Thông tư số 39-BXD/XDCB/ĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
3
download

Thông tư số 39-BXD/XDCB/ĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 39-BXD/XDCB/ĐT về một số chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình do Bộ Xây dựng ban hành, để hướng dẫn thi hành Quyết định số 162-HĐBT ngày 18-10-1988 của Hội đồng Bộ trưởng về một số chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 39-BXD/XDCB/ĐT

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 39-BXD/XDCB/ T Hà N i, ngày 28 tháng 2 năm 1989 THÔNG TƯ S 39-BXD/XDCB/ T NGÀY 28/2/1989 HƯ NG D N THI HÀNH QUY T NNH S 162-H BT NGÀY 18/10/1988 C A H I NG B TRƯ NG V M T S CHÍNH SÁCH DÂN S VÀ K HO CH HOÁ GIA ÌNH Ngày 18 tháng 10 năm 1988 H i ng B trư ng ã ban hành Quy t nh s 162- H BT v m t s chính sách dân s và k ho ch hoá gia ình, trong ó có quy nh nh ng chính sách, ch v nhà nh m khuy n khích nh ng ngư i th c hi n t t công tác k ho ch hoá gia ình, B Xây d ng hư ng d n m t s i m c th như sau: 1- V tiêu chuNn c p t làm nhà và phân ph i nhà T nay, m t trong nh ng tiêu chuNn xét c p t làm nhà và phân ph i nhà là gia ình có hai con (áp d ng cho các i tư ng và nh ng ngư i vùng dân cư ư c sinh t i a hai con). Gia ình không có con ho c ch có m t con cũng ư c hư ng tiêu chuNn như gia ình hai con. Gia ình có ba con tr lên ch ư c hư ng tiêu chuNn như gia ình hai con. Trư ng h p các gia ình có trên hai con nhưng không vư t quá con quy nh ghi m c b, c, d, e thu c i u 2 trong Quy t nh s 162- H BT thì nh ng ngư i có con t th ba tr lên nhưng v n trong s s ư c tính tiêu chuNn như hai con u, s con quá quy nh tính theo di n ngoài ti u chuNn con. V tiêu chuNn phân ph i di n tích , trong khi chưa có chính sách m i trư c m t v n áp d ng theo b n Tiêu chuNn phân ph i di n tích làm vi c và di n tích ban hành kèm theo Quy t nh s 150-CP ngày 10/6/1977 c a H i ng Chính ph , có tính n s con c a m i c p v ch ng như quy nh t i i u 2 Quy t nh s 162-H BT ngày 18/10/1988 c a H i ng B trư ng. 2- V giá ti n thuê t, thuê nhà Gia ình có s con quá quy nh (k c s con ã sinh t trư c) ph i tr ti n thuê nhà, thuê t theo giá cao trên di n tích xin c p thêm cho s con vư t quá tiêu chuNn quy nh. M c giá cao thu trên ph n di n tích quá tiêu chuNn do Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương quy nh, căn c vào giá thuê nhà hi n t i và i u ki n c th c a t ng a phương.
  2. 3- Thông tư hư ng d n này có hi u l c k t ngày ban hành. Trong quá trình th c hi n, n u có i u gì chưa rõ ngh ph n nh cho B Xây d ng gi i thích và hư ng d n thêm. Ph m Sĩ Liêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản