Thông tư số 08-LĐ-TT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
53
lượt xem
2
download

Thông tư số 08-LĐ-TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 08-LĐ-TT về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 30-LĐ-QĐ ngày 04-05-1964 của Bộ Lao động ban hành chương trình đào tạo công nhân bê-tông, cốt thép, mộc, nề do Bộ lao Động ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 08-LĐ-TT

  1. B LAO Đ NG VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08-LĐ-TT Hà N i, ngày 04 tháng 05 năm 1964 THÔNG TƯ HƯ NG D N THI HÀNH QUY T Đ NH S 30 NGÀY 04-05-1964 C A B LAO Đ NG BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO T O CÔNG NHÂN BÊ-TÔNG, C T THÉP, M C, N B TRƯ NG B LAO Đ NG Kính g i: -Các B -Các cơ quan ngang B -Các y ban hành chính khu, thành, t nh -Các S , Ty, Phòng Lao đ ng Căn c Quy t đ nh s 340-CN ngày 13-02-1964 c a Th tư ng Chính ph v vi c giao cho B Lao đ ng trách nhi m ban hành và qu n lý th ng nh t vi c th c hi n các chương trình tài li u đào t o công nhân k thu t. Ngày 04-05-1964 B Lao đ ng đã ra quy t đ nh s 30-QĐ ban hành chương trình đào t o công nhân bê-tông, c t thép, m c, n , áp d ng th ng nh t cho t t c các trư ng, l p c a trung ương và đ a phương, đào t o các lo i công nhân nói trên theo yêu c u b c 2/7 và b túc cho công nhân bê-tông, c t thép, m c, n cũ chưa đư c h c t p có h th ng. Đ vi c thi hành đư c th ng nh t, B Lao đ ng ra thông tư này nói rõ thêm m t s đi m trong chương trình mà h i đ ng th m duy t đã thông qua, giúp các B , các ngành, các đ a phương hư ng d n các trư ng, l p th c hi n. I. M C TIÊU, YÊU C U ĐÀO T O Vi c đào t o công nhân m i ph i căn c vào đư ng l i công tác giáo d c c a Đ ng mà ngh quy t đ i h i l n th III đ ra là “… b i dư ng th h tr thành nh ng ngư i lao đ ng làm ch nư c nhà, có giác ng xã h i ch nghĩa, có văn hóa k thu t, có s c kh e…” theo nguyên lý “giáo d c k t h p v i lao đ ng s n xu t”, phương châm “h c đi đôi v i hành”, “giáo d c nhà trư ng k t h p v i giáo d c xã h i”. Đ đ t yêu c u đó, trong vi c đào t o công nhân m i ph i chú tr ng c ba m t: đ c d c, trí d c, th d c, c th là: 1. Chính tr : Có trình đ giác ng xã h i ch nghĩa, giác ng giai c p, bi u hi n s tin tư ng và ch p hành t t đư ng l i, chính sách c a Đ ng và Nhà nư c, tinh th n làm ch
  2. t p th , tinh th n ph c v và thái đ lao đ ng t t, có tinh th n yêu ngh , có ý th c t ch c và k lu t t t, có tinh th n ch u đ ng gian kh , kh c ph c khó khăn hoàn thành nhi m v . Trong th i gian h c t p t i các trư ng, l p, h c sinh ph i h c theo m t chương trình chính tr th ng nh t do T ng Công đoàn hư ng d n. Ngoài ra thông qua lao đ ng s n xu t và sinh ho t chính tr trong các trư ng, l p, h c sinh bư c đ u đư c rèn luy n tư tư ng, đ o đ c và ph m ch t c a ngư i công nhân, rèn luy n ý th c t ch c k lu t, tinh th n ph c v và quan đi m lao đ ng m i (lao đ ng c n cù, dũng c m, có k thu t). 2. Chuyên môn: H c sinh ph i n m v ng c lý thuy t và th c hành, b o đ m thi công đúng k thu t, năng su t cao và an toàn. Đ s d ng h p lý s c lao đ ng trên các công trư ng xây d ng, công nhân ki n trúc ph i tinh thông m t ngh chính và làm đư c m t s ngh ph có liên quan. Đ i v i công nhân bê-tông: - Bi t tr n, v n chuy n đ , đ m và b o dư ng bê-tông đúng k thu t đ bê-tông đư c đông đ c và đ t cư ng đ . - Bi t phân bi t ph m ch t và quy cách v t li u, bi t qu n lý, tính toán v t li u c n thi t “c u ki n đơn gi n và s hi u bê-tông thông thư ng” nh m ti t ki m v t li u và h giá thành công trình. - Xem đư c b ng v các c u ki n thông thư ng. - Bi t sơ b v v n hành các lo i máy tr n thông d ng, s d ng đư c các lo i máy đ m. - Bi t thêm công vi c bu c s t, ph v i th m c đ tháo d c p-pha, dàn dáo và làm đ t. Đ i v i công nhân c t thép: - U n thép đúng k thu t, bu c và đ t đúng v trí các lo i c t thép trong m t nhà dân d ng thư ng. - Bi t kéo, n n, c t, ch i và chu n b n i các lo i c t thép. Bi t phân bi t các lo i thép hình và các c thép tròn. - Bi t s d ng, b o qu n, s a ch a các lo i d ng c gia công c t thép b ng th công, bi t s d ng và b o qu n m t s máy đơn gi n như: máy t i, máy kéo th ng c t thép, máy u n, máy c t. - L y d u, đ c các l vuông, tròn, d p b ng tay chính xác. Ch t và n n th ng đư c các lo i coóc-nhe.
  3. - Bi t làm các công vi c rèn, gò, hàn thi c thông thư ng. - Bi t làm thu lôi cho các công trình nh m t, hai t ng. - Bi t thêm đ , đ m bê-tông. Đ i v i công nhân m c: - Đóng đư c các lo i đ dùng đơn gi n dùng trong công trư ng. Đóng đư c các lo i khung c a thông thư ng không g , ch , móc nư c, các lo i cánh c a đơn gi n và bi t b t các ph tùng c a như ê-kê, b n l . - Đóng đư c các lo i c p-pha đơn gi n, bi t ch ng đ các lo i c p-pha đơn gi n, bi t ch ng đ các lo i c p-pha trên cao dư i s hư ng d n c a th b c trên. - Căn c thi t k t mình s n xu t các lo i vì kèo và l p d ng các lo i vì kèo y. - Đ c đư c b n v các c u ki n bê-tông đơn gi n. - Bi t thêm m t s ngh ph : quét sơn, l p kính, bu c c t thép và đào đ p đ t. Đ i v i công nhân n : - Bi t đư c tính ch t các v t li u xây trát và cách nghi m thu, b o qu n v t li u đó. - Bi t đư c nguyên t c và phương pháp pha ch các lo i v a và trát đúng li u lư ng. - Bi t t ch c và k thu t xây, trát, lát, láng, l p (làm nh ng ch ph c t p thì có s hư ng d n c a th b c trên). - Đ c đư c b n v thi công đơn gi n. - Bi t tính toán, d trù v t li u nhân công theo tiêu chu n đ nh m c. - Bi t thêm m t s công vi c ph : quét vôi, làm dàn dáo, c p-pha đơn gi n, bu c c t thép và làm đ t. Trong th i gian h c t i các trư ng, l p, h c sinh đư c h c t p lý thuy t theo chương trình đã đư c h i đ ng th m duy t chương trình thông qua kèm theo thông tư này. Đ b o đ m yêu c u chuyên môn, hư ng đào t o các lo i công nhân này nên t ch c theo l i kèm c p t , đ i (v a h c, v a làm) t i các công trư ng xây d ng cơ b n. 3. Văn hóa: H c sinh lúc tuy n vào ph i có trình đ văn hóa t t nghi p l p 4. Trong th i gian h c t p, các trư ng l p c n t ch c cho h c sinh ngoài gi , đ sau khi t t nghi p, trình đ văn hóa c a h c sinh đư c nâng lên m t l p v toán, lý, hóa.
  4. 4. S c kho : Có m t thân th kh e m nh, tác phong linh ho t, ý chí dũng c m, kiên cư ng, do đó ph c v t t cho lao đ ng s n xu t và b o v T qu c. Trong th i gian t i trư ng, l p, h c sinh đư c h c t p quân s thư ng th c, và các môn th d c th thao cơ b n theo m t chương trình do y ban Th d c th thao hư ng d n. Khi t t nghi p h c sinh ph i đ t tiêu chu n rèn luy n thân th c p I ph thông. Đ đ t yêu c u đó, toàn b chương trình dành 150 gi cho môn th d c th thao, trong đó đư c s d ng 50 gi trong gi chính quy n đ h c t p lý thuy t và luy n t p các đ ng tác cơ b n, còn 100 gi s d ng ngoài gi chính quy n. II. TH I GIAN ĐÀO T O Th i gian đào t o các lo i ngh quy đ nh như sau: - 9 tháng đ i v i ngh bê-tông. - 12 tháng đ i v i ngh : c t thép, m c, n . Vi c phân lo i th i gian đào t o như trên là căn c vào kh i lư ng ki n th c ph i h c và tính ch t ph c t p c a m i ngh , phù h p v i đ i tư ng tuy n sinh và đi u ki n cơ s v t ch t ph c v cho vi c đào t o công nhân hi n nay. Vi c phân lo i này có tính ch t t m th i trong m t th i gian nh t đ nh. Các trư ng l p s căn c vào th i gian chung trên đây mà phân b ra thành h c kỳ cho thích h p. K ho ch gi ng d y c a ngh bê-tông Th i gian đào t o 9 tháng 270 ngày Tr các ngày ngh theo ch đ : - Ch nh t 40 ngày - Ngày l 5 ngày 55 ngày - Hè 10 ngày Còn th c h c 215 ngày Tính ra gi 1.720 gi C th phân ph i như sau: N i dung S gi T l % so Th v i t ng s
  5. t gi h c 1 Chính tr 150 8,6 2 Th d c (toàn khóa 150 gi ) 50 2,9 3 Lý thuy t chuyên môn 114 6,5 4 Th o lu n, ki n t p (t l %) 114 6,5 5 Ôn t p, thi h c kỳ và thi t t nghi p (10 ngày) 80 4,1 Khai gi ng, b gi ng và d phòng đ t xu t (10 ngày) 80 4,1 6 588 32,7 Th c t p s n xu t 1.132 67,3 1.720 100% 7 C ng: K ho ch gi ng d y c a các ngh : c t thép, m c, n . Th i gian đào t o 12 tháng 360 ngày Tr các ngày ngh theo ch đ : - Ch nh t 52 ngày -L 6 ngày 71 ngày -T t 6 ngày - Hè 10 ngày Còn th c h c 289 ngày Tính ra gi 2.312 gi C th phân ph i như sau: Th NGH M C N C T THÉP
  6. t T l % T l % T l % S gi so v i S gi so v i S gi so v i t ng s t ng s t ng s N I DUNG 1 Chính tr 150 6,5 150 6,5 150 6,5 2 Th d c (toàn b 150 50 2,1 50 2,1 50 2,1 gi ) 3 137 5,9 128 5,5 111 4,8 Lý thuy t chuyên môn 4 137 5,9 128 5,5 111 4,8 Th o lu n, ki n t p (t l 1/1) 5 Ôn t p, thi h c kỳ và 96 3,6 96 3,6 96 3,6 thi t t nghi p (hai tu n) 6 Khai gi ng, b gi ng, 96 3,6 96 3,6 96 3,6 d phòng (hai tu n) 666 27,6 648 26,9 619 25,4 Th c t p s n xu t 7 1646 = 72,4 1664= 73,1 1698= 74,6 206 208 212 ngày ngày ngày 2312 100% 2312 100% 2312 100% III. PH M VI ÁP D NG Chương trình này áp d ng th ng nh t cho t t c các trư ng, l p c a trung ương và đ a phương đào t o công nhân bê-tông, c t thép, m c, n theo yêu c u b c 2/7 và làm cơ s cho vi c b túc công nhân bê-tông, c t thép, m c, n cũ, chưa đư c h c t p có h th ng. Đ b o đ m th c hi n th ng nh t chương trình này, các B , các ngành, các đ a phương có trư ng, l p đào t o các lo i công nhân nói trên không đư c t ý s a đ i. N u xét c n ph i s a đ i ho c c i ti n m t s đi m trong chương trình mà có nh hư ng đ n m c tiêu, yêu c u đào t o, các B , các ngành ph i trao đ i th ng nh t v i B Lao đ ng.
  7. Do yêu c u ph i nâng cao ch t lư ng đào t o, th c hi n tiêu chu n hóa các lo i công nhân, vi c th ng nh t chương trình đào t o các lo i công nhân là m t vi c r t c n thi t và là m t bư c c i ti n l n trong vi c gi ng d y c a các trư ng l p. Quá trình áp d ng th ng nh t chương trình này s còn g p nhi u khó khăn, vì nó đòi h i các trư ng, l p, giáo viên ph i s a đ i n i dung gi ng d y. Vì v y, các B , các ngành, các đ a phương có trư ng l p c n chú ý lãnh đ o vi c áp d ng chương trình này cho t t. Nhi m v ch đ o và theo dõi vi c áp d ng chương trình này là do B , các ngành, các đ a phương có trư ng l p ch u trách nhi m. B Lao đ ng có nhi m v theo dõi, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n chương trình này. Đây là l n đ u tiên th ng nh t chương trình đào t o công nhân m c, n , c t thép, bê-tông. Trong quá trình áp d ng, mong các B , các ngành, các đ a phương, các trư ng, l p ph n ánh v B Lao đ ng nh ng khó khăn và ý ki n đ ngh b sung đ B Lao đ ng nghiên c u, và n u c n thi t có th đ ngh H i đ ng th m duy t chương trình b sung ho c s a đ i cho hoàn ch nh hơn. K.T. B TRƯ NG B LAO Đ NG TH TRƯ NG Bùi Quỳ
Đồng bộ tài khoản