Thông tư số 182/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
62
lượt xem
4
download

Thông tư số 182/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 182/1998/TT-BTC về việc hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thực hiện theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và không theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 182/1998/TT-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 182/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 26 tháng 12 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 182/1998/TT-BTC NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 1998 HƯ NG D N K TOÁN THU GIÁ TR GIA TĂNG, THU THU NH P DOANH NGHI P Đ I V I CÁC DOANH NGHI P, T CH C, CÁ NHÂN CÓ V N Đ U TƯ NƯ C NGOÀI T I VI T NAM TH C HI N Đ U TƯ THEO LU T Đ U TƯ NƯ C NGOÀI T I VI T NAM VÀ KHÔNG THEO LU T Đ U TƯ NƯ C NGOÀI T I VI T NAM Căn c Lu t thu Giá tr gia tăng s 02/1997/QH9 ngày 10/05/1997; Lu t thu Thu nh p doanh nghi p s 03/1997/QH9 ngày 10/05/1997; Căn c Ngh đ nh s 28/1998/NĐ-CP ngày 11/05/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu Giá tr gia tăng; Ngh đ nh s 30/1998/NĐ-CP ngày 13/05/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu Thu nh p doanh nghi p; Căn c Thông tư s 89/1998/TT-BTC ngày 27/06/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 28/1998/NĐ-CP ngày 11/05/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu giá tr gia tăng; Căn c Thông tư s 99/1998/TT-BTC ngày 14/07/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 30/1998/NĐ-CP ngày 13/05/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Thu Thu nh p doanh nghi p; Căn c Thông tư s 100/1998/TT-BTC ngày 15/07/1998 c a B Tài chính hư ng d n k toán thu Giá tr gia tăng và thu Thu nh p doanh nghi p; Thông tư s 180/1998/TT-BTC ngày 26/12/1998 c a B Tài chính hư ng d n b sung k toán thu Giá tr gia tăng; Căn c Thông tư s 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 c a B Tài chính hư ng d n ch đ thu áp d ng đ i v i các t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t đ ng kinh doanh t i Vi t nam không thu c các hình th c đ u tư theo Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t nam. B Tài chính hư ng d n k toán Thu Giá tr gia tăng (GTGT), Thu Thu nh p doanh nghi p (TNDN) đ i v i các doanh nghi p, t ch c, cá nhân có v n đ u tư nư c ngoài t i Vi t nam, như sau: I- PH M VI ÁP D NG Thông tư này áp d ng cho các doanh nghi p, t ch c có v n đ u tư nư c ngoài Vi t nam th c hi n đ u tư theo Lu t đ u tư nư c ngoài t i Vi t nam; Chi nhánh, t ch c lu t sư nư c ngoài t i Vi t nam ho t đ ng theo quy ch hành ngh tư v n pháp lu t c a t ch c lu t sư nư c ngoài t i Vi t nam; Các t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t đ ng kinh doanh t i Vi t nam không thu c các hình th c đ u tư theo Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t nam.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. II- K TOÁN THU GIÁ TR GIA TĂNG (GTGT) 1- Các doanh nghi p, t ch c có v n đ u tư nư c ngoài áp d ng ch đ k toán doanh nghi p Vi t nam ph i th c hi n k toán Thu GTGT theo quy đ nh t i Thông tư s 100/1998/TT-BTC ngày 15/07/1998 c a B Tài chính hư ng d n k toán thu GTGT và thu TNDN và Thông tư s 180/1998/TT-BTC ngày 26/12/1998 c a B Tài chính hư ng d n b sung k toán thu GTGT. 2- Các doanh nghi p, t ch c có v n đ u tư nư c ngoài áp d ng ch đ k toán thông d ng khác cũng ph i th c hi n k toán thu GTGT theo quy đ nh t i Thông tư s 100/1998/TT-BTC ngày 15/07/1998 và Thông tư s 180/1998/TT-BTC ngày 26/12/1998 c a B Tài chính và các đi m hư ng d n, b sung dư i đây: 2.1- V hoá đơn bán hàng: Ph i s d ng hoá đơn thu GTGT do cơ quan thu phát hành, ho c s d ng m u hoá đơn GTGT t in đã đăng ký và đư c T ng c c Thu ch p thu n. Khi phát hành hoá đơn ph i tuân th ch đ phát hành, qu n lý, s d ng hoá đơn bán hàng quy đ nh t i Quy t đ nh s 885/QĐ-BTC ngày 16/07/1998 c a B trư ng B Tài chính. 2.2- V tài kho n k toán và phương pháp k toán: a- B sung thêm tài kho n "Thu GTGT đư c kh u tr " đ ph n ánh s thu GTGT đ u vào đư c kh u tr . S hi u c a tài kho n này phù h p v i s hi u c a h th ng tài kho n k toán đang áp d ng t i đơn v . M c đích s d ng tài kho n, k t c u và n i dung ph n ánh bên N , bên Có c a tài kho n "Thu GTGT đư c kh u tr ", phương pháp k toán các nghi p v kinh t phát sinh đư c th c hi n theo quy đ nh đ i v i Tài kho n 133 "Thu GTGT đư c kh u tr " quy đ nh trong Thông tư s 100/1998/TT-BTC. b- Đ i tên tài kho n "Thu doanh thu" thành tài kho n "Thu GTGT ph i n p" trong h th ng tài kho n k toán đang áp d ng t i đơn v đ ph n ánh thu GTGT đ u ra, thu GTGT ph i n p, thu GTGT hàng nh p kh u ph i n p, thu GTGT đã n p và còn ph i n p. K t c u và n i dung ph n ánh bên N , bên Có c a tài kho n "Thu GTGT ph i n p", phương pháp k toán các nghi p v kinh t phát sinh đư c th c hi n theo quy đ nh đ i v i Tài kho n 3331 "Thu GTGT ph i n p" quy đ nh trong Thông tư s 100/1998/TT-BTC. 2.3- V s k toán: Ph i m các s k toán chi ti t c n thi t đ ph n ánh rõ ràng các ch tiêu thu GTGT đ u vào đư c kh u tr , thu GTGT đ u ra, thu GTGT ph i n p, thu GTGT nh p kh u ph i n p, thu GTGT đư c hoàn l i, thu GTGT đư c gi m. 2.4- V báo cáo tài chính:
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trên B ng cân đ i k toán, Báo cáo k t qu kinh doanh và ph n gi i trình báo cáo tài chính ph i trình bày thêm các n i dung liên quan đ n th c hi n Lu t thu GTGT (thu GTGT đ u vào đư c kh u tr , đã kh u tr , còn đư c kh u tr , thu GTGT đ u ra, thu GTGT ph i n p, đã n p, còn ph i n p, thu GTGT đư c hoàn l i, đã hoàn l i, thu GTGT đư c gi m c a quý, năm tài chính). 3- Các t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t đ ng kinh doanh t i Vi t nam không thu c các hình th c đ u tư theo Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t nam: 3.1- Nhà th u, nhà th u ph nư c ngoài ho t đ ng kinh doanh thông qua cơ s thư ng trú t i Vi t nam áp d ng ch đ k toán doanh nghi p Vi t nam ph i th c hi n k toán thu GTGT theo quy đ nh t i Thông tư s 100/1998/TT-BTC ngày 15/07/1998 và Thông tư s 180/1998/TT-BTC ngày 26/12/1998 c a B Tài chính và theo hư ng d n m t s đi m đ c thù sau đây: a) Trư ng h p nhà th u ký h p đ ng nh n th u toàn b và chia th u ph cho bên nư c ngoài và phía Vi t nam: . nhà th u chính nư c ngoài: - Khi phát hành hoá đơn (GTGT) bao g m c giá tr c a kh i lư ng do nhà th u ph , ho c bên h p tác kinh doanh phía Vi t nam th c hi n, ghi: N TK 131- Ph i thu c a khách hàng Có TK 511- Doanh thu bán hàng Có TK 333 - Thu và các kho n ph i n p Nhà nư c (33311) - Khi nh n k t qu c a các nhà th u ph , ho c c a bên đ i tác h p tác kinh doanh, ghi: N TK 632- Giá v n hàng bán N TK 133 - Thu GTGT đư c kh u tr (1331) Có TK 331 - Ph i tr ngư i bán - Khi xác đ nh s thu GTGT ph i n p trong kỳ: Kh u tr thu GTGT đ u vào đư c kh u tr v i thu GTGT đ u ra, ghi: N TK 333- Thu và các kho n ph i n p Nhà nư c (33311) Có TK 133 - Thu GTGT đư c kh u tr (1331) Xác đ nh s thu GTGT ph i n p và đã th c n p, ghi: N TK 333- Thu và các kho n ph i n p Nhà nư c (33311)
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Có các TK 111, 112 . nhà th u ph nư c ngoài: - Khi mua v t tư đ u vào, TSCĐ (Hoá đơn GTGT), chi phí ho t đ ng kinh doanh, ghi: N các TK 152, 211, 642... N TK 133- Thu GTGT đư c kh u tr (1331, 1332) Có các TK 111, 112, 331 - Khi bàn giao k t qu đã th c hi n c a nhà th u ph cho nhà th u chính, nhà th u ph phát hành hoá đơn (GTGT) và ph n ánh doanh thu bán hàng, ghi: N TK 131- Ph i thu c a khách hành Có TK 511- Doanh thu bán hàng Có TK 333- Thu và các kho n ph i n p Nhà nư c (33311) - Khi xác đ nh s thu GTGT ph i n p trong kỳ: Kh u tr thu GTGT đ u vào đư c kh u tr v i thu GTGT đ u ra, ghi: N TK 333- Thu và các kho n ph i n p Nhà nư c (33311) Có TK 133- Thu GTGT đư c kh u tr (1331) - Xác đ nh s thu GTGT ph i n p và đã th c n p, ghi: N TK 333- Thu và các kho n ph i n p Nhà nư c (33311) Có các TK 111, 112 b) Trư ng h p nhà th u h p tác kinh doanh v i bên Vi t nam trên cơ s ký h p đ ng và phân chia k t qu kinh doanh theo hình th c chia doanh thu: - Khi nh n doanh thu do bên Vi t nam chia k t qu kinh doanh, nhà th u phát hành hoá đơn (GTGT) và ph n ánh doanh thu bán hàng, ghi: N TK 131- Ph i thu c a khách hàng Có TK 511- Doanh thu bán hàng Có TK 333- Thu và các kho n ph i n p Nhà nư c (33311) - Khi mua v t tư đ u vào, TSCĐ (Hoá đơn (GTGT)), chi phí ho t đ ng kinh doanh, ghi:
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. N các TK 152, 211, 642... N TK 133- Thu GTGT đư c kh u tr (1331, 1332) Có các TK 111, 112, 331 - Khi xác đ nh s thu GTGT ph i n p trong kỳ: . Kh u tr thu GTGT đ u vào đư c kh u tr v i thu GTGT đ u ra, ghi: N TK 333- Thu và các kho n ph i n p Nhà nư c (33311) Có TK 133- Thu GTGT đư c kh u tr (1331) . Xác đ nh s thu GTGT ph i n p đã th c n p, ghi: N TK 333- Thu và các kho n ph i n p Nhà nư c (33311) Có các TK 111, 112 3.2- Nhà th u, nhà th u ph nư c ngoài áp d ng ch đ k toán thông d ng khác th c hi n n p thu GTGT theo phương pháp tính tr c ti p trên giá tr gia tăng ph i t ch c công tác k toán đ m b o ph n ánh đ y đ trung th c doanh thu bán hàng, giá tr v t tư, hàng hóa, tài s n c đ nh, d ch v mua vào làm căn c xác đ nh thu GTGT ph i n p theo phương pháp n đ nh thu . III- K TOÁN THU THU NH P DOANH NGHI P (TNDN) 1- Các doanh nghi p, t ch c có v n đ u tư nư c ngoài áp d ng ch đ k toán doanh nghi p Vi t nam ph i th c hi n k toán thu TNDN theo quy đ nh t i Thông tư s 100/1998/TT-BTC ngày 15/07/1998 c a B Tài chính hư ng d n k toán thu GTGT và thu TNDN. 2- Các doanh nghi p, t ch c có v n đ u tư nư c ngoài t i Vi t nam đư c B Tài chính cho phép áp d ng ch đ k toán thông d ng khác cũng ph i th c hi n k toán thu TNDN theo quy đ nh t i Thông tư s 100/1998/TT-BTC ngày 15/07/1998 c a B Tài chính hư ng d n k toán thu GTGT và thu TNDN và theo quy đ nh dư i đây: - Thu TNDN đư c xác đ nh trên cơ s l i nhu n trư c thu thu nh p doanh nghi p và t l thu su t theo quy đ nh hi n hành. Thu TNDN là m t kho n ph i n p Nhà nư c (n u ho t đ ng kinh doanh năm tài chính có lãi) đư c ghi vào bên N c a tài kho n ph n ánh l i nhu n chưa phân ph i c a năm tài chính. - Trư ng h p doanh nghi p, t ch c có v n đ u tư nư c ngoài đư c cơ quan có th m quy n cho phép gi m thu TNDN, k toán ghi bút toán ngư c l i v i bút toán khi xác đ nh s thu TNDN ph i n p (ghi tăng thu nh p c a doanh nghi p và ghi gi m kho n ph i n p Nhà nư c).
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3- Các t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t đ ng kinh doanh t i Vi t nam không thu c các hình th c đ u tư theo Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t nam: 3.1- Nhà th u, nhà th u ph nư c ngoài ho t đ ng kinh doanh t i Vi t nam thu c đ i tư ng n p thu TNDN theo phương pháp kê khai ph i th c hi n công tác k toán theo ch đ k toán doanh nghi p Vi t nam và k toán thu TNDN theo quy đ nh t i Thông tư s 100/1998/TT-BTC ngày 15/07/1998 c a B Tài chính. 3.2- Nhà th u, nhà th u ph nư c ngoài áp d ng ch đ k toán thông d ng khác n p thu TNDN theo phương pháp n đ nh thu ph i t ch c công tác k toán đ ph n ánh doanh thu bán hàng theo phương pháp xác đ nh doanh thu quy đ nh t i Đi m 2, Ph n C c a Thông tư s 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 c a B Tài chính hư ng d n ch đ thu áp d ng đ i v i các t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t đ ng kinh doanh t i Vi t nam không thu c các hình th c Đ u tư theo Lu t đ u tư nư c ngoài t i Vi t nam làm căn c xác đ nh thu TNDN ph i n p. IV- ĐI U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c t ngày 01/01/1999, các n i dung khác v k toán thu GTGT và thu TNDN không hư ng d n trong Thông tư này thì th c hi n theo ch đ k toán hi n hành. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c, đ ngh ph n ánh v B Tài chính đ xem xét, gi i quy t. Ph m Văn Tr ng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản