Thông tư số 123/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
112
lượt xem
8
download

Thông tư số 123/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 123/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 123/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 123/2003/TT-BTC Hà N i, ngày 16 tháng 12 năm 2003 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 123/2003/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2003 HƯ NG D N VI C H TR KINH PHÍ T NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C CHO CÁC T CH C CHÍNH TR XÃ H I-NGH NGHI P, T CH C XÃ H I, T CH C XÃ H I-NGH NGHI P IV I NH NG HO T NG G N V I NHI M V C A NHÀ NƯ C Căn c Quy t nh s 21/ 2003 /Q -TTg ngày 29/01/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c ngân sách Nhà nư c h tr cho các t ch c chính tr xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p i v i nh ng ho t ng g n v i nhi m v c a Nhà nư c. B Tài chính hư ng d n c th vi c h tr kinh phí t ngân sách Nhà nư c cho các t ch c chính tr xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p (sau ây g i t t là các H i) i v i nh ng ho t ng g n v i nhi m v c a Nhà nư c như sau: I. NH NG QUY NH CHUNG 1. Kinh phí b o m ho t ng c a các H i do các H i t b o m theo quy nh c a pháp lu t. Nhà nư c không giao ch tiêu biên ch cho các H i, vi c xác nh s lư ng cán b c n thi t b o m ho t ng do các H i xem xét t quy t nh cho phù h p. 2. Nhà nư c không giao kinh phí theo s biên ch c a các H i mà th c hi n vi c h tr t ngân sách Nhà nư c cho các H i có nh ng ho t ng g n v i nhi m v c a Nhà nư c theo các nguyên t c quy nh t i Kho n 2, i u 2, Quy t nh s 21/2003/Q -TTg ngày 29/1/2003 c a Th tư ng Chính ph . II. NH NG QUY NH C TH 1. Ngân sách Nhà nư c h tr cho các H i có nh ng ho t ng g n v i nhi m v c a Nhà nư c theo các nguyên t c quy nh t i Kho n 2, i u 2, Quy t nh s 21/2003/Q -TTg ngày 29/1/2003 c a Th tư ng Chính ph , c th như sau: - Ngân sách Nhà nư c h tr toàn b ho c m t ph n kinh phí i v i các ho t ng ư c Th tư ng Chính ph giao ( i v i các H i Trung ương), ư c Ch t ch U ban nhân dân các c p giao ( i v i các H i a phương). Khi ư c Th tư ng Chính ph ho c Ch t ch U ban nhân dân các c p giao th c hi n nhiêm v c a Nhà nư c, các H i l p án ( ho c k ho ch tri n khai) kèm theo d toán kinh phí th c hi n
  2. g i cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành cùng c p thu c lĩnh v c ó th m nh b o m tính kh thi c a án (ho c k ho ch tri n khai). Sau khi có ý ki n th m nh c a cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành, H i g i án (ho c k ho ch tri n khai), d toán kinh phí, ý ki n th m nh và văn b n giao nhi m v c a Th tư ng Chính ph ho c Ch t ch UBND các c p n cơ quan tài chính cùng c p th m nh d toán kinh phí. D toán kinh phí th c hi n án (ho c k ho ch tri n khai) ph i căn c vào ch chi tiêu tài chính hi n hành, có chi ti t tính toán c th ; trong ó xác nh ph n kinh phí H i t b o m, ph n kinh phí ngh ngân sách Nhà nư c h tr . Cơ quan tài chính các c p có trách nhi m th m nh d toán, t ng h p vào d toán ngân sách hàng năm trình c p có th m quy n phê duy t m c kinh phí ngân sách Nhà nu c h tr cho H i th c hi n. Khi k t thúc công vi c, H i ph i báo cáo k t qu công vi c ã th c hi n v i Th tư ng Chính ph ho c Ch t ch UBND ã giao nhi m v cho H i, ng g i cơ quan tài chính và cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành cùng c p theo dõi và qu n lý. 2. Ngân sách Nhà nư c h tr kinh phí i v i các s n ph m, tác ph m, các ho t ng do các H i ã th c hi n có giá tr th c ti n, em l i l i ích thi t th c cho xã h i, ư c c p có th m quy n quy t nh. Các cơ quan qu n lý Nhà nư c ngành, lĩnh v c có trách nhi m th m nh giá tr th c ti n, l i ích thi t th c cho xã h i c a s n ph m, tác ph m, các ho t ng do H i ã th c hi n; trên cơ s ó ph i h p v i cơ quan tài chính cùng c p trình Th tư ng Chính ph ( i v i các H i Trung ương) và Ch t ch UBND ( i v i các H i a phương) quy t nh. 3. Biên ch c a H i th c hi n theo quy nh c a Chính ph . i v i các H i ã ư c cơ quan Nhà nư c có th m quy n giao biên ch thì ti p t c ư c ngân sách Nhà nư c h tr kinh phí ho t ng thư ng xuyên cho s biên ch ó n h t năm 2005. Sau năm 2005, kinh phí b o m cho các ho t ng thư ng xuyên c a s biên ch ư c giao ư c th c hi n thông qua vi c ngân sách Nhà nư c h tr cho nh ng ho t ng c a H i có g n v i nhi m v c a Nhà nư c giao như quy nh t i i m 1 trên ây. Khi th c hi n cơ ch ngân sách Nhà nư c h tr cho các H i có nh ng ho t ng g n v i nhi m v c a Nhà nư c, ư c c p có th m quy n giao, i v i nh ng ngư i ang trong biên ch v n ư c b o m ch (như ch nâng lương, b t, ch b o hi m, hưu trí...) theo quy nh hi n hành. 4. Khi các H i ư c Th tư ng Chính ph cho phép t ch c h i ngh t ng k t các phong trào i n hình tiên ti n trong ph m vi c nư c, t ch c i h i theo nhi m kỳ; trên cơ s d toán chi tiêu h i ngh theo ch chi tiêu tài chính hi n hành, kh năng ngu n kinh phí c a H i, cơ quan
  3. tài chính các c p ( Trung ương là B Tài chính, a phương là s Tài chính) xem xét, h tr m t ph n kinh phí theo kh năng c a ngân sách Nhà nư c. 5. Trư ng h p các H i ư c Th tư ng Chính ph ho c Ch t ch U ban nhân dân các c p quy t nh trang b ô tô; xây d ng, mua ho c thuê tr s làm vi c thì ư c ngân sách Nhà nư c xem xét, h tr m t ph n kinh phí, c th : - V mua xe ô tô: Trên cơ s tiêu chu n trang b ô tô theo quy nh hi n hành và ngu n kinh phí t b o m c a H i, cơ quan tài chính các c p xem xét h tr m t ph n kinh phí H i mua xe ô tô ph c v công tác theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph ho c Ch t ch U ban nhân dân c p t nh. - V xây d ng tr s : i v i nh ng trư ng h p ư c Th tư ng Chính ph ho c Ch t ch U ban nhân dân cho phép xây d ng tr s , trên cơ s h sơ thi t k k thu t, d án u tư xây d ng tr s ư c c p có th m quy n phê duy t, H i báo cáo v i cơ quan K ho ch và cơ quan Tài chính cùng c p ư c xem xét h tr m t ph n v n u tư xây d ng cơ b n, b trí trong d toán ngân sách hàng năm. - Trư ng h p các H i ư c Th tư ng Chính ph ho c Ch t ch U ban nhân dân cho phép mua ho c thuê tr s làm vi c, trên cơ s h p ng mua ho c thuê tr s , giá c hi n hành và ngu n tài chính t b o m c a H i, cơ quan tài chính các c p xem xét trình c p có th m quy n quy t nh h tr m t ph n kinh phí H i mua ho c thuê tr s làm vi c . 6. L p d toán, c p phát và quy t toán kinh phí : - Hàng năm, sau khi ư c cơ quan có th m quy n giao th c hi n nhi m v c a Nhà nư c; Căn c ch chi tiêu tài chính hi n hành, các H i l p d toán kinh phí theo hư ng d n t i Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính v vi c hư ng d n th c hi n Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c, g i cơ quan tài chính cùng c p t ng h p, trình c p có th m quy n phê duy t m c ngân sách Nhà nư c h tr cho H i. - Cơ quan Kho b c Nhà nư c các c p th c hi n ki m soát chi kinh phí ngân sách h tr theo quy nh hi n hành. - Các H i ch u trách nhi m qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí ư c ngân sách nhà nư c h tr úng ch , th c hi n quy ch công khai tài chính theo quy nh hi n hành. - Cơ quan tài chính các c p có trách nhi m ph i h p v i cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành cùng c p ki m tra vi c s d ng kinh phí do ngân sách Nhà nư c h tr , b o m úng ch , úng m c ích ; xét duy t quy t toán theo quy nh hi n hành. III. I U KHO N THI HÀNH:
  4. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng trên công báo. Trong quá trình th c hi n n u có gì vư ng m c ngh các ơn v ph n ánh v B Tài chính xem xét, s a i cho phù h p. Nguy n Công Nghi p ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản