intTypePromotion=1

Thông tư số 168/1998/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:33

0
81
lượt xem
1
download

Thông tư số 168/1998/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 168/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 84/1998/NĐ-CP ngày 12/10/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 168/1998/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành

 1. Th«ng    t  B é  L a o  ® é n g  T h ¬ n g  binh vµ x∙ h éi  S è  168/1998/TT­B T C  n g µy  21 th¸ng   12  n¨ m  1998  H íng d É n  thi µ n h  N g h Þ  ® Þ n h  sè   h 84 /1998/N§­C P   n g µ y 12   th¸ng  10   m  1998 cña C h Ý n h   h ñ   u y  ® Þ n h   n¨ p q c hi tiÕt   h µ n h  L u Ët thu Õ   thi tiªu thô ® Æ c  bi Öt (TT§ B)        C¨n  LuËt thuÕ      Æc   cø    tiªuthô ® biÖt sè    05/1998/QH10 ngµy  th¸ng 5  20    n¨m  1998. C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  84/1998/N§­   sè  CP ngµy  12/10/1998 cña    ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ      Æc     tiªuthô ® biÖt. Bé    TµichÝnh  híng dÉn    thùc hiÖn  sau:   nh  A­ P h¹ m  vi ¸p d ô n g  thu Õ  T T § B I ­ §èi tîng ch Þ u  thu Õ, ® èi tîng n é p  thu Õ   T § B T 1.§èit      îng chÞu  thuÕ: §èi t îng chÞu  thuÕ  TT§B  quy ®Þnh  t¹ §iÒu  1  NghÞ  ®Þnh  sè  i 84/1998/N§­   CP cña ChÝnh  phñ      lµc¸c hµng hãa,dÞch  sau    vô  ®©y,      ­ trõc¸c tr êng hîp kh«ng ph¶i chÞu    thuÕ TT§B  quy ®Þnh   imôc     t¹  IIphÇn    A Th«ng  t nµy. 1.1 ­Hµng     hãa: a) Thuèc      l¸®iÕu,x×    gµ; b) R îu;   c)Bia;   d) ¤      chç    t«díi24  ngåi; ®)  X¨ng c¸c lo¹ , i nap­ta (naphtha),  chÕ  phÈm  t¸ hîp (reformade  i component)vµ      c¸cchÕ  phÈm  kh¸c®Ó     pha  chÕ  x¨ng; e) §iÒu    hßa  nhiÖt®é    c«ng  suÊttõ90.000      BTU     trëxuèng; g) Bµil¸     ; h) Vµng      m∙,hµng  m∙; 1.2 ­DÞch     vô: a) Kinh    doanh  tr vò  êng,m¸t xa,ka­ «­       ra­ kª; b) Kinh    doanh  si­ (casino),   ca­ n«    ch¬ib»ng  trß   m¸y  gi¾c­pãt(jackpot)     ; c)Kinh    doanh  ® Æt    vР cîc®ua  ngùa,®ua    xe; d) Kinh    doanh  g«n  (golf   thÎhéiviªn, ch¬ig«n. )b¸n      :  vР      îng nép  2.§èit   thuÕ  TT§B:
 2. §èit    îng nép  thuÕ TT§B quy ®Þnh    t¹ §iÒu  NghÞ  i 2  ®Þnh  84/1998/N§­ sè  CP  cña ChÝnh phñ    chøc, c¸ nh©n    lµ tæ      (gäichung    së) cã  lµ c¬    s¶n  xuÊt,   nhËp khÈu hµng hãa  kinhdoanh  vµ    dÞch  thuéc ®èi t   vô     îng chÞu thuÕ  TT§B. ­    Tæ chøc s¶n xuÊt,nhËp    khÈu hµng hãa, kinh    doanh dÞch  bao  vô  gåm: + Doanh  nghiÖp  Nhµ    chøc  níc;tæ  kinh tÕ    cña  chøc  tæ  chÝnh    trÞ;tæ  chøc chÝnh          chøc      chøc        trÞ ­ x∙ héi,tæ  x∙ héi,tæ  x∙ héi ­ nghÒ  nghiÖp, ®¬n    vÞ  trang nh©n  vò    d©n  c¸ctæ  vµ    chøc  ®¬n  sù  vÞ  nghiÖp  kh¸c;hîp t¸cx∙;       +  Doanh  nghiÖp   tnh©n, c«ng      tytr¸chnhiÖm    h÷u    h¹n,c«ng      tycæ phÇn; + Doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t níc ngoµivµ    bªn    níc ngoµitham        gia hîp t¸ckinh doanh      theo LuËt ®Çu        tnícngoµit¹    iViÖt Nam;      c¸c C«ng      tynícngoµi   vµ  chøc    tæ  nícngoµiho¹t®éng      s¶n xuÊt,kinh doanh  ViÖtNam       ë    kh«ng  theo   LuËt ®Çu        tnícngoµit¹ ViÖtNam;     i   ­ C¸    nh©n  s¶n xuÊt,nhËp    khÈu hµng hãa,kinh doanh      dÞch  bao  vô  gåm   nh÷ng   c¸ nh©n nhËp  khÈu, ngêis¶n      xuÊt,kinh doanh      ®éc    gia ®×nh, lËp,hé      c¸c c¸ nh©n            hîp t¸cvíinhau    ®Ó cïng s¶n    xuÊt,kinh doanh      kh«ng h×nh  thµnh  ph¸p nh©n    kinhdoanh.   3.a/C¬   s¶n    së  xuÊt hµng    hãa thuéc  diÖn  chÞu thuÕ TT§B  ph¶i nép      thuÕ TT§B  kh«ng  vµ  ph¶inép    thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng (GTGT)      ®èi víihµng hãa  nµy  kh©u  ë  s¶n  xuÊt. VÝ   1:  dô  C«ng      ty A s¶n xuÊt thuèc    l¸®iÕu,    khi C«ng    ty b¸n thuèc    l¸ ®iÕu  C«ng    do  tys¶n xuÊt th×    C«ng    typh¶ikª khainép        thuÕ TT§B,  C«ng    ty kh«ng ph¶inép    thuÕ  GTGT       ®èi víidoanh    thuèc l¸®iÕu  chÞu  thu b¸n     ®∙  thuÕ  TT§B. b/ C¬   nhËp    së  khÈu hµng  hãa thuéc diÖn chÞu thuÕ TT§B   ph¶i nép    thuÕ TT§B  ®èi    víihµng hãa nµy  kh©u  ë  nhËp  khÈu, kh«ng    ph¶i nép    thuÕ  GTGT       hµng  ®èi víisè  hãa nhËp khÈu  chÞu  ®∙  thuÕ TT§B. VÝ   2: C«ng    nhËp  dô    ty B  khÈu  Æt   m hµng  îu th×    r   khinhËp  khÈu C«ng  ty ph¶ikª      khainép    thuÕ TT§B,  kh«ng ph¶inép    thuÕ  GTGT     khinhËp khÈu,  khib¸n r      îuC«ng   typh¶ikª khainép        thuÕ GTGT. c/ C¬   kinh    së  doanh dÞch  thuéc  vô  diÖn  chÞu thuÕ TT§B  ph¶i nép    thuÕ TT§B  ®èi    víidÞch  chÞu  vô  thuÕ  TT§B    khicung  cÊp    c¸c dÞch  nµy, vô    kh«ng ph¶i nép    thuÕ GTGT  ®èi    víidoanh thu    c¸c dÞch  ®∙  khai nép  vô  kª    thuÕ  TT§B. II­  C¸c  ê n g  hîp  µ n g  h ãa kh« n g  p h ¶i ch Þ u  thu Õ  T T § B: tr h Theo  quy ®Þnh  i§iÒu  NghÞ   t¹  3  ®Þnh   84/1998/N§­   sè  CP cña  ChÝnh  phñ, c¸c hµng      hãa quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm     1.1 môc    I,phÇn  Th«ng   A  t nµy kh«ng  ph¶ichÞu    thuÕ TT§B trong c¸ctr     êng   hîp sau ®©y: 1. Hµng    hãa  c¸c c¬  s¶n  do    së  xuÊt,gia c«ng        trùctiÕp  xuÊt khÈu        ra níc ngoµibao    gåm   hµng  c¶  hãa      b¸n,gia c«ng  cho khu  chÕ  xuÊt,hµng    hãa mang 
 3. ra    níc ngoµi®Ó   héi trî iÓn l∙m.C¬   ph¶ixuÊt tr×nh víic¬    dù      tr     së          quan  thuÕ  c¸cthñ tôc,hå  chøng        s¬  minh    lµhµng  thùc tÕ  ®∙    xuÊtkhÈu,cô      thÓ  sau: nh  +  Hîp  ®ång    b¸n hµng  hoÆc     hîp ®ång    giac«ng  cho    nícngoµi. + Hãa ®¬n  b¸n hµng cña  hµng  sè  hãa xuÊt khÈu hoÆc     tr¶ hµng    gia c«ng. +  khaihµng  Tê    hãa  xuÊt khÈu  x¸c nhËn    cã    thùc xuÊt khÈu      cña  quan  c¬  H¶i quan.   C¬   s¶n  së  xuÊt hµng  hãa  thuéc diÖn chÞu thuÕ TT§B  nÕu  t¹m xuÊt  khÈu, t¸    inhËp  khÈu theo giÊy phÐp  xuÊt khÈu, t¸  t¹m      inhËp khÈu, trong thêi       h¹n cha ph¶inép    thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu theo chÕ    ®é quy  ®Þnh  th× khit¸ nhËp        i khÈu kh«ng  ph¶inép    thuÕ TT§B, nhng    së    khic¬  s¶n  xuÊtb¸n    hµng  hãa nµy ph¶inép    thuÕ  TT§B. 2. Hµng    hãa  c¬  s¶n  do  së  xuÊt b¸n    hoÆc   th¸ccho  së  ñy    c¬  kinh doanh    xuÊt khÈu      ®Ó xuÊt khÈu    theo    hîp ®ång kinh tÕ.C¬  s¶n      së  xuÊt ph¶icã        thñ tôchå    s¬: + Hîp ®ång  th¸cxuÊt khÈu  ñy      hoÆc     hîp ®ång  hµng    b¸n  ®Ó xuÊt khÈu    cña  së  c¬  s¶n  xuÊtcho  së    c¬  kinhdoanh    xuÊtkhÈu.   +  Hãa  ®¬n    b¸n hµng,giao hµng              phïhîp víi ®ång  hîp kinhtÕ  ký.   ®∙  Hµng  th¸ng hoÆc     ®Þnh  kª  kú  khainép    thuÕ, c¬  s¶n    së  xuÊt cã    hµng  b¸n xuÊt khÈu    hoÆc   th¸cxuÊt khÈu, khikª khaithuÕ  ñy              ph¶ilËp    b¶n    kª toµn  bé  hµng  sè  hãa    th¸cxuÊt khÈu  b¸n,ñy      kÌm theo    tªn,®Þa  chØ cña  së  c¬  kinh   doanh  xuÊt khÈu      göicïng tê khaithuÕ        TT§B  nép cho  quan  c¬  thuÕ    trùctiÕp  qu¶n    së  lýc¬  s¶n  xuÊt.Trêng      hîp hµng  th¸cxuÊt khÈu, khihµng  thùc ñy          ®∙    tÕ xuÊt khÈu    ph¶icã    thanh      lýhîp ®ång  th¸cxuÊt khÈu  tµiliÖu chøng  ñy      vµ      minh hµng  thùc tÕ  ®∙    xuÊtkhÈu.   C¬ quan thuÕ    trùctiÕp qu¶n    së    lýc¬  s¶n  xuÊt cã    tr¸chnhiÖm     kiÓm    tra b¶n    kª hµng hãa b¸n    ®Ó xuÊt khÈu  th«ng    vµ  b¸o cho  quan  c¬  thuÕ qu¶n    lý c¬  kinh doanh  së    xuÊt khÈu  tªn®¬n  mua    vÒ    vÞ  hµng    ®Ó xuÊt khÈu, sè îng     l   vµ      gi¸trÞhµng hãa  së  mua    c¬  ®∙  ®Ó xuÊtkhÈu,®ång        thêikiÓm    s¬  trahå  vµ  x¸c nhËn    l hµng  vÒ sè îng  xuÊt b¸n    ®Ó xuÊt khÈu  kh«ng ph¶i chÞu    thuÕ  TT§B. 3.Hµng    hãa  nhËp  khÈu  trong c¸ctr     êng    hîp sau: a/Hµng    viÖn    trînh©n  ®¹o,viÖn      trîkh«ng  hoµn  i l¹ . b/Quµ    tÆng  cña    chøc,c¸nh©n    c¸ctæ      nícngoµicho    quan    c¸cc¬  nhµ n­ íc,tæ    chøc  chÝnh    chøc  trÞ,tæ  chÝnh  x∙ héi,tæ  trÞ­     chøc      chøc    x∙ héi,tæ  x∙ héi­ nghÒ   nghiÖp,®¬n  vò    vÞ  trang nh©n    d©n. Quµ tÆng  îcx¸c ®Þnh  ®     theo  møc  quy ®Þnh  cña ChÝnh  phñ  hoÆc  cña  TµichÝnh. Bé    c/§å    dïng cña  chøc,c¸nh©n    tæ      nícngoµi® îchëng        tiªuchuÈn  miÔn    trõ ngo¹igiao do      ChÝnh phñ ViÖt Nam     quy ®Þnh          phïhîp víi ®iÒu    c¸c ícquèc  tÕ  mµ   ViÖtNam   ký    ®∙  kÕt  hoÆc  tham gia. d/ Hµng    mang  theo ngêitrong tiªuchuÈn        hµnh    lýmiÔn thuÕ  nhËp khÈu  cña    c¸ nh©n ngêi ViÖt Nam   ngêi níc ngoµi khixuÊt nhËp      vµ            c¶nh qua cöa  khÈu ViÖtNam.   4.Hµng    chuyÓn  khÈu,qu¸ c¶nh,m în® êng          qua  ViÖtNam     theo c¸ch×nh      thøc:
 4. ­ Hµng hãa  îc vËn  ®   chuyÓn th¼ng  níc xuÊt  tõ    khÈu ®Õn     níc nhËp  khÈu  kh«ng qua cöa  khÈu ViÖtNam;   ­ Hµng    hãa  îc vËn  ®   chuyÓn      tõ níc xuÊt khÈu    ®Õn     níc nhËp khÈu  cã  qua cöa khÈu  ViÖt Nam   nhng      kh«ng  lµm      thñ tôc nhËp khÈu  vµo ViÖt Nam     vµ  kh«ng  lµm      thñ tôcxuÊtkhÈu      ra kháiViÖtNam;     ­ Hµng    hãa  îc vËn  ®   chuyÓn      tõ níc xuÊt khÈu    ®Õn     níc nhËp  khÈu cã  qua cöa khÈu ViÖt Nam   ® a    vµ  vµo  kho ngo¹iquan, kh«ng      lµm      thñ tôc nhËp  khÈu vµo ViÖtNam   kh«ng    vµ  lµm      thñ tôcxuÊtkhÈu      ra kháiViÖtNam;     ­ Hµng      qu¸ c¶nh,m în ® êng      qua cöa  khÈu, biªngií ViÖt Nam     së        i   trªnc¬  HiÖp  ®Þnh  ký  ®∙  kÕt  gi÷a haiChÝnh      phñ hoÆc  ngµnh,®Þa    ph¬ng  îcThñ  ®   t   íng ChÝnh  phñ cho phÐp. 5. Hµng  nhËp    t¹m  khÈu    i ®Ó t¸ xuÊt khÈu, nÕu      thùc t¸    i xuÊt khÈu    trong  thêih¹n cha      ph¶inép    thuÕ nhËp khÈu theo chÕ  quy    ®é  ®Þnh    th× kh«ng ph¶i  nép thuÕ TT§B ¬ng  t øng      víi hµng  sè  thùc t¸ xuÊtkhÈu.     i   6. Hµng  nhËp    t¹m  khÈu    héichî,tr   nÕu  ®Ó dù      iÓn l∙m  thùc t¸    i xuÊt khÈu    trongthêih¹n      cha  ph¶inép    thuÕ  nhËp  khÈu  theo chÕ  quy    ®é  ®Þnh. HÕt    thêigian héichî,tr       chøc,c¸nh©n        iÓnl∙m mµ tæ      kh«ng  i t¸ xuÊthµng      t¹m nhËp  khÈu th×  ph¶i kª    khai,nép    thuÕ TT§B; nÕu   chøc, c¸  tæ    nh©n  kh«ng    kª khaimµ   kiÓm         bÞ  tra,ph¸thiÖn  ngoµiviÖc      th×    truythu thuÕ TT§B  cßn  ph¹ttheo quy  bÞ      ®Þnh  cña ph¸p luËt.   7. Hµng    hãa      tõ níc ngoµinhËp    khÈu vµo khu chÕ xuÊt,doanh    nghiÖp  chÕ  xuÊt. *) Thñ    s¬, tr×nh    thÈm     tôc,hå    tù vµ  quyÒn   gi¶iquyÕt  kh«ng thu thuÕ  TT§B        êng    ®èi víic¸c tr hîp quy ®Þnh  i   t¹  ®iÓm         vµ  nªu    îc c¸c 3, 4, 5, 6  7  trªn®   thùc hiÖn  quy    nh  ®Þnh  thñ tôc,hå    vÒ      s¬,tr×nh tù vµ     thÈm  quyÒn    gi¶iquyÕt  kh«ng  thu thuÕ,  miÔn thuÕ nhËp  khÈu  ®èi      êng  víic¸c tr hîp nµy theo quy  ®Þnh  cña LuËt thuÕ    xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp  khÈu.  8. Hµng nhËp  khÈu    ®Ó b¸n  ic¸c  t¹  cöa  hµng kinh doanh  hµng  miÔn  thuÕ  c¸c c¶ng  ë    biÓn, s©n    bay quèc    tÕ, b¸n cho    c¸c ®èi îng  îc hëng  t ®   chÕ  ®é mua hµng miÔn  thuÕ theo quy      ®Þnh  cña ChÝnh  phñ. ViÖc  qu¶n    lý hµng hãa  xÐt    vµ  ®Ó kh«ng thu thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ    TT§B  trong  êng  tr hîp nµy  îc ¸p  ®   dông nh quy ®Þnh  ®èi    víiviÖc xÐt miÔn  thuÕ  nhËp  khÈu. Trong  c¸c tr     êng    hîp hµng  nhËp  khÈu kh«ng  ph¶ichÞu    thuÕ  TT§B  quy  ®Þnh  it¹ ®iÓm         vµ  nªu  trªn,khithay ®æi  3, 4, 5, 6  7          môc  ®Ých  nhËp  khÈu  nh:hµng    viÖn    dông  trî sö  vµo môc  ®Ých ngoµich¬ng    tr×nh,dù      ¸n,hay  nhËp  khÈu  ® îc hëng  do    quy  chÕ  miÔn    trõph¶it¸    ixuÊt khÈu    nhng  kh«ng  i t¸ xuÊt  khÈu  trong thêih¹n  ngµy  tõ ngµy  th×      03  kÓ    môc  ®Ých nhËp  khÈu  thay ® æi    so    víiquy  ®Þnh,  chñ  hµng  nhËp  khÈu  ph¶i khai b¸o    quan       víic¬  thu thuÕ  nhËp  khÈu    lµm      n¬i ®∙  thñ tôc nhËp  khÈu    l«hµng    quan    ®Ó c¬  thu thuÕ  lµm  thñ tôc thu ®ñ        thuÕ  TT§B.  ViÖc  lýthu thuÕ  xö      TT§B  trong tr   êng    hîp nµy  îc ®   thùc hiÖn  quy    nh  ®Þnh  xö        vÒ  lý®èi víi thuÕ nhËp  khÈu. B  ­ C¨n c ø  tÝnh thu Õ  v µ thu Õ  s u Êt
 5. C¨n cø tÝnh thuÕ TT§B  theo quy ®Þnh  t¹ §iÒu 4 NghÞ  ®Þnh  sè  i 84/1998/N§­   CP cña  ChÝnh phñ      lµgi¸tÝnh  thuÕ  cña  hµng hãa,dÞch  chÞu    vô  thuÕ TT§B  thuÕ  vµ  suÊtthuÕ    TT§B. I ­ Gi¸ tÝnh thu Õ   T § B: T Theo quy ®Þnh  i§iÒu  NghÞ   t¹  5  ®Þnh   84/1998/N§­   sè  CP cña ChÝnh  phñ,gi¸tÝnh      thuÕ  TT§B cña  hµng hãa,dÞch  ® îcx¸c®Þnh  thÓ  sau:   vô      cô  nh  1. §èivíihµng        s¶n  xuÊt trong níc:Gi¸tÝnh          thuÕ TT§B      cña  lµgi¸b¸n  c¬  së  s¶n xuÊtcha  thuÕ    cã  TT§B  îcx¸c®Þnh  thÓ  sau: ®     cô  nh                                                          Gi¸b¸n hµng  Gi¸tÝnh    thuÕ  TT§B =                               + thuÕ                           1    suÊt Gi¸ b¸n    cña  së  c¬  s¶n xuÊt lµ gi¸b¸n            ghitrªnhãa ®¬n b¸n hµng cña c¬  së.   Trêng  c¬  s¶n  hîp  së  xuÊt b¸n    hµng  qua      c¸c chinh¸nh,cöa    hµng, c¬    së  trùcthuéc th× gi¸b¸n hµng            lµm    tÝnh  c¨n cø  thuÕ TT§B      c¸cchinh¸nh, lµgi¸do        cöa  hµng, c¬  trùc thuéc    së    cña  së  c¬  s¶n  xuÊt b¸n    së    ra;c¬  s¶n  xuÊt b¸n    hµng  th«ng qua      theo  ®¹ilýb¸n  ®óng    c¬  quy  gi¸do  së  ®Þnh,  hëng hoa hång  th× gi¸b¸n      lµm    x¸c®Þnh    c¨n cø    gi¸tÝnh  thuÕ TT§B      ®¹ilýb¸n    lµgi¸do      ra cha  trõhoa    hång. VÝ       dô: gi¸b¸n hµng cña  së  c¬  s¶n xuÊt bia lµ 3.000®/lÝtbia h¬i,thuÕ              suÊt®èi víi             h¬ilµ50%     bia th×:                              3.000                                        ®       3.000  ® Gi¸tÝnh    thuÕ  TT§B  lÝtbia h¬i=                                                  1                              =                        = 2.000®/lÝt                              1                                  + 50%               1,5    ThuÕ   TT§B  ph¶inép = 2.000®/lÝt x 50%  = 1.000®/lÝt                 . ­      §èi víithuèc    l¸nh∙n hiÖu    níc ngoµi do    c¸c  Nhµ  m¸y, C«ng      ty thuéc  Tæng  c«ng   tythuèc l¸ViÖt Nam        s¶n xuÊt giao cho          c¸c chinh¸nh thuèc l¸níc      ngoµit¹ ViÖt Nam:    lµm    x¸c ®Þnh      i    Gi¸b¸n  c¨n cø    gi¸tÝnh thuÕ TT§B      lµgi¸do  c¸c C«ng      ty,Nhµ  m¸y thuèc    l¸giao cho    chinh¸nh  thuèc      l¸níc ngoµi ®Ó       tiªu thô t¹ ViÖtNam      i   nhng kh«ng  îcthÊp  ®   h¬n  10%  møc    gi¸b×nh qu©n  c¸cchi do      nh¸nh  thuèc      l¸níc ngoµi b¸n      ra. Trêng  hîp c¸c C«ng    ty,Nhµ  m¸y s¶n  xuÊt  kh«ng   x¸c ®Þnh   gi¸tÝnh thuÕ  hîp    lý th×  quan  c¬  thuÕ c¨n  vµo  cø  møc     gi¸ b×nh  qu©n  c¸cchinh¸nh  do      thuèc l¸nícngoµib¸n ra trõ(­               ) 10%     ®Þnh  ®Ó Ên  gi¸tÝnh    thuÕ.
 6. ­ §èivíi îu s¶n         r xuÊt trong níc®ãng        chai:   lµm  së      b¸n  gi¸ c¬  x¸c ®Þnh    gi¸ tÝnh thuÕ  TT§B  kh«ng  bao gåm   chai. vá   Trêng    së  hîp c¬  s¶n  xuÊtb¸n r        îu,gi¸ b¸n ghitrªnhãa        ®¬n  bao gåm   vá  c¶  chaith× c¨n cø        doanh  b¸n      sè  ghitrªnhãa  ®¬n  b¸n hµng, c¬  lËp    së  b¶ng  vÒ  kª  doanh  hµng  sè  b¸n      ra,t¸ch riªngphÇn    doanh  thu b¸n  îu ®Ó   r   tÝnh thuÕ  TT§B  ph¶i nép  doanh  vá    vµ  sè  chai(theo     mÉu   06/TT§B  sè  ban hµnh  kÌm  theo Th«ng   nµy).Gi¸ trÞ vá  t       chai ® îc trõ       trong gi¸b¸n        khitÝnh  thuÕ TT§B      lµgi¸mua  vµo  theo hãa    ®¬n; ®èi víi chai       vá    do  së    c¬  tùs¶n  xuÊtlµgi¸thµnh        s¶n xuÊt,nhng    chØ  îctÝnh    b»ng    ®   tèi®a  gi¸ mua  vµo cña s¶n  phÈm  cïng lo¹ .     i ­ §èi víibia s¶n          xuÊt trong níc ®ãng        chai:nÕu  së    c¬  s¶n  xuÊt b¸n      bia chaitheo    ph¬ng  thøc    thu ®æi  chaith×    lµm    tÝnh  vá    gi¸b¸n  c¨n cø  thuÕ TT§B  lµ gi¸b¸n        bia kh«ng bao  gåm   chai.Khi lËp  vá      hãa ®¬n b¸n hµng  së  c¬  ph¶i   ghigi¸b¸n      thùc tÕ.Trêng    së      hîp c¬  b¸n  lu«n  vá  c¶  chaith×    thuÕ  TT§B  tÝnh  theo gi¸b¸n cã  vá        c¶  chai. VÝ        dô:Gi¸b¸n theo ph¬ng    thøc thu ® æi  chaicña      vá    mét      kÐt biachaiHµ     néilµ120.000®/kÐtth× gi¸tÝnh            thuÕ  TT§B    vµo    120.000®/kÐt. c¨n cø  gi¸b¸n              ThuÕ            TT§B                  120.000®       ph¶inép           cña   =              x 75%  = 51.428®                                      mét    chai)     1            kÐt (24         + 75%   NÕu   së  c¬  b¸n lu«n  chaibia theo    c¶      gi¸168.000®/kÐt(24    chai),  kh«ng  thu ® æi  th×:   vá                ThuÕ   TT§B  ph¶i         168.000®                          nép          cña mét         =                                                                                              x 75%        = 72.000®                     kÐt (24 chai)             + 75%                1      2. §èivíi       hµng nhËp khÈu: Gi¸tÝnh      thuÕ  TT§B      ®èi víihµng  nhËp  khÈu  thuéc diÖn    chÞu thuÕ TT§B  îcx¸c®Þnh  sau: ®     nh  Gi¸tÝnh    thuÕ  TT§B =      gi¸tÝnh  thuÕ  nhËp  khÈu  thuÕ  +  nhËp  khÈu. Gi¸ tÝnh    thuÕ nhËp khÈu  îcx¸c ®Þnh  ®     theo    c¸c quy ®Þnh  gi¸tÝnh  vÒ    thuÕ nhËp  khÈu. Trêng      hîp hµng hãa  nhËp khÈu  îcmiÔn  ®   hoÆc  gi¶m  thuÕ  nhËp  khÈu    th× thuÕ nhËp khÈu  îcx¸c ®Þnh  ®     trong gi¸tÝnh      thuÕ TT§B theo  sè thuÕ nhËp khÈu  cßn ph¶inép.   3. §èi víihµng        hãa    gia c«ng      lµ gi¸tÝnh thuÕ cña  Æt   m hµng  s¶n xuÊt  cïng lo¹ hoÆc  ¬ng  ¬ng        i   t ® t¹ thêi®iÓm   i giao hµng.Trêng        hîp kh«ng  gi¸cña  cã    s¶n phÈm   cïng  ihoÆc   ¬ng  ¬ng  ithêi®iÓm   lo¹  t ® t¹    giao  hµng th×  quan  c¬  thuÕ    gi¸b¸n  c¨n cø    s¶n  phÈm   trªnthÞ  êng  ®ã    tr hoÆc     do  së  a    gi¸b¸n  c¬  ® gia c«ng  nhËn  hµng  b¸n  ®Ó     vÒ  ra  x¸c ®Þnh    gi¸tÝnh thuÕ  th«ng  vµ  b¸o cho c¬  së thùc hiÖn.   4. §èi víihµng        hãa b¸n theo ph¬ng thøc    tr¶gãp      lµ gi¸b¸n cha  thuÕ  cã  TT§B cña hµng  hãa b¸n theo ph¬ng thøc    tiÒn  tr¶   mét lÇn,kh«ng    bao gåm   kho¶n      l∙tr¶gãp. i
 7. 5. Gi¸tÝnh      thuÕ      ®èi víidÞch  chÞu  vô  thuÕ  TT§B      lµgi¸dÞch  cha  vô  cã  thuÕ  TT§B, ® îcx¸c®Þnh        theo c«ng    thøc sau:                              Gi¸dÞch                                vô       Gi¸tÝnh           thuÕ  TT§B =                               + thuÕ                            1    suÊt VÝ     dô: Doanh thu cña kinh doanh  tr vò  êng  trong  lµ 12.000.000 kú      ®ång.                                                   12.000.000®   12.000.000®          Gi¸ tÝnh thuÕ TT§B     =          ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­   =   ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  =  ­­­­­­­ ­­­­­­­ 10.000.000®                          1 + 20%                                               1,2 ThuÕ   TT§B  ph¶inép = 10.000.000 ®   20%  = 2.000.000 ®.         x        Gi¸ dÞch  lµm    vô  c¨n  x¸c ®Þnh     cø    gi¸tÝnh thuÕ TT§B  ®èi    víimét sè  dÞch    vô quy ®Þnh  sau: nh  ­ §èivíikinh doanh  tr         vò  êng      vµo  tr lµ gi¸vР vò  êng. Trêng      hîp kh«ng  cã  vРvµo  tr vò  êng    th× tÝnh    trªntoµn  doanh        bé  thu c¸cho¹t®éng  trong vò  êng;   tr   ®èi    víikinh doanh    m¸t­   ra­ kª lµ doanh  cña      xa, ka­ «­     thu  c¸c ho¹t®éng  m¸t­   xa, ka­ «­   ra­ kª,kh«ng  bao  gåm  doanh    thu cña    c¸chµng  hãa,dÞch  kh¸c.   vô  ­ §èivíi       kinh doanh    g«n    lµdoanh    thu thùc thu vÒ  thÎhéiviªn,     b¸n        vР b¸n  ch¬ig«n, bao      gåm   tiÒn  c¶  phÝ  ch¬ig«n  héiviªntr¶vµ    do        tiÒn  quü  ký  (nÕu  cã).Trêng      hîp kho¶n  quü  îctr¶l¹ ngêiký  ký  ®       i   quü    së    îchoµn    th× c¬  sÏ®   l¹ sè  i thuÕ  nép  ®∙  b»ng c¸ch khÊu      trõvµo  ph¶inép  sè    cña  tiÕp theo,nÕu  kú      kh«ng  khÊu    îcth×    trõ®   sÏhoµn  thuÕ  theo quy ®Þnh. C¬  kinh doanh    së    g«n  kinh cã    doanh  c¸c  ihµng  lo¹  hãa, dÞch  kh¸c    vô  kh«ng  thuéc  danh  môc  chÞu  thuÕ  TT§B  c¸c hµng  th×    hãa, dÞch  ®ã    vô  kh«ng  ph¶ichÞu    thuÕ TT§B.      VÝ dô: c¬  së kinh doanh    g«n  tæ  cã  chøc     c¸c ho¹t®éng  kinh doanh    kh¸ch s¹n,¨n      uèng,   b¸n hµng  hãa, hoÆc         c¸c trß ch¬ith×      c¸c hµng  hãa, dÞch  nµy    vô  kh«ng  ph¶i  chÞu  thuÕ  TT§B. ­ §èivíi       dÞch  ca­ n«,trßch¬ib»ng  vô  si­       m¸y  gi¾c      pãtlµdoanh  b¸n  sè  ®∙  trõ tr¶ th     ëng  tøc    lµ b»ng  tiÒn  sè  thu  îc do  ®   ®æi  cho kh¸ch  íc khi ch¬i t¹ tr       i  quÇy  æi  ® tiÒn hoÆc     bµn ch¬i,  m¸y  ch¬itrõ®i  tiÒn ® æi          sè    tr¶l¹cho  i kh¸ch. ­ §èi víikinh doanh  sè  Æt             vР ® cîc ®ua ngùa, ®ua  lµ doanh  b¸n   xe    sè    vР ® Æt    sè  cîc®ua  ngùa,®ua  trõsè    xe    tiÒn tr¶th     ëng  cho kh¸ch th¾ng    cuéc.   Doanh  b¸n  xem   sè  vР ®ua ngùa, ®ua  kh«ng    xe  chÞu thuÕ TT§B    mµ thuéc  diÖn chÞu  thuÕ        gi¸trÞgiat¨ng. ­ Gi¸tÝnh      thuÕ TT§B      ®èi víihµng hãa, dÞch  dïng      æi, tiªu   vô  ®Ó trao ®     dïng      néibé, biÕu,tÆng        lµ gi¸tÝnh thuÕ  TT§B    cña hµng hãa, dÞch  cïng   vô    lo¹ hoÆc  ¬ng  ¬ng        i t ® t¹ thêi®iÓm     i ph¸tsinhc¸cho¹t®éng        nµy.
 8. Gi¸tÝnh    thuÕ TT§B      ®èi víihµng hãa s¶n xuÊt trong níc,dÞch  chÞu        vô  thuÕ  TT§B  bao gåm   kho¶n    c¶  thu thªm tÝnh  ngoµigi¸b¸n      hµng  hãa,dÞch    vô  (nÕu      së  îchëng. cã)mµ c¬  ®   II  ­ T h u Õ  s u Êt thu Õ  T T § B. Theo quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ  6  ®Þnh  84/1998/N§­   sè  CP cña ChÝnh  phñ,thuÕ    suÊtthuÕ    TT§B  îc¸p dông  thÓ  sau: ®     cô  nh  bi Ó u  thu Õ  Tiªu T h ô  § Æ c  Bi Öt STT M Æt   hµng ThuÕ   suÊt (%) I   Hµng  hãa 1 Thuèc    hót a Thuèc l¸  ®iÕu  cã ®Çu  läc s¶n xuÊt chñ yÕu  b»ng  nguyªn liÖu nhËp      khÈu,x×      gµ.  65 b Thuèc l¸  ®iÕu  cã ®Çu  läc s¶n xuÊt chñ yÕu  b»ng  nguyªn liÖu trong níc       45 c Thuèc    l¸®iÕu  kh«ng  ®Çu     cã  läc 25 2 R îu a R îutrªn40 o     70 b R îutõ30 o      ®Õn    o 40 55 c R îutõ20       ®Õn     o. 0 díi30 25 d R îudíi 0,kÓ  r         c¶ îuchÕ  20 biÕn    tõhoa qu¶  20 ® R îuthuèc   15 3 Bia  a Bia chai,  ¬i     t   bia 75 b Bia hép   65 c Bia h¬ic¸clo¹       i   50 4 ¤    t« ­  5   Tõ  chç  ngåitrëxuèng     100 ­  6   Tõ  ®Õn   chç  15  ngåi 60 ­   16   Tõ  ®Õn     chç  díi24  ngåivµ    i t«,xe  kh¸c   c¸c lo¹ «    cé    thiÕtkÕ    võa  chë ngêi,võa    chë hµng,xe    lam 30 5 X¨ng c¸c lo¹ , i nap­ ta (naphtha),  chÕ  phÈm  t¸ hîp i   (reformade  component)vµ      c¸c chÕ  phÈm  kh¸c ®Ó     pha  chÕ  x¨ng 15 6 §iÒu hßa  nhiÖt®é    c«ng  suÊttõ90.000      BTU     trëxuèng 20 7 Bµil¸   30 8 Vµng    m∙,hµng  m∙ 60 II   DÞch  vô 1 Kinh  doanh  tr vò  êng,m¸t­   ra­ kª   xa,ka­ «­ 20
 9. 2 Kinh doanh  si­ (casino),trß ch¬i b»ng  ca­ n«        m¸y gi¾c­ pãt(jackpot)     25 3 Kinh doanh  ® Æt    vР cîc®ua  ngùa,®ua    xe 20 4 Kinh  doanh  g«n  (golf   thÎhéiviªn, ch¬ig«n )b¸n      :  vР   20 ViÖc  dông  ¸p  thuÕ suÊt thuÕ    TT§B  ®èi    víimét  hµng  sè  hãa, dÞch    vô  trongBiÓu    thuÕ  îcquy  ®   ®Þnh  thÓ  sau: cô  nh  1        ­ §èivíihµng  hãa thuéc diÖn    chÞu thuÕ  TT§B, thuÕ suÊt thuÕ    TT§B  kh«ng  ph©n  biÖthµng    hãa nhËp khÈu hay  hµng hãa  s¶n xuÊttrong níc.     2    ­ Thuèc    l¸®iÕu  ®Çu     cã  läcs¶n xuÊt chñ    yÕu  b»ng nguyªn liÖu nhËp      khÈu  thuéc  nhãm   thuÕ  suÊt 60%   lo¹  lµ  ithuèc   l¸®iÕu  dông  sö  khèi l    îng nguyªn liÖu sîi       thuèc nhËp    khÈu  chiÕm    tõ51%       víi tûlÖ    trëlªnso   tæng  khèil  ­ îng nguyªn liÖu sîi         thuèc dïng cho      s¶n xuÊts¶n    phÈm  ®ã. 3    Æt   ­M hµng  îu thuèc  dông  r   ¸p  thuÕ suÊt 15%     kh«ng  ph©n  biÖt theo    ®é  cån. C¬   s¶n    së  xuÊt r     îu thuèc ph¶i cã    giÊy  phÐp  s¶n  xuÊt r     îu thuèc vµ  giÊy chøng  nhËn ®¨ng  tªn,nh∙n hiÖu,chÊt l   ký         îng s¶n  phÈm   îu thuèc do  r     c¬  quan  tÕ  y  hoÆc   quan  thÈm   c¬  cã  quyÒn  cÊp. §èi víir         îu thuèc  nhËp khÈu  ph¶i® îcc¬      quan  tÕ y  hoÆc   quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn   x¸c ®Þnh    îu thuèc. lµ r     NÕu  kh«ng  ®ñ  cã  nh÷ng  giÊy tê quy      ®Þnh    trªn®©y    th× nép  thuÕ  TT§B  theo  thuÕ suÊtcña   îucã  cån ¬ng    lo¹ r   ®é  i t øng. 4    Æt   ­M hµng  t«thuéc nhãm   «      thuÕ suÊt 30%     bao gåm:  t«tõ 16  «      ®Õn   díi chç   24  ngåi,xe    thiÕtkÕ    võa  chë  ngêivõa    chë hµng ¬ng  t øng    i   víi   16  lo¹ tõ ®Õn     chç  díi24  ngåivµ    i lam.   c¸clo¹ xe    5  Hµng  thuéc  ­  m∙  diÖn chÞu thuÕ TT§B   dông  ¸p  thuÕ suÊt 60%   kh«ng  bao  gåm   i lo¹ hµng  lµ ®å   m∙    ch¬i trÎem   c¸c lo¹      vµ    i hµng  dïng    m∙  ®Ó trangtrÝ.   C  ­ §¨ng k ý, kª k h ai n é p  thu Õ, h o µ n  thu Õ  v µ q u y Õt to¸n thu Õ I­  §¨ng ký thu Õ, kª k hai né p  thu Õ  vµ  ãa ® ¬ n,  h c h ø n g  tõ. 1.§¨ng  thuÕ:   ký    Theo quy ®Þnh  i§iÒu  NghÞ   t¹  7  ®Þnh   84/1998/N§­   sè  CP cña ChÝnh  phñ,viÖc    ®¨ng  thuÕ  îcquy  ký  ®   ®Þnh  thÓ  sau: cô  nh  C¬  s¶n  së  xuÊt hµng    hãa,kinh doanh      dÞch  chÞu  vô  thuÕ TT§B,  c¶  kÓ  c¸c ®¬n        vÞ, chi nh¸nh,cöa    hµng    trùc thuéc  së  c¬  ph¶i ®¨ng  thuÕ      ký  víic¬  quan thuÕ    n¬i s¶n xuÊt,kinh doanh      theo híng dÉn  kª khai®¨ng  thuÕ  vÒ      ký  vµ ®¨ng  m∙  ®èi t   ký  sè   îng nép  thuÕ quy ®Þnh    t¹ Th«ng   79/1998/TT­ i tsè  BTC   ngµy 12/6/1998 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn  thi  hµnh QuyÕt ®Þnh  sè 
 10. 75/1998/Q§­TTg ngµy 4/4/1998 cña Thñ íng  t ChÝnh phñ    sè  vÒ m∙  ®èi îng t   nép thuÕ. §èivíi së        c¬  míis¶n  xuÊt,kinh doanh,thêih¹n          ®¨ng  thuÕ  ký  chËm   nhÊt  lµ10    ngµy,kÓ      tõngµy  îccÊp  ®   giÊy chøng    nhËn ®¨ng  kinhdoanh. ký    Trong  êng  tr hîp s¸p nhËp, hîp nhÊt,chia,t¸ch,gi¶ithÓ, ph¸            s¶n, thay     ®æi  ngµnh  nghÒ  kinh doanh    hoÆc  ngõng kinh doanh, c¬  s¶n      së  xuÊt kinh     doanh  ph¶ikhaib¸o    quan      víi c¬  thuÕ chËm   nhÊt lµ  ngµy  íckhicã     05  tr     nh÷ng  thay ® æi    trªn. 2. C¬   s¶n    së  xuÊt m Æt     hµng chÞu  thuÕ TT§B   sö  cã  dông  nh∙n hiÖu  hµng  hãa ph¶i ®¨ng  mÉu     ký  nh∙n hiÖu  hµng hãa  dông    quan  sö  víic¬  thuÕ  n¬i c¬  s¶n    së  xuÊt,kinh    doanh chËm   nhÊt kh«ng qu¸  ngµy, kÓ     05    tõ ngµy  nh∙n hiÖu  îcsö    ®   dông.Khi thay ®æi        nh∙n hiÖu    hµng hãa  së  c¬  ph¶ikhaib¸o      víi quan   c¬  thuÕ  ®¨ng  mÉu   vµ  ký  nh∙n hiÖu    hµng hãa    dông  míisö  chËm   nhÊt  lµ05    ngµy  tõngµy  kÓ    thay ®æi    nh∙n hiÖu.   §èi víic¬  s¶n      së  xuÊt thuèc      l¸®iÕu, ngoµi viÖc      ®¨ng  nh∙n  ký  hiÖu nh trªn,  cßn  ph¶i®¨ng  víi quan    ký   c¬  thuÕ  ®Þnh  vÒ  møc    tiªuhao nguyªn liÖu sîi       thuèc    l¸s¶n xuÊt  cho tõng  ithuèc    lo¹  l¸®iÕu, trong      khèi l ®ã ghi râ   îng    sîi thuèc s¶n  xuÊt trªn®¬n  s¶n      vÞ  phÈm   tû lÖ  vµ    gi÷a khèil sîithuèc     îng    nhËp  khÈu  (nÕu      cã) trªntæng khèil      îng sîithuèc dïng      ®Ó s¶n  xuÊt s¶n    phÈm  lµm  c¨n cø      x¸c®Þnh  chÝnh    x¸cthuÕ  suÊtthuÕ    TT§B. 3.Kª    khaithuÕ:     Theo quy  ®Þnh  i§iÒu  NghÞ   t¹  9  ®Þnh   84/1998/N§­   sè  CP cña ChÝnh  phñ, c¬  s¶n    së  xuÊt,nhËp    khÈu  hµng hãa, kinh doanh      dÞch  chÞu  vô  thuÕ  TT§B  ph¶ikª khaithuÕ        TT§B  theo c¸cquy      ®Þnh  sau ®©y: a/ C¬  s¶n    së  xuÊt hµng    hãa,kinh doanh      dÞch  chÞu  vô  thuÕ TT§B  ph¶i  kª khai thuÕ    TT§B       khi tiªuthô hµng  hãa, dÞch        vô, tr¶ hµng  gia  c«ng, trao     ®æi, biÕu, tÆng,        tiªudïng      néi bé. ViÖc  khai thuÕ  kª    ph¶i thùc    hiÖn  hµng  th¸ng vµ    nép    tê khaithuÕ    kÌm theo B¶ng    kª chøng    hµng  tõ b¸n  (theo mÉu     sè  01/TT§B  mÉu   02/TT§B  vµ  sè  ban hµnh  kÌm  Th«ng    t nµy).Thêi gian      nép    tê khaithuÕ    TT§B  chËm  nhÊt  kh«ng  qu¸ ngµy  cña  10  th¸ng tiÕp    theo.VÝ       dô: Tê khaithuÕ    cña  th¸ng02/1999  së    c¬  ph¶inép    cho  quan  c¬  thuÕ  chËm  nhÊt   kh«ng    qu¸ ngµy  10/3/1999. Riªng ®èi víi së        c¬  s¶n  xuÊt cã  thuÕ    sè  TT§B    ph¸tsinh ph¶inép        línth×  kª khai thuÕ    TT§B  ph¶i nép    ®Þnh   05  kú  ngµy hoÆc   ngµy  10  mét lÇn vµ  hµng th¸ngtheo quy      ®Þnh sau: +  së  C¬  s¶n  xuÊt bia,c¬  s¶n      së  xuÊt thuèc      l¸®iÕu  c«ng  cã  suÊt tõ 10      tr   iÖu lÝt/n¨m,10  iÖu bao/n¨m      tr   trëxuèng,c¬  s¶n    së  xuÊt «      t«,s¶n xuÊt m¸y    ®iÒu  hßa  nhiÖt ®é,  së    c¬  s¶n  xuÊt r       îu kª khaithuÕ    theo ®Þnh  10  kú  ngµy  mét    lÇn. +  së  C¬  s¶n  xuÊt bia,c¬  s¶n      së  xuÊt thuèc l¸®iÕu  c«ng       cã  suÊt trªn10      tr     iÖu lÝt/n¨m, 10  iÖu bao/n¨m    tr   ph¶ikª khaithuÕ        theo  ®Þnh  05  kú  ngµy  mét  lÇn. Tê khai thuÕ    ®Þnh  nép  kú  cho  quan  c¬  thuÕ vµo ngµy tiÕp sau cña  ®Þnh  05  kú  ngµy, 10    ngµy. Tê    khai cña  th¸ng nép    c¶    theo    thêih¹n  quy  ®∙  ®Þnh.
 11. §èi víitr     êng  c¬  s¶n  hîp  së  xuÊt b¸n    hµng qua      c¸c chinh¸nh,cöa    hµng,  c¬  trùcthuéc,b¸n  së      hµng  th«ng qua      ®óng    c¬  quy  ®¹ilýb¸n  gi¸do  së  ®Þnh,  hëng  hoa hång,xuÊt hµng  ký    së      b¸n  göi,c¬  s¶n  xuÊt chÝnh    ph¶ikª khainép        thuÕ  TT§B  cho  toµn  sè  bé  hµng  hãa  nµy  i   së  t¹  c¬  s¶n  n¬i xuÊt ®¨ng  kª   ký    khainép    thuÕ. C¸c      chinh¸nh,cöa    hµng, c¬  trùcthuéc        së    khigöi b¸o  vÒ  c¸o  c¬  s¶n  së  xuÊt th×    ®ång    göi mét b¶n  cho  quan  c¬  thuÕ      n¬i chinh¸nh,cöa    hµng,c¬  trùcthuéc b¸n hµng    së        biÕt®Ó     theo dâi.   Trêng hîp trong th¸ng kh«ng    ph¸tsinh    thuÕ TT§B  th×  së  c¬  s¶n  xuÊt  kinh doanh    vÉn ph¶ikª khaivµ            göitê khaithuÕ    theo quy ®Þnh cho  quan  c¬  thuÕ biÕt. §èi víitr     êng  c¬  s¶n  hîp  së  xuÊt b¸n    hµng qua      c¸c chinh¸nh,c¬  trùc   së    thuéc  kh¸c ®Þa   ë    ph¬ng (tØnh,thµnh    phè) th×  khaic¨n  vµo    kª    cø  hãa  ®¬n  xuÊt hµng  cña  së  c¬  s¶n  xuÊt  khi quyÕt  vµ    to¸n thuÕ      sÏ quyÕt to¸n theo     doanh  thùc tÕ  chinh¸nh,c¬  trùcthuéc b¸n ra. sè    do      së        b/    nhËp  C¬ së  khÈu hµng hãa ph¶i kª    khai vµ    nép  khai hµng  tê    hãa  nhËp khÈu theo tõng  nhËp  lÇn  khÈu cïng víi     viÖc    kª khaithuÕ    nhËp khÈu    víi c¬  quan    thu thuÕ nhËp khÈu. Trêng    hîp nhËp khÈu  th¸cth× tæ  ñy      chøc  nhËp  khÈu  th¸clµ®èi t   ñy       îng kª khai,    nép  thuÕ  TT§B. c/ C¬   s¶n    së  xuÊt  Æt   m hµng  chÞu  thuÕ  TT§B  b»ng  nguyªn  liÖu ®∙  chÞu thuÕ  TT§B  khikª khaithuÕ  th×        TT§B  kh©u  ë  s¶n  xuÊt ® îckhÊu        trõsè  thuÕ TT§B   nép  ®∙  ®èi    víinguyªn liÖu nÕu   chøng    cã  tõ hîp ph¸p.Sè    thuÕ  TT§B  îc khÊu    ®   trõ®èi    víinguyªn liÖu tèi®a       kh«ng    thuÕ  qu¸ sè  TT§B ¬ng  t øng    nguyªn liÖu dïng s¶n  víisè        xuÊtra hµng      hãa  tiªuthô. ®∙    ViÖc khÊu    trõtiÒn thuÕ TT§B  îc thùc  ®   hiÖn cïng    víiviÖc  khainép  kª    thuÕ,x¸c®Þnh      thuÕ ph¶inép    trongtr   êng    hîp nµy theo c«ng    thøc sau:   Sè thuÕ  ThuÕ  TT§B  ph¶i  ThuÕ   TT§B  nép  kh©u  ®∙  ë  TT§B  ph¶i = nép    cña hµng  xuÊt ­   nguyªn liÖu mua      vµo ¬ng  t øng  trong kú   kho      tiªuthô trongkú   víi hµng   sè  xuÊtkho        tiªuthô trongkú   VÝ    dô: Trong  kª khaithuÕ,c¬  A    kú        së  ph¸tsinhc¸cnghiÖp  sau:     vô  + NhËp khÈu 10.000        nép  lÝtbia níc,®∙  thuÕ TT§B    khinhËp khÈu 25  tr   iÖu®ång. +  XuÊt  kho  8.000      lÝt®Ó s¶n  xuÊt24.000    hép  bia. + XuÊt b¸n 20.000 hép    bia,thuÕ TT§B  ph¶i nép    cña 20.000 hép    bia xuÊtb¸n      iÖu®ång.   lµ47 tr   + ThuÕ  TT§B  nép  níc bia ®Ó   ®∙  ë      s¶n xuÊt ra    20.000 hép      bia lµ 16,6  tr   iÖu®ång. ThuÕ   TT§B  së  ph¶inép  c¬  A    trong kú      lµ: 47  iÖu®ång   tr   ­16,6 tr     iÖu®ång  30,4 tr   =    iÖu®ång.
 12. Trêng  hîp cha    x¸c ®Þnh   îc chÝnh    thuÕ  ®   x¸c sè  TT§B   nép  ®∙  cho sè  nguyªn vËt liÖu t      ¬ng  øng    s¶n  víisè  phÈm       tiªuthô trong kú  cã    th×  thÓ    c¨n cø  vµo  liÖu cña  tr     sè    kú  íc®Ó t¹m  tÝnh  thuÕ  sè  TT§B  îckhÊu    sÏquyÕt  ®   trõvµ    to¸n theo  thùc tÕ    sè    vµo  cuèith¸ng,cuèiquý. Trong          mäi  êng    thuÕ  tr hîp,sè  TT§B  îc phÐp  ®   khÊu        trõtèi®a kh«ng      thuÕ  vîtqu¸ sè  TT§B  tÝnh cho phÇn  nguyªn liÖu theo tiªuchuÈn          ®Þnh  møc  kinh tÕ  thuËtcña    kü    s¶n phÈm.  së  C¬  s¶n xuÊt ph¶i®¨ng  ®Þnh      ký  møc  kinh tÕ  thuËtcña    kü    s¶n  phÈm     quan  víic¬  thuÕ    trùctiÕp qu¶n    së.   lýc¬  d/C¬  s¶n    së  xuÊt nhiÒu  i   lo¹ hµng    hãa  kinh doanh  vµ    nhiÒu  i lo¹ dÞch    vô  chÞu  thuÕ TT§B  c¸c møc  cã    thuÕ  suÊt kh¸c nhau  ph¶ikª khainép      th×        thuÕ  TT§B  theo tõng møc      thuÕ  suÊtquy    ®Þnh      ®èi víitõng lo¹ hµng     i hãa,dÞch      vô; nÕu  së  c¬  s¶n  xuÊt hµng    hãa,kinh doanh      dÞch  kh«ng    vô  x¸c ®Þnh  îctheo ®     tõng møc thuÕ  suÊt th× ph¶itÝnh  nép        vµ  thuÕ  theo møc  thuÕ  suÊt cao    nhÊt   cña hµng hãa,dÞch  mµ   së  s¶n    vô  c¬  cã  xuÊt,kinhdoanh.     ®/    kinh doanh  C¬ së    xuÊt khÈu    mua  hµng    ®Ó xuÊt khÈu    nhng kh«ng  xuÊt khÈu      mµ b¸n  trong níc th×      ngoµiviÖc   nép thuÕ GTGT   ®èi    víiviÖc  b¸n  hµng,chËm     nhÊt 5    ngµy  sau    khixuÊt b¸n    hµng,c¬  kinh doanh    së    xuÊt khÈu    ph¶i kª    khai vµ    nép    ®ñ thuÕ  TT§B  thay cho  së  c¬  s¶n  xuÊt.Gi¸ tÝnh      thuÕ  TT§B  trong tr   êng    hîp nép thay nµy        lµgi¸mua  vµo cña  së  c¬  kinh doanh    xuÊt  khÈu, nÕu    kh«ng    x¸c ®Þnh  îc    ®  gi¸mua  vµo  tÝnh  th×  theo    gi¸thùc tÕ  ra    b¸n  cña  së  c¬  cha  thuÕ  cã  TT§B. 4.Hãa    ®¬n, chøng    tõ: Theo  quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ  13  ®Þnh  84/1998/N§­   sè  CP cña ChÝnh  phñ, c¬  s¶n    së  xuÊt,nhËp    khÈu hµng hãa, kinh doanh      dÞch  chÞu  vô  thuÕ  TT§B  ph¶ithùc hiÖn      ®óng chÕ  kÕ  ®é  to¸n,hãa    ®¬n, chøng      tõ khimua,    b¸n hµng  hãa,kinh doanh      dÞch  vµ  vô  vËn  chuyÓn  hµng  hãa theo quy ®Þnh cña  ph¸p luËt.   C¬   s¶n  së  xuÊt khi b¸n      hµng, giao    hµng cho      c¸c chi nh¸nh,c¬  trùc   së    thuéc,®¹ilý®Òu         ph¶isö    dông  hãa ®¬n  b¸n hµng. §èivíihµng        xuÊt cho      chi nh¸nh,®¹ilýb¸n        ®óng    gi¸quy  ®Þnh  hëng  hoa hång, gi¸ghi trªnhãa          ®¬n    lµ gi¸b¸n  c¬  s¶n    do  së  xuÊtquy    ®Þnh  cho    chinh¸nh,®¹ilýb¸n          ra.Trêng      hîp chi nh¸nh,cöa    hµng    trùcthuéc ® Æt      trªncïng mét    tØnh,thµnh    phè    së  víic¬  s¶n  xuÊt hoÆc   hµng xuÊt chuyÓn  kho  th×  së  îc sö  c¬  ®   dông  phiÕu  xuÊt kho  kiªm vËn chuyÓn    néibé. 5.Nép    thuÕ: Theo quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ  10  ®Þnh  84/1998/N§­   sè  CP cña ChÝnh  phñ,thuÕ    TT§B  îcnép  ®   vµo ng©n s¸ch nhµ      níctheo quy    ®Þnh  sau ®©y: a/ C¬  s¶n    së  xuÊt hµng    hãa,kinh doanh      dÞch  chÞu  vô  thuÕ  TT§B ph¶i  nép  thuÕ  TT§B vµo  Ng©n  s¸ch Nhµ    i   së    níct¹ n¬ic¬  s¶n    xuÊt hµng    hãa,kinh     doanh dÞch  theo th«ng    vô    b¸o nép thuÕ cña  quan  c¬  thuÕ. Thêi h¹n    nép thuÕ  cña th¸ng  îc ghi trong  ®     th«ng b¸o nép thuÕ nhng  chËm   nhÊt kh«ng      qu¸ ngµy  cña  20  th¸ngtiÕp theo.     §èi víic¬  cã  thuÕ      së  sè  TT§B  ph¶inép      línthuéc ®èi  îng  khaithuÕ  t kª    theo ®Þnh  05  kú  ngµy  hoÆc   ngµy  10  mét  lÇn  nép  vµ  theo th«ng b¸o nép  thuÕ cña  quan  c¬  thuÕ nhng    thêih¹n nép thuÕ  cña th¸ng chËm     nhÊt kh«ng    qu¸ ngµy  cña    20  th¸ngtiÕp theo.    
 13. §èivíi     nh÷ng    c¸ nh©n, hé    s¶n  xuÊt hµng    hãa,kinh doanh      dÞch  chÞu  vô  thuÕ TT§B  xa  quan  ë  c¬  kho    b¹c nhµ      quan  nícth× c¬  thuÕ  chøc    tæ  thu thuÕ  vµ nép vµo Ng©n  s¸ch Nhµ    níc.Thêi h¹n  quan    c¬  thuÕ nép tiÒn vµo Ng©n   s¸ch Nhµ      nícchËm  nhÊt kh«ng    ngµy  tõngµy    îctiÒn.   qu¸ 3  kÓ    thu ®   b/ C¬   nhËp    së  khÈu  hµng hãa thuéc diÖn  chÞu thuÕ TT§B  ph¶i nép    thuÕ TT§B  theo tõng lÇn      nhËp  khÈu        t¹ n¬ikª khainép  i   thuÕ nhËp  khÈu.Thêi     h¹n th«ng b¸o  thêih¹n  vµ    nép thuÕ TT§B  ®èi    víihµng hãa nhËp khÈu  thùc  hiÖn theo thêih¹n th«ng  vµ        b¸o  nép  thuÕ nhËp  khÈu. c/ThuÕ     TT§B  nép  vµo Ng©n  s¸ch Nhµ      nícb»ng  ®ång  ViÖtNam.    Trêng  hîp c¬  s¶n    së  xuÊt kinh doanh  mua,  hµng      cã  b¸n  hãa  dÞch  b»ng  vô  ngo¹itÖ    th× ph¶iquy      ®æi  ngo¹itÖ      ra ®ång  ViÖt Nam     theo      tû gi¸b×nh  qu©n mua,  b¸n  thùc tÕ    tr   trªnthÞ  êng  ngo¹itÖ  ªnng©n    li   hµng  Ng©n  do  hµng  Nhµ    nícc«ng  bè  t¹ thêi®iÓm         i ph¸tsinh doanh          sè ®Ó x¸c®Þnh  thuÕ  sè  TT§B  ph¶inép.§èivíi         hµng  nhËp khÈu, gi¸nhËp      khÈu  tÝnh b»ng  ngo¹itÖ    ph¶i quy    ®æi  ®ång  ra  ViÖtNam     theo tûgi¸quy        ®Þnh    trªn®©y      t¹ thêi®iÓm   i tÝnh thuÕ  TT§B. 6.QuyÕt      to¸nthuÕ  TT§B: Theo quy ®Þnh  i t¹  §iÒu  nghÞ  11  ®Þnh  84/1998/N§­   sè  CP cña ChÝnh  phñ,c¸c c¬  s¶n      së  xuÊt hµng    hãa,kinh doanh      dÞch  chÞu  vô  thuÕ TT§B ph¶i   quyÕt to¸nthuÕ      TT§B theo quy    ®Þnh sau: a/ C¬  s¶n    së  xuÊt hµng    hãa,kinh doanh      dÞch  chÞu  vô  thuÕ  TT§B  ph¶i  thùc hiÖn  quyÕt  to¸n tµichÝnh      theo  chÕ     ®é nhµ    níc quy  ®Þnh;    së  trªnc¬  quyÕt      to¸ntµichÝnh, c¬  thùc hiÖn    së    quyÕt    to¸nthuÕ  TT§B  hµng  n¨m    víic¬  quan  thuÕ. C¬  ph¶ikª khaitoµn  c¸c chØ    sè    së        bé    tiªuvÒ  thuÕ  ph¶inép, sè      ®∙ nép, sè    cßn  thiÕu  hay  nép  thõa  ®Õn     thêi®iÓm   quyÕt  to¸n theo    mÉu   quyÕt  to¸n thuÕ    (mÉu  05/TT§B  sè  ban  hµnh  kÌm theo Th«ng    t nµy) vµ      göi ®Õn   quan  c¬  thuÕ  trong thêih¹n      quy  ®Þnh.  N¨m  quyÕt  to¸n thuÕ  îc tÝnh    ®   theo n¨m  d¬ng lÞch,tr   êng    së  hîp c¬  kinh doanh  îc ¸p dông    ®     n¨m  quyÕt   to¸n tµichÝnh    kh¸c víin¨m      d¬ng  lÞch  th× vÉn ph¶i quyÕt    to¸n thuÕ    TT§B   theo  n¨m d¬ng  lÞch.Thêih¹n  së    c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh      ph¶inép    quyÕt    to¸nthuÕ  cho  quan  c¬  thuÕ  chËm   nhÊt kh«ng    ngµy,kÓ      qu¸ 60    tõ ngµy  31/12  cña  n¨m  quyÕt to¸nthuÕ.     Trêng    së  hîp c¬  s¶n  xuÊt b¸n    hµng qua    chinh¸nh,®¬n  trùcthuéc    vÞ    ë  kh¸c ®Þa     ph¬ng      víin¬i s¶n xuÊt,khiquyÕt      to¸n thuÕ  cø    c¨n  vµo doanh    thu b¸n hµng    thùc tÕ    cña      c¸cchinh¸nh,c¬  trùcthuéc b¸n ra.   së        C¬   s¶n  së  xuÊt, kinh    doanh ph¶i nép  thuÕ    sè  TT§B  cßn thiÕu vµo  Ng©n  s¸ch Nhµ    níc chËm  nhÊt kh«ng  qu¸  ngµy      10  kÓ tõ ngµy  nép b¸o    c¸o quyÕt to¸n thuÕ,    nÕu   nép thõa  îc trõ vµo  ph¶i nép  ®     sè    cña  tiÕp  kú  theo   hoÆc   îchoµn  ®   thuÕ  theo quy    ®Þnh b/ Trêng  c¬  s¶n    hîp  së  xuÊt,kinh doanh        s¸p nhËp, hîp    nhÊt,chia,t¸ch,       gi¶ithÓ,ph¸ s¶n,thay ® æi            ngµnh  nghÒ  kinh doanh    së    th× c¬  ph¶ithùc hiÖn      quyÕt    to¸nthuÕ    quan  víic¬  thuÕ  göib¸o    vµ    c¸o quyÕt    to¸nthuÕ  cho  quan  c¬  thuÕ trong thêih¹n  ngµy,kÓ        45    tõ ngµy  quyÕt  cã  ®Þnh  c¸c thay ®æi  vÒ      nªu  trªnvµ    ph¶inép    ®Çy  sè  ®ñ  thuÕ  cßn thiÕu vµo    Ng©n  s¸ch Nhµ      níctrong thêi     h¹n 10    ngµy  tõngµy  kÓ    nép  c¸o quyÕt  b¸o    to¸n;nÕu    nép  thõa th× ® îctrõvµo          sè thuÕ ph¶inép    cña  tiÕp theo hoÆc   îchoµn  kú      ®   thuÕ theo quy    ®Þnh.
 14. C¬  s¶n  së  xuÊt kinh doanh      ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   tÝnh    vÒ  ®óng  ®¾n,  chÝnh    x¸c cña  liÖu quyÕt  sè    to¸n,nÕu  së  c¸o sai®Ó     c¬  b¸o      trèn,lËu thuÕ        sÏ bÞ  ph¹ttheo quy  xö      ®Þnh  cña  ph¸p luËt.   II­ o µ n    H thu Õ  T T § B. Theo  quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ  12  ®Þnh  84/1998/N§­   sè  CP cña  ChÝnh  phñ, c¬  s¶n    së  xuÊt,nhËp    khÈu hµng  hãa, kinh doanh      dÞch  chÞu  vô  thuÕ  TT§B  îc hoµn  ®   thuÕ TT§B  nép  ®∙  trong mét  tr   sè  êng hîp      víic¸c c¨n  x¸c cø    ®Þnh, thñ tôchå    thÈm        s¬ vµ  quyÒn    gi¶iquyÕt hoµn    thuÕ  thÓ  sau: cô  nh  1.§èivíi       hµng  hãa  nhËp  khÈu: a/Hµng  nhËp    t¹m  khÈu  nép  ®∙  thuÕ  TT§B, khit¸ xuÊtkhÈu  îchoµn         i   ®   l¹i sè  thuÕ TT§B  nép ¬ng  ®∙  t øng    hµng    víisè  t¸ xuÊtkhÈu; i   Trêng  hîp hµng nhËp khÈu  nép  ®∙  thuÕ TT§B    mµ cßn u  l kho, l b∙ië   u    cöa khÈu nhËp  nhng  îcphÐp  i ®   t¸ xuÊt khÈu    còng  îcxÐt hoµn  ®     thuÕ      ®èi víi sè  hµng    t¸ xuÊtkhÈu. i   b/Hµng    nhËp  khÈu  nép  ®∙  thuÕ  TT§B  theo khaib¸o,nhng        thùc tÕ    nhËp  khÈu  h¬n  víikhaib¸o;Hµng  Ýt  so        nhËp khÈu trong qu¸ tr×nh nhËp        khÈu bÞ  h  háng,mÊt  lýdo      cã    x¸c®¸ng,®∙    nép thuÕ TT§B; c/ §èivíihµng        nhËp khÈu  cha    vÒ  phï hîp  chÊt l    îng,chñng  ilo¹ theo    hîp ®ång, giÊy    phÐp nhËp  khÈu  (do phÝa  chñ hµng    níc ngoµi göi sai)  gi¸m      ,cã  ®Þnh  cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn kiÓm  nghiÖm   x¸c nhËn  vµ    cña  chñ hµng  níc ngoµi mµ   îc phÐp      ®   nhËp  khÈu  th×  quan  c¬  H¶i  quan kiÓm     x¸c tra vµ    nhËn    thuÕ  l¹sè  i TT§B  ph¶inép,nÕu  sè      cã  thuÕ  nép  ®∙  thõa th× ® îchoµn  i       l¹  , nÕu  nép  thiÕu th× ph¶inép  sè        ®ñ  ph¶inép.   Trêng    îcphÐp  hîp ®   xuÊt khÈu          tr¶l¹ nícngoµith×  îchoµn    thuÕ  i   ®   l¹ sè  i TT§B  nép      hµng  ®∙  ®èi víisè  xuÊttr¶l¹nícngoµi;         i Trêng        hîp tr¶l¹ hµng  i cho  nícngoµitrong thêih¹n cha  bªn            ph¶inép    thuÕ  nhËp  khÈu theo chÕ  quy  ®é  ®Þnh    quan    th× c¬  H¶i quan kiÓm        trathñ tôc vµ  thùc hiÖn    viÖc kh«ng   thu thuÕ TT§B        hµng  phïhîp víisè  nhËp khÈu        tr¶l¹ níc i ngoµi. d/ Hµng  nhËp    t¹m  khÈu    héichî,tr   ®∙  ®Ó dù      iÓn l∙m  nép thuÕ  TT§B,    khi t¸ xuÊtkhÈu  îchoµn    i   ®   thuÕ; ®/  Nguyªn    liÖu nhËp  khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt,giac«ng      hµng  xuÊtkhÈu;   Tæng   thuÕ  sè  TT§B   îc hoµn  i     ®   l¹  ®a kh«ng  tèi qu¸  thuÕ   sè  TT§B  ®∙  nép  cña nguyªn liÖu nhËp      khÈu    ®Ó s¶n  xuÊthµng    xuÊtkhÈu.   e/ Hµng    nhËp  khÈu  cña doanh nghiÖp ViÖt Nam   îc phÐp    ®   nhËp khÈu  ®Ó  lµm      ®¹i lý giao,b¸n    hµng cho    níc ngoµi cã    ®¨ng  tr     quan    ký  íc víic¬  thu thuÕ  kh©u  ë  nhËp  khÈu th×  îc hoµn  ®   thuÕ  ®èi    hµng  víisè  thùc b¸n xuÊt  khÈu    ra kháiViÖtNam.     *) VÒ     thñ    s¬, tr×nh  vµ  tôc,hå    tù  thÈm  quyÒn    gi¶iquyÕt hoµn thuÕ  TT§B      ®èi víihµng  nhËp  khÈu trong c¸c tr     êng    hîp nªu    îcthùc hiÖn  trªn®     theo 
 15. quy ®Þnh  ®èi    nh  víiviÖc    gi¶iquyÕt  hoµn    thuÕ nhËp khÈu theo quy ®Þnh  cña  LuËt thuÕ    xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp khÈu.  2.a) C¬   s¶n    së  xuÊt,kinh    doanh quyÕt  to¸n thuÕ      khi s¸p nhËp, chia,   t¸ch,gi¶ithÓ, ph¸ s¶n  sè          cã  thuÕ  TT§B  nép thõa,c¬  cã    së  quyÒn    ®Ò nghÞ  c¬ quan thuÕ  hoµn    thuÕ  l¹sè  i TT§B nép thõa,thñ tôchå  nh        s¬  sau: +  C«ng      v¨n ®Ò nghÞ  hoµn    l¹thuÕ  i TT§B  nép  ®∙  thõa. + QuyÕt ®Þnh    s¸p nhËp, hîp    nhÊt,chia t¸ch,gi¶ithÓ, ph¸ s¶n              cña cÊp  cã  thÈm quyÒn. + QuyÕt    to¸nthuÕ TT§B  ®Õn     thêi®iÓm     s¸p nhËp, hîp nhÊt,chia,t¸ch,           gi¶i  thÓ,ph¸ s¶n.     ThÈm  quyÒn quyÕt ®Þnh hoµn thuÕ trong tr   êng    hîp nµy  Côc  ëng  do  tr Côc thuÕ tØnh,thµnh    phè    së  n¬ic¬  s¶n  xuÊt kinh doanh  ®¨ng          ®∙  ký,kª khai   nép  thuÕ    xÐt,quyÕt ®Þnh.   b)    s¶n  C¬ së  xuÊt,kinh doanh  îc hoµn      ®   thuÕ TT§B trong tr   êng  cã  hîp  quyÕt ®Þnh cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn  theo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËthoÆc       quyÕt ®Þnh    cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh    Bé    yªu cÇu  hoµn      tr¶l¹thuÕ  i cho  së. c¬  *)C¬    quan  thuÕ  tr¸chnhiÖm   cã    kiÓm    s¬,x¸c ®Þnh  thuÕ  trahå      sè  ph¶i   hoµn,ra quyÕt      ®Þnh  hoµn thuÕ      êng    ®èi víitr hîp thuéc thÈm    quyÒn   t¹ ®iÓm   i a nªu    thùc hiÖn  trªnvµ    hoµn  thuÕ cho     îng nép  c¸c ®èi t   thuÕ  b»ng  c¸ch khÊu    trõvµo    kho¶n thuÕ  ph¶inép    cña  sau,tr kú    êng    hîp kh«ng  khÊu    îcth× göi trõ®       c¬ quan    tµichÝnh  lµm      thñ tôc hoµn    tr¶theo  ®óng  quy  ®Þnh  i t¹ môc  phÇn  4  IV Th«ng   103/1998/TT­ tsè  BTC   ngµy  18/7/1998 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    viÖc ph©n  cÊp,lËp,chÊp      hµnh  quyÕt to¸nng©n  vµ      s¸ch nhµ      níc. D­ N hi Ö m  v ô, q u y Ò n  h¹n v µ tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c ¬ q u a n  thu Õ Theo quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ  14  ®Þnh    sè  84/1998/N§­   CP cña ChÝnh  phñ,c¬    quan  thuÕ  nh÷ng  cã  nhiÖm    vô,quyÒn  vµ  h¹n  tr¸chnhiÖm    sau ®©y: 1. H íng dÉn        c¸c ®èi îng  t nép  thuÕ thùc hiÖn    ®Çy     ®ñ chÕ    ®é ®¨ng    ký, kª khai,    nép thuÕ theo ®óng    quy  ®Þnh cña LuËt thuÕ.   Nh÷ng  së  c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh      kh«ng  thùc hiÖn    ®óng    c¸c quy  ®Þnh  vÒ  ®¨ng    khai,nép  ký, kª    thuÕ th×  quan  c¬  thuÕ  lý ph¹t vi ph¹m  xö        hµnh  chÝnh  thuÕ  vÒ  theo quy    ®Þnh cña  ph¸p luËt.   2. Th«ng    b¸o nép thuÕ cho  ®èi îng  t nép  thuÕ  sè  vÒ  thuÕ  ph¶inép    vµ  thêih¹n    nép thuÕ ®óng    thêigian quy    ®Þnh. Th«ng b¸o nép thuÕ ph¶igöití       i ®èi t    îng nép thuÕ  ícngµy  tr   ph¶inép    thuÕ      ghitrªnth«ng  chËm   b¸o  nhÊt lµ03      ngµy, thêih¹n      nép thuÕ cña th¸ng chËm     nhÊt kh«ng qu¸ ngµy  cña  20  th¸ng  tiÕp sau (theo mÉu     Th«ng b¸o nép  thuÕ    sè  03A/TT§B  ban    hµnh  kÌm  theo  Th«ng  tnµy). Riªng ®èi víi           c¸ nh©n  c¸c kinh doanh    thuéc ®èi t      îng nép  thuÕ  tÝnh theo  doanh    ®Þnh,  thu Ên  viÖc th«ng  Ên  b¸o  ®Þnh  thuÕ  sè  ph¶inép  ngµy    vµ  nép  thuÕ  îc thùc  ®   hiÖn ngay  trong th¸ng hoÆc  vµo  ®Çu  th¸ng tiÕp sau (theo  mÉu   Th«ng  sè 03B/TT§B  b¸o    ban  hµnh kÌm theo Th«ng     tnµy).
 16. NÕu       nép  qu¸ thêih¹n  thuÕ      ghitrªnth«ng  mµ    îng nép  b¸o  ®èi t   thuÕ  cha  nép  c¬  th×  quan  thuÕ tiÕp    th«ng    tôc ra  b¸o;nÕu  qu¸ ngµy  ®∙    ph¶inép    theo  LuËt  ®Þnh    mµ ®èi îng  t nép  thuÕ  cha nép th× th«ng b¸o thuÕ  bao gåm  sè  tiÒn thuÕ    ph¶inép  sè    vµ  tiÒn ph¹tchËm       nép theo quy ®Þnh  i t¹ kho¶n  §iÒu    2  17 cña LuËt thuÕ    TT§B. Thêih¹n    tÝnh    ph¹tchËm  nép  thuÕ  hµng  th¸ng kÓ      tõ ngµy  cña  21  th¸ng  tiÕp theo;thêih¹n        tÝnh    ph¹tchËm   nép      ®èi víihµng  hãa  nhËp  khÈu  c¸c tr vµ    ­ êng    hîp kh¸clµsau      ngµy quy ®Þnh  ph¶inép    theo LuËt ®Þnh. NÕu   së        c¬  vÉn  kh«ng  chÊp  hµnh  nép tiÒn thuÕ, tiÒn      ph¹ttheo  th«ng  b¸o  c¬  th×  quan  thuÕ  cã quyÒn   ¸p dông  hoÆc     ®Ò nghÞ  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn   ¸p dông    c¸c biÖn  ph¸p  lýviph¹m  xö      hµnh chÝnh    vÒ thuÕ  quy ®Þnh  i t¹ kho¶n    4, §iÒu  cña  17  LuËt thuÕ    TT§B    ®Ó b¶o  ®¶m     sè  thu ®ñ  thuÕ,sè   tiÒn ph¹t.    Trêng    thùc hîp ®∙    hiÖn    c¸c biÖn  ph¸p  lýhµnh  xö    chÝnh  thuÕ    së  vÒ  mµ c¬  vÉn  kh«ng  nép ®ñ  sè tiÒn thuÕ, sè      tiÒn ph¹tth×  quan      c¬  thuÕ  chuyÓn  s¬  hå  sang    quan  c¸c c¬  cã thÈm  quyÒn    lýtheo ph¸p luËt. ®Ó xö        3.KiÓm       tra,thanh    traviÖc    kª khai,  nép  thuÕ,quyÕt to¸nthuÕ        cña  së  c¬  s¶n  xuÊtkinhdoanh      b¶o ®¶m  thùc hiÖn    ®óng quy ®Þnh  cña  ph¸p luËt.   4. Xö        lýviph¹m  hµnh  chÝnh  thuÕ  gi¶iquyÕt  vÒ  vµ    khiÕu    thuÕ  n¹ivÒ  theo quy    ®Þnh cña  ph¸p luËt.   5.Yªu    cÇu     îng nép  c¸c®èi t   thuÕ cung cÊp    to¸n,hãa  sæ kÕ    ®¬n, chøng    tõvµ    s¬        c¸chå  tµiliÖu kh¸ccã  ªnquan      li   tíviÖc  i tÝnh thuÕ,nép    thuÕ;yªu cÇu      c¸ctæ    chøc  dông,ng©n  tÝn    hµng  tæ  vµ  chøc,c¸nh©n      kh¸ccã  ªnquan    li   cung  cÊp        ªnquan    c¸ctµiliÖu li   tíviÖc  i tÝnh thuÕ  nép  vµ  thuÕ. 6. Lu    sö    gi÷ vµ  dông  liÖu,tµiliÖu mµ    îng nép  sè        ®èi t   thuÕ  ®èi t   vµ   îng kh¸ccung    cÊp  theo chÕ  quy    ®é  ®Þnh. 7. C¬    quan  thuÕ  quyÒn  ®Þnh  cã  Ên  thuÕ TT§B ph¶inép    ®èi     ­ víi®èi t îng nép    thuÕ  trongtr   êng    hîp sau: a/ C¬  s¶n    së  xuÊt,kinh doanh      kh«ng thùc hiÖn    hoÆc  thùc hiÖn    kh«ng  ®óng chÕ  hãa  ®é  ®¬n, chøng    tõ; §èi víic¸      nh©n,  s¶n  hé  xuÊt, kinh    doanh nhá  (gäi chung    kinh   lµ hé    doanh)kh«ng    thùc hiÖn  îc®Çy  viÖc    ®   ®ñ  mua    b¸n hµng hãa,dÞch  cã    vô  hãa  ®¬n, chøng    c¬  tõ th×  quan  thuÕ  cø  c¨n  vµo  t×nh h×nh  s¶n xuÊt kinh doanh      thùc  ®Ó   ®Þnh  tÕ  Ên  doanh    thuÕ  thu,sè  TT§B ph¶i nép  th«ng    vµ  b¸o cho  ®èi t    îng nép thuÕ  thùc hiÖn.   Sè thuÕ  ®Þnh  Ên  ph¶inép    tõng lÇn  thÓ  îcx¸c®Þnh    cã  ®     lµm    thu c¨n cø    thuÕ    æn ®Þnh  trong thêigian    th¸ng,06      lµ 03    th¸ng hoÆc   th¸ng tïytheo    12      tõng ngµnh  nghÒ   møc   vµ  biÕn ®éng        vÒ gi¸c¶, t×nh h×nh  kinh doanh    cña  ®èi t    îng nép thuÕ.C¬    quan  thuÕ  tr¸chnhiÖm  cã    th«ng    b¸o c«ng khaivÒ    møc  doanh    sè  thu vµ  thuÕ  ®Þnh         îng nµy.Nh÷ng  nghØ  Ên  ®èi víi ®èi t   c¸c   hé  kinh  doanh  ph¶i khai b¸o    quan      víic¬  thuÕ, nÕu  nghØ  kinh  doanh  th¸ng th×  c¶    kh«ng ph¶inép    thuÕ  ®Þnh  Ên  cña  th¸ng®ã.   Hé  kinh doanh  nhá thuéc ®èi  îng  t nép  thuÕ  theo møc   ®Þnh  Ên  trong  tõng    thêigian,nÕu     nghØ  kinh doanh  th¸ng ® îc xÐt  c¶      kh«ng  thu thuÕ Ên  ®Þnh    th× ph¶ilµm    ®¬n    ®Ò nghÞ  (theo mÉu   híng dÉn    vµ    cña  quan  c¬  thuÕ    ) khai b¸o  thÓ    nghØ     cô  lý do  kinh doanh, sè    ngµy  nghØ  kinh doanh    göi c¬  quan  thuÕ  quËn, huyÖn.    C¬ quan  thuÕ  kiÓm     tra,nÕu  thùc  nghØ   tÕ  kinh  doanh  th¸ng nµo  gi¶iquyÕt    th×    kh«ng    thu thuÕ  ®Þnh  Ên  cña th¸ng ®ã     theo 
 17. chÕ  ®é.    Hé kinh  doanh nhá  îc x¸c  ®   ®Þnh  ®èi    víitõng  Æt   m hµng, ngµnh    nghÒ     víit×nh  phï hîp    h×nh  thÓ  ®Þa   cô  ë  ph¬ng  theo quy ®Þnh cña  Tµi Bé    chÝnh. C¸c    Côc thuÕ  cø  c¨n  vµo  t×nh h×nh  kinh doanh    cña  vµ  hé  híng  dÉn  ph©n  i x¸c ®Þnh  thÓ  i nhá  ®Þa   lo¹     , cô  lo¹ hé  ë  ph¬ng  m×nh    ®Ó qu¶n      lý,thu thuÕ theo quy    ®Þnh  chung. b/ Kh«ng      kª khaihoÆc         qu¸ thêigian quy    ®Þnh      göitê khai, ® îcth«ng   ®∙    b¸o nh¾c  nhë nhng vÉn kh«ng  thùc hiÖn    ®óng, ®∙    nép   tê khaithuÕ    nhng    kª khaikh«ng    ®óng      x¸c®Þnh  thuÕ  c¸cc¨n cø    sè  TT§B. c/Tõ    chèixuÊt tr×nh sæ   to¸n,hãa        kÕ    ®¬n  chøng    c¸c tµiliÖu cÇn  tõ vµ        thiÕtli     ªnquan    tíviÖc  i tÝnh thuÕ  TT§B; d/ Kinh doanh nhng kh«ng  ®¨ng  kinh  cã  ký  doanh, kh«ng    ®¨ng  kª ký    khainép    thuÕ    kiÓm      mµ bÞ  tra,ph¸thiÖn. C¬  quan  thuÕ    vµo      c¨n cø  tµiliÖu ®iÒu    t×nh  travÒ  h×nh    ho¹t®éng kinh  doanh cña  së  c¬  hoÆc     vµo  thuÕ  c¨n cø  sè  ph¶inép    cña  së  c¬  s¶n xuÊt,kinh     doanh cïng  ngµnh nghÒ,  quy    cã  m« kinh doanh ¬ng  ¬ng    ®Þnh    t ® ®Ó Ên  sè  thuÕ  ph¶inép        ®èi víitõng c¬  trongc¸ctr   së      êng    trªn. hîp nªu  Trong  êng     îng nép  tr hîp ®èi t   thuÕ  kh«ng ®ång  víi thuÕ  ý    sè  ph¶inép  ­   ® îcÊn    ®Þnh    quyÒn  th× cã  khiÕu      quan  n¹ití c¬  i thuÕ  ®Þnh  Ên  thuÕ hoÆc  c¬  quan thuÕ cÊp      trªntrùctiÕp cña  quan    c¬  thuÕ  ®Þnh  Ên  thuÕ. Trong      khichê  gi¶iquyÕt,®èi îng      t nép  thuÕ  vÉn  ph¶i nép    theo møc  thuÕ  ® îc c¬  ®∙    quan  thuÕ  ®Þnh.   Ên    § ­ Gi¶ m  thu Õ, m i Ô n  thu Õ  T T § B Theo  quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ  16  ®Þnh  84/1998/N§­   sè  CP cña ChÝnh  phñ, viÖc    gi¶m thuÕ, miÔn    thuÕ TT§B  îc quy  ®   ®Þnh trong c¸c tr     êng  vµ  hîp  víi     s¬  tr×nh tùnh    tôc,hå  vµ  thñ     sau: 1.C¸c  êng  ® îcgi¶m    tr hîp    thuÕ,  miÔn   thuÕ  thñ  hå  : vµ  tôc  s¬  a/ C¬  s¶n    së  xuÊt hµng    hãa  thuéc diÖn    chÞu  thuÕ TT§B  gÆp  khã kh¨n  do thiªntai    , ®Þch häa, tain¹n      bÊt ngê, bÞ    îc xÐt    lç®   gi¶m  thuÕ TT§B. Møc  gi¶m  thuÕ  îc x¸c ®Þnh     së  bÞ    nguyªn  ®     trªn c¬  sè  lç do  nh©n  thiªntai  bÞ    , ®Þnh  häa, tain¹n      bÊt ngê  g©y  nhng  ra  kh«ng            vîtqu¸ gi¸trÞ tµis¶n  thiÖt bÞ    h¹isau    ® îc båi th   khi ®∙      êng  (nÕu    kh«ng  cã) vµ  qu¸ 30%   thuÕ  sè  ph¶i nép    theo LuËt ®Þnh      cña n¨m  thiÖth¹i. bÞ    §Ó   c¨n  xÐt  cã  cø  gi¶m thuÕ TT§B theo quy ®Þnh trªn,c¬  s¶n    së  xuÊt  ph¶icã    s¬      sau:   c¸chå  thñ tôcnh  +  §¬n    xingi¶m thuÕ  TT§B, nªu      râ thêigian,lýdo  thiÖth¹i            bÞ    , trÞ tµi gi¸ s¶n  thiÖth¹i, lçdo  bÞ      sè    thiªntai    , ®Þch  häa,tain¹n        bÊt ngê g©y    thuÕ  ra,sè  ph¶inép,sè      thuÕ    ®Ò nghÞ gi¶m. + Biªnb¶n      x¸c ®Þnh  møc  ®é,      gi¸trÞthiÖth¹ivÒ        tµis¶n  cña  quan  c¬  cã  thÈm  quyÒn  cã    vµ  x¸c nhËn cña chÝnh  quyÒn ®Þa  ph¬ng    tõ cÊp huyÖn    trë lªn. + B¶n quyÕt      to¸ntµichÝnh kÌm theo    gi¶itr×nh ph©n    tÝch    x¸c ®Þnh sè  bÞ  thiÖth¹i, lçdo  thiÖth¹i     sè    bÞ    ,quyÕt to¸nthuÕ.    
 18. C¸c  s¬, tµiliÖu trªn,c¬  göi tí c¬  hå          së    i quan    thuÕ    trùctiÕp qu¶n    lýc¬  së. C¬  quan  thuÕ qu¶n    së  lýc¬  nhËn  s¬,kiÓm        cã    hå    tratµiliÖu vµ  v¨n b¶n  kiÕn nghÞ kÌm theo  s¬    hå  xin gi¶m thuÕ cña  së    quan  thÈm  c¬  göi c¬  cã  quyÒn quyÕt ®Þnh    gi¶m thuÕ. Trong    khicha  quyÕt  cã  ®Þnh  gi¶m thuÕ, c¬  vÉn    së  ph¶ikª khaivµ        nép  ®ñ thuÕ theo quy ®Þnh. Khi cã      quyÕt  ®Þnh  gi¶m thuÕ, sè    thuÕ  îcgi¶m    ®   sÏ bïtrõvµo  thuÕ      sè  ph¶inép    cña  tiÕp theo. kú    Trêng hîp  së  c¬  s¶n  xuÊt hµng    hãa  thuéc diÖn chÞu  thuÕ  TT§B  gÆp   khã kh¨n do    thiªntai ®Þch    ,   häa,tai     bÊt ngê  thiÖth¹inÆng,  n¹n    bÞ      kh«ng  cßn  kh¶ n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh  nép      vµ  thuÕ  ® îcxÐt miÔn  th×      thuÕ TT§B    ®èi víi thuÕ   sè  TT§B  cßn  ph¶inép    kh«ng  kh¶  cã  n¨ng nép.ViÖc    gi¶iquyÕt miÔn  thuÕ  Bé    do  Tµi chÝnh  xem   xÐt  quyÕt  vµ  ®Þnh  tõng  êng  tr hîp  thÓ. Thñ  cô    tôc,hå  ®Ò     s¬  nghÞ  miÔn  thuÕ TT§B  trong tr   êng    hîp nµy  quy  nh  ®Þnh      ®èi víi viÖc    xÐt gi¶m thuÕ  nªu    trªnnhng    x¸c ®Þnh    viÖc  së  râ vÒ  c¬  kh«ng  cßn kh¶  n¨ng s¶n xuÊtkinhdoanh  nép      vµ  thuÕ. b/ C¬   s¶n    së  xuÊt bia,®∙      thµnh  vµ    lËp  ho¹t®éng    íc ngµy  tõ tr   1/1/1999  cã c«ng  suÊt    tr     tõ 10  iÖu lÝt/n¨m   trë xuèng, nÕu     nép    ®ñ thuÕ  TT§B  theo  møc  thuÕ  suÊt quy    ®Þnh    lçth×  îc xÐt  mµ bÞ    ®   gi¶m thuÕ TT§B.  Møc  gi¶m  thuÕ ¬ng  t øng    lçph¸tsinh trong n¨m  víisè          gi¶m thuÕ nhng    kh«ng    tèi®a  qu¸ sè thuÕ  ph¸tsinh    ph¶i nép    trong n¨m.  ViÖc xÐt gi¶m thuÕ  thùc hiÖn theo  tõng n¨m  tÝnh  theo n¨m  d¬ng  lÞch.Thêi gian      xÐt gi¶m thuÕ  kh«ng qu¸ 05  n¨m, kÓ      tõngµy  1/1/1999. Thñ    s¬    tôchå  xÐt gi¶m  thuÕ  trongtr   êng    hîp nµy  sau: nh  +  §¬n    xin gi¶m thuÕ cña  së  c¬  s¶n  xuÊt    bia,nªu  lµ c¬  ®∙  râ    së  ho¹t   ®éng    íc 1/1/1999,c«ng  tõ tr     suÊt thiÕtkÕ     cña  së, s¶n îng  c¬    l thùc  s¶n  tÕ  xuÊt,sè    thuÕ  ph¸tsinh    ph¶i nép    theo LuËt,sè  lç vµ  thuÕ    bÞ    sè  TT§B     xin gi¶m. + LuËn chøng  kinh tÕ  thuËthoÆc   ¸n    kü    dù  ®Çu   t s¶n xuÊt bia,kÓ      c¶  luËn chøng hoÆc   ¸n,ph¬ng    dù    ¸n ®Çu      tmë réng,bæ     sung;biªnb¶n      nghiÖm  thu,bµn    giao c«ng    tr×nh ® a    vµo  s¶n xuÊt. +  QuyÕt      to¸ntµichÝnh,quyÕt to¸nthuÕ        cña  n¨m    xingi¶m  thuÕ. C¬  quan thuÕ qu¶n    së  lý c¬  tiÕp nhËn  s¬, kiÓm       hå    tra x¸c nhËn vµ  kiÕn  nghÞ  gi¶m  thuÕ cho  së,kÌm  c¬    theo  s¬    quan  thÈm  hå  göic¬  cã  quyÒn  quyÕt ®Þnh    gi¶m thuÕ. C¬  s¶n  së  xuÊt thuéc ®èi t          îng xÐt gi¶m  thuÕ  TT§B  theo quy ®Þnh  trªn,   trong thêigian cha  quyÕt        cã  ®Þnh  gi¶m thuÕ chÝnh thøc,Côc    thuÕ ®Þa  ph­ ¬ng    quyÕt    c¨n cø  to¸ntõng  quý,x¸c ®Þnh  lçvµ        sè    gi¶iquyÕt  cho  së  îc c¬  ®   chËm   nép thuÕ TT§B.  Trêng  cã  cø    hîp  c¨n  x¸c ®Þnh  kh¶ n¨ng    lçtheo th¸ng  th× gi¶i     quyÕt chËm     nép thuÕ  TT§B tõng th¸ng.   c/C¬  l¾p      së  r¸p,s¶n xuÊt «    îcgi¶m    t« ®   95%   møc thuÕ suÊt quy    ®Þnh  t¹ LuËt thuÕ  TT§B  trong 05  n¨m  tõ ngµy 01/01/1999 ®Õn  hÕt ngµy  i 31/12/2003.C¬  l¾p      së  r¸p,s¶n xuÊt «    îcx¸c ®Þnh    t« ®     møc thuÕ TT§B  ph¶i   nép trong thêigian ® îcgi¶m  trªn®èi víi         nªu        tõng lo¹ «    sau:     t«nh  i ­ ¤      chç    t« tõ 5  ngåi trëxuèng: møc         thuÕ suÊt quy    ®Þnh    lµ 100%,  îc ®   gi¶m  95%, møc  cßn  ph¶inép      lµ5%.
 19. ­ ¤      ®Õn   chç    t« tõ 6  15  ngåi:møc    thuÕ  suÊt quy    ®Þnh    lµ60%,  îcgi¶m  ®   95%,  møc  thuÕ  cßn  ph¶inép      lµ3%. ­ ¤      ®Õn     chç    t« tõ 16  díi24  ngåi:møc    thuÕ suÊt quy    ®Þnh    lµ 30%,  îc ®   gi¶m  95%, møc  thuÕ  cßn  ph¶inép      lµ1,5%.   VÝ     dô: N¨m  1999, trong kú        kª khaithuÕ, c¬  s¶n      së  xuÊt «    cã    t« A  t×nh  h×nh  sau: nh  ­¤      chç    t«tõ5  ngåitrëxuèng  doanh    tû®ång.     cã  thu 15    ­¤      ®Õn   chç    t«tõ6  15  ngåicã    doanh    tû®ång. thu 10    ­¤      ®Õn     chç    t«tõ16  díi24  ngåicã    doanh    tû®ång. thu 5    C¬  ph¶itÝnh,kª khainép  së          thuÕ  TT§B  trong kú  sau:   nh      tû         10              5    15             tû             tû ThuÕ  TT§B ph¶i nép     =                   5%   x  +                3%    x   +  x  1,5%                     1  0,05          +                       +          1  0,03          +          1  0,015                   =                     1,078    tû®ång Sau  n¨m  dông  05  ¸p  gi¶m thuÕ theo quy ®Þnh  trªn,viÖc    xÐt gi¶m  thuÕ TT§B thªm    ®Õn   n¨m  tõ 01  05  n÷a ®èi    víis¶n xuÊt «      t« thùc hiÖn    theo  quy  ®Þnh  cña ChÝnh  phñ. d/ C¬   kinh doanh    së    g«n  îcgi¶m  ®   30%  møc  thuÕ suÊt theo    quy ®Þnh  cña LuËt thuÕ    TT§B trong thêigian 03        n¨m  tõngµy  kÓ    01/01/1999 ®Õn     ngµy  31/12/2001.Møc     thuÕ suÊt thuÕ    TT§B  dông  ¸p  ®èi    víikinh doanh    g«n  n¨m  1999,2000  n¨m    vµ  2001    lµ14%. Tõ ngµy  01/01/2002,c¬  kinh doanh    së    g«n ph¶ikª khai,      nép  thuÕ TT§B  ®èi    víidoanh thu  kinh doanh g«n: b¸n        vР   thÎhéi viªn vµ  ch¬i g«n      víithuÕ  suÊtquy    ®Þnh    t¹ LuËt thuÕ  i   TT§B    lµ20%. 2.ThÈm     quyÒn   tr×nh  xÐt  vµ  tù  gi¶m,  miÔn   thuÕ:   a/ ThÈm   quyÒn  xÐt gi¶m, miÔn  thuÕ TT§B  trong c¸c  êng  tr hîp quy  ®Þnh    t¹ ®iÓm       trªnquy  i 1.a,1.b nªu    ®Þnh  sau: nh  ­ Tæng    côc  ëng  tr Tæng  côc ThuÕ     xÐt,quyÕt  ®Þnh      êng    ®èi víitr hîp cã  sè  thuÕ gi¶m,miÔn      díi500  iÖu®ång/n¨m. tr   ­ Bé  ëng  Tµi chÝnh    tr Bé    xÐt,quyÕt    ®Þnh ®èi    êng  cã  thuÕ  víitr hîp  sè  gi¶m,miÔn      tõ500  iÖu®ång/n¨m    tr   trëlªn. b/Tr×nh        tùxÐt gi¶m,miÔn    thuÕ  TT§B: ­ Côc    thuÕ, Chi côc      thuÕ    khinhËn  îchå  gi¶m, miÔn  ®   s¬    thuÕ TT§B  do  c¬  göi tí   tr¸ch nhiÖm   së    i cã  ,   kiÓm     s¬, x¸c ®Þnh   thuÕ  îc gi¶m, tra hå      sè  ®     miÔn  cã  vµ  v¨n  b¶n  kiÕn nghÞ  kÌm theo  s¬    quan  hå  göi c¬  thuÕ cÊp    trªn trong thêigian  ngµy      15  lµm  viÖc,kÓ        tõ khinhËn    s¬; tr ®ñ hå    êng  hå  hîp  s¬  Côc thuÕ  tiÕp nhËn    cña    Chi côc thuÕ          göikiÕn  göití th× thêih¹n    i nghÞ    lªnc¬  quan thuÕ  cÊp    trªntrong 10    ngµy  lµm viÖc. ­ Tæng    côc ThuÕ   kiÓm    tra,xem     xÐt,quyÕt  ®Þnh  gi¶m  thuÕ  cho  së  c¬  trongthêigian 15        ngµy  lµm  viÖc  tõkhinhËn  hå  kÓ      ®ñ  s¬.
 20. Trêng    së  hîp c¬  kh«ng  thuéc ®èi t      îng gi¶m  thuÕ hoÆc   s¬  hå  cha  ®Çy  ®ñ theo quy    ®Þnh    th× trong thêih¹n 10        ngµy  lµm  viÖc,c¬    quan tiÕp nhËn    hå  s¬ gi¶m, miÔn    thuÕ  ph¶itr¶lêihoÆc         th«ng  cho  së  b¸o  c¬  biÕt,bæ     sung  hå  s¬  . E. X ö  lý vi p h¹ m, k h e n  thë n g I­Xö        lýviph¹m    vÒ thuÕ 1.§èivíi  îng nép        t   ®èi thuÕ: Theo quy ®Þnh  i t¹ LuËt thuÕ    TT§B  NghÞ  vµ  ®Þnh    sè  84/1998/N§­   CP cña  ChÝnh  phñ,®èi t      îng nép  thuÕ    viph¹m LuËt thuÕ    TT§B  xö    sau: bÞ  lýnh  a/ Kh«ng    thùc hiÖn, hoÆc       thùc hiÖn    kh«ng  ®óng  nh÷ng  quy ®Þnh  vÒ  thñ    tôc ®¨ng  kinh  ký  doanh, ®¨ng  kª    ký  khai nép    thuÕ, quyÕt    to¸n thuÕ, kª       khailËp    to¸nvµ        sæ kÕ    gi÷ ho¸ ®¬n,  chøng    ªnquan  tõ li   ®Õn  viÖc tÝnh thuÕ,   nép thuÕ  tuú theo  th×    møc  nhÑ  ®é  hoÆc  nÆng     c¶nh    mµ bÞ  c¸o hoÆc     ph¹t tiÒn. b/ Nép    chËm  tiÒn thuÕ hoÆc  tiÒn      ph¹tghitrong th«ng    b¸o thuÕ, lÖnh    thu thuÕ  hoÆc   quyÕt ®Þnh   ph¹t th×  xö    ngoµi viÖc    ph¶i nép    thuÕ    ®ñ sè  hoÆc  tiÒn  ph¹t theo    LuËt ®Þnh,  mçi  ngµy nép chËm  cßn  ph¶i nép    b»ng  0,1% (métphÇn    ngh×n)sè    tiÒn chËm     nép. c/ Khai man,      trèn thuÕ    th× ngoµi viÖc    ph¶i nép    thuÕ    ®ñ sè  theo quy  ®Þnh  cña  LuËt thuÕ    TT§B,    tïytheo tÝnh  chÊt,møc         ®é viph¹m  cßn  ph¹t bÞ    tiÒn    ®Õn   lÇn  tiÒn  tõ 1  5  sè  thuÕ  gian      lËu;trèn thuÕ    l     víisè îng línhoÆc  ®∙  bÞ  ph¹tviph¹m  xö      hµnh chÝnh  thuÕ    vÒ  mµ cßn  hµnh    cã  vitiÕp      tôc viph¹m  nghiªm  träng kh¸c th×  truycøu      bÞ    tr¸ch    nhiÖm  h×nh  theo  sù  quy ®Þnh  cña  ph¸p luËt.   d/Kh«ng    nép  thuÕ,nép      xö    sau:   ph¹tsÏbÞ  lýnh  ­ TrÝch    tiÒn    göicña   îng nép  ®èi t   thuÕ  i t¹ ng©n hµng, kho    chøc    b¹c,tæ  tÝn  dông    ®Ó nép  thuÕ,nép    ph¹t; Ng©n  hµng, kho    chøc    b¹c,tæ  tÝn dông  tr¸chnhiÖm   cã    trÝch tiÒn tõ tµi         kho¶n tiÒn göicña   îng nép      ®èi t   thuÕ    ®Ó nép  thuÕ, nép      ph¹tvµo ng©n  s¸ch  nhµ    níctheo quyÕt ®Þnh  lývÒ  xö    thuÕ  cña  quan  c¬  thuÕ hoÆc   quan  c¬  cã  thÈm quyÒn  íckhithu nî; tr       ­Gi÷    hµng    ho¸,tang vËt®Ó       b¶o  ®¶m     sè  thu ®ñ  thuÕ,sè    tiÒn ph¹t;   ­ Kª        biªn tµis¶n theo quy ®Þnh cña ph¸p      luËt®Ó b¶o ®¶m   ®ñ   thu  sè  thuÕ,sè    tiÒn ph¹tcßn      thiÕu. *)ViÖc  lýc¸c viph¹m  thuÕ    xö        vÒ  TT§B      îc thùc hiÖn  nãitrªn®     theo    c¸c thñ tôc,tr×nh tùquy          ®Þnh        t¹ c¸cv¨n b¶n  i ph¸p luËtvÒ  lýviph¹m  thuÕ.     xö      vÒ  2.§èivíi   thuÕ  c¸nh©n        bé  c¸n vµ    kh¸c: Theo  quy ®Þnh  i§iÒu  LuËt  t¹  19  thuÕ TT§B, §iÒu  NghÞ   17  ®Þnh  sè  84/1998/N§­   CP cña  ChÝnh phñ,c¸n bé      thuÕ,c¸nh©n      kh¸cviph¹m     LuËt thuÕ    TT§B  xö    sau: bÞ  lýnh 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2