Thông tư số 197/2009/TT- BTC

Chia sẻ: Co Co Check | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
217
lượt xem
58
download

Thông tư số 197/2009/TT- BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 197/2009/TT- BTC

  1. Bé Tui chÝnh Céng hou x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè 197/2009/TT-BTC Hµ Néi, ngµy 09 th¸ng 10 n¨m 2009 TH¤NG T¦ Bæ sung Th«ng t− sè 134/2008/TT-BTC nguy 31/12/2008 cña Bé Tui chÝnh h−íng dÉn thùc hiÖn nghÜa vô thuÕ ¸p dông ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoui kinh doanh t¹i ViÖt Nam hoÆc cã thu nhËp t¹i ViÖt Nam C¨n cø c¸c LuËt, Ph¸p lÖnh vÒ thuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ hiÖn hµnh cña n−íc Céng hoµ X∙ héi Chñ nghÜa ViÖt Nam vµ c¸c NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh c¸c LuËt, ph¸p lÖnh thuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ; C¨n cø LuËt ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng sè 13/2008/QH12 ngµy 03/06/2008; NghÞ ®Þnh sè 123/2008/N§-CP ngµy 08/12/2008 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h−íng dÉn mét sè ®iÒu cña LuËt ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng; C¨n cø LuËt ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp sè 14/2008/QH12 ngµy 03/06/2008; NghÞ ®Þnh sè 124/2008/N§-CP ngµy 11/12/2008 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 118/2008/N§-CP ngµy 27/11/2008 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; Bé Tµi chÝnh h−íng dÉn bæ sung Th«ng t− sè 134/2008/TT-BTC ngµy 31/12/2008 cña Bé Tµi chÝnh h−íng dÉn thùc hiÖn nghÜa vô thuÕ ¸p dông ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoµi kinh doanh t¹i ViÖt Nam hoÆc cã thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam nh− sau: §iÒu 1. Bæ sung Môc IV vuo PhÇn B Th«ng t− sè 134/2008/TT-BTC nh− sau: “IV. Nép thuÕ GTGT theo ph−¬ng ph¸p khÊu trõ, nép thuÕ TNDN theo tû lÖ % tÝnh trªn doanh thu tÝnh thuÕ. Nhµ thÇu n−íc ngoµi, nhµ thÇu phô n−íc ngoµi nÕu ®¸p øng ®ñ hai ®iÒu kiÖn (i), (ii) nªu t¹i ®iÓm 1 Môc II PhÇn B Th«ng t− sè 134/2008/TT-BTC ngµy 31/12/2008 cña Bé Tµi chÝnh vµ tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ kÕ to¸n vµ h−íng dÉn cña Bé Tµi chÝnh th× ®¨ng ký víi c¬ quan thuÕ ®Ó thùc hiÖn nép thuÕ GTGT theo ph−¬ng ph¸p khÊu trõ nh− h−íng dÉn t¹i ®iÓm 2, Môc II, PhÇn B vµ nép thuÕ TNDN nh− h−íng dÉn t¹i ®iÓm 3, Môc III phÇn B cña Th«ng t− sè 134/2008/TT-BTC ngµy 31/12/2008 cña Bé Tµi chÝnh. Trong ph¹m vi 20 ngµy lµm viÖc kÓ tõ khi ký hîp ®ång, Bªn ViÖt Nam ký hîp ®ång víi Nhµ thÇu n−íc ngoµi, Nhµ thÇu n−íc ngoµi ký hîp ®ång víi Nhµ thÇu phô n−íc ngoµi cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n víi c¬ quan thuÕ ®Þa ph−¬ng n¬i Nhµ thÇu n−íc ngoµi, Nhµ thÇu phô n−íc ngoµi ®¨ng ký nép thuÕ vÒ viÖc Nhµ thÇu n−íc ngoµi, Nhµ thÇu phô n−íc ngoµi trùc tiÕp ®¨ng ký vµ thùc hiÖn nép thuÕ GTGT theo ph−¬ng ph¸p khÊu trõ, nép thuÕ TNDN theo tû lÖ % trªn doanh thu chÞu thuÕ”. §iÒu 2. Bæ sung vuo sau khæ thø nhÊt, PhÇn C Th«ng t− sè 134/2008/TT-BTC nh− sau: “Tr−êng hîp c¸c Hîp ®ång thÇu, Hîp ®ång thÇu phô ®−îc ký kÕt tr−íc ngµy Th«ng t− sè 134/2008/TT-BTC cã hiÖu lùc th× viÖc x¸c ®Þnh nghÜa vô thuÕ GTGT, thuÕ TNDN tiÕp tôc thùc hiÖn nh− h−íng dÉn t¹i Th«ng t− sè 05/2005/TT-BTC ngµy 11/1/2005 cña Bé Tµi chÝnh
  2. 2 h−íng dÉn chÕ ®é thuÕ ¸p dông ®èi víi c¸c tæ chøc n−íc ngoµi kh«ng cã t− c¸ch ph¸p nh©n ViÖt Nam vµ c¸ nh©n n−íc ngoµi kinh doanh hoÆc cã thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam cho ®Õn khi kÕt thóc hîp ®ång, trõ c¸c tr−êng hîp sau: - §èi víi hµng ho¸, dÞch vô thuéc diÖn kh«ng chÞu thuÕ GTGT theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt thuÕ GTGT cã hiÖu lùc tr−íc ngµy 01/1/2009 do nhµ thÇu n−íc ngoµi, nhµ thÇu phô n−íc ngoµi cung cÊp, kÓ tõ ngµy 01/1/2009 trë ®i thuéc ®èi t−îng chÞu thuÕ GTGT th× viÖc x¸c ®Þnh doanh thu tÝnh thuÕ GTGT ®èi víi nhµ thÇu n−íc ngoµi, nhµ thÇu phô n−íc ngoµi ®−îc thùc hiÖn theo h−íng dÉn t¹i Th«ng t− sè 134/2008/TT-BTC. VÝ dô: Trong n¨m 2008, Doanh nghiÖp A ë ViÖt Nam ký hîp ®ång mua d©y chuyÒn m¸y mãc, thiÕt bÞ cho Dù ¸n Nhµ m¸y xi m¨ng víi Doanh nghiÖp B ë n−íc ngoµi. Tæng gi¸ trÞ hîp ®ång lµ 100 triÖu USD, bao gåm gi¸ trÞ m¸y mãc thiÕt bÞ (thuéc lo¹i trong n−íc ch−a s¶n xuÊt ®−îc) lµ 80 triÖu USD, gi¸ trÞ dÞch vô h−íng dÉn l¾p ®Æt, gi¸m s¸t l¾p ®Æt, b¶o hµnh, b¶o d−ìng lµ 20 triÖu USD. Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt thuÕ GTGT cã hiÖu lùc tr−íc ngµy 01/1/2009 th× d©y chuyÒn m¸y mãc thiÕt bÞ thuéc lo¹i trong n−íc ch−a s¶n xuÊt ®−îc nhËp khÈu ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ GTGT. Sang n¨m 2009, Doanh nghiÖp A nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ thuéc d©y chuyÒn theo hîp ®ång ®∙ ký kÕt víi Doanh nghiÖp B vµ ®∙ nép thuÕ GTGT kh©u nhËp khÈu. Trong tr−êng hîp nµy, doanh thu tÝnh thuÕ GTGT ®èi víi nhµ thÇu n−íc ngoµi (Doanh nghiÖp B) ®−îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i §iÓm 1.2 Môc I PhÇn B Th«ng t− sè 134/2008/TT-BTC. - §èi víi kho¶n thu nhËp cña nhµ thÇu n−íc ngoµi, nhµ thÇu phô n−íc ngoµi lµ c¸ nh©n kinh doanh ®−îc thanh to¸n kÓ tõ ngµy 01/1/2009 th× thùc hiÖn nghÜa vô thuÕ thu nhËp theo ph¸p luËt vÒ thuÕ TNCN”. §iÒu 3. HiÖu lùc thi hunh Th«ng t− nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 45 ngµy kÓ tõ ngµy ký. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã v−íng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c ®¬n vÞ, c¬ së kinh doanh ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó ®−îc gi¶i quyÕt./. kt. Bé tr−ëng Thø tr−ëng §ç Houng Anh TuÊn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản