Thông tư số 07/2004/TT-BVHTT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
58
lượt xem
5
download

Thông tư số 07/2004/TT-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 07/2004/TT-BVHTT về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 07/2004/TT-BVHTT

  1. B VĂN HOÁ-THÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TIN c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 07/2004/TT-BVHTT Hà N i, ngày 19 tháng 02 năm 2004 THÔNG TƯ HƯ NG D N TRÌNH T , TH T C ĂNG KÝ DI V T, C V T, B O V T QU C GIA Căn c quy nh t i i u 42 Lu t Di s n văn hóa và quy nh t i i u 23 Ngh nh s 92/2002/N -CP ngày 11/11/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Di s n văn hóa v vi c ăng ký di v t, c v t, b o v t qu c gia. B Văn hóa - Thông tin hư ng d n th c hi n như sau: I. NH NG QUY NH CHUNG 1. T ch c, cá nhân là ch s h u ho c ang qu n lý h p pháp di v t, c v t, b o v t qu c gia (sau ây g i là ch s h u di v t, c v t, b o v t qu c gia) không thu c b o tàng qu c gia, b o tàng chuyên ngành, b o tàng c p t nh ho c di tích l ch s - văn hóa, danh lam th ng c nh ã x p h ng th c hi n vi c ăng ký v i S văn hóa - Thông tin a phương nơi cư trú. 2. Di v t, c v t, b o v t qu c gia ang có tranh ch p v quy n s h u ch ư c ăng ký sau khi ã xác nh rõ quy n s h u ho c quy n qu n lý h p pháp. 3. i v i di v t, c v t, b o v t qu c gia thu c các b o tàng qu c gia, b o tàng chuyên ngành, b o tàng c p t nh ho c di tích l ch s - văn hóa, danh lam th ng c nh ã x p h ng ư c ki m kê, b o qu n theo quy nh t i Lu t Di s n văn hóa. II. NH NG QUY NH C TH 1. Trình t , th t c ăng ký. - Ch s h u di v t, c v t, b o v t qu c gia có ơn ngh ăng ký di v t, c v t, b o v t qu c gia (m u Ph l c s 1 ban hành kèm theo Thông tư này) g i S Văn hóa - Thông tin nơi cư trú. - Trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n ư c ơn c a ch s h u di v t, c v t, b o v t qu c gia, S Văn hóa - Thông tin có trách nhi m xem xét và tr l i v th i h n t ch c ăng ký. Trong th i h n 15 ngày k t ngày hoàn thành th t c ăng ký, S Văn hóa - Thông tin có trách nhi m c p Gi y ch ng nh n ăng ký di v t, c v t, b o v t qu c gia (m u Ph l c 4 ban hành kèm theo Thông tư này) cho ch s h u di v t, c v t, b o v t qu c gia. 2. N i dung ăng ký di v t, c v t, b o v t qu c gia.
  2. - Vi c ăng ký di v t, c v t, b o v t qu c gia th c hi n b ng Phi u ăng ký và S ăng ký di v t, c v t, b o v t qu c gia (m u Ph l c 2 và Ph l c 3 ban hành kèm theo Thông tư này). 3. N i dung Phi u ăng ký di v t, c v t, b o v t qu c gia: a) S ăng ký: Do S Văn hóa - Thông tin quy nh. b) Ngày ăng ký: ghi ngày/tháng/năm hi n v t ư c ăng ký. c) Tên hi n v t: Ghi tên hi n v t theo lo i hình, ch t li u, trang trí...(ví d : Bát s men tr ng v lam). d) Phân lo i: - Giám nh niên i và xác nh giá tr hi n v t ăng ký là di v t, c v t ho c b o v t qu c gia theo các tiêu chí quy nh t i i u 4 Lu t Di s n văn hóa và i u 2 c a Ngh nh quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Di s n văn hóa, sau ó ánh d u (X) vào ô tương ng: Di v t: C v t: B o v t qu c gia: - i v i b o v t qu c gia ph i kèm theo Quy t nh công nh n c a Th tư ng Chính ph . ) S lư ng: - S lư ng hi n v t: n u hi n v t ch g m m t ơn v hi n v t thì ghi 01 (Ví d : Nghiên m c ch là m t hi n v t thì ghi 01); trư ng h p hi n v t g m nhi u b ph n h p thành thì ghi s lư ng các b ph n h p thành m t ơn v ki m kê c a hi n v t (Ví d : Hi n v t là B trang ph c nam dân t c Vi t g m 3 thành ph n thì ghi: 03 (qu n, áo, khăn); chân èn g m g m hai ph n thì ghi 02 (thân èn, chân èn). Hi n v t là B m chén g m 01 m, 04 chén (ly), 04 ĩa thì ghi s lư ng là 09 (m t m, b n chén, b n ĩa). e) Kích thư c: - Kích thư c ư c tính b ng ơn v cm. Ghi rõ các kích thư c cơ b n c a hi n v t: ư ng kính mi ng ( KM:), ư ng kính áy ( K :), cao (C:) ; i v i hi n v t hình h p ghi kích thư c dài (D:), r ng (R:), cao (C:). - i v i các kích thư c khó xác nh thì ghi chú thêm các i m chu n o. g) Tr ng lư ng: - Tr ng lư ng ư c tính b ng ơn v gram. Hi n v t là kim lo i quý thì ghi theo tr ng lư ng quy nh trên cân ti u ly. h) Miêu t :
  3. Miêu t ng n g n c i m c a hi n v t theo trình t sau ây: - Tên hi n v t - Ch t li u. - Hình dáng (t trên xu ng dư i, t trong ra ngoài). - Màu s c. - tài trang trí. - K thu t trang trí. - D u tích c bi t (Ví d : v t cháy hay v t m c, v t s t, m , v ...). i) Ngu n g c, xu t x : Ghi rõ ngu n g c c a hi n v t: - Sưu t m - Hi n t ng, cho - Trao i, chuy n như ng - Mua - Th a k . - Các hình th c khác. k) Niên i: Căn c k t qu giám nh ghi niên i hi n v t theo niên i tuy t i ho c tương i và xu t s . - Niên i tuy t i ghi th i i m hi n v t ư c ch tác ho c hình thành chính xác t i năm. - Niên i tương i ghi th i i m hi n v t ư c ch tác, hình thành theo th k ho c th i kỳ: K a ch t; Th i kỳ á cũ, Sơ kỳ á cũ, H u kỳ á gi a, Th i kỳ á m i, Th i Lý, Th i Tr n, Th i Lê sơ, Th i Nguy n.v.v. l) Tình tr ng b o qu n: - Ghi rõ hi n tr ng b o t n: nguyên, s t m , v , b rách, nát, m i m t, v g n l i, ã tu s a...
  4. m) H i ng giám nh: - Ghi rõ H i ng giám nh thu c a phương nào. Tên c a nh ng ngư i giám nh. n) Thay i ch s h u: - Ghi rõ h , tên, a ch c a các ch s h u cũ cũng như th i gian thay i v ch s h u. o) H và tên ch s h u: - Ch s h u ký tên, ghi rõ h tên và a ch liên h . p) S phim: Ghi s phim c a nh hi n v t. q) S phi u: Ghi s th t c a phi u ăng ký theo quy nh c a S Văn hóa - Thông tin. nh hi n v t: Ch p 02 ki u nh th hi n các c trưng cơ b n c a hi n v t. Có th ch p 01 nh t ng th và 01 nh c t chi ti t quan tr ng nh t giúp cho vi c nghiên c u giá tr ho c nh n d ng hi n v t. Phi u ăng ký ư c l p thành hai b n. T ăng ký gi m t b n, ch s h u di v t, c v t, b o v t qu c gia gi m t b n. 4. S ăng ký di v t, c v t, b o v t qu c gia. - N i dung ghi chép trong S ăng ký di v t, c v t, b o v t qu c gia là n i dung c a Phi u ăng ký di v t, c v t, b o v t qu c gia. Riêng n i dung m c Miêu t hi n v t có th ghi tóm t t, rút g n l i. M c Ghi chú c a S ăng ký di v t, c v t, b o v t qu c gia ghi nh ng v n mà T ăng ký th y c n lưu ý theo dõi, qu n lý hi n v t. III. T CH C TH C HI N 1. Trách nhi m c a S Văn hóa - Thông tin. - Thành l p T ăng ký di v t, c v t và b o v t qu c gia và c m t ng chí trong Ban Giám c S làm T trư ng. - Giao cho B o tàng c p t nh ho c Ban qu n lý di tích t nh, thành ph làm b ph n thư ng tr c c a T ăng ký di v t, c v t, b o v t qu c gia và c các cán b có chuyên môn nghi p v v giám nh di v t, c v t, b o v t qu c gia c a b o tàng ho c ban qu n lý di tích tham gia T ăng ký. Trong trư ng h p c n thi t, S Văn hóa - Thông tin có th m i chuyên gia v di v t, c v t, b o v t qu c gia các cơ quan nghiên c u tham gia v i tư cách là c ng tác viên khoa h c. - Xây d ng k ho ch và d toán ngân sách cho vi c ăng ký di v t, c v t, b o v t qu c gia. 2. Trách nhi m c a T ăng ký.
  5. - Ti p nh n ơn, xem xét và tr l i ch s h u di v t, c v t, b o v t qu c gia v k ho ch t ch c ăng ký theo th m quy n ư c quy nh t i Thông tư này. - T ch c th m nh và ăng ký di v t, c v t, b o v t qu c gia. - Trình Giám c S Văn hóa - Thông tin k t qu ăng ký và ngh Giám c S Văn hóa - Thông tin c p Gi y ch ng nh n ăng ký di v t, c v t, b o v t qu c gia. - Qu n lý Phi u ăng ký di v t, c v t, b o v t qu c gia, S ăng ký di v t, c v t, b o v t qu c gia, phim nh và các tài li u khác có liên quan. - T ăng ký có th ph i h p v i cơ quan qu n lý nhà nư c v văn hóa - thông tin c p huy n t ch c vi c ăng ký lưu ng các a bàn khác nhau thu c a phương mình. 3. Trách nhi m c a ch s h u di v t, c v t, b o v t qu c gia. - Ch s h u có trách nhi m n p phí, l phí theo quy nh c a pháp lu t và th c hi n các yêu c u chuyên môn, nghi p v c a S Văn hóa - Thông tin và T ăng ký di v t, c v t, b o v t qu c gia. IV. I U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. 2. C c Di s n văn hóa có trách nhi m theo dõi, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n Thông tư này. B TRƯ NG B VĂN HÓA -THÔNG TIN Ph m Quang Ngh
Đồng bộ tài khoản