Thông tư số 10/1997/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
75
lượt xem
1
download

Thông tư số 10/1997/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 10/1997/TT-BTC về việc thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép hoạt động bưu chính viễn thông do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 71-TC/TCT ngày 10-10-1997 về thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép hoạt động bưu chính viễn thông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 10/1997/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10/1997/TT-BTC Hà N i, ngày 10 tháng 10 năm 1997 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 10/1997/TT-BTC NGÀY 21 THÁNG 1 NĂM 1998 HƯ NG D N S A I B SUNG THÔNG TƯ S 71-TC/TCT NGÀY 10-10- 1997 V THU, N P VÀ QU N LÝ L PHÍ C P GI Y PHÉP HO T NG BƯU CHÍNH VI N THÔNG Th c hi n Ngh nh s 12/CP ngày 11 tháng 3 năm 1996 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy cu T ng c c Bưu i n, Quy t nh s 158-CT ngày 18-5-1991 c a Ch tich H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ) v vi c thu phí c p và b o v t n s vô tuy n i n, B Tài chính ã ban hành Thông tư s 71-TC/TCT ngày 10-10-1997 hư ng d n ch thu, n p và qu n lý l phí c p gi y phép ho t ng bưu chính, vi n thông. Qua thơì gian th c hi n, phù h p v i th c t , B Tài chính hư ng d n s a i, b sung bi u m c thu ban hành kèm theo Thông tư s 71-TC/TCT ngày 10-10-1997 v hư ng d n ch thu n p và qu n lý l phí c p gi y phép ho t ng bưu chính vi n thông như sau: 1- B sung i m I Bi u th c thu l phí "c p phép thi t l p m ng vi n thông vô tuy n chuyên dùng" i v i m ng có 10 máy như sau: a) M ng ho t ng trong a bàn n i t nh: 1.500.000 ng b) M ng ho t ng liên t nh nhưng trong ph m vi do 01 C c Bưu i n khu v c qu n lý: 2.500.000 ng. c) M ng ho t ng trong ph m vi liên quan t i a bàn 02 C c Bưu i n qu n lý: 5.000.000 ng. 2- S a i i m 3 Bi u m c thu v "c p phép thi t l p m ng Vi n thông h u tuy n chuyên dùng (ngoài n i dung i m 01 và bao g m c m ng cung c p d ch v Intenet dùng riêng)" như sau: a) Trong ph m vi n i t nh, thành ph : - T ng ài có dung lư ng n 16 s : 300.000 ng. - T ng ài có dung lư ng trên 16 s n 32 s : 600.000 ng. - T ng ài có dung lư ng trên 32 s n 64 s : 900.000 ng
  2. - T ng ài có dung lư ng trên 64 s n 128 s : 1.200.0 00 ng. - T ng ài có dung lư ng trên 128 s : 1.500.000 ng b) Trong ph m vi khu v c C c qu n lý : - T ng ài có dung lư ng n 128 s : 1.900.000 ng - T ng ài có dung lư ng trên 128 s n 1024 : 2.200.000 ng. - T ng ài có dung lư ng trên 1024 s : 2.500.000 ng. c) Trong ph m vi liên vùng: - T ng ài có dung lư ng n 128 s : 3.000.000 ng. - T ng ài có dung lư ng trên 128 s n 1024 s : 3.500.000 ng. - T ng ài có dung lư ng trên 1024: 4.000.000 ng. d) i qu c t : 10.000.000 ng 3- S a i i m 7 Bi u m c thu v "ki m nh thi t b Bưu chính vi n thông xu t khNu, nh p khNu": 0,1% giá tr lô hàng, thu m t l n khi ki m nh nhưng t i thi u 150.000 ng và t i a không quá 20.000.000 ng. 4- S a i i m 9 Bi u m c thu v "c p gi y phép xu t nh p khNu tem Bưu chính": 0,1% giá tr lô hàng, nhưng t i thi u 100.000 ng và t i a không quá 1.000.000 ng. 5- S a i i m 10 Bi u m c thu v "ki m nh ch t lư ng k thu t m ng vi n thông trư c khi u n i vào m ng qu c gia" như sau: a) M ng chuyên dùng: * Ph m vi n i t nh: - T ng ài có dung lư ng n 16 s : 2.000.000 ng. - T ng ài có dung lư ng trên 16 s n 34 s : 300.000 ng. - T ng ài có dung lư ng trên 34 s n 64 s : 4.000.000 ng. - T ng ài có dung lư ng trên 64 s n128 s : 4.500.000 ng. - T ng ài có dung lư ng trên 128 s : 5.000.000 ng. * Ph m vi toàn qu c: - T ng ài có dung lư ng n 16 s : 12.500.000 ng.
  3. - T ng ài có dung lư ng trên 16 s n 34 s : 13.000.000 ng. - T ng ài có dung lư ng trên 34 s n 64 s : 13.500.000 ng. - T ng ài có dung lư ng trên 64 s n 128 s : 14.000.000 ng. - T ng ài có dung lư ng trên 128 s n 1024 s : 14.500.000 ng. - T ng ài có dung lư ng trên 1024 s : 15.000.000 ng Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các quy nh khác v n áp d ng theo quy nh t i Thông tư s 71-TC-TCT ngày 10-10-1997 c a B Tài chính. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, c n ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u gi i quy t. Vũ M ng Giao ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản