Thông tư số 151/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
5
download

Thông tư số 151/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 151/1999/TT-BTC về điều kiện về thời hạn xét hoàn (hoặc không thu) thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi điều kiện về thời hạn xét hoàn (hoặc không thu) thuế nhập khẩu quy định tại thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 151/1999/TT-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 151/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 151/1999/TT/BTC NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 1999 S A Đ I ĐI U KI N V TH I H N XÉT HOÀN (HO C KHÔNG THU) THU NH P KH U QUY Đ NH T I THÔNG TƯ S 172/1998/TT/BTC NGÀY 22/12/1998 C A B TÀI CHÍNH Căn c Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u ngày 26/12/1991 và các Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u ngày 5/7/1993; s 04/1998/QH10 ngày 20/5/1998; Ngh đ nh s 54/CP ngày 28/8/1993; Ngh đ nh s 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u và các Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Căn c Công văn s 1434/CP-KTTH ngày 5/12/1998 c a Chính ph và công văn s 4600/VPCP-KTTH ngày 8/10/1999 c a Văn phòng Chính ph v vi c hoàn thu đ i v i hàng hoá nh p kh u; Sau khi th ng nh t ý ki n v i B Thương m i, T ng c c H i quan, B Tài chính hư ng d n s a đ i đi u ki n v th i h n x lý hoàn (ho c không thu) thu nh p kh u quy đ nh t i đi m 1.k và đi m 1.l, m c I, ph n E Thông tư s 172/1998/TT/BTC ngày 22/12/1998 c a B Tài chính như sau: - Hàng đư c th c nh p tr l i Vi t Nam trong th i h n t i đa 1 (M t) năm k t ngày th c t xu t kh u; - Hàng đư c tái xu t ra nư c ngoài trong th i h n t i đa 1 (m t) năm k t ngày th c nh p kh u; Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký và đư c áp d ng đ i v i c các lô hàng tái nh p ho c tái xu t có t khai đăng ký v i cơ quan H i quan t ngày 1/1/1999 tr đi. Nh ng quy đ nh trái v i quy đ nh t i Thông tư này đ u bãi b . B Tài chính đ ngh các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương hư ng d n các đơn v có liên quan th c hi n th ng nh t. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, đ ngh các đơn v ph n ánh k p th i v B Tài chính đ nghiên c u, gi i quy t. Ph m Văn Tr ng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản