Thông tư số 21-LĐTBXH/TT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
2
download

Thông tư số 21-LĐTBXH/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 21-LĐTBXH/TT về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945 do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 276-CT ngày 25-10-1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng vè chế độ phụ cấp ưu đãi đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 21-LĐTBXH/TT

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 21-L TBXH/TT Hà N i, ngày 25 tháng 10 năm 1988 THÔNG TƯ S 21-L TBXH/TT NGÀY 6-12-1988 HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 276-CT NGÀY 25-10-1988 C A CH TNCH H I NG B TRƯ NG V CH PH C P ƯU ÃI I V I CÁN B HO T NG CÁCH M NG TRƯ C NĂM 1945 Thi hành Quy t nh s 276-CT ngày 25-10-1988 c a Ch t ch H i ng B trư ng s a i ch ph c p ưu ãi i v i cán b ho t ng cách m ng trư c năm 1945; sau khi trao i th ng nh t ý ki n v i Ban T ch c trung ương ng và B Tài chính; B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n như sau: 1- K t ngày 1-10-1988, nâng m c ph c p ưu ãi i v i cán b ho t ng cách m ng trư c năm 1945, thu c di n thi hành Quy t nh s 128-H BT ngày 8-10-1984 c a H i ng B trư ng (k c ương ch c và ngh hưu), t 20 ng lên 30 ng/tháng cho m i thâm niên ho t ng cách m ng. Cách tính ph c p m i như sau: (30 x13,15)+(30 x13,15x90%)=749,55 ng l y ch n là 750 ng/tháng/1 thâm niên. 2- Kho n ph c p ưu ãi nói t i Thông tư này ư c tr cùng v i lương (n u là cán b ương ch c, do ngân sách Nhà nư c ài th ), ho c lương hưu (do qu b o hi m xã h i ài th ), và không áp d ng tính tr c p 1 l n khi m i ngh hưu. 3- Kho n tr c p khó khăn 5000 /tháng và 3000 /tháng cho cán b ho t ng cách m ng trư c tháng 8 năm 1945 ã ngh hưu và cán b ho t ng cơ s hư ng sinh ho t phí 22 /tháng và 160 /tháng, v n áp d ng như công văn s 1043-PP/LT ngày 21-6-1988 c a H i ng B trư ng. 4- Nh ng quy nh trư c ây v m c ph c p ưu ãi i v i cán b ho t ng cách m ng trư c tháng 8 năm 1945 trái v i quy nh này u bãi b . Các cơ quan, ơn v , các S Lao ng - Thương binh và Xã h i căn c vào hư ng d n trên, tính l i m c ph c p m i k t ngày 1-10-1988 và tr b sung cho cán b thu c ơn v mình qu n lý. Trư ng h p cán b di chuy n ch n u ngày ký gi y chuy n i t 31-12-1988 tr v trư c, s do ơn v m i ti p nh n chi tr kho n ti n chênh l ch gi a m c ph c p cũ
  2. và m c ph c p m i; n u ngày ký gi y chuy n i t ngày 1-1-1989 tr i thì ơn v c p gi y di chuy n chi tr theo m c ph c p m i. Tr n Hi u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản