intTypePromotion=1

Thông tư số 09/2006/TT-BCA-C11

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
117
lượt xem
8
download

Thông tư số 09/2006/TT-BCA-C11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 09/2006/TT-BCA-C11 về việc giám định tư pháp trong lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giám định tư pháp trong lực lượng Công an nhân dân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 09/2006/TT-BCA-C11

  1. B CÔNG AN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc S : 09/2006/TT-BCA-C11 Hà N i, ngày 22 tháng 8 năm 2006 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N M T S QUY Đ NH C A NGH Đ NH S 67/2005/NĐ-CP NGÀY 19/5/2005 C A CHÍNH PH QUY Đ NH CHI TI T THI HÀNH M T S ĐI U C A PHÁP L NH GIÁM Đ NH TƯ PHÁP TRONG L C LƯ NG CÔNG AN NHÂN DÂN Ngày 19/5/2005, Chính ph ban hành Ngh đ nh s 67/2005/NĐ-CP quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh giám đ nh tư pháp (sau đây vi t g n là Ngh đ nh s 67). Đ th c hi n th ng nh t nh ng quy đ nh trong Ngh đ nh này, B Công an hư ng d n như sau: I. CH C NĂNG, NHI M V , CÁC CHUYÊN NGÀNH GIÁM Đ NH K THU T HÌNH S VÀ PHÁP Y CÔNG AN NHÂN DÂN 1. Ch c năng, nhi m v c at ch c giám đ nh k thu t hình s và pháp y Công an nhân dân Giám đ nh tư pháp trong l c lư ng Công an nhân dân bao g m giám đ nh k thu t hình s và pháp y. Giám đ nh k thu t hình s và pháp y trong l c lư ng Công an nhân dân là nh ng lĩnh v c giám đ nh tư pháp c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, đ ng th i là bi n pháp khoa h c - k thu t, nghi p v c a ngành Công an. Căn c vào quy đ nh c a pháp lu t hi n hành và trên cơ s ng d ng nh ng thành t u c a khoa h c, k thu t và công ngh , giám đ nh k thu t hình s và pháp y có nhi m v phát hi n, thu th p và giám đ nh d u v t, m u v t, tài li u, đưa ra k t lu n chuyên môn v nh ng v n đ có liên quan đ n các v án hình s , hành chính, v vi c dân s theo trưng c u c a cơ quan ti n hành t t ng, ngư i ti n hành t t ng nh m ph c v gi i quy t các v án và v vi c dân s . Ch c năng, nhi m v c a t ch c giám đ nh k thu t hình s và pháp y trong l c lư ng Công an nhân dân đư c th c hi n theo các đi u 10, 13 và 14 c a Ngh đ nh s 67. 2. Giám đ nh k thu t hình s Công an nhân dân Giám đ nh k thu t hình Công an nhân dân g m các chuyên ngành sau đây: - Giám đ nh d u v t đư ng vân. - Giám đ nh d u v t cơ h c. - Giám đ nh súng, đ n. - Giám đ nh tài li u. - Giám đ nh nh. - Giám đ nh cháy, n . - Giám đ nh k thu t.
  2. - Giám đ nh âm thanh. - Giám đ nh sinh h c. - Giám đ nh hóa h c. 3. Giám đ nh pháp y Công an nhân dân Giám đ nh pháp y Công an nhân dân không phân theo chuyên ngành. II. GIÁM Đ NH VIÊN K THU T HÌNH S VÀ PHÁP Y CÔNG AN NHÂN DÂN 1. Tiêu chu n giám đ nh viên k thu t hình s và pháp y Giám đ nh viên k thu t hình s và pháp y trong l c lư ng Công an nhân dân là sĩ quan nghi p v có đ đi u ki n và tiêu chu n theo quy đ nh c a Pháp l nh giám đ nh tư pháp, Ngh đ nh s 67 và hư ng d n t i Thông tư này, đư c b nhi m theo quy t đ nh c a B trư ng B Công an ho c quy t đ nh c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh. a) Tiêu chu n chung Ngư i đư c b nhi m giám đ nh viên k thu t hình s và pháp y trong l c lư ng Công an nhân dân, ngoài tiêu chu n quy đ nh t i kho n 1 Đi u 1 c a Ngh đ nh s 67 còn ph i có đ nh ng tiêu chu n chung sau đây: - Có trình đ chuyên môn t đ i h c tr lên phù h p v i chuyên ngành giám đ nh. - T t nghi p các trư ng Công an. N u h c các trư ng ngoài ngành Công an thì ph i đư c b i dư ng nghi p v t i các trư ng Công an theo quy đ nh c a B Công an. - Đư c b i dư ng nghi p v giám đ nh theo đúng chuyên ngành t i Vi n Khoa h c hình s ho c các cơ quan Khoa h c hình s nư c ngoài. - Có th i gian giúp vi c giám đ nh viên t 5 năm tr lên. - Có c p b c hàm sĩ quan nghi p v t thư ng úy tr lên. - Có kh năng t ch c và th c hi n công tác giám đ nh đ c l p. b) Tiêu chu n c th Ngư i đư c b nhi m giám đ nh viên k thu t hình s và pháp y trong l c lư ng Công an nhân dân, ngoài tiêu chu n chung đư c quy đ nh t i đi m a c a m c này còn ph i có các tiêu chu n c th sau đây: - Giám đ nh viên d u v t đư ng vân: có b ng t t nghi p đ i h c các trư ng Công an chuyên ngành k thu t hình s ho c đi u tra t i ph m ho c có b ng t t nghi p đ i h c m t trong các ngành: lu t, tin h c. - Giám đ nh viên d u v t cơ h c: có b ng t t nghi p đ i h c các trư ng Công an chuyên ngành k thu t hình s ho c đi u tra t i ph m ho c có b ng t t nghi p đ i h c m t trong nh ng ngành: cơ khí, ch t o máy, đ ng l c, cơ đi n. - Giám đ nh viên súng, đ n: có b ng t t nghi p đ i h c các trư ng Công an chuyên ngành k thu t hình s ho c đi u tra t i ph m ho c có b ng t t nghi p đ i h c m t trong nh ng ngành: quân khí, cơ khí, ch t o máy.
  3. - Giám đ nh viên tài li u: có b ng t t nghi p đ i h c các trư ng Công an chuyên ngành k thu t hình s ho c đi u tra t i ph m ho c có b ng t t nghi p đ i h c m t trong nh ng ngành: lu t, ngo i ng , tin h c, hóa phân tích, công ngh in. - Giám đ nh viên nh: có b ng t t nghi p đ i h c các trư ng Công an chuyên ngành k thu t hình s ho c đi u tra t i ph m ho c có b ng t t nghi p đ i h c m t trong nh ng ngành: m thu t, m thu t công nghi p, tin h c, nhi p nh, đi n nh. - Giám đ nh viên cháy, n : có b ng t t nghi p đ i h c m t trong nh ng ngành: hóa, đi n, phòng cháy ch a cháy, sĩ quan công binh. - Giám đ nh viên k thu t: có b ng t t nghi p đ i h c m t trong nh ng ngành: cơ khí, đi n, t đ ng hóa, đ ng l c, th y l c, xây d ng, ki n trúc, hàng h i, tin h c. - Giám đ nh viên âm thanh: có b ng t t nghi p đ i h c m t trong nh ng ngành: ngôn ng , tin h c, v t lý, đi n t , ngo i ng . - Giám đ nh viên sinh h c: có b ng t t nghi p đ i h c v sinh h c ho c y khoa. - Giám đ nh viên hóa h c: có b ng t t nghi p đ i h c m t trong nh ng ngành: hóa h c, dư c h c, đ a ch t, đ a lý. - Giám đ nh viên pháp y: có b ng t t nghi p đ i h c y khoa. 2. Trình t , th t c, h sơ b nhi m giám đ nh viên k thu t hình s và pháp y a) Trình t , th t c b nhi m - Đ i v i ngư i đang công tác t i Vi n Khoa h c hình s : Vi n Khoa h c hình s ch trì ph i h p v i C c Chính tr C nh sát và C c Tham mưu C nh sát l p h báo cáo T ng c c trư ng T ng c c C nh sát xét, đ ngh B trư ng B Công an b nhi m giám đ nh viên k thu t hình s và pháp y Công an nhân dân. - Đ i v i ngư i đang công tác t i Công an c p t nh: Giám đ c Công an c p t nh ph i h p v i Giám đ c S Tư pháp l a ch n nh ng cán b có đ đi u ki n, tiêu chu n, l p h sơ đ ngh Ch t ch y ban nhân dân c p t nh b nhi m giám đ nh viên k thu t hình s và pháp y Công an nhân dân. b) H sơ b nhi m giám đ nh viên k thu t hình s và pháp y g m: - Văn b n đ ngh c a Vi n trư ng Vi n Khoa h c hình s ( B ) ho c c a Giám đ c Công an c p t nh nơi qu n lý ngư i đư c đ ngh b nhi m, có nh n xét v th i gian giúp vi c cho giám đ nh viên c a ngư i đư c đ ngh b nhi m giám đ nh viên; kèm theo 3 nh màu chân dung kích thư c 4cm x 6cm. - Lý l ch trích ngang c a ngư i đư c đ ngh b nhi m giám đ nh viên. - B n sao b ng t t nghi p chuyên môn đư c đào t o. - B n sao ch ng ch đã đư c b i dư ng nghi p v giám đ nh k thu t hình s , giám đ nh pháp y t i Vi n Khoa h c hình s ho c t i các cơ quan Khoa h c hình s nư c ngoài. - B n sao ch ng ch b i dư ng nghi p v Công an nhân dân đ i v i cán b tuy n d ng t các trư ng đ i h c ngoài ngành Công an.
  4. - B n sao quy t đ nh phong c p b c hàm sĩ quan nghi p v C nh sát nhân dân ho c An ninh nhân dân. - Văn b n c a T ng c c trư ng T ng c c C nh sát đ ngh B trư ng B Công an ra quy t đ nh b nhi m giám đ nh viên ho c văn b n c a Giám đ c S Tư pháp đ ngh Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ra quy t đ nh b nhi m giám đ nh viên cho ngư i có đ đi u ki n. 3. Mi n nhi m giám đ nh viên k thu t hình s và pháp y Vi c mi n nhi m giám đ nh viên k thu t hình s và pháp y trong l c lư ng Công an nhân dân th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 4 c a Ngh đ nh s 67. C th như sau: a) Mi n nhi m giám đ nh viên k thu t hình s và pháp y trong l c lư ng Công an nhân dân khi giám đ nh viên thu c m t trong nh ng trư ng h p sau: - Không đ tiêu chu n quy đ nh t i m c 1 ph n II c a Thông tư này. - Theo các đi m b, c, d kho n 2 Đi u 9 c a Pháp l nh giám đ nh tư pháp. - Không th đ m nhi m công vi c giám đ nh vì lý do chính đáng khác. b) H sơ mi n nhi m giám đ nh viên k thu t hình s và pháp y g m: - Văn b n c a T ng c c trư ng T ng c c C nh sát đ ngh B trư ng B Công an ra quy t đ nh mi n nhi m giám đ nh viên ho c văn b n c a Giám đ c S Tư pháp đ ngh Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ra quy t đ nh mi n nhi m giám đ nh viên. - Các văn b n, gi y t ch ng minh giám đ nh viên thu c m t trong nh ng trư ng h p quy đ nh t i đi m a c a m c này. 4. X lý vi ph m - Giám đ nh viên k thu t hình s , giám đ nh viên pháp y trong l c lư ng Công an nhân dân ho c cá nhân khác vi ph m quy đ nh c a Thông tư này thì tùy theo tính ch t, m c đ và đ i tư ng vi ph m mà b x lý k lu t, b x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s . - T ch c vi ph m quy đ nh c a Thông tư này thì b x ph t hành chính. III. HO T Đ NG GIÁM Đ NH 1. Ti p nh n trưng c u, yêu c u và đ i tư ng giám đ nh - Các cơ quan giám đ nh k thu t hình s và pháp y trong l c lư ng Công an nhân dân ph i ti p nh n các trưng c u giám đ nh c a cơ quan ti n hành t t ng, ngư i ti n hành t t ng, yêu c u giám đ nh c a các đơn v nghi p v trong l c lư ng Công an nhân dân, các yêu c u giám đ nh c a các cơ quan, t ch c và cá nhân theo quy đ nh c a pháp lu t đ th c hi n giám đ nh. Đ i v i các trưng c u và yêu c u vư t quá kh năng ho c không đư c th c hi n giám đ nh theo quy đ nh t i Đi u 37 c a Pháp l nh giám đ nh tư pháp thì ph i t ch i giám đ nh. - Trưng c u, yêu c u và đ i tư ng giám đ nh có th đư c g i qua đư ng giao liên c a B Công an, qua đư ng bưu đi n ho c giao, nh n tr c ti p. Trư ng h p g i qua giao liên ho c qua bưu đi n, khi giao, nh n ph i có đ i di n lãnh đ o chuyên môn và 01 giám đ nh viên m niêm phong. Vi c giao, nh n tr c ti p đư c ti n hành t i cơ quan giám đ nh; nghiêm c m vi c giao, nh n ngoài tr s cơ quan giám đ nh.
  5. Vi c giao, nh n trưng c u, yêu c u giám đ nh và đ i tư ng giám đ nh ph i l p biên b n theo m u quy đ nh. Ch nh n văn b n trưng c u, yêu c u giám đ nh h p l (đúng đ i tư ng trưng c u, yêu c u và đúng đ i tư ng đư c trưng c u, yêu c u). Biên b n giao, nh n đ i tư ng giám đ nh đư c l p theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 29 c a Pháp l nh giám đ nh tư pháp. - Đ i v i nh ng đ i tư ng c n giám đ nh và m u so sánh có niêm phong thì trư c khi m ph i ki m tra k niêm phong. N u phát hi n niêm phong b rách ho c có d u hi u b thay đ i thì ph i báo cáo lãnh đ o tr c ti p đ xin ý ki n ch đ o; ý ki n ch đ o ph i đư c ghi vào biên b n m niêm phong. T ng bư c s d ng túi niêm phong công ngh cao đ b o qu n đ i tư ng giám đ nh. - Đ i v i trưng c u, yêu c u giám đ nh không h p l , cơ quan giám đ nh ph i có văn b n tr l i cơ quan ho c ngư i trưng c u, yêu c u và nêu rõ lý do. 2. Phân c p giám đ nh a) Vi n Khoa h c hình s là cơ quan giám đ nh cao nh t c a ngành Công an ti n hành giám đ nh t t c các chuyên ngành giám đ nh k thu t hình s và giám đ nh pháp y quy đ nh t i m c 2 ph n I c a Thông tư này. Phòng K thu t hình s Công an c p t nh ti n hành giám đ nh các chuyên ngành giám đ nh k thu t hình s và giám đ nh pháp y do Vi n trư ng Vi n Khoa h c hình s quy đ nh trên cơ s giám đ nh viên hi n có và phương ti n k thu t, cơ s v t ch t đư c trang b . b) Đ i v i các trưng c u, yêu c u vư t quá kh năng chuyên môn thì giám đ nh viên ph i t ch i giám đ nh và có trách nhi m hư ng d n cơ quan ho c ngư i trưng c u, yêu c u làm th t c trưng c u ho c yêu c u cơ quan giám đ nh phù h p. 3. Th c hi n giám đ nh - Đ i v i Vi n Khoa h c hình s , sau khi nh n trưng c u, yêu c u giám đ nh, văn thư c a Vi n giao cho văn thư c a Phòng ho c Trung tâm thu c lĩnh v c c n giám đ nh. Văn thư c a Phòng, Trung tâm báo cáo lãnh đ o tr c ti p đ phân công giám đ nh viên th c hi n giám đ nh. Đ i v i Phòng K thu t hình s Công an c p t nh, sau khi nh n trưng c u, yêu c u giám đ nh, văn thư c a Phòng báo cáo lãnh đ o Phòng đ phân công giám đ nh viên th c hi n giám đ nh. - Các cơ quan giám đ nh ch th c hi n giám đ nh khi đư c trưng c u ho c yêu c u giám đ nh t các cơ quan, t ch c, cá nhân có th m quy n theo quy đ nh c a pháp lu t. - Giám đ nh viên ch th c hi n giám đ nh khi đư c lãnh đ o tr c ti p phân công, tr trư ng h p trưng c u đích danh giám đ nh viên. Trong trư ng h p trưng c u đích danh, giám đ nh viên đư c trưng c u ph i báo cáo lãnh đ o tr c ti p qu n lý mình trư c khi th c hi n giám đ nh. - Vi c ti n hành giám đ nh ph i th c hi n theo đúng quy trình giám đ nh và tuân theo quy chu n chuyên môn đã đư c ban hành. 4. K t lu n giám đ nh K t lu n giám đ nh ph i đư c l p thành văn b n theo m u th ng nh t c a B Công an quy đ nh. K t lu n giám đ nh đư c l p thành hai b n: m t b n tr l i cơ quan, t ch c, cá nhân đã trưng c u ho c yêu c u giám đ nh và m t b n lưu h sơ theo quy đ nh. 5. Giám đ nh l i và H i đ ng giám đ nh
  6. Giám đ nh l i ph i do ngư i khác th c hi n. Trư ng h p giám đ nh l i l n th hai thì do H i đ ng giám đ nh bao g m các giám đ nh viên công tác t i Vi n Khoa h c hình s th c hi n. Vi n trư ng Vi n Khoa h c hình s đ xu t danh sách H i đ ng giám đ nh trình lãnh đ o B ký quy t đ nh. Vi c thành l p H i đ ng và ho t đ ng c a H i đ ng giám đ nh th c hi n theo Đi u 19 c a Ngh đ nh s 67. 6. H sơ giám đ nh Vi c b o qu n, lưu tr h sơ giám đ nh ph i đư c th c hi n theo đúng ch đ b o qu n, lưu tr h sơ nghi p v do B trư ng B Công an ban hành. Các phân vi n, phòng, trung tâm thu c Vi n Khoa h c hình s lưu tr và qu n lý h sơ giám đ nh trong th i h n 5 năm, sau đó chuy n giao cho C c H sơ nghi p v C nh sát qu n lý theo quy đ nh. Các phòng K thu t hình s Công an c p t nh lưu tr và b o qu n h sơ giám đ nh trong th i h n 5 năm, sau đó chuy n giao cho Phòng h sơ nghi p v Công an c p t nh lưu tr và b o qu n theo quy đ nh. Vi c sao l i h sơ giám đ nh ph i đư c s đ ng ý c a lãnh đ o cơ quan tr c ti p giám đ nh. IV. PHÍ GIÁM Đ NH - Phí giám đ nh th c hi n theo quy đ nh c a B Tài chính. - L phí d ch v giám đ nh theo yêu c u c a cá nhân, t ch c đư c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 23 c a Ngh đ nh s 67. V. T CH C TH C HI N - T ng c c C nh sát có trách nhi m hư ng d n, ki m tra, đôn đ c vi c th c hi n Thông tư này. - Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo và thay th cho Đi u l giám đ nh k thu t hình s ban hành kèm theo Quy t đ nh s 19/QĐ-BNV ngày 11/3/1987 c a B trư ng B N i v (nay là B Công an). Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c n y sinh, đ ngh Công an các đơn v , đ a phương báo cáo v B Công an (qua T ng c c C nh sát) đ có hư ng d n k p th i./. B TRƯ NG Đ I TƯ NG Lê H ng Anh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản