Thông tư số 37/2001/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
4
download

Thông tư số 37/2001/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 37/2001/TT-BTC về việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán, thuế đối với các cửa hàng kinh doanh miễn thuế tại Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành, để bổ sung một số điểm tại Thông tư số 42/1999/TT-BTC ngày 30/4/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán, thuế đối với các cửa hàng kinh doanh miễn thuế tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 37/2001/TT-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 37/2001/TT-BTC Hà N i, ngày 28 tháng 5 năm 2001 THÔNG TƯ B TÀI CHÍNH S 37/2001/TT/BTC NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2001 B SUNG M T S ĐI M QUI Đ NH T I THÔNG TƯ S 42/1999/TT/BTC NGÀY 20/4/1999 C A B TÀI CHÍNH HƯ NG D N VI C TH C HI N CH Đ TÀI CHÍNH, K TOÁN, THU Đ I V I CÁC C A HÀNG KINH DOANH HÀNG MI N THU T I VI T NAM Căn c Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Lu t thu thu nh p doanh nghi p; Lu t thu giá tr gia tăng; Căn c các Quy t đ nh s 205/1998/QĐ-TTg ngày 19/10/1998 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch v C a hàng kinh doanh hàng mi n thu ; Quy t đ nh s 211/1998/QĐ-TTg ngày 31/10/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch chuyên gia nư c ngoài th c hi n các chương trình, d án ODA Vi t Nam; Quy t đ nh s 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách đ i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài; Căn c Thông tư s 172/1998/TT/BTC ngày 22/12/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 54/CP ngày 28/8/1993, s 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph qui đ nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u và các Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u và Thông tư s 42/1999/TT/BTC ngày 20/4/1999 c a B Tài chính hư ng d n vi c th c hi n ch đ tài chính, k toán, thu đ i v i các c a hàng kinh doanh hàng mi n thu t i Vi t nam; Căn c ý ki n ch đ o c a Th tư ng Chính ph thông báo t i công văn s 246/VPCP-KTTH ngày 16/2/2001 c a Văn phòng Chính ph v vi c m r ng m t hàng và đ i tư ng mua hàng mi n thu ; Sau khi trao đ i ý ki n v i các B Thương m i, B K ho ch và Đ u tư, B Ngo i giao và T ng c c H i quan, B Tài chính hư ng d n b sung m t s đi m c a Thông tư s 42/1999/TT/BTC ngày 20/4/1999 nêu trên như sau: I/ B SUNG VÀO M C I (Đ I TƯ NG ÁP D NG) THÔNG TƯ S 42/1999/TT/BTC: C a hàng kinh doanh hàng mi n thu đư c phép bán hàng cho chuyên gia là ngư i nư c ngoài đang th c hi n các d án ODA t i Vi t nam (theo Quy t đ nh s 211/1998/QĐ-TTg ngày 31/10/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch chuyên gia nư c ngoài th c hi n các chương trình, d án ODA Vi t Nam) và ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài v nư c làm vi c theo l i m i c a các cơ quan Nhà nư c Vi t Nam (theo Quy t đ nh s 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách đ i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài).
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. II/ TIÊU CHU N MI N THU VÀ TH T C H SƠ MI N THU : 1/ C a hàng kinh doanh hàng mi n thu đư c phép bán hàng hoá ph c v cho chuyên gia là ngư i nư c ngoài đang th c hi n các d án ODA t i Vi t nam theo đúng tiêu chu n mi n thu quy đ nh t i Quy t đ nh s 211/1998/QĐ-TTg ngày 31/10/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch chuyên gia nư c ngoài th c hi n các chương trình, d án ODA Vi t Nam và Thông tư s 01/2001/TT-TCHQ ngày 09/02/2001 c a T ng c c H i quan hư ng d n th c hi n Quy t đ nh s 211/1998/QĐ- TTg nêu trên. Th t c h sơ mi n thu , g m: - Đ i v i bán hàng theo tiêu chu n mi n thu không quá 300 USD qui đ nh t i các Ngh đ nh s 17/CP ngày 6/2/1995, Ngh đ nh s 79/1998/NĐ-CP ngày 29/9/1998 c a Chính ph : + H chi u (Passport) xu t trình b n chính khi mua hàng. C a hàng ch u trách nhi m ghi đ y đ tên, s h chi u, ngày c p, cơ quan c p vào hoá đơn bán hàng. + T khai nh p-xu t c nh Vi t nam (b n chính). - Đ i v i bán hàng mi n thu là đ dùng gia d ng cho chuyên gia đư c phép lưu trú Vi t nam t 183 ngày tr lên: + Xác nh n c a B K ho ch và Đ u tư là chuyên gia nư c ngoài tham gia th c hi n chương trình, d án ODA, trong đó: nêu rõ tên, qu c t ch, s h chi u, th i h n lưu trú t i Vi t nam, danh sách ngư i thân đi kèm (b n sao có đóng d u c a cơ quan ch qu n d án). + H chi u (Passport) xu t trình b n chính khi mua hàng. C a hàng ch u trách nhi m ghi đ y đ tên, s h chi u, ngày c p, cơ quan c p vào hoá đơn bán hàng. 2/ C a hàng kinh doanh hàng mi n thu đư c phép bán hàng hoá mi n thu ph c v cho ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài v nư c làm vi c theo l i m i c a các cơ quan Nhà nư c Vi t Nam theo đúng tiêu chu n mi n thu quy đ nh t i Thông tư liên t ch s 03/2000/TTLT-TCHQ-BNG ngày 06/6/2000 c a T ng c c H i quan-B Ngo i Giao hư ng d n thi hành Đi u 4 Quy t đ nh s 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách đ i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài. Th t c h sơ mi n thu , g m: - Đ i v i bán hàng theo tiêu chu n mi n thu không quá 300 USD qui đ nh t i các Ngh đ nh s 17/CP ngày 6/2/1995, Ngh đ nh s 79/1998/NĐ-CP ngày 29/9/1998 c a Chính ph : + H chi u (Passport) xu t trình b n chính khi mua hàng. C a hàng ch u trách nhi m ghi đ y đ tên, s h chi u, ngày c p, cơ quan c p vào hoá đơn bán hàng. + T khai nh p-xu t c nh Vi t nam (b n chính). - Đ i v i bán hàng là đ dùng gia d ng cho ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài v nư c làm vi c theo l i m i c a các cơ quan Nhà nư c Vi t Nam kèm theo Thông tư
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. liên t ch s 03/2000/TTLT-TCHQ-BNG ngày 06/6/2000 c a T ng C c H i quan - B Ngo i Giao: + Xác nh n c a cơ quan Nhà nư c Vi t nam là ngư i Vi t nam nư c ngoài v nư c làm vi c theo l i m i, trong đó: nêu rõ tên, qu c t ch, s h chi u, th i h n lưu trú t i Vi t nam, các công vi c c th ho c d án, đ án ngư i Vi t nam nư c ngoài tham gia t i Vi t nam. + H chi u (Passport) xu t trình b n chính khi mua hàng. C a hàng ch u trách nhi m ghi đ y đ tên, s h chi u, ngày c p, cơ quan c p vào hoá đơn bán hàng. 3/ Riêng đ i v i hàng là đ dùng gia d ng ch đư c mua mi n thu theo đúng đ nh lư ng tiêu chu n m i th m t chi c, n u các đ i tư ng nêu trên đã mua theo tiêu chu n quy đ nh t i các Ngh đ nh s 17/CP ngày 6/2/1995, s 79/1998/NĐ-CP ngày 29/9/1998 c a Chính ph thì s không đư c mua hàng mi n thu theo m t hàng tương ng quy đ nh t i Quy t đ nh s 211/1998/QĐ-TTg ngày 31/10/1998 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư liên t ch s 03/2000/TTLT-TCHQ-BNG ngày 06/6/2000 c a T ng C c H i quan - B Ngo i Giao nêu trên. III/ CH Đ THU, N P, MI N THU ; CH Đ K TOÁN; BÁO CÁO, KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M: th c hi n theo đúng qui đ nh t i Thông tư s 42/1999/TT/BTC ngày 20/4/1999 c a B Tài chính và Thông tư này. IV/ HI U L C VÀ T CH C TH C HI N: Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. T ng c c H i quan ch u trách nhi m hư ng d n th t c bán hàng cho đ i tư ng đư c hư ng mi n thu và qui trình mi n thu , qu n lý đ i v i hàng hoá kinh doanh t i C a hàng mi n thu theo các quy đ nh hi n hành. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, đ ngh các B , ngành, đơn v ph n nh v B Tài chính đ k p th i gi i quy t. Lê Th Băng Tâm (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản