Thông tư số 105/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
37
lượt xem
4
download

Thông tư số 105/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 105/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn chi tiết cơ chế thưởng vượt dự toán thu Ngân sách Nhà nước năm 1999 do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 105/1999/TT-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 105/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 30 tháng 8 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 105/1999/TT-BTC NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 1999 HƯ NG D N CHI TI T CƠ CH THƯ NG VƯ T D TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 1999 Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c (đã đư c s a đ i, b sung); Ngh đ nh s 87/CP ngày 19/12/1996, Ngh đ nh s 51/1998/NĐ-CP ngày 18/07/1998 s a đ i, b sung Ngh đ nh 87/CP c a Chính ph ; Thông tư s 103/1998/TT-BTC ngày 18/07/1998 hư ng d n vi c phân c p, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c; Căn c Quy t đ nh s 248/1998/QĐ-TTg ngày 24/12/1998 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư s 190/1998/TT-BTC ngày 31/12/1998 hư ng d n thi hành m t s đi m v ch trương, bi n pháp đi u hành d toán ngân sách nhà nư c năm 1999; Căn c Quy t đ nh s 737/QĐ-TTg ngày 28/07/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c quy đ nh cơ ch thư ng do th c hi n vư t d toán thu ngân sách năm 1999; B Tài chính hư ng d n c th m t s đi m v thư ng vư t d toán thu ngân sách nhà nư c năm 1999 như sau: 1. Nguyên t c và căn c xét thư ng: a- Thư ng vư t d toán thu đ i v i các kho n: - Thu xu t kh u, thu nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t hàng nh p kh u (không phân bi t qua biên gi i đ t li n hay không qua biên gi i đ t li n). - Thu tiêu th đ c bi t hàng s n xu t trong nư c (không k ph n ngân sách đ a phương đã đư c hư ng 100% theo phân c p). Vi c thư ng vư t thu cho các kho n nêu trên đư c th c hi n theo hư ng d n t i kho n 6 ph n IV Thông tư s 103/1998/TT-BTC ngày 18/07/1998 c a B Tài chính và cơ s xem xét là d toán thu đư c Chính ph giao. Trư ng h p d toán thu thu xu t kh u, thu nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t hàng nh p kh u giao cho t nh (thành ph ) nhưng C c H i quan c a t nh (thành ph ) đó l i đư c phép giao ch tiêu thu cho H i quan các đ a phương khác, thì s thu làm căn c xét thư ng đư c xác đ nh trên cơ s t ng s th c n p c a H i quan t i Kho b c nhà nư c t nh (thành ph ) nơi C c H i quan đóng tr s và Kho b c nhà nư c các t nh khác nơi có H i quan thu c C c H i quan đó giao ch tiêu thu.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b- Thư ng vư t d toán thu (ph n n p ngân sách trung ương) đ i v i các kho n thu phân chia gi a ngân sách trung ương v i ngân sách các c p chính quy n đ a phương, bao g m: Thu thu nh p doanh nghi p (k c thu n thu l i t c; không k thu c a các đơn v h ch toán toàn ngành, thu t qu ng cáo truy n hình, thu t ho t đ ng x s ki n thi t); Thu thu nh p đ i v i ngư i có thu nh p cao; Thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài có v n đ u tư t i Vi t Nam (không k thu nh p t ho t đ ng d u khí); Thu s d ng v n ngân sách c a các doanh nghi p nhà nư c (không k thu t ho t đ ng x s ); Vi c xét thư ng th c hi n theo s thu vư t c a t ng các kho n thu phân chia (ph n n p ngân sách trung ương) nêu trên và đư c bù tr gi a các kho n thu. Cơ s xem xét là d toán thu đư c B Tài chính giao. Riêng kho n vư t thu thu giá tr gia tăng hàng s n xu t kinh doanh trong nư c khi có k t qu thu chính th c B Tài chính s t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph x lý c th . c- S vư t d toán thu làm căn c xét thư ng đ i v i các kho n thu nêu t i đi m a và b là s th c n p vào ngân sách nhà nư c và đư c Kho b c nhà nư c đi u ti t đúng theo t l đư c phân c p. Đ i v i các kho n ghi thu, ghi chi ngoài d toán đ u năm; các kho n thoái thu; ph thu; chênh l ch giá; các kho n thu đã đư c ngân sách trung ương c p l i không đư c xét thư ng. 2. M c thư ng: Th c hi n theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 737/QĐ-TTg ngày 28/07/1999 c a Th tư ng Chính ph . C th : - Thu tiêu th đ c bi t hàng s n xu t trong nư c (không k ph n ngân sách đ a phương đư c hư ng 100% theo phân c p): Thư ng 100% s thu vư t d toán do trung ương giao; - Thu xu t kh u, thu nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t hàng nh p kh u: S vư t thu so v i d toán trung ương giao t 20 t đ ng tr xu ng thư ng 100%, ph n vư t thu t trên 20 t đ ng đư c thư ng thêm 50% s vư t thêm nhưng t ng s thư ng nêu trên t i đa không vư t quá 50 t đ ng; - Các kho n thu phân chia gi a ngân sách trung ương và ngân sách các c p chính quy n đ a phương: Thư ng 50% s vư t thu (ph n n p ngân sách trung ương) so v i d toán trung ương giao. 3. S d ng và quy t toán ti n thư ng:
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Kho n ti n thư ng vư t thu v thu xu t kh u, thu nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t hàng nh p kh u; thu tiêu th đ c bi t hàng s n xu t trong nư c đư c s d ng và quy t toán theo hư ng d n t i kho n 6 ph n IV Thông tư s 103/1998/TT-BTC ngày 18/07/1998 c a B Tài chính; - Kho n ti n thư ng vư t thu t các kho n thu phân chia gi a ngân sách trung ương và ngân sách các c p chính quy n đ a phương: Căn c vào s thư ng vư t thu t ngân sách trung ương, các t nh thành ph ch đ ng xem xét thư ng m t ph n cho ngân sách các c p (huy n, xã) tương ng v i m c hoàn thành vư t thu so v i d toán giao đ u năm và s ti n thư ng ch đư c s d ng: + Đ u tư xây d ng các công trình cơ s h t ng kinh t - xã h i c a đ a phương; + C p b sung và h tr v n cho doanh nghi p nhà nư c trong đó chú ý đ n các doanh nghi p s n xu t kinh doanh đ t hi u qu cao và tích c c trong vi c th c hi n nghĩa v thu n p ngân sách; các doanh nghi p ho t đ ng trong lĩnh v c xu t kh u; các doanh nghi p ho t đ ng trong lĩnh v c ch bi n s n xu t hàng nông s n, th c ph m,... nhưng đang có khó khăn v ngu n v n ho t đ ng ho c tr n vay đ u tư; + S thư ng vư t thu t các kho n thu phân chia đư c h ch toán và quy t toán vào ngân sách nhà nư c năm 2000. 4. Đi u kho n thi hành: Vi c báo cáo và đ xu t trích thư ng (đ i v i c các kho n thu phân chia gi a ngân sách trung ương v i ngân sách các c p chính quy n đ a phương) đư c th c hi n theo hư ng d n t i đi m 6.3 kho n 6 ph n IV Thông tư s 103/1998/TT-BTC ngày 18/07/1998 c a B Tài chính. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký. M i quy đ nh trái v i Thông tư này b bãi b . U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào Quy t đ nh s 737/QĐ-TTg ngày 28/07/1999 c a Th tư ng Chính ph và hư ng d n này đ t ch c th c hi n. Ph m Văn Tr ng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản