Thông tư số 22-NV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
36
lượt xem
4
download

Thông tư số 22-NV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 22-NV về việc hướng dẫn việc thống nhất trường Hành chính vào trường Đảng bồi dưỡng cán bộ cơ sở ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 22-NV

  1. B N IV VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 22-NV Hà N i, ngày 12 tháng 09 năm 1963 THÔNG TƯ HƯ NG D N VI C TH NG NH T TRƯ NG HÀNH CHÍNH VÀO TRƯ NG Đ NG B I DƯ NG CÁN B CƠ S T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG Vi c hu n luy n cán b chính quy n xã là m t trong nh ng công tác quan tr ng đ ki n toàn b máy Nhà nư c xã. Công tác này đã đư c ti n hành ngay sau khi Cách m ng tháng Tám thành công, trong kháng chi n và sau khi hòa bình l p l i. Trong nh ng năm qua, các trư ng Hành chính đ a phương đã hu n luy n đư c hàng v n cán b chính quy n xã có trình đ nh n th c v lý lu n, chính tr và nghi p v đáp ng đư c yêu c u c a nhi m v chính quy n c p xã trong th i kỳ kháng chi n và trong th i kỳ khôi ph c, c i t o kinh t . Đ n nay, trong giai đo n xây d ng ch nghĩa xã h i mi n B c, cán b xã b t c ph trách công tác Đ ng, chính quy n hay h p tác xã đ u ph i t p trung vào nhi m v trung tâm xã là c ng c h p tác xã, đ y m nh s n xu t nông nghi p. Do đó, cán b xã ph i đư c b i dư ng ki n th c c n thi t v qu n lý h p tác xã, qu n lý k thu t và có trình đ qu n lý Nhà nư c xã trong hoàn c nh m i đ đ m b o th c hi n nhi m v trung tâm đó. Nhưng hi n nay chương trình hu n luy n c a trư ng Đ ng, trư ng Hành chính và trư ng h p tác xã nông nghi p chưa đáp ng đư c yêu c u c a nhi m v chính tr , đang d m đ p v n i dung hu n luy n và đ i tư ng h c viên. Vì v y, Trung ương đã có ch trương c i ti n công tác giáo d c lý lu n, chính tr cho các trư ng Đ ng và th ng nh t hai trư ng Hành chính và h p tác xã nông nghi p vào trư ng Đ ng b i dư ng cán b cơ s . Thông tư này hư ng d n vi c th c hi n ch trương nói trên v m t chính quy n. I. CH TRƯƠNG C I TI N CÔNG TÁC HU N LUY N CÁN B CƠ S Ch trương c a Trung ương nh m đ m b o hu n luy n chung cho cán b Đ ng, chính quy n và h p tác xã nh ng môn lý lu n cơ b n c a ch nghĩa Mác- Lê-nin, đư ng l i chính sách l n c a Đ ng, công tác xây d ng Đ ng và nh ng v n đ ch y u v qu n lý kinh t , qu n lý Nhà nư c, đ ng th i đ m b o hu n luy n nghi p v riêng cho t ng lo i cán b . Hu n luy n trư c và k cho cán b ch ch t c a xã, đ ng th i hu n luy n k p th i cho cán b khác c a xã. Đ đ t yêu c u y, vi c t ch c hu n luy n s ti n hành như sau:
  2. - Trư ng Đ ng b i dư ng cán b cơ s t nh, thành ph ph trách hu n luy n cho các đ ng y viên, trư c h t là nh ng án b ch ch t lãnh đ o xã như bí thư, phó bí thư đ ng y; ch t ch, phó ch t ch y ban hành chính, ch nhi m h p tác xã nông nghi p, bí thư đoàn thanh niên, bí thư ph n và nh ng cán b Đ ng có trình đ cơ s xí nghi p, công trư ng, nông trư ng. - Các l p hu n luy n chính tr huy n ph trách hu n luy n cho các chi y xã t , trư ng Đ ng, y viên y ban hành chính, y viên ban qu n tr h p tác xã, đ i trư ng và đ i phó s n xu t (k c cán b ngoài Đ ng). Ngoài các l p hu n luy n c a trư ng Đ ng b i dư ng cán b cơ s và l p hu n luy n chính tr huy n, y ban hành chính t nh, thành ph s t ch c nh ng h i ngh chuyên đ cho các y viên y ban hành chính xã đ trao đ i v nghi p v , kinh nghi p công tác và l l i làm vi c c a y ban hành chính xã nh m b i dư ng thêm cho cán b qua th c ti n công tác. Ban t ch c và dân chính có trách nhi m giúp y ban hành chính v công tác này. II. N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH C A TRƯ NG Đ NG B I DƯ NG CÁN B CƠ S N i dung chương trình c a trư ng Đ ng b i dư ng cán b cơ s g m có 2 ph n: - Ph n hu n luy n chung cho t t c các lo i cán b xã đã quy đ nh trên. - Ph n hu n luy n riêng v nghi p v cho cán b các ngành (chính quy n, h p tác xã), A. CHƯƠNG TRÌNH HU N LUY N CHUNG CHO T T C CÁN B XÃ: Do ban Tuyên giáo trung ương quy đ nh và đã g i cho các trư ng Đ ng b i dư ng cán b cơ s đ a phương, trong đó có m t s bài thu c v n đ Nhà nư c như: 1. Nhà nư c dân ch nhân dân Vi t Nam. 2. Pháp quy n và pháp ch xã h i ch nghĩa. 3. C ng c qu c phòng, xây d ng l c lư ng dân quân t v . 4. Tr n áp ph n cách m ng. Đ ph c v nh ng bài trên s có m t s báo cáo th c t : - Báo cáo v hi n pháp (chú tr ng ph n quy n l i và nghĩa v c a ngư i công dân). - Báo cáo m t s lu t pháp cơ b n như lu t t ch c H i đ ng nhân dân và y ban hành chính các c p; lu t v quy n t do thân th và quy n b t kh xâm ph m đ i v i nhà , đ v t và thư tín c a nhân dân.
  3. Th i gian h c t p v n đ này kho ng 8 ngày. B. CHƯƠNG TRÌNH HU N LUY N RIÊNG V NGHI P V CHO CÁN B CHÍNH QUY N: Hi n nay g m có 5 bài: 1. Nhi m v , quy n h n và l l i làm vi c c a h i đ ng nhân dân và y ban hành chính xã, th tr n, th i gian 5 bu i. 2. Công tác văn phòng y ban hành chính xã, th tr n, th i gian 2 bu i. 3. Công tác tư pháp xã, th tr n, th i gian 4 bu i. 4. Công tác tài chính và ngân sách xã, th tr n, th i gian 3 bu i. 5. Công tác k ho ch xã, th tr n, th i gian 4 bu i. Thu ho ch và t ng k t 2 bu i. T ng c ng th i gian: 20 bu i. III. V T CH C TRƯ NG Đ NG B I DƯ NG CÁN B CƠ S 1. V t ch c: Hi n nay ban Tuyên giáo trung ương và ban T ch c trung ương đang nghiên c u v t ch c, biên ch cho trư ng Đ ng b i dư ng cán b cơ s sau khi th ng nh t. Trong khi ch đ i, y ban hành chính c n đưa nh ng cán b có kh năng và kinh nghi m hu n luy n cán b chính quy n c a trư ng Hành chính sang trư ng Đ ng b i dư ng cán b cơ s đ chuyên trách ph n chính quy n. S cán b còn l i s đưa v ban T ch c dân chính đ giúp y ban hành chính t nh, thành ph theo rõi cán b chính quy n xã h c t p trư ng Đ ng b i dư ng cán b cơ s , l p hu n luy n chính tr huy n và t ch c các h i ngh chuyên đ đ b i dư ng v nghi p v cho cán b chính quy n xã. y ban hành chính không nên đi u sang công tác khác nh ng cán b đã có kinh nghi m hu n luy n cán b chính quy n và đã đư c b i dư ng nhi u v nghi p v công tác. Đ a phương nào đã trót đi u anh em đi công tác khác thì nên rút v đ b sung cho trư ng Đ ng b i dư ng cán b cơ s ho c đ l i công tác t i ban T ch c dân chính. 2. V ch đ o trư ng: B đã th ng nh t ý ki n v i ban Tuyên giáo trung ương như sau: a) trung ương.
  4. Ban Tuyên giáo trung ương đư c Trung ương y nhi m ch đ o toàn di n và th ng nh t các trư ng Đ ng b i dư ng cán b cơ s , b N i v không ch đ o các trư ng mà ch ph trách ph n chính quy n vê các m t sau đây: - Đ ra n i dung chương trình hu n luy n và biên so n tài li u cho ph n hu n luy n riêng v nghi p v cho cán b chính quy n xã (qua ban Tuyên giáo trung ương đ g i cho các trư ng Đ ng đ a phương). - Tùy theo t ng th i gian tham gia v i ban Tuyên giáo trung ương t ch c h i ngh b i dư ng v nghi p v cho cán b chuyên trách ph n chính quy n trư ng Đ ng b i dư ng cán b cơ s . - Theo dõi cán b chính quy n xã trong khi h c t p ph n chính quy n trư ng và sau khi tr v cơ s công tác. Đ giúp B n m v ng tình hình h c t p c a cán b chính quy n xã v m i m t, các trư ng Đ ng khi báo cáo m l p, báo cáo sơ k t, t ng k t v ban Tuyên giáo trung ương, s g i c cho b N i v . Tùy heo yêu c u t ng lúc, B s c cán b v các trư ng Đ ng đ theo dõi ph n chính quy n. b) đ a phương: t nh, thành ph : Trư ng Đ ng b i dư ng cán b cơ s t nh, thành ph do c p y Đ ng tr c ti p lãnh đ o. Ban Tuyên hu n t nh giúp c p y Đ ng ch đ o trư ng v m i m t. y ban hành chính t nh, thành ph không tr c ti p ch đ o trư ng mà ch ph trách theo dõi ph n chính quy n v các m t sau đây: - Cùng v i c p y Đ ng bàn b c v k ho ch và n i dung chương trình hu n luy n v nghi p v chính quy n trư ng Đ ng do B đã đ ra cho sát v i tình hình và nhi m v c a đ a phương. - Theo dõi cán b chính quy n xã trong khi h c t p trư ng và sau khi tr v cơ s công tác. Ngoài ra, y ban hành chính t nh, thành ph còn có nhi m v t ch c các h i ngh chuyên đ đ b i dư ng v nghi p v chính quy n cho cán b xã. Đ i tư ng b i dư ng g m các y viên y ban hành chính xã, th tr n trong b ph n thư ng tr c và không thư ng tr c, cán b văn phòng xã, th tr n và các đ i bi u h i đ ng nhân dân các c p. Trư c m t c n b i dư ng cho các y viên thư ký, các y viên không thư ng tr c và cán b văn phòng xã. N i dung h i ngh chuyên đ đ b i dư ng v nghi p v cho các y viên thư ký, y viên không thư ng tr c và cán b văn phòng căn c vào n i dung chương trình hu n luy n v nghi p v trư ng Đ ng b i dư ng cán b cơ s đ v n d ng vào t ng h i ngh cho thích h p. N u h i ngh đa s là y viên thư ký thì nên b i dư ng c 5
  5. v n đ , nhưng đi sâu vào nhi m v , quy n h n và l l i làm vi c c a h i đ ng nhân dân và y ban hành chính xã và công tác văn phòng y ban hành chính xã, th tr n. N u h i ngh đa s là y viên không thư ng tr c thì ch nên b i dư ng sâu v nhi m v , quy n h n và l l i làm vi c c a h i đ ng nhân dân và y ban hành chính xã và công tác tư pháp xã, th tr n. Còn nh ng v n đ v tài chính ngân sách và k ho ch xã ch c n báo cáo nh ng đi m chính đ anh trư ng bi t không nên đi sâu. Riêng công tác văn phòng y ban hành chính xã không c n thi t ph i b i dư ng cho anh em. huy n: L p hu n luy n chính tr huy n do c p y huy n tr c ti p ch đ o. y ban hành chính huy n theo dõi cán b chính quy n xã trong khi h c t p l p và sau khi tr v xã công tác. Ngoài ra y ban hành chính huy n có th đư c y ban hành chính t nh, thành ph giao nhi m v t ch c các h i ngh chuyên đ đ b i dư ng v nghi p v chính quy n cho cán b xã (theo k ho ch c a y ban hành chính t nh, thành ph ). Hi n nay huy n chưa có đi u ki n l p hu n luy n chính th thì y ban hành chính t nh, thành ph nên giao cho y ban hành chính huy n tranh th t ch c các h i ngh chuyên đ đ b i dư ng và nghi p v cho các y viên không thư ng tr c. N i dung h i ngh chuyên đ huy n cũng gi ng như n i dung h i ngh chuyên đ t nh, thành ph , nhưng th i gian nên rút ng n hơn. IV. M Y ĐI M C N CHÚ Ý KHI TI N HÀNH TH NG NH T TRƯ NG Vi c th ng nh t trư ng là m t bư c c i ti n m i trong công tác hu n luy n cán b cơ s nh m nâng cao ch t lư ng và m r ng s lư ng cán b xã, nhưng có nơi chưa th y h t ý nghĩa đó nên ho c băn khoan v vi c th ng nh t ho c xem nh vi c th ng nh t. Vì nh n th c chưa đư c đ y đ nên hi n nay có m t s trư ng Hành chính đã th ng nh t vào trư ng Đ ng nhưng ch m i th ng nh t v t ch c mà chưa th ng nh t v chương trình và có nhi u trư ng chưa th ng nh t. Vì v y y ban hành chính t nh, thành ph c n chú ý lãnh đ o tư tư ng cán b và bàn b c v i c p y Đ ng đ có k ho ch ti n hành, nơi nào th ng nh t trư ng r i nhưng chưa đúng v i k ho ch thì k p th i b sung ngay, nơi nào chưa ti n hành th ng nh t trư ng thì xúc ti n đ k p m l p. Các y ban hành chính t nh, thành ph c n t ng k t công tác hu n luy n và b i dư ng cán b chính quy n (theo công văn s 418-CQĐP ngày 13-02-1963 c a B ) đ rút kinh nghi m v m i m t công tác hu n luy n cán b Nhà nư c cho trư ng th ng nh t và cho vi c t ch c h i ngh chuyên đ sau này. Đ ngh y ban hành chính t nh, thành ph đ t nhi m v theo dõi công tác hu n luy n cán b chính quy n trư ng Đ ng và t ch c h i ngh chuyên đ cho ban T ch c dân chính và b trí đ cán b ph trách công vi c trên. Hi n nay có m t s nơi, y ban hành chính đang giao cho trư ng Hành chính m l p hu n luy n cho y viên y ban hành
  6. chính xã và b i dư ng cho đ i bi u H i đ ng nhân dân thì nên ti p t c làm cho xong l p r i bàn giao sang trư ng th ng nh t và ban T ch c dân chính tùy theo t ng đ i tư ng. Không nên vì th ng nh t trư ng mà b d các l p và các h i ngh đã chu n b , nhưng cũng không vì v c đó mà làm ch m vi c th ng nh t trư ng. Trong khi ti n hành, n u g p khó khăn tr ng i, các đ a phương k p th i báo cáo cho B bi t đ B góp ý ki n gi i quy t. K.T. B TRƯ NG B N I V TH TRƯ NG Tô Quang Đ u
Đồng bộ tài khoản