾t ®Çy ho¹t ®éng s¶n xuÊt (chØ nép lÇn  ®Çu); ­ B¸o c¸o thùc hiÖn nhËp khÈu nguyªn liÖu s¶n xuÊt,  vËt t, linh kiÖn cña n¨m tríc (®èi víi dù ¸n ho¹t ®éng tõ  n¨m thø hai trë ®i); ­ §èi víi dù ¸n mµ GiÊy phÐp ®Çu t cã quy ®Þnh tû lÖ  xuÊt khÈu  th×  ngoµi  c¸c tµi liÖu trªn,  tõ n¨m  s¶n  xuÊt  thø 2 trë ®i doanh nghiÖp ph¶i nép thªm x¸c nhËn cña Côc  ThuÕ ®Þa ph¬ng vÒ tæng doanh thu vµ kim ng¹ch xuÊt khÈu  cña doanh nghiÖp ë n¨m tríc ®ã. 2.3. §èi víi trêng hîp doanh nghiÖp ®Ò nghÞ miÔn thuÕ  nhËp khÈu vµo n¨m s¶n xuÊt thø n¨m, ngoµi hå s¬ quy ®Þnh  ë   §iÓm   2.2   nªu   trªn,   doanh   nghiÖp   cÇn   bæ   sung   B¸o   c¸o  nguyªn   liÖu   s¶n   xuÊt,   vËt   t,   linh   kiÖn   miÔn   thuÕ   nhËp  khÈu tån kho cña n¨m tríc. 2.4. §èi víi trêng hîp doanh nghiÖp cha ®îc Bé Th¬ng  m¹i   x¸c   nhËn   miÔn  thuÕ   nhËp   khÈu   nguyªn   liÖu   s¶n   xuÊt,  vËt t, linh kiÖn tõ thêi ®iÓm NghÞ ®Þnh 27/2003/N§­CP cã  hiÖu lùc, ngoµi hå s¬ quy ®Þnh ë §iÓm 2.2 nªu trªn, doanh 
 8. 8 nghiÖp cÇn bæ sung Danh môc nguyªn liÖu s¶n xuÊt, vËt t,  linh kiÖn do doanh nghiÖp ®∙ nhËp khÈu (theo mÉu 2). 3. Thêi h¹n tr¶ lêi ®Ò nghÞ x¸c nhËn miÔn thuÕ nhËp  khÈu Trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn hå s¬ ®Çy ®ñ,  Bé Th¬ng m¹i cã v¨n b¶n x¸c nhËn hoÆc kh«ng x¸c nhËn miÔn  thuÕ   nhËp   khÈu   cho   doanh   nghiÖp.   Trêng   hîp   kh«ng   x¸c  nhËn, Bé th¬ng m¹i ph¶i nªu râ lý do kh«ng x¸c nhËn trong  v¨n b¶n tr¶ lêi doanh nghiÖp. IV­ Xö lý vi ph¹m vµ hiÖu lùc thi hµnh 1. Xö lý vi ph¹m Doanh nghiÖp cã hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i Th«nh t nµy sÏ bÞ truy thu toµn bé thuÕ nhËp khÈu ®∙ ®îc miÔn vµ  tïy theo møc ®é vi ph¹m sÏ bÞ xö lý hµnh chÝnh hoÆc truy  cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. HiÖu lùc thi hµnh 2.1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. 2.2.  Th«ng  t  nµy  thay thÕ  c¸c quy  ®Þnh  t¹i Kho¶n  b  Môc I PhÇn I Th«ng t sè 26/2001/TT­BTM ngµy 4/12/2001 cña  Bé   Th¬ng   m¹i   söa   ®æi   bæ   sung   mét   sè   ®iÓm   cña   Th«ng   t  22/2000/TT­BTM ngµy 15/12/2000 cña Bé Th¬ng m¹i híng dÉn  thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 24/2000/N§­CP ngµy 31/7/2000 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt §Çu t níc ngoµi  t¹i ViÖt Nam vÒ xuÊt nhËp khÈu vµ c¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i  kh¸c cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi.
 9. 9 MÉu 1 1­ Tªn doanh nghiÖp 2­ GiÊy phÐp ®Çu t (Ghi sè GP§T ®îc cÊp ngµy.... th¸ng...... n¨m.... vµ  tªn C¬ quan cÊp phÐp ®Çu t). 3­   Thêi   ®iÓm   dù   ¸n   b¾t   ®Çu   ho¹t   ®éng   s¶n   xuÊt   kinh  doanh (Ghi ngµy.... th¸ng.... n¨m.... doanh nghiÖp b¾t ®Çu  ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo x¸c nhËn cña C¬ quan  cÊp phÐp ®Çu t) VÝ   dô:   Thêi   ®iÓm   dù   ¸n   b¾t   ®Çu   ho¹t   ®éng   s¶n   xuÊt  kinh doanh  lµ 1/1/2003  theo v¨n b¶n x¸c nhËn sè 10 cña  BQL KCN tØnh §ång Nai). 4­ C¨n cø ph¸p lý ®Ó ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu (Ghi dù ¸n ®Çu t cña doanh nghiÖp ®îc miÔn thuÕ nhËp  khÈu theo tiªu chÝ nµo cña NghÞ ®Þnh 27/2003/N§­CP). VÝ   dô:   Dù   ¸n   ®îc   miÔn   thuÕ   nhËp   khÈu   do   ®ãng   t¹i  huyÖn   §Þnh   Qu¸n,   §ång   Nai,   thuéc   ®Þa   bµn   cã   ®iÒu   kiÖn  kinh tÕ x∙ héi khã kh¨n). 5. Danh môc nguyªn liÖu s¶n xuÊt, vËt t, linh kiÖn ®Ò  nghÞ   Bé   Th¬ng   m¹i   x¸c   nhËn   miÔn   thuÕ   nhËp   khÈu   cho   n¨m  200.... (n¨m s¶n xuÊt thø...) STT Tªn hµng M∙ ph©n lo¹i hµng  §¬n vÞ  Nhu cÇu nhËp  hãa HS tÝnh khÈu Sè lîng TrÞ gi¸ 1 2 Tæng  céng Ghi chó: ­ §èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt nhiÒu s¶n phÈm nhng  chØ   cã   mét   sè   s¶n   phÈm   thuéc   lÜnh   vùc   ®Æc   biÖt   khuyÕn  khÝch  ®Çu  t  th× chØ lËp danh  môc  nguyªn  liÖu  s¶n  xuÊt,  vËt t, linh kiÖn sö dông ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm thuéc lÜnh  vùc ®Æc biÖt khuyÕn khÝch ®Çu t. ­ §èi víi doanh nghiÖp cã c¬ së ®ãng ë nhiÒu ®Þa bµn  th× chØ lËp danh môc nguyªn  liÖu s¶n xuÊt,  vËt t, linh  kiÖn sö dông ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm t¹i ®Þa bµn ®ã.
 10. 10 ­   §èi   víi   trêng   hîp   doanh   nghiÖp   ®Ò   nghÞ   miÔn   thuÕ  nhËp khÈu vµo n¨m s¶n xuÊt thø n¨m th× Danh môc nµy chØ  bao gåm nguyªn liÖu sa¶ xuÊt, vËt t, linh kiÖn ®ñ ®Ó s¶n  xuÊt ®Õn ngµy hÕt thêi h¹n 5 n¨m kÓ tõ khi b¾t ®Çu s¶n  xuÊt.
 11. 11 MÉu 2 1. Tªn doanh nghiÖp: 2. GiÊy phÐp ®Çu t: (Ghi sè GP§T ®îc cÊp ngµy... th¸ng... n¨m... vµ tªn  C¬ quan cÊp phÐp ®Çu t). 3.   Thêi   ®iÓm   dù   ¸n   b¾t   ®Çu   ho¹t   ®éng   s¶n   xuÊt   kinh  doanh (Ghi   ngµy...   th¸ng....   n¨m...   doanh   nghiÖp   b¾t   ®Çu  ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo x¸c nhËn cña C¬ quan  cÊp phÐp ®Çu t). VÝ   dô:   thêi   ®iÓm   dù   ¸n   b¾t   ®Çu   ho¹t   ®éng   s¶n   xuÊt  kinh doanh  lµ 1/1/2004  theo v¨n b¶n x¸c nhËn sè 10 cña  BQL KCN tØnh §ång Nai) 4. C¨n cø ph¸p lý ®Ó ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu (Gi¶i   tr×nh   dù   ¸n   ®Çu   t  cña   doanh   nghiÖp   ®îc   miÔn  thuÕ   nhËp   khÈu   theo   tiªu   chÝ   nµo   cña   NghÞ   ®Þnh  27/2003/N§­CP). VÝ   dô:   dù   ¸n   ®îc   miÔn   thuÕ   nhËp   khÈu   do   ®ãng   t¹i  huyÖn §Þnh Qu¸n, §ång Nai thuéc ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh  tÕ x∙ héi khã kh¨n). 5. Danh môc nguyªn liÖu s¶n xuÊt, vËt t, linh kiÖn ®∙  nhËp   khÈu   ®Ò   nghÞ   Bé   Th¬ng   m¹i   x¸c   nhËn   miÔn   thuÕ   nhËp  khÈu. STT Tªn hµng  M∙ ph©n  §¬n  Sè tê khai h¶i  §∙ nhËp khÈu ®∙ nhËp  lo¹i hµng  vÞ  quan (ghi râ  khÈu hãa HS tÝnh Côc HQ) Sè l­ TrÞ  îng gi¸ 1 MÆt hµng  A Tæng céng  A 2 MÆt hµng  B Tæng céng  B 3 Tæng céng
 12. 12 Ghi chó: Doanh nghiÖp cam ®oan vÒ viÖc sö dông nguyªn  liÖu s¶n xuÊt, vËt t, linh kiÖn thùc tÕ ®∙ nhËp khÈu ®óng  môc ®Ých vµ ®óng ®Þa ®iÓm s¶n xuÊt theo GiÊy phÐp ®Çu t.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2