Thông tư số 08/2001/TT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
71
lượt xem
2
download

Thông tư số 08/2001/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 08/2001/TT-BYT về việc hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành thời kỳ 2001-2005 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 08/2001/TT-BYT

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/2001/TT-BYT Hà N i, ngày 27 tháng 4 năm 2001 THÔNG TƯ C A B TRƯ NG B Y T S 08/2001/TT-BYT NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 2001 HƯ NG D N XU T KH U, NH P KH U TRANG THI T B Y T THU C DI N QU N LÝ CHUYÊN NGÀNH TH I KỲ 2001-2005 Th c hi n Quy t đ nh s 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý xu t kh u, nh p kh u hàng hoá th i kỳ 2001-2005. B Y t hư ng d n vi c xu t kh u, nh p kh u trang thi t b y t thu c di n qu n lý chuyên ngành th i kỳ 2001-2005 như sau: I. ĐƠN V ĐƯ C PHÉP KINH DOANH XU T, NH P KH U TRANG THI T B YT 1.1. Các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh thu c các thành ph n kinh t thành l p ho c dăng ký kinh doanh theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam, n u có đ đi u ki n s n xu t, kinh doanh trang thi t b y t , đã đư c h i quan c p mã s doanh nghi p xu t nh p kh u thì đư c phép xu t kh u, nh p kh u trang thi t b y t . 1.2. Các doanh nghi p s n xu t dư c ho c trang thi t b y t có v n d u tư c a nư c ngoài đư c xu t kh u, nh p kh u trang thi t b y t theo quy đ nh c a Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và quy đ nh t i Thông tư này. II. M T S QUY Đ NH TRONG VI C XU T, NH P KH U TRANG THI T B YT 2.1. Xu t, nh p kh u y thác: Vi c xu t, nh p kh u y thác ph i th c hi n theo quy đ nh c a B Thương m i t i Công văn s 3490/TM-XNK ngày 23/7/1999. 2.2. Đơn hàng xu t, nháp kh u trang thi t b y t đư c l p thành 3 b , trong đó 1 b g i h i quan, 1 b g i cho doanh nghi p và 1 b lưu t i B Y t (V Trang thi t b và Công trình y t ). B g i h i quan s đư c B Y t g i tr c ti p đ n T ng c c H i quan. Trên đơn hàng có đóng d u "B G I H I QUAN", "B G I DOANH NGHI P", và đư c s d ng "b g i doanh nghi p" đ trình h i quan c a kh u khi nh n hàng. 2.3. Nhãn hàng hóa trang thi t b y t đư c th c hi n theo Quy t đ nh s 178/1999/QĐ-TTg c a Th tư ng Chính ph và Thông tư s 34/1999/TT-BTM ngày 15/12/1999 c a B Thương m i.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. III. TH T C VÀ TH M QUY N C P PHÉP XU T, NH P KH U TRANG THI T B Y T Đơn hàng nh p kh u trang thi t b y t thu c di n qu n lý chuyên ngành (Ph l c 1) đư c g i v B Y t (V Trang thi t b và Công trình y t ). Khi l p đơn hàng, đơn v ph i n p kèm theo các tài li u sau: 3.1. Catalogue gi i thi u; 3.2. Gi y phép lưu hành và các ch ng ch ch t lư ng (ISO, FDA, EC...) c a cơ quan có th m quy n c a nư c s t i c p (b n chính ho c b n sao có công ch ng). IV. TH I H N GI I QUY T H SƠ Sau 10 ngày k t ngày doanh nghi p n p đ h sơ h p l , B Y t s có văn b n tr l i và c p gi y phép nh p kh u, ho c nêu rõ lý do b ng văn b n v i các trư ng h p không gi i quy t. V. X LÝ VI PH M 5.1. V Trang thi t b và Công trình y t , Thanh tra B Y t t ch c và th c hi n vi c ki m tra thanh tra và x lý vi ph m theo th m quy n trên ph m vi c nư c v ho t đ ng xu t kh u, nh p kh u trang thi t b y t . 5.2. Thanh tra S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (đư c g i chung là t nh) th c hi n ki m tra thanh tra và x lý vi ph m theo th m quy n v ho t đ ng xu t, nh p kh u trang thi t b y t trên ph m vi lãnh th t nh thu c quy n qu n lý. 5.3. Các doanh nghi p ho t đ ng xu t kh u, nh p kh u trang thi t b y t vi ph m các quy đ nh t i Thông tư này thì tùy theo m c đ vi ph m s b x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng thi t h i theo quy đ nh c a pháp lu t. VI. ĐI U KHO N THI HÀNH 6.1.Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký loan hành và thay th Thông tư s 13/2000/TT-BYT ngày 29/5/2000. Các quy đ nh trư c đây trái v i quy đ nh c a Thông tư này đ u bãi b . 6.2. V Trang thi t b và Công trình y t , thanh tra B Y t , S y t các t nh, T ng công ty Thi t b y t Vi t Nam, các doanh nghi p xu t, nh p kh u trang thi t b y t , các công ty nư c ngoài có gi y phép ho t đ ng s n xu t, kinh doanh trang thi t b y t t i Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành quy đ nh t i Thông tư này. Lê Ng c Tr ng (Đã ký)
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. PH L C 1 (Ban hành kèm theo Thông tư s 08/2001/TT- BYT ngày 27/4/2001) I. THI T B CH N ĐOÁN HÌNH NH Y T . 1. Máy c t l p đi n toán (CT Scanner). 2. Máy C ng hư ng t hình nh (MRI) (Magnet Rennance lmaging). 3. Máy ch p m ch. 4. Máy X-quang ch n đoán hình nh và đi u tr các lo i 5. Máy siêu âm Doppler m u, đen tr ng các lo i 6. Thi t b N i soi: - D d y - Đư ng hô h p - Đ i tràng - b ng - Đáy m t II. THI T B THĂM DÒ CH C NĂNG: 7. Máy đo chuy n hóa cơ b n. 8. Máy đi n não (EEG). 9. Máy đi n võng m c. 10. Máy đi n tim, máy đi n tim g ng s c, máy đo cung lư ng tim. III. THI T B H I S C C P C U VÂ THI T B PHÒNG M : 11. Máy phá rung tim. 12. Máy th . 13. Máy gây mê. 14. Máy La se ph u thu t các lo i. 15. Dao m đi n. 16. Các thi t b ph u thu t chuyên khoa (tim, não...), thi t b m n i soi. . 17. Máy tim ph i nhân t o.
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 18. Máy t o nh p tim. 19. Monitor theo dõi b nh nhân. 20. Dao m siêu âm, dao m Laser. IV. THI T B PHÒNG THÍ NGHI M: 21. Máy xét nghi m sinh hóa . 22. Máy xét nghi m huy t h c. 23. Máy xét nghi m mi n d ch. V. THI T B X TR , V T LÝ TR LI U VÀ PH C H I CH C NĂNG: 24. Máy gia t c tuy n tính. 25. Máy Cobalt. 26. Máy x tr áp sát li u th p. 27. Máy x tr áp sát li u cao. 28. Máy phá s i ngoài cơ th . 29. Máy th n nhân t o. 30. Các thi t b v t lý tr li u: - T tr li u - Đi n tr li u - Nhi t tr li u. - Sóng ng n tr li u - Th y tr li u - Laser tri li u - Quang tr li u (Phototheraphy). VI. CÁC THI T B CHUYÊN KHOA: S n: 31 . L ng p tr sơ sinh . 32. D ng c th phát hi n thai. 33. Monitor tim thai. Tim m ch: Các thi t b , v t li u c y ghép và cơ th trong chuyên khoa tim: 34. B dây truy n máu, d ch (+ kim).
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. M t: 35. Máy m PHACO. 36. Th y tinh th nhân t o. Răng hàm m t: 37. B ph u thu t răng mi ng, v t li u ph c v nha khoa. VII. CÁC LO I THI T B KHÁC: 38. H th ng khí y t . 39. D ng c th phát hi n ma túy, b nh truy n nhi m. 40. Ô tô c u thương m i. Các thi t b d ng c y t ngoài danh m c nêu trên trong Ph l c 1 kèm Thông tư này, các doanh nghi p nêu t i đi m 1, 2 đư c xu t, nh p kh u theo nhu c u không ph i xin xác nh n c a B Y t .
Đồng bộ tài khoản