Thông tư số 148/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
45
lượt xem
5
download

Thông tư số 148/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 148/1998/TT-BTC về việc hướng dẫn việc xác định tỷ giá và thanh toán hàng hoá xuất khẩu và dịch vụ trả nợ nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 148/1998/TT-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 148/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 16 tháng 11 năm 1998 THÔNG TƯ B TÀI CHÍNH S 148/1998/TT/BTC NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 1998 HƯ NG D N VI C XÁC Đ NH T GIÁ VÀ THANH TOÁN HÀNG HOÁ XU T KH U VÀ D CH V TR N NƯ C NGOÀI Căn c vào Ngh đ nh s 40/CP ngày 3/7/1995 c a Chính ph v tr n nư c ngoài b ng hàng hoá và d ch v thu ngo i t và Ch th s 4125/KTTH ngày 31/7/1995 c a Th tư ng Chính ph , B Tài chính đã có Thông tư 87-TC/TCĐN ngày 23/11/1995 hư ng d n c th vi c xét quy t đ nh t giá và thanh toán đ i v i hàng hoá xu t kh u và d ch v tr n nư c ngoài. Đ phù h p v i tình hình th c ti n và yêu c u tăng cư ng công tác qu n lý tài chính, B Tài chính s a đ i hư ng d n vi c xác đ nh t giá và thanh toán hàng xu t kh u và d ch v tr n nư c ngoài như sau: I. NGUYÊN T C VÀ QUY TRÌNH XÉT, QUY T Đ NH T GIÁ THANH TOÁN 1. Nguyên t c chung T giá thanh toán hàng hoá xu t kh u, d ch v tr n cho nư c ngoài đư c xác đ nh phù h p theo t ng phương th c tr n , c th như sau: 1.1. Vi c xét, quy t đ nh t giá thanh toán hàng hoá xu t kh u, d ch v tr n ch áp d ng đ i v i các m t hàng, d ch v tr n đư c th c hi n theo phương th c phân b ch tiêu tr n theo quy trình xét và quy tt đ nh t giá nêu t i đi m 2 dư i đây. 1.2. Đ i v i các m t hàng xu t kh u, d ch v tr n th c hi n theo phương th c đ u th u, t giá thanh toán áp d ng theo t giá trúng th u phù h p v i Qui ch đ u th u do B Tài chính ban hành. 1.3. Đ i v i các hàng hoá xu t kh u và d ch v tr n th c hi n theo các đi u ki n thương m i thông thư ng, các đ i tác nư c ngoài đư c quy n t do l a ch n đ i tác, m t hàng tr n c a Vi t Nam thì t giá thanh toán đư c th c hi n theo cơ ch thanh toán hàng tr n riêng cho t ng nư c đư c Chính ph phê duy t. 2. Qui trình xét và quy t đ nh t giá 2.1. Đ i v i các lo i m t hàng, nhóm hàng và lo i d ch v đã xu t kh u tr n và đã xác đ nh t giá thanh toán năm trư c, n u giá trong nư c ho c giá ngoài nư c tăng/gi m trong ph m vi 5% so v i năm trư c, B Tài chính s xem xét và quy t đ nh
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. s d ng m c t giá thanh toán năm trư c làm t giá khoán trong năm k ho ch sau khi ký Ngh đ nh thư ho c Tho thu n tr n v i ch n nư c ngoài. 2.2. Đ i v i các trư ng h p không có đ căn c đ th c hi n vi c khoán t giá theo m c 2.1 nói trên, căn c vào ch tiêu tr n đư c giao, các doanh nghi p đư c ch đ nh làm đ u m i xu t kh u tr n l p các phương án tính t giá g i B Tài chính đ xem xét và quy t đ nh m c t giá thanh toán cho m t hàng, nhóm hàng xu t kh u ho c lo i d ch v tr n đó. M c t giá đư c xét quy t đ nh c th cho t ng nhóm hàng, m t hàng xu t kh u tr n theo ch tiêu hàng năm. Trong trư ng h p đ c bi t v i các nhóm hàng, m t hàng s n xu t và xu t kh u theo th i v , vi c xét và quy t đ nh t giá thanh toán có th đư c th c hi n cho t ng lô ho c chuy n hàng c th . - Ch m nh t là 10 ngày k t khi nh n đ phương án và các tài li u thuy t minh, gi i trình chi ti t có liên quan, B Tài chính s t ch c xem xét và quy t đ nh m c t giá thanh toán. Đ i v i m t s trư ng h p đ c bi t c n tham kh o thêm ý ki n c a các B , ngành có liên quan ho c c n th m đ nh l i cơ s tính toán v đ ngh phương án t giá c a các doanh nghi p đ u m i, B Tài chính s thông báo c th k ho ch xem xét và quy t đ nh t giá cho các doanh nghi p đ u m i có liên quan bi t đ cùng ph i h p. - Phương án tính t giá đư c tính toán d a trên phương án giá thành và chi phí s n xu t kinh doanh h p lý, h p l c a doanh nghi p và ti t ki m chi cho Ngân sách Nhà nư c. Giá đ i ngo i (xu t kh u và d ch v ) đư c căn c vào các nguyên t c xác đ nh giá nêu t i các Ngh đ nh thư ho c Tho thu n tr n c a Chính ph ký v i bên nư c ngoài có tính đ n các y u t giá th c hi n trư c đây, bi n đ ng c a giá c trên th trư ng qu c t vào th i đi m xét duy t t giá, ho c căn c vào các h p đ ng thương m i đã ký v i các đ i tác nư c ngoài (H p đ ng ngo i) và đư c đăng ký t i B Tài chính. 2.3. Trong quá trình th c hi n, n u do tình hình giá c trong, ngoài nư c có nh ng đ t bi n d n đ n tăng/gi m hơn 5% so v i m c giá c đư c tính toán trong l n quy t đ nh t giá trư c đó, vi c thanh toán v i m c t giá đã quy t đ nh không còn thích h p và c n đư c đi u ch nh l i, thì căn c vào đ ngh c a doanh nghi p, B Tài chính s xem xét và quy t đ nh s a đ i m c t giá đã công b . 2.4. Vi c xét, công b t giá thanh toán trong các trư ng h p đ u th u hàng hoá, d ch v xu t kh u tr n ; đi u ch nh t giá trúng th u... th c hi n theo Qui ch đ u th u do B Tài chính ban hành. II. KÝ ĐƠN Đ T HÀNG Đơn đ t hàng là văn b n ký gi a B Tài chính và doanh nghi p và ch dùng làm căn c thanh toán cho doanh nghi p trong nư c xu t kh u hàng ho c d ch v tr n nư c ngoài thay cho Nhà nư c đ đ m b o vi c thanh toán phù h p nghĩa v tr n cho nư c ngoài và k ho ch Ngân sách Nhà nư c. Sau khi ký k t H p đ ng ngo i, các doanh nghi p đ ng tên ký H p đ ng ngo i đ n B Tài chính (V Tài chính đ i ngo i) đ ký Đơn đ t hàng (theo m u t i Ph l c đính kèm Thông tư này).
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B Tài chính s ký Đơn đ t hàng v i doanh nghi p ngay sau khi doanh nghi p xu t trình cho B Tài chính (V Tài chính đ i ngo i) các b n sao H p đ ng ngo i, ph ki n h p đ ng đã ký v i nư c ngoài (n u có), có xác nh n "sao y b n chính" c a Giám đ c ho c T ng Giám đ c. Trư ng h p xu t hàng qua đ u m i, doanh nghi p đ u m i c n xu t trình thêm H p đ ng u thác xu t kh u ký v i các doanh nghi p đư c giao ch tiêu tr n . M i Đơn đ t hàng ch có giá tr giao hàng theo th i h n giao hàng đã ghi trong Đơn đ t hàng. Quá th i h n này, doanh nghi p ch đư c ti p t c giao hàng và thanh toán Đơn đ t hàng v i B Tài chính sau khi có s đ ng ý gia h n b ng văn b n c a B Tài chính. III. CÁC QUI Đ NH V QU N LÝ VÀ THANH TOÁN HÀNG XU T KH U VÀ D CH V TR N Các qui đ nh v qu n lý và thanh toán hàng xu t kh u và d ch v tr n nêu trong m c này đư c áp d ng chung cho t t c các phương th c tr n b ng hàng hoá và d ch v (phương th c phân b ch tiêu tr n , phương th c đ u th u tr n , phương th c tr n theo đi u ki n thương m i thông thư ng nêu t i m c I). 1. Các doanh nghi p sau khi đã xu t hàng và cung ng d ch v cho nư c ngoài đ tr n cho Nhà nư c theo Đơn đ t hàng đã ký v i B Tài chính ph i g i cho B Tài chính (V Tài chính đ i ngo i) b h sơ g m các tài li u và ch ng t theo qui đ nh dư i đây đ theo dõi quá trình tr n : 1.1. Đ i v i các doanh nghi p làm hàng xu t kh u: - Đơn đ t hàng đã ký v i B Tài chính (b n chính). - B n chính Hoá đơn xu t kh u kèm theo xác nh n c a Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam "b ch ng t c a đơn v xu t hàng ho c cung ng d ch v tr n là phù h p và đã đư c Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam g i đi làm th t c tr n nư c ngoài" ho c "b ch ng t xu t hàng (d ch v ) đã đư c nư c ngoài tr n ". - B n sao T khai hàng xu t kh u đã đư c H i quan nơi ki m tra hàng xu t kh u xác nh n, kèm theo xác nh n "sao y b n chính" c a Giám đ c ho c T ng giám đ c. - B n sao xác nh n xu t x (C/O) hàng hoá t i Vi t Nam c a Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam có xác nh n "sao y b n chính" c a Giám đ c ho c T ng Giám đ c. - B n sao b ch ng t xu t kh u đ y đ theo các hình th c thanh toán qui đ nh t i Tho ư c Ngân hàng đã ký v i t ng nư c và tho thu n v i Ngư i mua hàng v đi u ki n thanh toán có xác nh n "sao y b n chính" c a Giám đ c ho c T ng Giám đ c. - B n sao Gi y phép xu t kh u n u m t hàng c n có gi y phép theo quy đ nh c a B Thương m i có xác nh n có xác nh n "sao y b n chính" c a giám đ c ho c T ng giám đ c.
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trong trư ng h p c th sau đây, các doanh nghi p ph i xu t trình thêm các tài li u là: a. Trư ng h p tr n tính b ng đ ng ngo i t t do chuy n đ i: - B ng t giá gi a đ ng Vi t Nam và các lo i ngo i t t do chuy n đ i do Ngân hàng Ngo i thương Vi t nam công b vào ngày Ngân hàng nư c ngoài báo Có đ i v i các trư ng h p thanh toán theo hình th c Thư tín d ng (L/C), ho c vào ngày Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam xác nh n "B ch ng t phù h p đư c g i đi làm th t c tr n " đ i v i các trư ng h p thanh toán theo hình th c nh thu. b. Trư ng h p doanh nghi p đ ngh thoái thu thu hàng xu t kh u tr n đã n p theo qui đ nh hi n hành: - Biên lai thu thu xu t kh u kèm theo y nhi m chi chuy n kho n (ho c gi y n p ti n) theo m u do B Tài chính n hành (b n chính ho c b n sao có công ch ng). - Gi y xác nh n đã n p thu vào Ngân sách (b n chính ho c b n sao có công ch ng) có d u và ch ký xác nh n c a k toán Kho b c Nhà nư c nơi n p ti n. c. Trư ng h p phía Vi t Nam tái xu t hàng tr n sang nư c th ba, doanh nghi p c n xu t trình: - Văn b n đ ngh c a đ i tác nh n n c a nư c ngoài (ho c th hi n trong h p đ ng, ph ki n H p đ ng ngo i đã ký gi a hai bên) v vi c tái xu t, trong đó nêu rõ đ a ch và tên c a ngư i nh n hàng tái xu t. 1.2. Đ i v i doanh nghi p cung ng d ch v tr n : - Đơn đ t hàng đã ký v i B Tài chính (b n chính). - B n chính Hoá đơn cung c p d ch v kèm theo xác nh n c a Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam v vi c Ngân hàng nư c ch n đã báo Có - tr n cho phía Vi t Nam. - Ch ng t phù h p v i qui đ nh c th theo tho ư c gi a các Ngân hàng đư c y quy n (b n chính xác nh n c a Đ i s quán, cơ quan đ i di n thương m i c a nư c ch n ...). 2. Thanh toán 2.1. Căn c vào Đơn đ t hàng và b n chính hoá đơn xu t kh u, cung c p d ch v kèm theo xác nh n c a Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam nêu t i đi m 1 trên, B Tài chính s thanh toán ti n Vi t Nam cho các doanh nghi p xu t kh u ho c làm d ch v tr n trên cơ s kim ng ch đư c th c hi n và m c t giá theo Đơn đ t hàng đã ký gi a B Tài chính và doanh nghi p, c th như sau: a) Trư ng h p thanh toán theo hình th c L/C: Tr ngay 100% tr giá hoá đơn n u đư c Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam xác nh n "đã đư c nư c ngoài tr n " (đã báo có).
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b) Trư ng h p thanh toán theo hình th c nh thu: Tr trư c 90% tr giá hoá đơn n u Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam xác nh n "B ch ng t là phù h p và đã g i đi làm th t c tr n ". Tr giá 10% còn l i B Tài chính s thanh toán ti p khi có "báo Có" tr n c a Ngân hàng nư c ngoài. 2.2. Th i đi m xác đ nh t giá thanh toán: Trong trư ng h p tr n tính b ng đ ng ngo i t t do chuy n đ i, t giá thanh toán đư c xác đ nh b ng t l ph n trăm trên t giá mua vào c a ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam công b vào ngày Ngân hàng nư c ngoài báo Có đ i v i các trư ng h p thanh toán theo hình th c L/C, ho c ngày Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam xác nh n "B ch ng t phù h p dư c g i đi làm th t c tr n " đ i v i các trư ng h p thanh toán theo hình th c nh thu. 3. Trách nhi m c a B Tài chính: B Tài chính có trách nhi m thanh toán k p th i và đ y đ cho các doanh nghi p làm hàng xu t kh u, d ch v tr n thay cho Nhà nư c ngay sau khi nh n đư c xác nh n c a Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam theo các qui đ nh t i m c 2 ph n III c a Thông tư này. N u B Tài chính ch m thanh toán t 1 tháng tr lên, thì ph i tr cho doanh nghi p ti n lãi trên s ti n chưa thanh toán theo lãi su t ti n vay Ngân hàng tính trên s ngày th c t tr ch m. Trư ng h p tr ch m vì lý do khách quan, B Tài chính s báo cáo Th tư ng Chính ph có bi n pháp gi i quy t. 4. Trách nhi m c a doanh nghi p: - Doanh nghi p làm hàng xu t kh u, d ch v tr n thay Nhà nư c có trách nhi m đàm phán và ký k t các H p đ ng ngo i theo đúng qui đ nh c a B Thương m i như đ i v i các h p đ ng thương m i thông thư ng và phù h p v i thông l thương m i qu c t . Trong các H p đ ng này c n qui đ nh đi u kho n thanh toán đưa vào tr n theo Hi p đ nh tr n c a Chính ph . - Doanh nghi p làm hàng xu t kh u, d ch v tr n hoàn toàn ch u trách nhi m v tính đúng đ n và h p pháp c a các tài li u và ch ng t cung c p nêu t i m c 1 ph n III c a Thông tư này. Trư ng h p doanh nghi p không th c hi n đúng các đi u kho n qui đ nh trong H p đ ng ngo i d n đ n vi c nư c ngoài t ch i tr n cho Nhà nư c thì ph i ch u hoàn toàn trách nhi m v t ch t đ i v i s thi t h i x y ra (k c lãi ph t do giao hàng ch m ph i tr cho phía nư c ngoài n u có) và ph i hoàn tr cho Ngân sách Nhà nư c s ti n đã đư c thanh toán. Các doanh nghi p t gi i quy t các tranh ch p v h p đ ng và b ch ng t thanh toán theo qui đ nh c a Lu t pháp Vi t Nam và thông l thương m i qu c t . 5. Trách nhi m c a Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam - Th c hi n các giao d ch thanh toán đ i ngo i theo yêu c u c a các doanh nghi p; ki m tra b ch ng t thanh toán phù h p v i th th c thanh toán theo Th a thu n đã ký v i các Ngân hàng nư c ngoài và tho thu n gi a các doanh nghi p trong H p đ ng ngo i. Trư ng h p phát hi n b ch ng t có sai sót, Ngân hàng ch đư c g i đi làm th t c tr n sau khi đã yêu c u doanh nghi p s a ch a sai sót ho c có cam k t ch u hoàn toàn trách nhi m v các sai sót đó b ng văn b n.
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Thông báo k p th i cho B Tài chính bi t v vi c đã g i b ch ng t đi làm th t c tr n , ho c đã đư c Ngân hàng nư c ngoài tr n (báo Có) cũng như các trư ng h p b ch ng t b t ch i 1 ph n hay toàn b đ B Tài chính có căn c thanh toán cho doanh nghi p. - Thư ng xuyên đ i chi u s li u, đôn đ c các Ngân hàng nư c ngoài th c hi n tr n cho Vi t Nam k p th i. IV. ĐI U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th cho Thông tư s 87-TC/TCĐN ngày 23/11/1995 c a B Tài chính. M i qui đ nh trư c đây trái v i Thông tư này đ u bãi b . Trong quá trình th c hi n Thông tư này, các B , ngành và các doanh nghi p liên quan n u có vư ng m c đ ngh ph n ánh k p th i cho B Tài chính đ x lý. Lê Th Băng Tâm (Đã ký) PH L C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (M u Đơn đ t hàng) Đ c l p - T do - H nh phúc ĐƠN Đ T HÀNG XU T KH U (HO C D CH V ) TR N NƯ C NGOÀI Cho:........................ kim ng ch năm 199... S ĐK:....................................................... Ngày:......................................................... Căn c vào k ho ch tr n nư c ngoài cho................năm 199.................. Căn c vào Công b k t qu đ u th u ngày...................... Ch tiêu do B K ho ch và Đ u tư thông báo s ...... ngày....................................................... H p đ ng ngo i s .................ngày ................
  7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ký gi a................................................ B Tài chính đ ng ý ký Đơn đ t hàng tr n v i................................. ...................................................................................................... (dư i đây g i t t là Doanh nghi p) đ tr n cho ................................ theo ............................. ký ngày....................................................... theo các đi u kho n và đi u ki n c th dư i đây: 1. M t hàng (ho c d ch v ) xu t kh u tr n :.................................... .......... 2. Tr giá Đơn đ t hàng:.............................................................................. 3. Th i h n giao hàng cu i cùng:.......................................................... 4. T giá thanh toán: .................................................................................. 5. Ti n đ t c c ho c b o ch ng th c hi n Đơn đ t hàng (n u có): S .........................., ngày................, do ..........................................c p. Tr giá ti n:......................................................................................... 6. Các qui đ nh v thanh toán hàng xu t kh u và d ch v tr n : B Tài chính và Doanh nghi p cam k t th c hi n đúng như hư ng d n t i m c III c a Thông tư s ......../1998/TT/BTC ngày ......................... c a B Tài chính. 7. Tài kho n đ nh n ti n thanh toán c a Doanh nghi p: - S tài kho n:.................................................................................... - T i:......................................................................................................... 8. Trong quá trình th c hi n Đơn đ t hàng này, n u c n thi t hai bên có th ký thêm các ph l c b sung. Đ i di n doanh nghi p Đ i di n b tài chính Giám đ c V trư ng V Tài chính đ i ngo i (ký tên và đóng d u) (ký tên và đóng d u)
Đồng bộ tài khoản