Thông tư số 169-TĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
38
lượt xem
2
download

Thông tư số 169-TĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 169-TĐ về việc hướng dẫn về việc thưởng cờ trong kế hoạch 5 năm 1981-1985 do Ban Thi đua Trung ương hướng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 169-TĐ

  1. BAN THI UA TRUNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ƯƠNG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 169-T Hà N i, ngày 10 tháng 11 năm 1981 THÔNG TƯ C A BAN THI UA TRUNG ƯƠNG S 169-T NGÀY 10-11-1981 HƯ NG D N V VI C THƯ NG C TRONG K HO CH 5 NĂM (1981 - 1985) Ngày 7/11/1981, Ch t ch H i ng B trư ng ã ban hành Quy t nh s 245-CT quy nh v c thư ng trong k ho ch 5 năm 1981 - 1985, Ban chi ua Trung ương hư ng d n thi hành như sau: I. V C THƯ NG LUÂN LƯU C A H I NG B TRƯ NG PHÂN B CHO CÁC B . C luân lưu c a Chính ph trư c theo Ngh nh s 80-CP ngày 13/5/1981 nay g i là c luân lưu c a H i ng B trư ng. M u c , m u s c, kích thư c như cũ ch thay ch trên n n C luân lưu c a H i ng B trư ng thư ng luân lưu c a H i ng B trư ng dùng trong th i gian k ho ch 5 năm (1981 - 1985). Các ngành Trung ương c s lư ng c ã phân b theo quy t nh c a H i ng B trư ng xét ch n v và ngh khen thư ng. 1. Tiêu chuNn xét ch n: Căn c vào tình hình và nhi m v H i ng B trư ng ã quy t nh 3 tiêu chuNn c th c a ơn v ư c thư ng các ngành căn c vào tiêu chuNn ó l a ch n ơn v ngh khen thư ng. Báo cáo c a ơn v kèm theo văn b n ngh c a ngành g i lên H i ng B trư ng cũng ph i căn c vào 3 tiêu chuNn ó trình bày c th thành tích ã th c hi n ư c: a. Nêu cao tinh th n làm ch t p th xã h i ch nghĩa, kh c ph c ư c nh ng khó khăn, có nhi u ti n b trong c i ti n k thu t và c i ti n qu n lý, t năng su t cao, ch t lư ng t t, ti t ki m nhi u, hoàn thành xu t s c nhi m v và k ho ch ư c giao, d n u phong trào thi ua yêu nư c xã h i ch nghĩa trong ngành. b. Ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t và chính sách, ch c a Nhà nư c, nh t là th c hi n k lu t giao n p s n phNm, k lu t thu chi tài chính, ti n t , h n ch n m c th p nh t các hi n tư ng tiêu c c trong qu n lý s n xu t và phân ph i, b o m an toàn lao ng, t ch c t t i s ng v t ch t và tinh th n c a ngư i lao ng. c. ã có giao ư c thi ua hàng năm v i ơn v khác và th c hi n t t giao ư c ó. 2. Th i gian và th t c xét thư ng c .
  2. Lâu nay vi c xét ngh thư ng c luân lưu c a Chính ph , các ngành làm quá muôn, có ngành n quý III năm sau v n còn ngh thư ng c , làm như v y không ng viên k p th i phong trào thi ua xã h i ch nghĩa. Nay H i ng B trư ng quy t nh vi c xét thư ng c ch làm trong quý I, do ó b o m úng th i gian quy nh c a H i ng B trư ng, sau khi k t thúc k ho ch năm, các B , T ng c c c n k p th i t ng k t công tác, t ng k t thành tích, t ch c xét ch n nh ng ơn v t tiêu chuNn và g i ngh lên H i ng B trư ng (qua Ban thi ua Trung ương) ch m nh t là cu i tháng hai dương l ch, Ban thi ua Trung ương có thì gi thNm tra, xác minh thành tích trư c khi trình H i ng B trư ng quy t nh. Theo quy nh t i i m 3 c a Quy t nh s 245 - CT ngày 7/11/10981 c a Ch t ch H i ng B trư ng: "U ban Nhân dân t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương ư c h i ý ki n i v i ơn v d ki n trao c thì c n tr l i trong th i h n 10 ngày; n u quá h n mà không tr l i s không có quy n khi u n i". Do ó trong khi ti n hành l a ch n, các ngành c n ph i h p v i U ban Nhân dân các t nh, thành ph s t i cùng có s nh t trí xem xét, ánh giá thành tích nh t là v m t ch p hành chính sách, dù ơn v tr c thu c ngành Trung ương hay do a phương qu n lý. Văn b n ngh c a B , T ng c c g i lên H i ng B trư ng ph i kèm theo ý ki n nh n xét c a U ban Nhân dân t nh ho c thành ph . Gi a ngành Trung ương và a phương c n có s ph i h p ch t ch , gi i quy t y các thu t c khi văn b n c a ngành ngh ã có c ý ki n c a a phương kèm theo kh i tr ng i trong vi c quy t nh c a H i ng B trư ng. II. C THƯ NG C A H I NG B TRƯ NG CHO CÁC T NH GIAO Ư C THI UA THEO KHU V C. Trong k ho ch 5 năm (1981 - 1985) H i ng b trư ng t thêm m t lo i c thư ng cho nh ng t nh, thành ph có thành tích thi ua xu t s c nh t trong vi c th c hi n giao ư c thi ua m i khu v c (c m). Các khu v c t nh, thành ph và c khu t m th i phân chia t ch c giao ư c thi ua như sau: 1. 3 thành ph Hà N i, H i Phòng và thành ph H Chí Minh. 2. 9 t nh ng b ng Nam b , bao g m: Long An, B n Tre, Ti n Giang, H u Giang, C u Long, ng Tháp, Kiên Giang, An Giang, Minh H i. 3. 7 t nh ng b ng và trung du B c b , bao g m: Hà Sơn Bình, Hà B c, Hà Nam Ninh, Thái Bình, H i Hưng, Vĩnh Phú, B c Thái. 4. 7 t nh mi n núi phía B c bao g m: Hoàng Liên Sơn, Sơn La, Lai Châu, Cao B ng, L ng Sơn, Hà Tuyên, Qu ng Ninh. 5. 3 t nh Tây Nguyên, bao g m: c L c, Lâm ng, Gia Lai - Kon Tum. 6. 4 t nh ông Nam b và c khu, bao g m: ng Nai, Sông Bé, Tây Ninh, c khu Vũng Tàu - Côn o. 7. 7 t nh ven bi n mi n Trung, bao g m: Qu ng Nam - à N ng, Nghĩa Bình, Phú Khánh, Thu n H i, Bình Tr Thiên, Ngh Tĩnh, Thanh Hoá.
  3. (Có th sang năm 1982 s i u ch nh l i các c m trên theo yêu c u c u các t nh). Ban thi ua Trung ương và T ng c c Th ng kê ph i h p v i các ngành có liên quan giúp H i ng B trư ng xét ch n nh ng t nh, thành ph có thành tích xu t s c trong vi c th c hi n giao ư c thi ua thư ng c cho m i c m cũng ph i hoàn thành trong quí I năm sau. Cách x p h ng thi ua s căn c theo nguyên t c và b ng ch m i m do Ban thi ua Trung ương quy nh. III. TI N THƯ NG KÈM THEO C ơn v ư c thư ng c c a H i ng B trư ng có kèm theo hi n v t tr giá năm nghìn ng (5.000 ng). C c a H i ng B trư ng phân b cho các ngành thì do ngành làm d trù kinh phí ti n thư ng và ti n may thêu c v i B Tài chính. C c a H i ng B trư ng thư ng cho các t nh ã giao ư c thi ua theo c m do C c qu n tr I Văn phòng H i ng B trư ng d trù kinh phí mày thêu c và ti n thư ng kèm theo. IV. C T NG K T THI UA C A B T NG C C VÀ U BAN NHÂN DÂN T NH, THÀNH PH VÀ C KHU TR C THU C TRUNG ƯƠNG. a. Nguyên t c chung là m i ngành kinh t - k thu t c a B , T ng c c ư c treo m t c , m i ngành c a t nh ư c treo m t c d a theo tiêu chuNn c thư ng luân lưu c a H i ng b trư ng ã nêu trên v n d ng, c bi t là tiêu chuNn th ba. N u ngành không có ơn v tiêu chuNn thì không thư ng c . S lư ng c c a ngành trung ương, sau khi ã làm vi c c th gi a Ban thi ua Trung ương và các B , T ng c c ã th ng nh t s lư ng c cho t ng ngành. i v i t nh, thành ph và c khu, ngoài s lư ng c thư ng cho ơn v xu t s c theo ngành có h th ng d c, có th thư ng c cho m t huy n và m t xã có thành tích xu t s c toàn di n c a t nh và thành ph . S lư ng c c a t nh, thành ph và c khu tr c thu c Trung ương ư c s d ng t i a 30 c . Tránh thư ng c trùng l p, ơn v ư c thư ng c c a H i ng B trư ng không ch n thư ng c c a B và c a t nh. ơn v ư c thư ng c c a B không ư c ch n thư ng c c a t nh n a. b. V th t c, các ng chí B trư ng, T ng c c trư ng, ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph và c khu tr c thu c trung ương căn c tiêu chuNn thi ua và thành tích t ư c, căn c phong trào thi ua chung c a m i ngành và a phương mà xét ch n quy t nh i tư ng c th , sau khi ã bàn b c v i i di n các oàn th cùng c p. Sau khi ã quy t nh thư ng c , các B , T ng c c và U ban nhân dân các t nh, thành ph và c khu tr c thu c Trung ương g i v Ban thi ua trung ương danh sách và thành tích ơn v ư c khen thư ng theo dõi, ki m tra và tuyên truy n cho phong trào thi ua chung. c. Ti n thư ng kèm theo c t ng k t thi ua c a các ngành, các t nh, thành ph và c khu tr c thu c trung ương: - ơn v ho c a phương ư c thư ng c c a B , T ng c c có kèm theo hi n v t tr giá t i a hai nghìn ng (2 000 ng).
  4. - ơn v ho c a phương ư c thư ng c c a U ban nhân dân t nh, thành ph và c khu tr c thu c Trung ương có kèm theo hi n v t tr giá t i a m t nghìn ng (1 000 ng). Nh n ư c Thông tư này các ngành và a phương khNn trương có k ho ch hư ng d n cho cơ s chuNn b t t vi c xét duy t khen thư ng thành tích thi ua năm 1981 và phát ng phong trào thi ua giành c c a nh ng năm sau. Nguy n Th Chân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản