Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

THÔNG TƯ số 19/1999/TTLT- BLĐTBXH- BTC ngày 14 tháng 8 năm 1999 về việc xác định quỹ tiền lương thực hiện trong các doanh nghiệp nhà nước

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

492
lượt xem
70
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1/ Theo nội dung quy định tại điểm 3, mục III, thông tư liên tịch số 18/ TTLT- BLĐTBXH- BTC thì đơn giá tiền lương có hiệu lực để xác định quỹ tiền lương thực hiện đối với các đơn vị thành viên của các Tổng công ty 91/TTg và 90/ TTg là quyết định giao đơn giá tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc ( đối với doanh nghiệp không có Hội đồng quản trị) ứng với chỉ tiêu nộp ngân sách và lợi nhuận của các đơn vị thành viên, nhưng khi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THÔNG TƯ số 19/1999/TTLT- BLĐTBXH- BTC ngày 14 tháng 8 năm 1999 về việc xác định quỹ tiền lương thực hiện trong các doanh nghiệp nhà nước

  1. Th«ng t− cña Liªn tÞch Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ x· héi - Tμi chÝnh sè 19/1999/TTLT-BL§TBXH-BTC ngμy 14 th¸ng 8 n¨m 1999 h−íng dÉn bæ sung Th«ng t− sè 18/1998/TTLT-BL§TBXH-BTC ngμy 31/12/1998 vÒ viÖc x¸c ®Þnh quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn trong c¸c doanh nghiÖp nhμ n−íc Th«ng t− Liªn tÞch sè 18/1998/TTLT-BL§TBXH-BTC ngμy 31/12/1998 cña Liªn tÞch Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ x· héi - Bé Tμi chÝnh ch−a h−íng dÉn cô thÓ x¸c ®Þnh quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn cña c¸c doanh nghiÖp ®éc lËp trùc thuéc c¸c Bé qu¶n lý ngμnh, lÜnh vùc, c¸c ®Þa ph−¬ng vμ c¸c ®¬n vÞ thμnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc c¸c Tæng c«ng ty 91/TTg vμ 90/TTg dÉn ®Õn viÖc thùc hiÖn kh«ng thèng nhÊt gi÷a c¸c doanh nghiÖp. XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ, Liªn Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi - Bé Tμi chÝnh h−íng dÉn bæ sung nh− sau: I. §èi víi c¸c doanh nghiÖp nãi chung: 1/ Khi thÈm ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng, c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý ph¶i xem xÐt c¸c ®iÒu kiÖn ¸p dông hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm møc l−¬ng tèi thiÓu theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngμy 28/3/1997 cña ChÝnh phñ vμ Th«ng t− sè 13/L§TBXH-TT ngμy 10/4/1997 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi vμ sau ®ã ra QuyÕt ®Þnh giao ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng ph¶i kÌm theo chØ tiªu lîi nhuËn kÕ ho¹ch (ph¶i ®−îc x©y dùng trªn c¬ së cña n¨m tr−íc liÒn kÒ) ®Ó lμm c¬ së gi¶m trõ quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn. 2/ Khi lîi nhuËn thùc hiÖn cña doanh nghiÖp thÊp h¬n lîi nhuËn kÕ ho¹ch ®−îc giao ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng do c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh th× ph¶i gi¶m trõ quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i môc II, Th«ng t− liªn tÞch sè 18/1998/TTLT-BL§TBXH-BTC. II. §èi víi Tæng c«ng ty 91/TTg vμ 90/TTg 1/ Theo néi dung quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3, môc III, Th«ng t− Liªn tÞch sè 18/TTLT-BL§TBXH- BTC th× ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cã hiÖu lùc ®Ó x¸c ®Þnh quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn ®èi víi c¸c ®¬n vÞ thμnh viªn cña c¸c Tæng c«ng ty 91/TTg vμ 90/TTg lμ quyÕt ®Þnh giao ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc Tæng Gi¸m ®èc (®èi víi doanh nghiÖp kh«ng cã Héi ®ång qu¶n trÞ) øng víi chØ tiªu nép ng©n s¸ch vμ lîi nhuËn cña c¸c ®¬n vÞ thμnh viªn, nh−ng khi tæng hîp l¹i kh«ng v−ît qu¸ ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng do c¬ quan cã thÈm quyÒn ®· thÈm ®Þnh. Nay h−íng dÉn cô thÓ thªm nh− sau: a) Quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn cña c¸c ®¬n vÞ thμnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp trong Tæng c«ng ty ®−îc x¸c ®Þnh theo ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng do Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc Tæng Gi¸m ®èc Tæng c«ng ty giao t−¬ng øng víi chØ tiªu lîi nhuËn kÕ ho¹ch ®−îc giao. Tr−êng hîp, lîi nhuËn thùc hiÖn cña ®¬n vÞ thμnh viªn thÊp h¬n chØ tiªu lîi nhuËn ®−îc giao th× ph¶i gi¶m trõ quü tiÒn l−¬ng theo quy ®Þnh t¹i môc II, Th«ng t− Liªn tÞch sè 18/1998/TTLT- BL§TBXH-BTC nãi trªn. b) Tæng c«ng ty 91/TTg vμ 90/TTg cã tr¸ch nhiÖm: - Göi quyÕt ®Þnh giao ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cña c¬ quan cã thÈm quyÒn cho Côc ThuÕ tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng, n¬i Tæng c«ng ty ®ãng trô së ®Ó lμm c¨n cø x¸c ®Þnh quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn cña toμn Tæng c«ng ty;
  2. - Göi quyÕt ®Þnh giao ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cña c¸c ®¬n vÞ thμnh viªn cho Côc ThuÕ tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng, n¬i ®¬n vÞ thμnh viªn ®ãng trô së ®Ó lμm c¨n cø x¸c ®Þnh quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn cña ®¬n vÞ thμnh viªn. c) Tæng c«ng ty 91/TTg vμ 90/TTg cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn vμ lîi nhuËn thùc hiÖn cña c¸c ®¬n vÞ thμnh viªn vμ phÇn h¹ch to¸n tËp trung cña Tæng c«ng ty. ViÖc xö lý gi¶m trõ quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn quy ®Þnh nh− sau: - Tr−êng hîp, lîi nhuËn thùc hiÖn cña Tæng c«ng ty thÊp h¬n so víi lîi nhuËn øng víi ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng ®−îc giao th× ph¶i gi¶m trõ quü l−¬ng thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i môc II, Th«ng t− Liªn tÞch sè 18/1998/TTLT-BL§TBXH-BTC. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc Tæng Gi¸m ®èc Tæng c«ng ty xem xÐt, ph©n bæ quü tiÒn l−¬ng bÞ gi¶m trõ ®èi víi c¸c ®¬n vÞ thμnh viªn cña Tæng c«ng ty. - Tr−êng hîp, ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng thùc hiÖn cña toμn Tæng c«ng ty v−ît qu¸ ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng do c¬ quan cã thÈm quyÒn ®· thÈm ®Þnh th× Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc Tæng Gi¸m ®èc Tæng c«ng ty ph¶i ®iÒu chØnh gi¶m trõ quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn cña c¸c ®¬n vÞ thμnh viªn ®Ó b¶o ®¶m kh«ng v−ît qu¸ ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng do c¬ quan cã thÈm quyÒn ®· thÈm ®Þnh. Tæng c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm göi danh s¸ch c¸c ®¬n vÞ thμnh viªn ph¶i gi¶m trõ quü tiÒn l−¬ng cho Côc ThuÕ tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng, n¬i Tæng c«ng ty ®ãng trô së vμ n¬i c¸c ®¬n vÞ thμnh viªn ®ãng trô së ®Ó cã c¨n cø ®iÒu chØnh quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn. III. ViÖc x¸c ®Þnh quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn n¨m 1999 N¨m 1999 lμ n¨m ®Çu tiªn c¸c doanh nghiÖp nhμ n−íc thùc hiÖn LuËt ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (ThuÕ VAT), khi thÈm ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng n¨m 1999, c¬ quan cã thÈm quyÒn ®· tÝnh to¸n, ®−a vÒ cïng mÆt b»ng ®Ó so s¸nh víi chØ tiªu lîi nhuËn thùc hiÖn n¨m 1998 vμ giao ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng. V× vËy, viÖc x¸c ®Þnh quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn n¨m 1999 ®−îc c¨n cø vμo ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng vμ lîi nhuËn kÕ ho¹ch øng víi ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng do c¬ quan cã thÈm quyÒn ®· thÈm ®Þnh theo ph©n cÊp qu¶n lý. IV. Th«ng t− nμy cã hiÖu lùc tõ ngμy ký ®Ó x¸c ®Þnh quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn cña c¸c doanh nghiÖp tõ n¨m 1998 trë ®i vμ thay thÕ cho kho¶n b, ®iÓm 1, phÇn C, môc IV, Th«ng t− sè 13/L§TBXH-TT ngμy 10/4/1997 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi. Riªng ®iÓm 2, môc II, Th«ng t− liªn tÞch sè 18/1998/TTLT-BL§TBXH-BTC ngμy 31/12/1998 cña Liªn Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi - Tμi chÝnh ®−îc söa l¹i nh− sau: - "Khi lîi nhuËn thùc hiÖn thÊp h¬n so víi chØ tiªu lîi nhuËn øng víi ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng do c¬ quan cã thÈm quyÒn ®· thÈm ®Þnh theo ph©n cÊp qu¶n lý th× doanh nghiÖp ph¶i gi¶m trõ quü tiÒn l−¬ng t−¬ng øng víi lîi nhuËn gi¶m so víi chØ tiªu lîi nhuËn øng víi ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng theo 1 trong 2 c¸ch d−íi ®©y:" - Ký hiÖu Pnt: Lîi nhuËn thùc hiÖn n¨m tr−íc liÒn kÒ nay ®−îc söa l¹i lμ Pkh: lîi nhuËn kÕ ho¹ch øng víi ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng do c¬ quan cã thÈm quyÒn ®· thÈm ®Þnh theo ph©n cÊp qu¶n lý. C¸c Bé qu¶n lý ngμnh, lÜnh vùc, Uû ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng vμ c¸c Tæng c«ng ty 91/TTg vμ 90/TTg cã tr¸ch nhiÖm h−íng dÉn c¸c doanh nghiÖp thuéc quyÒn qu¶n lý thùc hiÖn ®óng theo c¸c quy ®Þnh trªn. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã g× v−íng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Liªn bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ x· héi - Tμi chÝnh nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2