Thông tư số 16-TBXH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
58
lượt xem
2
download

Thông tư số 16-TBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 16-TBXH về chế độ đãi ngộ đối với những người và gia đình có công với cách mạng do Bộ Thương binh và xã hội ban hành, để hướng dẫn thi hành quyết định số 208-CP ngày 20-7-1977 của Hội đồng Chính phủ về chế độ đãi ngộ đối với những người và gia đình có công với cách mạng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 16-TBXH

  1. B THƯƠNG BINH VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM XÃ H I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 16-TBXH Hà N i, ngày 11 tháng 10 năm 1977 THÔNG TƯ HƯ NG D N THI HÀNH QUY T NNH S 208-CP NGÀY 20-07-1977 C A H I NG CHÍNH PH V CH ÃI NG I V I NH NG NGƯ I VÀ GIA ÌNH CÓ CÔNG V I CÁCH M NG. Ngày 20 tháng 07 năm 1977, H i ng Chính ph có quy t nh s 208-CP v ch ãi ng i v i nh ng ngư i và gia ình có công v i cách m ng. thi hành quy t nh nói trên. B Thương binh và xã h i gi i thích và hư ng d n c th m t s i m sau ây. I. M C ĐÍCH, Ý NGHĨA C A VI C BAN HÀNH CH Đ Trong s nghi p cách m ng lâu dài và gian kh c a nhân dân ta, ngay trư c ngày t ng kh i nghĩa (8-1945) khi chưa có chính quy n ho c trong kháng chi n nh ng vùng b ch kìm k p, nhi u ngư i và gia ình ã có công giúp cách m ng, ng và Nhà nư c ta ánh giá cao nh ng công lao, thành tích ó. Ngay sau khi Cách m ng tháng tám thành công, T ng b Vi t Minh ã t ng b ng Có công v i nư c và ng ti n vàng cho nh ng ngư i và gia ình có công giúp cách m ng trong th i gian trư c ngày T ng kh i nghĩa (19-08-1945). Sau khi cu c kháng chi n th c dân Pháp k t thúc th ng l i, Chính ph ã có nh ng quy nh khen thư ng nh ng ngư i và gia ình có công giúp cách m ng trong kháng chi n ch ng Pháp. Vi c khen thư ng này ã ư c ti n hành m t cách liên t c và r ng kh p các t nh phía B c. V ãi ng v t ch t, tuy Nhà nư c chưa có quy nh thành ch toàn di n và th ng nh t, nhưng các a phương tùy theo hoàn c nh c th c a t ng nơi, u ã có s quan tâm chăm sóc, giúp nh ng ngư i và gia ình có công v i cách m ng. Ngày nay, s nghi p cách m ng gi i phóng dân t c c a nhân dân ta ã giành ư c th ng l i hoàn toàn và vĩnh vi n. T qu c ta ã th t s c l p, t do và th ng nh t. Vi c quy nh chính sách m t cách toàn di n i v i nh ng ngư i và gia ình có công v i cách m ng thi hành th ng nh t trong c nư c là m t yêu c u c p thi t. Ngh quy t i h i l n th IV c a ng ã ch rõ: “Nh ng ngư i và gia ình có công v i cách m ng c n ư c nêu gương và khen thư ng thích áng và ư c giúp chu áo nh ng khi g p khó khăn”. Trong thông tri s 16-TT/TW ngày 25-06-1977 v vi c tăng cư ng lãnh o công tác thương binh và xã h i, Ban Bí thư trung ương ng cũng ã nh c các ngành, các c p
  2. c n nêu cao tinh th n trách nhi m, phát huy y vai trò và kh năng to l n c a qu n chúng giúp các gia ình có công v i cách m ng. Như v y, cùng v i vi c nêu gương, khen thư ng, vi c H i ng Chính ph ban hành các ch ãi ng v v t ch t thi hành th ng nh t trong c nư c trong tình hình hi n nay làm cho chính sách i v i nh ng ngư i và gia ình có công v i cách m ng ngày càng toàn di n hơn. Nó th hi n s quan tâm chăm sóc, s ăn tr n nghĩa v n tình c a ng, Nhà nư c và nhân dân ta i v i nh ng ngư i và gia ình có công v i cách m ng, t o i u ki n vi c chăm sóc ư c thi t th c, c th và th ng nh t hơn, ng th i góp ph n ng viên nhân dân ta phát huy truy n th ng cách m ng, ti p t c c ng hi n cho s nghi p cách m ng trong giai o n m i. II. Đ I TƯ NG VÀ ĐI U KI N ĐƯ C HƯ NG CH Đ ĐÃI NG 1. Nh ng ngư i và gia ình có công v i cách m ng là nh ng ngư i và gia ình có công tr c ti p giúp cách m ng khi chưa giành ư c chính quy n, ho c trong vùng b ch kìm k p, kh ng b g t gao…; s giúp này n u b l s d n n nguy hi m cho ngư i giúp cách m ng v tính m ng, tài s n như b ch b t b , tù ày, sát h i, tri t phá nhà c a v.v… a) Ngư i có công v i cách m ng ư c hư ng ch ãi ng là ngư i ã tr c ti p giúp cách m ng, ư c ng tên trong quy t nh khen thư ng. b) Gia ình có công v i cách m ng là gia ình có ch gia ình và ít nh t là m t ngư i thân n a tr lên (b , m , v ho c ch ng, con…) cùng s ng chung trong gia ình lúc ó ã tr c ti p giúp cách m ng. Trong gia ình có công v i cách m ng ch ngư i có công ch y u ư c ng tên trong quy t nh khen thư ng và nh ng ngư i ã tr c ti p có công giúp cách m ng ư c xác nh n trong h sơ khen thư ng, m i ư c hư ng ch ãi ng . 2. Do tính ch t, quy mô c a cu c u tranh cách m ng c a nhân dân ta r t r ng l n, lâu dài và gian kh , nên s ngư i và gia ình có công v i cách m ng trong c nư c r t ông mà công lao thành tích c a t ng ngư i, t ng gia ình trong t ng giai o n cách m ng cũng khác nhau và ch ãi ng i v i nh ng ngư i và gia ình có công v i cách m ng l i ph i căn c vào kh năng th c t c a t nư c. Vì v y, H i ng Chính ph ã quy nh i tư ng ư c hư ng ch ãi ng trong quy t nh s 208-CP g m nh ng ngư i và gia ình là nhân dân có công giúp cách m ng và kháng chi n sau ây: a) Nh ng ngư i và gia ình có công giúp cách m ng trư c ngày T ng kh i nghĩa (19-08-1945), ã ư c khen thư ng theo thông tư s 83-TTg ngày 22-08-1962 c a Ph th tư ng, v i các hình th c: - K nhi m chương T qu c ghi công, kèm theo b ng Có công v i nư c; - B ng Có công v i nư c;
  3. b) Nh ng ngư i và gia ình có công trong kháng chi n ch ng Pháp ã ư c t ng thư ng huân chương kháng chi n ch ng Pháp ã ư c t ng thư ng huân chương kháng chi n theo thông tư s 84-TTg ngày 22-8-1962 c a Ph th tư ng. i v i hình th c khen thư ng khác tương ương, thì sau này n u có quy nh hình th c khen thư ng m i, B Thương binh và xã h i s có hư ng d n sau; c) Riêng v nh ng ngư i và gia ình có công v i cách m ng trong c nư c chưa ư c khen thư ng (g m nh ng ngư i và gia ình có công v i cách m ng các t nh phía Nam và có công trong kháng chi n ch ng M các t nh phía B c), thì gi i quy t theo như hư ng d n i m 1 ph n IV c a thông tư này. Nh ng ngư i và gia ình có công giúp cách m ng m c ư c t ng thư ng huy chương kháng chi n ho c b ng khen và nh ng ngư i, nh ng gia ình ư c khen thư ng vì công lao, thành tích khác, không thu c i tư ng ư c hư ng ch ãi ng nói quy t nh s 208-CP. 3. Nh ng ngư i và gia ình có công v i cách m ng ư c hư ng ch ãi ng ph i là nh ng ngư i và gia ình luôn luôn có bi u hi n t t i v i cách m ng, ch p hành các chính sách c a ng và Chính ph , và tuân theo pháp lu t c a Nhà nư c. Nh ng ngư i và gia ình có công v i cách m ng, nhưng sau khi giúp cách m ng, ã ph m vào m t trong nh ng trư ng h p dư i ây trong ch ta mà không ư c công nh n là ngư i ho c gia ình có công v i cách m ng, thì không ư c hư ng ch ãi ng : - Có hành ng ph n b i, u hàng, làm tay sai cho ch; - B tư c quy n công dân; - B tòa án cách m ng x ph t tù ho c b qu n ch ; III. CÁC CH Đ ĐÃI NG Tinh th n chung c a chính sách i v i nh ng ngư i và gia ình có công v i cách m ng là nêu gương, khen thư ng thích áng và giúp nh ng khi g p khó khăn. Phương hư ng gi i quy t i v i nh ng ngư i và gia ình có công v i cách m ng là t o i u ki n cho nh ng ngư i và gia ình này có công vi c làm n nh i s ng; trư ng h p g p khó khăn mà không th t gi i quy t ư c, thì chính quy n và các oàn th a phương ph i v n ng nhân dân giúp ; n u còn có khó khăn thì Nhà nư c tr c p thêm. Trong tình hình hi n nay, tuy công lao, thành tích c a t ng ngư i, t ng gia ình i v i cách m ng có khác nhau, nhưng s giúp v t ch t c a Nhà nư c chưa gi i quy t ư c y , u kh p cho t t c m i ngư i, m i gia ình, mà ch gi i quy t i v i nh ng ngư i, nh ng gia ình g p khó khăn, T nay, các ch ãi ng i v i nh ng ngư i và gia ình có công v i cách m ng ư c thi hành th ng nh t trong c nư c như sau: 1. Ch i v i ngư i có công v i cách m ng khi m au
  4. Ngư i có công v i cách m ng khi m au ư c khám b nh t i cơ s y t nơi cư trú, ư c c p thu c tùy theo b nh lý và tùy theo kh năng v thu c c a phòng khám. N u ư c vào i u tr b nh vi n, thì ư c mi n tr ti n thu c và ti n ăn, và ư c hư ng thu c men và b n dư ng (n u có) như i v i công nhân viên ch c Nhà nư c (lo i cán b sơ c p). Khi n khám b nh t b nh vi n huy n tr lên (tr trư ng h p c p c u) ngoài gi y gi i thi u c a cơ quan y t c p dư i, ngư i có công v i cách m ng ph i mang theo gi y ch ng nh n là ngư i có công v i cách m ng do y ban nhân dân t c p huy n tr lên c p (theo m u gi y ch ng nh n ính kèm). 2. Ch lương th c Theo quy t nh H i ng Chính ph nh ng ngư i có công v i cách m ng ã già y u và không còn s c lao ng ư c cơ quan lương th c a phương bán theo giá cung c p m i tháng 12kg lương th c quy ra g o, ho c nơi nào ó i u ki n thì do h p tác xã nông nghi p phân ph i theo giá thu mua c a Nhà nư c. 3. Ch tr c p a) i v i nh ng ngư i già y u, không còn s c lao ng và không có nơi nương t a: - Nh ng ngư i có công v i cách m ng ã già y u và không còn s c lao ng (nam t 60 tu i, n t 55 tu i tr lên, ho c tuy chưa n tu i ó, nhưng do m au, b nh t t mà b m t hoàn toàn ho c g n hoàn toàn s c lao ng, như b mù 2 m t, b i li t…) không có nơi nương t a (không có ngư i thân thu c có trách nhi m tr c ti p săn sóc) thì ư c thu nh n vào nhà nuôi dư ng c a Nhà nư c. Tiêu chuNn ch iv i ngư i có công v i cách m ng nhà nuôi dư ng và th t c thu nh n vào nhà nuôi dư ng theo úng như tiêu chuNn, ch và th t c i v i b m li t sĩ nhà nuôi dư ng quy nh t i thông tư s 05-TBXH ngày 10-05-1976 c a B Thương binh và xã h i. Khi vào nhà nuôi dư ng c a Nhà nư c, ngư i có công v i cách m ng ư c tr c p thêm c ng v i ch tr c p hàng tháng ang hư ng (n u có) có sinh ho t phí hàng tháng là 25 ng. Các Ty, S thương binh và xã h i c n n m và báo cáo s m v B s lư ng ngư i có công v i cách m ng c n nh n vào nhà nuôi dư ng B k ho ch t ch c nhà nuôi dư ng. - Trư ng h p vào nhà nuôi dư ng c a Nhà nư c, thì ư c tr c p m i ngư i m i tháng 15 ng n u s ng nông thôn (bao g m c th tr n, th xã, thành ph thu c t nh và ng ai thành các thành ph tr c thu c trung ương), ho c 18 ng n u s ng n i thành các thành ph tr c thu c trung ương. Ngư i ư c hư ng ch tr c p này, ng th i l i là i tư ng ư c hư ng m t ch tr c p hàng khác c a Nhà nư c (như tr c p ti n tu t, tr c p m t s c lao ng…), thì ch ư c hư ng m t ch tr c p nào cao hơn. Các Ty, S thương binh và xã h i xét và ra quy t nh tr c p, c p s tr c p ngư i có công v i cách m ng ư c lĩnh tr c p hàng quý k t ngày ký quy t nh tr c p.
  5. Ngoài tr c p c a Nhà nư c chính quy n và các oàn th a phương c n chăm sóc, giúp thêm nh ng ngư i này có ư c m c s ng bình thư ng như nhân dân a phương. b) i v i nh ng ngư i và gia ình g p khó khăn v i s ng Theo ngh c a H i ng Chính ph vi c tr c p khó khăn cho nh ng ngư i và gia ình có công v i cách m ng như sau : Nh ng trư ng h p mà i s ng có khó khăn ư c xét tr c p là : - Vì già y u (nam t 60 tu i, n t 55 tu i tr lên); - Vì b nh t t, m t s c lao ng (chưa n tu i già s c y u nói trên nhưng do m au, b nh t t mà b m t hoàn toàn ho c g n hoàn toàn s c lao ng). - V tai n n b t thư ng (b cháy nhà, bão l t, b m au t xu t ph i thu c men t n kém…) Vi c xét tr c p ph i căn c vào tình hình khó khăn th c t và vào công lao, thành tích i v i cách m ng trư c ây c a t ng ngư i, t ng gia ình. N u cùng khó khăn như nhau, thì ngư i có công lao nhi u hơn ư c tr c p cao hơn. S ti n tr c p m i l n cho m i ngư i ho c m i gia ình như sau : - Ngư i có công v i cách m ng ư c tr c p m i l n không quá 60 ng; - Gia ình có công v i cách m ng ư c tr c p m i l n không quá 150 ng; - M i ngư i ho c m i gia ình ư c tr c p trong m t năm không quá 2 l n. Vi c xét tr c p ph i ư c ti n hành m t cách chính xác k p th i, m b o úng i tư ng, úng tiêu chuNn, không b sót và không tràn lan, và gi ư c s oàn k t trong nh ng ngư i, nh ng gia ình có công v i cách m ng và trong nhân dân a phương. Các phòng thương binh và xã h i huy n, th xã ph i n m ch c hoàn c nh c th c a t ng ngư i, t ng gia ình, có nh n xét và ngh Ty, S Thương binh và xã h i t nh, thành ph xét và quy t nh tr c p. 4. Ch i v i ngư i có công v i cách m ng khi ch t. Khi ngư i có công v i cách m ng ch t, chính quy n cơ s và các oàn th a phương c n n vi ng (có vòng hoa, hương n n), ưa tang và giúp gia ình t ch c chu áo vi c mai táng. N u gia ình có khó khăn thì tùy theo tình hình khó khăn ít hay nhi u, ư c tr c p t 50 ng n 150 ng.
  6. 5. i ôi v i vi c ãi ng v v t ch t như trên, các a phương c n quan tâm v m t ng viên tinh th n i v i nh ng ngư i, nh ng gia ình có công v i cách m ng và chú ý săn sóc vi c h c hành c a các con nh ng ngư i có công v i cách m ng. Tùy tình hình c th , các a phương nên có nh ng hình th c ng viên thích h p (như h p m t nh ng ngư i có công, m i tham d các bu i l , thăm h i vào các ngày l , ngày T t…) nh m nh c nh công lao, thành tích và ng viên nh ng ngư i và gia ình có công v i cách m ng ti p t c phát huy truy n th ng cách m ng c a b n thân và gia ình. Hàng năm, vào d p l Qu c khánh (2/9), các t ch c ng và chính quy n a phương t ch c thăm h i và t ng quà (k o, bánh, chè, thu c lá…) nh ng ngư i và gia ình có công v i cách m ng. Vi c thăm h i nh ng ngư i và gia ình có công v i cách m ng do y ban nhân dân c p huy n, th xã ph trách. C p t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch tr c ti p thăm h i m t s trư ng h p tiêu bi u. 6. S ti n ư c n nh cho ch ãi ng i v i nh ng ngư i và gia ình có công v i cách m ng nói trên là tính theo ơn v ti n Ngân hàng Nhà nư c Vi t nam (ti n mi n B c). Kinh phí này do ngân sách a phương ài th . Các Ty, S thương binh và xã h i ph i n m ch c s lư ng và tình hình nh ng ngư i và gia ình có công v i cách m ng, l p d trù và báo cáo v i y ban nhân dân t nh, thành ph xét duy t có kinh phí cho vi c th c hi n các ch ãi ng nói trên. IV. T CH C TH C HI N 1. i v i nh ng ngư i và gia ình có công v i cách m ng chưa ư c khen thư ng. Theo quy t nh c a H i ng Chính ph nh ng ngư i và gia ình, có công v i cách m ng trong c nư c chưa ư c khen thư ng, nhưng ã có nhi u thành tích và công lao rõ r t ư c nhân dân và chính quy n a phương xác nh n thì cũng ư c xét hư ng các ch ãi ng . ây là m t vi c khó, vì ph i xét th c hi n ch ãi ng trư c khi ti n hành vi c khen thư ng. Do ó, c n ph i ti n hành h t s c chu áo, chính xác, tránh gi i quy t tràn lan, không úng i tư ng, không úng tiêu chuNn, gây nhi u khó khăn v sau. Vì v y, trong khi chưa ti n hành vi c khen thư ng, các a phương t m th i ch xét gi i quy t ch ãi ng i v i nh ng trư ng h p th t tiêu bi u, ã có nhi u thành tích và công lao rõ r t, mà r i ây, khi ti n hành vi c khen thư ng, ch c ch n s là i tư ng ư c hư ng ch ãi ng nói ph n II c a thông tư này. ư c xét hư ng ch ãi ng , ngư i và gia ình có công v i cách m ng chưa ư c khen thư ng ph i có h sơ y v công lao, thành tích giúp cách m ng (có xác nh n c a cán b cũ ư c giúp , ho c n u cán b ó ã ch t ã chuy n i xa tìm không g p…thì do ng y và chính quy n cơ s d a vào ý ki n c a nhân dân xác nh n) v thái chính tr , v hoàn c nh c th c a b n thân và gia ình, ư c chính quy n cơ s xác nh n.
  7. Các Ty, S thương binh và xã h i ph i cùng các cơ quan ph trách khen thư ng a phương xem xét k t ng trư ng h p và trình y ban nhân dân t nh, thành ph xét duy n, r i m i ư c th c hi n ch ãi ng . 2. H i ng Chính ph ã quy t nh giao cho B thương binh và Xã h i có nhi m v th ng nh t qu n lý vi c th c hi n các ch ãi ng i v i nh ng ngư i và gia ình có công v i cách m ng, và giao cho Vi n huân chương có trách nhi m nghiên c u trình Chính ph ban hành nh ng qui nh v tiêu chuNn v vi c khen thư ng i v i nh ng ngư i và gia ình có công v i cách m ng trong ph m vi c nư c. th c hi n t t các ch ãi ng i v i nh ng ngư i và gia ình có công v i cách m ng ngh các a phương chú ý m y i m sau ây: - Có s ph i h p th t ch t ch gi a 2 cơ quan thương binh và xã h i và cơ quan ph trách khen thư ng a phương th c hi t t t toàn b chính sách i v i nh ng ngư i và gia ình có công v i cách m ng (t vi c khen thư ng n vi c th c hi n ch ãi ng ). - T nay, h th ng t ch c ngành thương binh và xã h i a phương (t t nh, thành ph n huy n, th xã và xã) có trách nhi m qu n lý vi c th c hi n các ch ãi ng i v i nh ng ngư i và gia ình có công v i cách m ng. Do ó, các Ty, S thương binh và xã h i ph i nhanh chóng bàn v i cơ quan ph trách khen thư ng ho c cơ quan ang ư c phân công qu n lý nh ng ngư i và gia ình có công v i cách m ng a phương, nh n bàn giao s m công vi c này (bàn giao v tình hình s lư ng và v h sơ, tài li u c th ); b trí cán b Ty, S , phòng huy n, th xã chuyên trách công tác này và giao nhi m v cho các ban thương binh và xã h i xã v công tác này. ngh c p y và y ban nhân dân các c p quan tâm ch o công tác này, ph bi n r ng rãi n cán b , nhân dân và nh ng ngư i có công v i cách m ng, làm cho m i ngư i n m ư c m c ích, ý nghĩa, n i dung c a chính sách và th y rõ trách nhi m c a mình tích c c góp ph n th c hi n chính sách. Các Ty, S thương binh và xã h i c n ph i h p ch t ch v i cơ quan có liên quan a phương (ban t ch c c a c p y ng, cơ quan ph trách khen thư ng, các cơ quan tài chính, lương th c, y t , thương nghi p…) có k ho ch và bi n pháp nhanh chóng tri n khai vi c t ch c th c hi n các ch ãi ng trên ây. Trong quá trình th c hi n, n u có gì khó khăn vư ng m c, ngh các y ban nhân dân, các Ty, S thương binh và Xã h i k p th i ph n ánh cho B Thương binh và Xã h i nghiên c u gi i quy t. K.T. B TRƯ NG B THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I TH TRƯ NG Huỳnh c Hương
Đồng bộ tài khoản