Thông tư số 10/2004/TT-BNV

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

1
379
lượt xem
40
download

Thông tư số 10/2004/TT-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 10/2004/TT-BNV về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 10/2004/TT-BNV

 1. B N IV C NG H Ò A XÃ H I CH NGH Ĩ A VI T NAM c l p - T d o -H n h ph ú c S :10/2004/TT- Hà N i , n g à y1 9 t h á n g 0 2 n ă m2 0 0 4 BNV THÔNG TƯ C A B N I V S 1 0 / 2 0 0 4 / T T -BNV NGÀY 1 9 T HÁ NG 0 2 NĂM 2 0 0 4 HƯ NG D N T H C H I N M T S I U C A NGH NH S 1 1 6 / 2 0 0 3 / N -C P NGÀY 1 0 / 1 0 / 2 0 0 3 C A C H ÍNH P H V T UY N D NG, S D NG VÀ QU N LÝ C ÁN B , C Ô NG C H C T R ONG C ÁC ƠN V S NGH I P C A NH À NƯ C Thi hành Ngh nh s 116/2003/N - CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các ơn v s nghi p c a Nhà nư c (sau ây g i t t là Ngh nh s 116/2003/N -CP), B N i v hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 116/2003/N -CP như sau: I. NH NG QUY NH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh: Ngh nh s 116/2003/N -CP quy nh vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các ơn v s nghi p c a Nhà nư c (sau ây g i chung là ơn v s nghi p), bao g m các ơn v s nghi p c a Nhà nư c, c a t ch c chính tr , c a t ch c chính tr - xã h i ư c thành l p úng th m quy n, úng trình t pháp lu t, có con d u, có tư cách pháp nhân và có tài kho n t i ngân hàng ho c kho b c nhà nư c. 2. i tư ng i u ch nh: 2.1. Nh ng ngư i ư c tuy n d ng, b nhi m vào m t ng ch viên ch c và nh ng ngư i ư c giao gi m t nhi m v thư ng xuyên, làm vi c trong các ơn v s nghi p c a Nhà nư c; 2.2. Nh ng ngư i ư c tuy n d ng, b nhi m vào ng ch nhân viên ph c v không thu c i tư ng th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 68/2000/N -CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 c a Chính ph v th c hi n ch h p ng m t s lo i công vi c trong cơ quan hành chính nhà nư c, ơn v s nghi p. 3. Phân lo i viên ch c: Viên ch c ư c phân lo i theo trình ào t o, ng ch và v trí công tác theo quy nh t i i u 4 c a Ngh nh s 116/2003/N -CP.
 2. 3.1 i v i nh ng ngư i ư c b nhi m vào ng ch yêu c u chu n trình là cao ng thì ư c x p vào viên ch c lo i A; 3.2. Viên ch c ng ch nhân viên là nh ng ngư i có trình ào t o chuyên môn b c sơ c p và ã ư c tuy n d ng vào biên ch , làm vi c trong các ơn v s nghiêp c a Nhà nư c trư c khi ban hành Ngh nh s 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph quy nh t m th i ch ti n lương m i c a công ch c, viên ch c hành chính s nghi p và l c lư ng vũ trang. II. TUY N D NG M C 1. I U KI N T UY N D N G Ngư i ăng ký d tuy n ph i có các i u ki n quy nh t i i u 5 c a Ngh nh s 116/2003/N -CP. 1. V tu i d tuy n: 1.1. Ph i t 18 tu i n dư i 45 tu i; 1.2. Các i tư ng sau ây, tu i d tuy n có th trên 45 tu i nhưng không ư c quá 50 tu i: 1.2.1. sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p, công nhân qu c phòng trong cơ quan, ơn v thu c Quân i nhân dân, sĩ quan, h sĩ quan chuyên nghi p trong cơ quan, ơn v thu c Công an nhân dân; 1.2.2. Viên ch c trong doanh nghi p nhà nư c; 1.2.3. Cán b , công ch c c p xã bao g m các ch c danh quy nh t i i u 2 Ngh nh s 114/2003/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n; 1.2.4. Nh ng ngư i ư c công nh n ch c danh giáo sư, phó giáo sư ho c có h c v ti n sĩ thu c chuyên ngành phù h p v i ng ch viên ch c tuy n d ng; 1.3. Nh ng ngư i có năng khi u c bi t, ăng ký d tuy n vào các ng ch viên ch c thu c ngành văn hoá, ngh thu t, thông tin, th d c th thao thì tu i i ph i t 15 tu i tr lên và th c hi n ký h p ng làm vi c c bi t theo quy nh t i i m 3 m c 3 Ph n II c a Thông tư này. 2. V qu c t ch: Ngư i d tuy n ph i là ngư i mang m t qu c t ch Vi t Nam, có a ch thư ng trú t i Vi t Nam. 3. H sơ d tuy n bao g m: 3.1. B n sơ y u lý l ch theo m u quy nh, có xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi cư trú ho c c a cơ quan, t ch c nơi ngư i ó ang công tác, h c t p;
 3. 3.2. B n sao gi y khai sinh; 3.3. Có b n sao có công ch ng ho c ch ng nh n c a cơ quan có th m quy n các văn b ng, ch ng ch và b ng k t qu h c t p phù h p v i yêu c u c a ng ch d tuy n. Khi trúng tuy n thì ph i xu t trình b n chính ki m tra. 4. Gi y ch ng nh n s c kh e do cơ quan y t có th m quy n c p qu n, huy n tr lên c p. Gi y ch ng nh n s c kh e có giá tr trong 6 tháng tính n ngày n p h sơ d tuy n. 5. i u ki n b sung: Căn c vào tính ch t và c i m chuyên môn nghi p v , ơn v tuy n d ng có th b sung thêm m t s i u ki n d tuy n như: ngo i hình, năng khi u, gi i tính, trình ào t o trên chu n c a ng ch tuy n d ng. M C 2 . T UY N D NG, NH N VI C 1. Hàng năm ơn v s d ng viên ch c l p k ho ch tuy n d ng g i cơ quan có th m quy n qu n lý viên ch c theo quy nh t i i u 47, i u 50 c a Ngh nh s 116/2003/N -CP xem xét, phê duy t k ho ch tuy n d ng. 2. Trư c 30 ngày t ch c tuy n d ng, ơn v s nghi p ph i thông báo tuy n d ng trên báo vi t, báo nói, báo hình và niêm y t công khai t i a i m ti p nh n h sơ. 3. N i dung thông báo tuy n d ng g m: i u ki n và tiêu chu n ăng ký d tuy n, s lư ng c n tuy n, n i dung h sơ ăng ký d tuy n, th i gian ăng ký d tuy n và a i m n p h sơ, s i n tho i liên h . N u t ch c tuy n d ng b ng hình th c thi tuy n thì ph i thông báo thêm v n i dung thi, th i gian d thi, a i m thi, phí d thi. Th i gian n p h sơ ăng ký d tuy n ph i sau th i gian thông báo ít nh t là 15 ngày. Th i gian thi ph i sau th i gian n p h sơ ăng ký d tuy n ít nh t là 15 ngày. 4. i v i vi c tuy n d ng b ng hình th c thi tuy n: Nh ng ngư i tham gia d thi tuy n u ph i thi thông qua 2 hình th c b t bu c là thi vi t và thi v n áp ho c tr c nghi m ho c th c hành. N i dung thi là chuyên môn nghi p v c a ng ch d thi. i v i các ngành ngh thu t, th d c th thao và các ngành c thù khi tuy n không th c hi n theo hình th c nêu trên mà thi v năng khi u và các n i dung khác theo quy nh c a cơ quan qu n lý ng ch viên ch c chuyên ngành. 5. i v i vi c tuy n d ng b ng hình th c xét tuy n: H i ng tuy n d ng căn c yêu c u, tiêu chu n, i u ki n tuy n d ng, th t ưu tiên xét tuy n thông qua h sơ và ph ng v n t ng ngư i d tuy n. Trư ng h p nhi u ngư i có tiêu chu n và i u ki n b ng nhau ch tiêu tuy n d ng cu i cùng c a kỳ xét tuy n thì H i ng xét tuy n căn c vào yêu c u c th c a ng ch tuy n d ng quy t nh b sung thêm i u ki n xét xác nh ngư i trúng tuy n.
 4. 6. Vi c tuy n d ng ngư i ang công tác các doanh nghi p nhà nư c ho c l c lư ng vũ trang ho c cán b , công ch c c p xã vào ơn v s nghi p th c hi n như sau: 6.1. Nh ng ngư i làm vi c doanh nghi p nhà nư c ư c tuy n d ng t trư c khi Ngh nh s 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph ho c nh ng ngư i công tác l c lư ng vũ trang t trư c khi Ngh nh s 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph có hi u l c, cán b , công ch c c p xã thì ư c ti p nh n vào ơn v s nghi p. ơn v s d ng viên ch c ph i thành l p H i ng ki m tra sát h ch theo quy nh t i i u 26 c a Ngh nh s 116/2003/N - CP và ngh v i cơ quan có th m quy n qu n lý viên ch c làm th t c ti p nh n, b nhi m vào ng ch theo quy nh; 6.2. Nh ng ngư i làm vi c doanh nghi p nhà nư c ư c tuy n d ng sau khi Ngh nh s 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph ho c nh ng ngư i công tác l c lư ng vũ trang sau khi Ngh nh s 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph có hi u l c thì th c hi n vi c thi tuy n ho c xét tuy n theo quy nh; 6.3. Các trư ng h p khi ư c tuy n d ng mà ã có th i gian óng b o hi m xã h i, chưa hư ng ch thôi vi c thì th i gian ã óng b o hi m xã h i ư c tính hư ng ch thôi vi c, hưu trí. 7. Ch m nh t 30 ngày sau khi t ch c thi tuy n, 15 ngày sau khi t ch c xét tuy n, H i ng tuy n d ng ph i báo cáo k t qu tuy n d ng lên cơ quan có th m quy n qu n lý viên ch c xem xét và ra quy t nh công nh n k t qu tuy n d ng. 8. Ch m nh t 45 ngày k t khi k t thúc kỳ thi tuy n, 30 ngày k t khi k t thúc kỳ xét tuy n, ngư i ng u ơn v tuy n d ng viên ch c ph i công b k t qu tuy n d ng và k t qu trúng tuy n t i tr s c a ơn v tuy n d ng và g i gi y thông báo cho ngư i d tuy n. 9. Ch m nh t 30 ngày k t ngày công b k t qu tuy n d ng, các ơn v s nghi p báo cáo k t qu và danh sách nh ng ngư i ư c tuy n d ng g i v B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph (sau ây g i chung là B ) và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh) theo dõi (theo M u s 04 kèm theo Thông tư này). 10. Ngư i ư c tuy n d ng, khi nh n ư c gi y thông báo trúng tuy n ph i n ơn v tuy n d ng ký h p ng làm vi c và nh n vi c theo quy nh. Trư ng h p có lý do chính áng mà không th n ký h p ng làm vi c và nh n vi c úng th i h n quy nh thì ph i làm ơn ngh gia h n th i gian ký h p ng làm vi c, th i gian nh n vi c. Ngư i ng u ơn v tuy n d ng viên ch c xem xét và gia h n th i gian ký h p ng làm vi c, th i gian nh n vi c nhưng không ư c quá 30 ngày k t khi nh n ư c gi y thông báo trúng tuy n (theo d u Bưu i n ). M C 3. H P N G L ÀM VI C 1. H p ng làm vi c l n u ư c ký k t gi a ngư i ng u ho c ngư i ư c u quy n c a ngư i ng u ơn v s nghi p v i ngư i ư c tuy n d ng và ư c th c hi n theo M u s 01 ban hành kèm theo Thông tư này.
 5. 2. Sau khi h t th i gian th c hi n h p ng làm vi c l n u, ngư i t yêu c u th vi c ư c ti p t c ký h p ng làm vi c c th như sau: 2.1. H p ng làm vi c có th i h n t 12 tháng n 36 tháng ư c ký k t gi a ngư i ng u ho c ngư i ư c u quy n c a ngư i ng u ơn v s nghi p v i ngư i ã t yêu c u th vi c c a ơn v s nghi p có thu t b o m toàn b chi phí ho t ng thư ng xuyên và ơn v s nghi p t b o m m t ph n chi phí ho t ng thư ng xuyên. i v i các trư ng h p ã có t hai l n liên ti p tr lên ký h p ng làm vi c có th i h n 36 tháng thì l n ký h p ng ti p theo, ngư i ng u ho c ngư i ư c u quy n c a ngư i ng u ơn v s nghi p căn c vào nhu c u công vi c, năng l c làm vi c c a viên ch c và kh năng tài chính c a ơn v s nghi p quy t nh vi c ký H p ng làm vi c không có th i h n i v i t ng trư ng h p c th ; 2.2. H p ng làm vi c không có th i h n ư c ký k t gi a ngư i ng u ho c ngư i ư c u quy n c a ngư i ng u ơn v s nghi p v i ngư i ã t yêu c u th vi c c a ơn v s nghi p do nhà nư c c p toàn b chi phí ho t ng thư ng xuyên; 2.3. N i dung b n H p ng làm vi c có th i h n, H p ng làm vi c không có th i h n th c hi n theo M u s 02 ban hành kèm theo Thông tư này. 3. H p ng làm vi c c bi t ư c áp d ng i v i ngư i ư c tuy n d ng t 15 tu i n dư i 18 tu i quy nh t i i m 1.3 m c 1 Ph n II c a Thông tư này. 3.1. H p ng làm vi c c bi t ư c ký k t gi a ngư i ng u ho c ngư i ư c u quy n c a ngư i ng u ơn v s nghi p v i ngư i ã t yêu c u th vi c và i di n theo pháp lu t c a ngư i trúng tuy n. Th i gian ký h p ng làm vi c c bi t ư c tính t khi h t th i gian th vi c cho n khi ngư i trúng tuy n 18 tu i; 3.2. Trong th i gian th c hi n h p ng làm vi c c bi t ngư i ư c tuy n d ng ph i th c hi n úng nghĩa v và nh ng i u không ư c làm i v i cán b , công ch c quy nh t i Pháp l nh Cán b , công ch c; 3.3. Ngư i ký h p ng làm vi c c bi t ư c hư ng quy n l i và các ch chính sách như quy nh i v i cán b , công ch c. Trong th i gian th c hi n h p ng làm vi c c bi t, k t khi hoàn thành ch th vi c theo quy nh, th i gian còn l i ư c tính nâng b c lương thư ng xuyên. Th i gian th c hi n h p ng làm vi c c bi t ư c tính vào th i gian công tác th c hi n ch b o hi m xã h i; 3.4. Trư ng h p x y ra tranh ch p trong th c hi n h p ng làm vi c c bi t, ngư i ư c tuy n d ng ư c ngư i i di n theo pháp lu t c a mình thay m t gi i quy t tranh ch p h p ng làm vi c; 3.5. N i dung b n h p ng làm vi c c bi t th c hi n theo M u s 03 ban hành kèm theo Thông tư này.
 6. 4. Nh ng ngư i ư c tuy n d ng t ngày 01 tháng 7 năm 2003 tr i ư c th c hi n theo hình th c h p ng làm vi c. 5. Nh ng ngư i ã ư c tuy n d ng trư c ngày 01 tháng 7 năm 2003 nhưng ang trong th i gian t p s , thì khi h t th i gian t p s ư c xem xét b nhi m vào ng ch, không th c hi n vi c ký h p ng làm vi c như i v i ngư i ư c tuy n d ng t ngày 01 tháng 7 năm 2003. 6. Không th c hi n ký h p ng làm vi c i v i các ch c danh lãnh o thu c th m quy n b nhi m c a Th tư ng Chính ph . M C 4. TH VI C, B NH I M 1. M c ích c a ch th vi c là giúp cho ngư i m i ư c tuy n d ng làm quen v i môi trư ng công tác, t p làm nh ng công vi c c a ng ch viên ch c s ư c b nhi m. 2. Trong th i gian th vi c, ngư i ư c tuy n d ng ph i hoàn thành nh ng v n sau ây: 2.1. Nghĩa v , quy n l i, nh ng vi c không ư c làm c a cán b , công ch c quy nh t i Pháp l nh Cán b , công ch c; 2.2. T ch c, ch c năng nhi m v ơn v ư c tuy n d ng vào làm vi c; 2.3. N i quy, quy ch làm vi c c a ơn v , ch trách nhi m c a v trí ư c phân công; 2.4. Các ki n th c, k năng theo yêu c u v trình , hi u bi t c a ng ch s ư c b nhi m; 2.5. Các ch chính sách và các quy nh liên quan n công vi c c a v trí ang công tác; 2.6. Gi i quy t và th c hi n các công vi c c a ng ch viên ch c s ư c b nhi m và các công vi c s ư c phân công. 3. Th i gian th vi c i v i ngư i ư c tuy n d ng th c hi n như quy nh t i i u 19 c a Ngh nh s 116/2003/N -CP. M t s trư ng h p c bi t ư c th c hi n như sau: 3.1. Nh ng ngư i có trình trên chu n c a ng ch yêu c u trình chu n giáo d c ngh nghi p (trung h c chuyên nghi p) n u t nguy n và ư c tuy n d ng vào nh ng ng ch yêu c u trình trung h c chuyên nghi p thì th i gian th vi c là 6 tháng; 3.2. Nh ng ngư i có trình trên chu n c a ng ch yêu c u trình chu n dư i giáo d c ngh nghi p (sơ c p) n u t nguy n và ư c tuy n d ng vào nh ng ng ch yêu c u trình sơ c p thì th i gian th vi c là 3 tháng; 3.3. Nh ng trư ng h p trên, sau khi ã ư c b nhi m vào ng ch, n u ơn v có yêu c u, v trí công tác ng ch cao hơn phù h p v i năng l c, trình ào t o chuyên môn thì ch ư c xem xét chuy n ng ch i v i viên ch c ã có th i gian làm vi c t 12 tháng tr lên; vi c chuy n ng ch th c hi n theo quy nh t i i u 26 c a Ngh nh s 116/2003/N -CP.
 7. 4. Nh ng viên ch c có trình th c sĩ, ti n sĩ, ã ư c tuy n d ng mà n ngày 01 tháng 7 năm 2003 v n ang trong th i gian t p s thì ư c x p lương theo quy nh t i kho n 1 i u 21 c a Ngh nh s 116/2003/N -CP và ư c hư ng t ngày 01 tháng 7 năm 2003. 5. ơn v qu n lý, s d ng viên ch c t o i u ki n ngư i th vi c ư c b i dư ng ki n th c theo yêu c u c a ng ch. Trong th i gian th vi c, n u ngư i th vi c ư c c i h c t p, b i dư ng dư i 03 tháng ho c ngh có lý do chính áng dư i 01 tháng ( i v i ng ch viên ch c yêu c u trình chu n giáo d c i h c tr lên); i h c t p, b i dư ng dư i 01 tháng ho c ngh có lý do chính áng dư i 15 ngày ( i v i ng ch viên ch c yêu c u trình chu n giáo d c ngh nghi p tr xu ng) thì ư c tính th i gian này vào th i gian th vi c theo quy nh. 6. i v i ngư i hư ng d n ngư i th vi c: 6.1. Ngư i ng u ơn v s d ng viên ch c ph i ra quy t nh b ng văn b n c ngư i hư ng d n th vi c. Ngư i hư ng d n th vi c ph i có năng l c, trình chuyên môn nghi p v , có uy tín trong ơn v ; 6.2. Trư ng h p ngư i hư ng d n th vi c là viên ch c cùng ng ch v i ngư i th vi c thì ph i có th i gian ng ch t i thi u là 5 năm. Trư ng h p không có ngư i cùng ng ch ho c không có ngư i ng ch trên hư ng d n ngư i th vi c thì ngư i ng u ơn v s d ng viên ch c tr c ti p hư ng d n ngư i th vi c; 6.3. Ngư i hư ng d n th vi c ph i có b n ánh giá, nh n xét k t qu i v i ngư i th vi c, báo cáo v i ngư i ng u ơn v s d ng viên ch c và ph i ch u trách nhi m v vi c ánh giá c a mình; 6.4. Ngư i hư ng d n th vi c ư c hư ng ph c p trách nhi m m i tháng b ng 30% m c lương t i thi u trong th i gian th c t hư ng d n th vi c. Ph c p trách nhi m này không ư c tính n p b o hi m xã h i. 7. H t th i gian th vi c, ngư i th vi c ph i vi t b n t nh n xét k t qu th vi c theo n i dung sau: 7.1. V ph m ch t o c; 7.2. V năng l c, trình và k t qu làm vi c, h c t p trong th i gian th vi c; 7.3. V ý th c t ch c ch p hành k lu t, n i quy, quy ch c a ơn v ; 7.4. V vi c ch p hành ch trương, ư ng l i, chính sách c a ng và Nhà nư c. 8. Ch m nh t 15 ngày k t khi nh n ư c b n ánh giá k t qu th vi c, ngư i ng u ho c ngư i ư c u quy n c a ngư i ng u ơn v s nghi p ký h p ng làm vi c v i viên ch c và báo cáo cơ quan có th m quy n qu n lý viên ch c ho c ơn v ư c giao quy n tuy n d ng viên ch c ra quy t nh b nhi m vào ng ch và x p lương theo úng b n h p ng ã ư c ký k t.
 8. 9. Ngư i th vi c không t yêu c u th vi c ho c b thi hành k lu t t hình th c c nh cáo tr lên thì ngư i ng u ơn v s d ng viên ch c báo cáo ngư i ng u cơ quan có th m quy n tuy n d ng viên ch c ho c ơn v ư c giao quy n tuy n d ng viên ch c ra quy t nh b ng văn b n ch m d t h p ng làm vi c. Ngư i th vi c b ch m d t h p ng làm vi c ư c hư ng chính sách quy nh t i kho n 3 i u 24 c a Ngh nh s 116/2003/N -CP. III. NÂNG NG CH VIÊN CH C 1. Hàng năm các ơn v s d ng viên ch c ph i xây d ng k ho ch nâng ng ch báo cáo cơ quan có th m quy n qu n lý ng ch viên ch c. Cơ quan qu n lý ng ch viên ch c l p án thi nâng ng ch g m: 1.1 Cơ c u ng ch viên ch c hi n có thu c ngành chuyên môn t ng ơn v s nghi p; 1.2. Xây d ng ch tiêu thi cho t ng ng ch; 1.3. Tài li u ph c v cho vi c t ch c thi nâng ng ch; 1.4. Thành ph n H i ng thi nâng ng ch. 1.5. Ban ch m thi (danh sách, ng ch, văn b ng và ch c danh khoa h c); 1.6. Th i gian gi i thi u n i dung ôn thi và th i gian thi. 2. Căn c vào yêu c u và tính ch t c a t ng ng ch viên ch c chuyên ngành, cơ quan qu n lý ng ch viên ch c chuyên ngành quy nh c th n i dung và hình th c thi. 3. V t ch c thi nâng ng ch: 3.1. i v i các ng ch viên ch c tương ương ng ch chuyên viên tr xu ng: B , t nh quy t nh án thi, quy t nh ơn v t ch c thi trên cơ s cơ c u ng ch và nhu c u th c t c a t ng ơn v s nghi p; 3.2. i v i các ng ch viên ch c tương ương v i ng ch chuyên viên chính: Sau khi t ng h p nhu c u thi nâng ng ch c a các ơn v s nghi p, B , t nh xây d ng án theo quy nh t i i m 1 Ph n III c a Thông tư này g i B N i v th ng nh t k ho ch và ch tiêu d thi. Sau khi các B t ch c kỳ thi và công nh n k t qu thi nâng ng ch g i B ư c phân công qu n lý ng ch viên ch c chuyên ngành c p gi y ch ng nh n ng ch B , t nh b nhi m vào ng ch viên ch c theo th m quy n; 3.3. i v i các ng ch viên ch c tương ương v i ng ch chuyên viên cao c p: Sau khi t ng h p nhu c u thi nâng ng ch c a các B , t nh, B qu n lý ng ch viên ch c chuyên ngành xây d ng án g i B N i v th ng nh t k ho ch và ch tiêu d thi. B N i v ph i h p v i các B qu n lý ng ch viên ch c chuyên ngành t ch c kỳ thi nâng ng ch. Sau khi có k t qu công nh n kỳ thi
 9. nâng ng ch, B , t nh g i danh sách viên ch c t k t qu v B N i v B trư ng B N i v c p ch ng nh n ng ch và ra quy t nh b nhi m vào ng ch; 3.4. Ch m nh t 30 ngày k t ngày k t thúc kỳ thi nâng ng ch, H i ng thi nâng ng ch ph i báo cáo k t qu kỳ thi nâng ng ch n ngư i ng u cơ quan có th m quy n t ch c thi nâng ng ch xem xét, quy t nh công nh n và ngh B qu n lý ng ch viên ch c chuyên ngành ho c B N i v c p gi y ch ng nh n ng ch. Ch m nh t 45 ngày k t ngày k t thúc kỳ thi nâng ng ch, H i ng thi nâng ng ch ph i công b k t qu thi, thông báo cho ngư i d thi bi t và g i gi y ch ng nh n ng ch cho ngư i t k t qu . Ch m nh t 30 ngày k t ngày công b k t qu kỳ thi, căn c vào gi y ch ng nh n ng ch, cơ quan có th m quy n qu n lý ng ch viên ch c ra quy t nh b nhi m vào ng ch; 3.5. Ch m nh t 20 ngày k t khi công b k t qu thi nâng ng ch, n u ngư i d thi có ơn khi u n i thì H i ng thi nâng ng ch có trách nhi m xem xét, gi i quy t và tr l i cho ương s bi t. Sau th i h n trên, m i ơn khi u n i s không gi i quy t; 3.6. Ch m nh t 30 ngày k t khi công nh n k t qu kỳ thi nâng ng ch cơ quan có th m quy n qu n lý ng ch viên ch c g i báo cáo danh sách nh ng ngư i t kỳ thi nâng ng ch (theo M u s 05 ban hành kèm theo Thông tư này) v B N i v và cơ quan có th m quy n qu n lý ng ch viên ch c chuyên ngành theo dõi. 4. Cách tính k t qu thi: ngư i t k t qu kỳ thi nâng ng ch là ngư i ph i thi các môn thi, có s i m c a m i môn thi t t 55 i m tr lên theo thang i m 100. Ngư i có i m c a m i môn thi t 55 n 69 i m là t lo i trung bình. Ngư i có i m c a m i môn thi t 70 n 79 i m là t lo i khá, ngư i có i m c a m i môn thi t 80 i m tr lên là t lo i gi i. IV. QU N LÝ VIÊN CH C 1. Các B , t nh căn c hư ng d n t i Thông tư này, l p danh sách các ơn v s nghi p, phân lo i các ơn v s nghi p theo các m c t ch v tài chính, phân c p th m quy n qu n lý viên ch c cho t ng ơn v s nghi p thu c quy n qu n lý như sau: 1.1. ơn v s nghi p do ngân sách nhà nư c c p toàn b chi phí ho t ng thư ng xuyên, B , t nh th c hi n qu n lý vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý viên ch c c a ơn v s nghi p ó; 1.2. ơn v s nghi p có thu, t ch và t ch u trách nhi m v tài chính, t b o m toàn b chi phí ho t ng thư ng xuyên, thì B , t nh phân c p cho ơn v s nghi p ó ư c t ch vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý viên ch c c a ơn v mình; 1.3. ơn v s nghi p có thu, t ch và t ch u trách nhi m v tài chính, t b o m m t ph n chi phí ho t ng thư ng xuyên, thì tùy theo m c t ch và t b o m chi phí ho t ng thư ng xuyên c a t ng ơn v s nghi p mà B , t nh phân c p cho ơn v s nghi p ó ư c t ch t ng ph n v tuy n d ng, s d ng và qu n lý viên ch c c a ơn v mình.
 10. 2. Các B ư c giao qu n lý ng ch viên ch c chuyên ngành t ch c rà soát ch c danh và tiêu chu n nghi p v các ng ch viên ch c theo ngành chuyên môn, xu t b sung, s a i ho c xây d ng ch c danh và tiêu chu n m i g i v B N i v xem xét, ban hành th ng nh t th c hi n. 3. ơn v s d ng viên ch c có trách nhi m l p, qu n lý và lưu gi h sơ c a viên ch c. H sơ c a viên ch c bao g m: 3.1. B n khai lý l ch g c và các b n lý l ch do viên ch c t khai theo yêu c u c a cơ quan qu n lý; 3.2. B n sao gi y khai sinh; 3.3. Các văn b ng ch ng ch ào t o, b i dư ng (b n sao); 3.4. Các quy t nh khen thư ng, k lu t, nâng b c lương, nâng ng ch; 3.5. Phi u ánh giá viên ch c hàng năm; 3.6. C p nh t các phát sinh khác trong quá trình công tác, nh ng thay i trong lý l ch; 3.7. Các tài li u th m tra, xác minh, k t lu n c a cơ quan có th m quy n liên quan n ngu n g c xu t thân, quá trình công tác, khen thư ng, k lu t, các b n gi i trình; 3.8. Các b n ki m i m cá nhân, b n gi i trình ơn khi u n i, t cáo, b n thành tích liên quan khen thư ng ho c văn b n gi i quy t khi u n i, t cáo và k lu t viên ch c. 4. Qu n lý s lư ng và ch t lư ng i ngũ viên ch c: 4.1. B , t nh t ch c cơ s d li u viên ch c thu c quy n qu n lý c a B , t nh theo hư ng d n th ng nh t c a B N i v . Trư c m t, B , t nh th c hi n t ch c thành hai h th ng d li u: H th ng d li u v công ch c và H th ng d li u v viên ch c qu n lý riêng bi t; 4.2. B , t nh ch o các ơn v s nghi p tr c thu c l p danh sách viên ch c, th ng kê s lư ng, ch t lư ng viên ch c tính n th i i m ngày 31 tháng 12 năm 2003 theo M u s 06 và M u s 07 kèm theo Thông tư này, g i v B N i v theo dõi; 4.3. T năm 2004, B , t nh th c hi n ch báo cáo th ng kê m i năm m t l n vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. N i dung báo cáo bao g m: - S lư ng, ch t lư ng và cơ c u i ngũ viên ch c (theo lĩnh v c và theo ơn v tr c thu c); - Công tác tuy n d ng viên ch c;
 11. - Công tác nâng ng ch viên ch c; - Công tác khen thư ng - k lu t viên ch c; - Công tác ánh giá viên ch c hàng năm; - Công tác b nhi m, b nhi m l i, luân chuy n, mi n nhi m, t ch c viên ch c lãnh o; - Danh sách ng ch, b c lương viên ch c. 5. B N i v qu n lý th ng nh t m u, phôi "ch ng nh n ng ch" và m u "H p ng làm vi c". V. T CH C TH C HI N 1. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t ch c th c hi n các quy nh t i Thông tư này. Các B ư c Chính ph phân công qu n lý ng ch viên ch c chuyên ngành th c hi n vi c qu n lý theo n i dung quy nh t i i u 49 c a Ngh nh s 116/2003/N -CP và th ng nh t v i B N i v hư ng d n th c hi n. 2. Thông tư này thay th Thông tư s 04/1999/TT-BTCCBCP ngày 20 tháng 3 năm1999 c a Ban T ch c - Cán b Chính ph hư ng d n th c hi n Ngh nh s 95/1998/N -CP ngày 17 tháng 11 năm 1999 c a Chính ph v tuy n d ng, s d ng và qu n lý công ch c; Thông tư s 32/TCCP- BCTL ngày 20 tháng 01 năm 1996 c a Ban T ch c- Cán b Chính ph v vi c hư ng d n n i dung và hình th c thi tuy n vào các ng ch công ch c viên ch c. Ch m d t hi u l c Công văn s 197/BNV-CCVC ngày 12 tháng 9 năm 2002 c a B N i v v vi c xét chuy n ng ch cán s , chuyên viên ho c tương ương. 3. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 4. Trong quá trình th c hi n n u có gì vư ng m c, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph n ánh v B N i v nghiên c u gi i quy t. M us 1 (ban hành kèm theo Thông tư s 10 /2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 c a B N i v hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 116 /2003/N -CP ngày 10 /10 /2003 c a CP v tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các ơn v s nghi p c a nhà nư c). C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc
 12. ...... ngày......... tháng......... năm..... H P NG LÀM VI C L N U Căn c Ngh nh s 116/2003/N -CP ngày 10/10/2003 c a Chính ph v tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các ơn v s nghi p c a Nhà nư c; Căn c Quy t nh s ...... c a....... v vi c công nh n k t qu tuy n d ng......... Chúng tôi, m t bên là Ông/ Bà:.................................………………………….. Ch c v :.......................................................…………………………………… i di n cho (1)...............................................………………………………… a ch ............................... .................................... i n tho i:.............………. Và m t bên là Ông/ Bà:.........................................…………………………….. Sinh ngày....... tháng..... năm...........t i.................................................………… Ngh nghi p....................................................…………………………………. a ch thư ng trú t i:................................................………………………….. S CMTND..............................………………………………………………… C p ngày..... tháng..... năm....... t i..............................................……………… Th a thu n ký k t H p ng làm vi c l n u và cam k t làm úng nh ng i u kho n sau ây: i u 1 . Th i h n và nhi m v h p ng - Th i gian th c hi n h p ng (2)...........................................………………. - T ngày....... tháng..... năm....... n ngày....…... tháng……....... năm....…… - a i m làm vi c (3):...............................................……………………….. - Ch c danh chuyên môn:..........................……………………………………. - Nhi m v (4):........…………………………………………………………… i u 2 . Ch làm vi c - Th i gi làm vi c (5):.......................................……………………………..
 13. - ư c trang b nh ng phương ti n làm vi c g m:....................……………… ...............................................................……………………………………… i u 3 . Nghĩa v và quy n l i c a ngư i ký h p ng làm vi c l n u 1. Nghĩa v : - Hoàn thành nh ng nhi m v ã cam k t trong H p ng. - Ch p hành n i quy, quy ch c a ơn v , k lu t làm vi c và các quy nh c a Pháp l nh Cán b , công ch c. - Ch p hành vi c x lý k lu t và b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t. 2. Quy n l i: - ư c hư ng các quy n l i quy nh t i Pháp l nh Cán b , công ch c. - Phương ti n i l i làm vi c (6):.............................…………………………. - Th vi c c a ng ch (mã s ) (7):........................, B c:.........…... H s lương: - Ph c p (n u có) g m (8):.............................................……………………. ư c tr ........... l n vào các ngày.... và ngày..... hàng tháng. - Kho n tr ngoài lương.................................………………………………… ...............................................................……………………………………… - ư c trang b b o h khi làm vi c (n u có) g m:...........................………… ...............................................................……………………………………… ...............................................................……………………………………… - S ngày ngh hàng năm ư c hư ng lương (ngh l , phép, vi c riêng) .........................................................…………………………………………. ...............................................................……………………………………… - B o hi m xã h i (9):........................................……………………………... - B o hi m y t ..............................................................………………………
 14. ...............................................................……………………………………... ...............................................................……………………………………... - ư c hư ng các phúc l i:.......................................………………………… ...............................................................……………………………………… ...............................................................……………………………………… - ư c các kho n thư ng, ào t o, b i dư ng chuyên môn nghi p v , th c hi n nhi m v h p tác khoa h c, công ngh v i các ơn v trong ho c ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t (10):..........................................………………………………… ...............................................................……………………………………… ...............................................................……………………………………. - ư c hư ng ch thôi vi c, tr c p thôi vi c, b i thư ng theo quy nh c a Pháp l nh Cán b , công ch c. - Có quy n xu t, khi u n i, thay i, ngh ch m d t H p ng theo quy nh c a pháp lu t. - Nh ng th a thu n khác (11)...................................................…………….. ..................................................................................................…………….. ..................................................................................................…………….. i u 4 . Nghĩa v và quy n h n c a Ngư i ng u ơn v s nghi p 1. Nghĩa v : -B o m vi c làm và th c hi n y nh ng i u ã cam k t trong H p ng làm vi c l n u. - Thanh toán y , úng th i h n các ch và quy n l i c a ngư i th vi c ã cam k t trong H p ng th vi c. 2. Quy n h n: - i u hành ngư i ký h p ng làm vi c l n u hoàn thành nhi m v theo h p ng. (B trí, i u ng, t m ình ch công tác...) - Ch m d t H p ng th vi c, k lu t ngư i th vi c theo quy nh c a Pháp l nh Cán b , công ch c.
 15. i u 5. i u kho n thi hành H p ng này làm thành hai b n có giá tr ngang nhau, m i bên gi m t b n và có hi u l c t ngày..... tháng.... năm...... H p ng này làm t i.......................……. Ngày..…......... tháng........ năm....... Ngư i ký h p ng làm vi c l n u Ngư i ng u ơn v s nghi p (Ký tên) (Ký tên, óng d u) Ghi rõ h và tên Ghi rõ h và tên HƯ NG D N GHI M U H P NG LÀM VI C L N U 1. Ghi c th tên ơn v s nghi p. 2. Ghi rõ th i gian th vi c theo quy nh c a ng ch viên ch c. 3. Ghi c th s nhà, ph , phư ng (thôn, xã), qu n (huy n, th xã), t nh, thành ph thu c t nh ho c Trung ương. 4. Ghi c th nhi m v ph i m nhi m. 5. Ghi c th s gi làm vi c trong ngày, ho c trong tu n, ho c làm vi c theo gi hành chính. 6. Phương ti n i làm vi c do ơn v m nhi m ho c ngư i ký h p ng t lo. 7. Ghi c th ký h p ng làm vi c làn u ng ch nào, m c lương, hình th c tr lương (lương th i gian, khoán...). 8. Ghi c th t l % các ph c p (n u có) như: Khu v c, trư t giá, c h i, thu hút, thâm niên, trách nhi m v.v... 9. Ghi c th quy n l i b o hi m xã h i và tr c p khác mà ngư i ký h p ng ư c hư ng. 10. Ghi c th ngư i ký h p ng ư c hư ng quy n l i nào ã nêu trong m c này. 11. Nh ng th a thu n khác thư ng là nh ng th a thu n khuy n khích và có l i hơn cho ngư i ký h p ng như: Nh ng v t d ng r ti n mau h ng, khi hư h ng, m t, không ph i n bù, th c hi n t t H p ng làm vi c l n u ư c i du l ch, ngh mát, tham quan không m t ti n; tai n n r i ro ngoài gi làm vi c ư c tr c p thêm m t kho n ti n, ư c t ng quà ngày sinh nh t... M us 2
 16. (ban hành kèm theo Thông tư s 10/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 c a B N i v hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 116/2003/N -CP ngày 10/10/2003 c a Chính ph v tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các ơn v s nghi p c a nhà nư c) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ...... ngày......... tháng......... năm..... H P NG LÀM VI C Căn c Ngh nh s 116/2003/N -CP ngày 10/10/2003 c a Chính ph v tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các ơn v s nghi p c a Nhà nư c; Căn c Quy t nh s ....... c a ....... v vi c b nhi m viên ch c vào ng ch......... Chúng tôi, m t bên là Ông/ Bà:.................................………………………. Ch c v :.......................................................………………………………... i di n cho (1)...............................................……………………………… a ch ............................... .................................... i n tho i:.............……. Và m t bên là Ông/ Bà:.........................................…………………………. Sinh ngày....... tháng..... năm...........t i.................................................…….. Ngh nghi p....................................................……………………………… a ch thư ng trú t i:................................................………………………. S CMTND..............................……………………………………………… C p ngày..... tháng..... năm....... t i................................................…………. Th a thu n ký k t H p ng làm vi c và cam k t làm úng nh ng i u kho n sau ây: i u 1 . Th i h n và nhi m v h p ng - Lo i H p ng làm vi c (2)...........................................……………………. - T ngày....... tháng..... năm....... n ngày...….. tháng.…….. năm………..... - a i m làm vi c(3):...............................................………………………..
 17. - Ch c danh chuyên môn:..........................…………………………………… - Ch c v (n u có):.........................................………………………………… - Nhi m v (4)........…………………………………………………………… i u 2 . Ch làm vi c - Th i gi làm vi c (5):.......................................……………………………. - ư c trang b nh ng phương ti n làm vi c g m:....................…………….. ...............................................................…………………………………….. ...............................................................…………………………………….. ...............................................................…………………………………….. i u 3 . Nghĩa v và quy n l i c a ngư i ư c tuy n d ng 1. Nghĩa v : - Hoàn thành nhi m v ã cam k t trong H p ng làm vi c. - Ch p hành n i quy, quy ch c a ơn v , k lu t làm vi c, và các quy nh t i i u 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18,19, và i u 20 c a Pháp l nh Cán b , công ch c. - Ch p hành vi c x lý k lu t và b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t. - Ch p hành vi c i u ng khi ơn v s nghi p có nhu c u. 2. Quy n l i: - ư c hư ng các quy n l i quy nh t i i u 9, 10, 11, 12, 13 và i u 14 c a Pháp l nh Cán b , công ch c. - Phương ti n i l i làm vi c (6):.............................………………………….. - Ng ch ư c b nhi m (mã s ) (7):................ ........, B c: ........... H s lương: - Ph c p (n u có) g m (8):.............................................…………………….. ư c tr ........... l n vào các ngày.…………….. và ngày………..... hàng tháng. - Th i gian tính nâng b c lương………………………………………………
 18. - Kho n tr ngoài lương.................................………………………………... ...............................................................……………………………………… - ư c trang b b o h khi làm vi c (n u có) g m:...........................………… ...............................................................……………………………………… ...............................................................……………………………………… - S ngày ngh hàng năm ư c hư ng lương (ngh l , phép, vi c riêng) .........................................................…………………………………………. ...............................................................……………………………………… - B o hi m xã h i (9):........................................……………………………… - B o hi m y t ..............................................................………………………. ...............................................................……………………………………… ...............................................................……………………………………… - ư c hư ng các phúc l i:.......................................………………………… ...............................................................…………………………………….. ...............................................................…………………………………….. ...............................................................……………………………………... - ư c các kho n thư ng, nâng b c lương, thi nâng ng ch, ào t o, b i dư ng chuyên môn nghi p v , th c hi n nhi m v h p tác khoa h c, công ngh v i các ơn v trong ho c ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t (10):........................................ ...............................................................…………………………………….. ...............................................................……………………………………... - ư c hư ng các ch thôi vi c, tr c p thôi vi c, b i thư ng theo quy nh c a Pháp l nh Cán b , công ch c. - Có quy n xu t, khi u n i, thay i, ngh ch m d t H p ng làm vi c theo quy nh c a pháp lu t.
 19. - Nh ng th a thu n khác (11)………………………………………………… ...............................................................……………………………………... i u 4 . Nghĩa v và quy n h n c a Ngư i ng u ơn v s nghi p 1. Nghĩa v : -B o m vi c làm và th c hi n y nh ng i u ã cam k t trong H p ng làm vi c - Thanh toán y , úng th i h n các ch và quy n l i c a ngư i ư c tuy n d ng ã cam k t trong H p ng làm vi c. 2. Quy n h n: - i u hành ngư i ư c tuy n d ng hoàn thành công vi c theo h p ng. (B trí, i u ng, t m ình ch công tác...) - Ch m d t H p ng làm vi c, k lu t ngư i ư c tuy n d ng theo quy nh c a Pháp l nh Cán b , công ch c. i u 5. i u kho n thi hành - Nh ng v n v cán b , công ch c không ghi trong h p ng làm vi c này th c hi n theo quy nh t i Pháp l nh Cán b , công ch c. - H p ng này làm thành hai b n có giá tr ngang nhau, m i bên gi m t b n và có hi u l c t ngày..... tháng.... năm...... H p ng này làm t i......................... Ngày........... tháng........ năm.....….. Ngư i ư c tuy n d ng Ngư i ng u ơn v s nghi p (Ký tên) (Ký tên, óng d u) Ghi rõ h và tên Ghi rõ h và tên HƯ NG D N GHI M U H P NG LÀM VI C 1. Ghi c th tên ơn v s nghi p. 2. Ghi rõ lo i H p ng làm vi c nào. H p ng làm vi c có th i h n, H p ng làm vi c không có th i h n. N u là H p ng có th i h n thì ghi c th th i h n b t u và k t thúc.
 20. 3. Ghi c th s nhà, ph , phư ng (thôn, xã), qu n (huy n, th xã), t nh, thành ph thu c t nh ho c Trung ương. 4. Ghi c th nhi m v ph i m nhi m. 5. Ghi c th s gi làm vi c trong ngày, ho c trong tu n, ho c làm vi c theo gi hành chính. 6. Phương ti n i làm vi c do ơn v m nhi m ho c cán b , công ch c t lo. 7. Ghi c th ng ch ư c b nhi m, m c lương chính, hình th c tr lương (lương th i gian, khoán...). 8. Ghi c th t l % các ph c p (n u có) như: Khu v c, trư t giá, c h i, thu hút, thâm niên, trách nhi m v.v... 9. Ghi c th quy n l i b o hi m xã h i và tr c p khác mà cán b , công ch c ư c hư ng. Ví d : i v i ngư i làm h p ng làm vi c không có th i h n, ho c có th i h n t 1 năm tr lên ghi là ư c hư ng quy n l i b o hi m xã h i theo ch hi n hành c a Nhà nư c. 10. Ghi c th cán b , công ch c ư c hư ng quy n l i nào ã nêu trong m c này. 11. Nh ng th a thu n khác thư ng là nh ng th a thu n khuy n khích và có l i hơn cho cán b , công ch c như: Nh ng v t d ng r ti n mau h ng, khi hư h ng, m t, không ph i n bù, th c hi n t t H p ng làm vi c ư c i du l ch, ngh mát, tham quan không m t ti n, ư c hư ng lương tháng th 13, 14, ư c ngh phép thêm vài ngày n m t tu n, tai n n r i ro ngoài gi làm vi c ư c tr c p thêm m t kho n ti n, ư c t ng quà ngày sinh nh t... M us 3 (ban hành kèm theo Thông tư s 10/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 c a B N i v hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 116/2003/N -CP ngày 10/10/2003 c a Chính ph v tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các ơn v s nghi p c a nhà nư c) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ...... ngày......... tháng......... năm..... H P NG LÀM VI C C BI T Căn c Ngh nh s 116/2003/N -CP ngày 10/10/2003 c a Chính ph v tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các ơn v s nghi p c a Nhà nư c; Căn c Quy t nh s ....... c a ....... v vi c công nh n k t qu tuy n d ng.........
Đồng bộ tài khoản