Thông tư số 393-TBXH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
55
lượt xem
2
download

Thông tư số 393-TBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 393-TBXH về việc quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương binh và xã hội do Bộ Thương binh và Xã hội ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 351-CP ngày 25/9/1979 của Hội đồng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 393-TBXH

  1. B THƯƠNG BINH VÀ XÃ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 393-TBXH Hà N i, ngày 21 tháng 4 năm 1980 THÔNG TƯ C A B THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 393 - TBXH NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 1980 HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH S 351 - CP NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 1979 C A H I NG CHÍNH PH Ch p hành Ngh nh s 351 - CP ngày 25 tháng 9 năm 1979 c a H i ng Chính ph ban hành b n quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thương binh và xã h i. Nay B ra thông tư hư ng d n U ban nhân dân các c p v vi c xây d ng và ki n toàn h th ng t ch c c a ngành thương binh và xã h i a phương theo i u 5 trong b n quy nh c a H i ng Chính ph . I. CH C NĂNG NHI M V T CH C VÀ HO T NG C A H TH NG T CH C NGÀNH THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I NA PHƯƠNG A. TY, S THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I T NH VÀ THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG Ty, S thương binh và xã h i là cơ quan chuyên môn c a U ban nhân dân có trách nhi m trư c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và B Thương binh và xã h i qu n lý th ng nh t và hư ng d n, t ch c, ch o th c hi n các chính sách, ch i v i li t sĩ; thương binh, b nh binh, quân nhân ph c viên ho c chuy n ngành, ngư i v hưu ho c ngh vi c vì m t s c lao ng; công nhân, viên ch c, quân nhân t tr n, ngư i và gia ình có công v i cách m ng và các i tư ng c a công tác c u tr xã h i thu c ph m vi a phương. Ty, S thương binh và xã h i có nhi m v , quy n h n: 1. Nghiên c u trình U ban nhân dân t nh, thành ph quy t nh nh ng ch trương, bi n pháp c th nh m th c hi n t t ch trương, chính sách, ch , th l , tiêu chuNn c a ng và Nhà nư c v thương binh và xã h i thu c ph m vi qu n lý c a a phương. 2. Căn c vào quy ho ch, k ho ch c a U ban nhân dân t nh, thành ph và c a B Thương binh và xã h i, xây d ng nh ng quy ho ch, k ho ch dài h n và hàng năm v các m t công tác c a ngành trong a phương, trình U ban nhân dân t nh, thành ph duy t, t ch c th c hi n và hư ng d n, ki m tra, ôn c các ngành, các huy n, xã và các cơ s c a ngành th c hi n nh ng quy ho ch và k ho ch ó.
  2. 3. Qu n lý và t ch c th c hi n các chính sách, ch , th l , tiêu chuNn c a ng và Nhà nư c i v i các i tư ng thương binh và xã h i a phương bao g m: - Hư ng d n, ki m tra, ôn c các ngành, các c p, các cơ quan, ơn v trên a bàn t nh, thành ph nh m xác nh úng và gi i quy t k p th i các chính sách ch , cho các i tư ng thương binh và xã h i; - Xây d ng và lưu tr h sơ, l p s sách ăng ký, th ng kê s li u ph c v cho vi c qu n lý t t các i tư ng thương binh và xã h i; - Ph i h p v i các ngành, các oàn th t ch c hư ng d n xây d ng phong trào qu n chúng ch p hành chính sách, chăm lo i s ng, s p x p vi c làm cho các i tư ng thương binh và xã h i. Ch ng cùng các ngành, các cơ quan, ơn v có liên quan l p k ho ch t ng bư c ào t o và s d ng t t l c lư ng lao ng là i tư ng c ngành, b o m cho m i i tư ng còn kh năng lao ng u ư c s p x p vào nh ng ngành ngh và công vi c thích h p; - T ch c và ch o vi c quy t p ph n m các li t sĩ, xây d ng các nghĩa trang li t sĩ a phương. 4. T ch c và ch o th c hi n: - Vi c i u dư ng và ph c h i ch c năng lao ng cho thương binh, b nh binh và ngư i a phương có thương t t và tàn t t n ng; - Vi c nuôi dư ng, d y văn hoá, d y ngh , t o i u ki n s p x p vi c làm ho c t ch c s n xu t cho nh ng ngư i có thương t t nh và v a ã n nh, do quân i bàn giao theo ch tiêu c a B mà chưa có i u ki n v ngay khu v c t p th hay cơ quan, xí nghi p Nhà nư c; - Vi c nuôi dư ng trong nh ng cơ s c a t nh, huy n ho c c a xã i v i nh ng ngư i v hưu, ngh vi c vì m t s c lao ng; nh ng ngư i già y u, tàn t t, tr m côi trong trư ng h p nh ng i tư ng ó không có ngư i thân chăm lo; - Vi c qu n lý giáo d c, d y ngh , ch a b nh, t o i u ki n thu n l i cho nh ng ngư i lang thang, l l m và các i tư ng xã h i khác i vào con ư ng làm ăn lương thi n. 5. T ch c và qu n lý các cơ s s nghi p c a ngành thương binh và xã h i, các xí nghi p ho c t s n xu t riêng c a thương binh và ngư i tàn t t ư c Nhà nư c b o tr mà các ngành s n xu t chưa qu n lý ư c. 6. Qu n lý th ng nh t các lo i kinh phí v công tác thương binh và xã h i bao g m kinh phí c a a phương và c a B phân v cho a phương k c kinh phí và v t tư hàng năm dành cho c u tr t xu t. Qu n lý vi c thu chi qu b o hi m xã h i thu c trách nhi m c a ngành a phương. Ph i h p ch t ch v i ngành ngân hàng t ch c và ch o vi c c p phát các kho n tr c p cho các i tư ng thương binh và xã h i. Ki m tra vi c c p phát các kho n tr c p và làm quy t toán v i ơn v qu n lý c p trên.
  3. 7. Có k ho ch cùng v i các ngành liên quan t ch c và hư ng d n vi c tuyên truy n, ph bi n các ch trương chính sách, ch v thương binh và xã h i trong các ngành, các c p, trong nhân dân và các i tư ng c a ngành. Giáo d c ng viên các i tư ng c a ngành phát huy tinh th n làm ch t p th , ý th c t l c t cư ng, gương m u ch p hành các ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c, tích c c th c hi n t t các công tác cơ s và a phương. T ch c và ch o công tác giáo d c chính tr , lãnh o tư tư ng cho các i tư ng thương binh và xã h i trong các cơ s c a ngành a phương. 8. Nghiên c u nh ng yêu c u, ki n ngh , nh ng thư ơn khi u n i và t giác c a cán b , nhân dân và c a các i tư ng thương binh và xã h i v nh ng vi c liên quan n công tác c a ngành trong a phương, gi i quy t và ch o gi i quy t các vi c ó theo úng chính sách, ch , lu t pháp c a Nhà nư c. 9. Ki n toàn h th ng t ch c c a ngành a phương nh m áp ng yêu c u, nhi m v chính tr c a ng và Nhà nư c giao cho. ào t o, b i dư ng, xây d ng i ngũ cán b làm công tác thương binh và xã h i a phương. Qu n lý và th c hi n chuyên môn hoá i ngũ cán b c a ngành theo nh ng quy nh và phân c p c a Nhà nư c. Khen thư ng và ngh khen thư ng i v i nh ng ơn v và cá nhân trong a phương có thành tích v công tác thương binh và xã h i. 10. Qu n lý biên ch , lao ng, ti n lương, v t tư, tài s n v.v... c a Ty, s và các cơ s tr c thu c Ty, S theo úng chính sách, ch chung c a Nhà nư c. B máy qu n lý c a Ty, S thương binh và xã h i g m có các phòng ho c các t ph trách các công tác sau ây: - Thương binh, li t sĩ, quân nhân ph c viên, ngư i và gia ình có công g i t t là thương binh và ph c viên; - B o hi m xã h i; - C u tr xã h i - K ho ch tài v , v t tư ki n thi t cơ b n g i t t là k ho ch - tài v ; - T ch c, tuyên truy n và thanh tra; - Hành chính và qu n tr ; - Các cơ s s nghi p và cơ s s n xu t. nh ng Ty, S mà kh i lư ng công tác thương binh, li t sĩ, quân nhân ph c viên, ngư i và gia ình có công quá l n thì có th tách thành hai ơn v riêng; - Thương binh và ph c viên,
  4. - Li t sĩ và gia ình có công. nh ng Ty, S mà kh i lư ng công tác không nhi u thì có th ưa công tác t ch c, tuyên truy n vào phòng hành chính qu n tr và g i là phòng t ch c và hành chính. nh ng Ty, S có nhi u cơ s s n xu t c a thương binh và ngư i tàn t t thì có th t ch c thêm phòng ho c t s n xu t, n u cơ s không nhi u thì cơ s thu c i tư ng c a phòng nào do phòng ó giúp Ty, S ph trách. Căn c vào hư ng d n trên và tuỳ theo kh i lư ng, tính ch t công tác c a a phương mà U ban nhân dân t nh, thành ph quy t nh thành l p các phòng ho c t công tác nói trên cho phù h p v i tình hình th c t trong a phương. Trư ng h p xét th y c n ph i thành l p nhi u ho c ít hơn s phòng ho c t ã hư ng d n trên, U ban nhân dân t nh, thành ph c n trao i bàn b c th ng nh t v i B Thương binh và xã h i trư c, r i m i ra quy t nh. Cơ quan qu n lý công tác thương binh và xã h i c a c khu Vũng Tàu - Côn o là phòng thương binh và xã h i như ã quy nh t i Ch th s 216 - TTg ngày 21 tháng 6 năm 1979 c a Th tư ng Chính ph và phòng thương binh và xã h i c khu có ch c năng, nhi m v , quy n h n như ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Ty, S thương binh và xã h i ã hư ng d n trên. B. PHÒNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I HUY N, QU N, THN XÃ,THÀNH PH THU C T NH, KHU PH THU C CÁC THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG TRƯ C ÂY, NAY T TRONG VĂN PHÒNG U BAN NHÂN DÂN THEO QUY T NNH S 139 – CP NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 1978 C A H I NG CHÍNH PH (HUY N, QU N, THN XÃ... G I T T LÀ HUY N). B máy làm công tác thương binh và xã h i trong văn phòng U ban nhân dân huy n là m t b ph n trong h th ng t ch c c a ngành thương binh và xã h i, có trách nhi m giúp U ban nhân dân huy n và Ty, S thương binh và xã h i qu n lý các m t công tác thu c trách nhi m c a ngành thương binh và xã h i trong ph m vi huy n. B ph n thương binh và xã h i huy n có nhi m v và quy n h n: 1. Căn c vào ch trương, phương hư ng v công tác thương binh và xã h i c a U ban nhân dân và c a Ty, S thương binh và xã h i, xây d ng nh ng quy ho ch, k ho ch dài h n và hàng năm v công tác thương binh và xã h i c a huy n, trình U ban nhân dân huy n duy t, t ch c hư ng d n, ki m tra, ôn c các ngành, các xã, các h p tác xã th c hi n nh ng quy ho ch và k ho ch ó. 2. Hư ng d n, ki m tra, ôn c các cơ quan, các ngành và các xã trong huy n th c hi n các yêu c u ph c v cho vi c xác nh k p th i úng tiêu chuNn các i tư ng c a công tác thương binh và xã h i. T ch c vi c ăng ký, th ng kê, l p h sơ, s sách qu n lý t t các i tư ng thương binh và xã h i (bao g m thương binh, b nh binh, li t sĩ, gia ình li t sĩ, quân nhân ph c viên, chuy n ngành, ngư i và gia ình có công v i cách m ng, hưu trí, m t s c, tu t t tr n, ngư i già c cô ơn, ngư i tàn t t, tr m côi không ngư i thân thích chăm lo và các i tư ng khác). T ch c vi c i u tra n m ch c các i tư ng c n c u t thư ng xuyên và k p th i n m tình hình t
  5. xu t xu t ch trương, phương hư ng và k ho ch gi i quy t tr c p cho t ng lo i. 3. T ch c và ph i h p v i các ngành, các oàn th qu n chúng hư ng d n, xây d ng phong trào qu n chúng ch p hành chính sách, chăm lo i s ng, s p x p vi c làm cho các i tư ng thương binh và xã h i thu c huy n qu n lý. Ph i h p v i các ngành y t , giáo d c và các oàn th có k ho ch chăm sóc, giáo d c con li t sĩ; t ch c và hư ng d n vi c nuôi dư ng nh ng ngư i già c , tàn t t, tr m côi trong trư ng h p nh ng ngư i ó không có ngư i thân thích chăm lo. 4. Ch ng cùng các ngành, các cơ quan, ơn v liên quan và các xã, h p tác xã trong huy n l p k ho ch t ng bư c ào t o, s d ng h p lý l c lư ng lao ng là i tư ng thương binh và xã h i. 5. T ch c và qu n lý các cơ s s nghi p, cơ s s n xu t c a thương binh và xã h i thu c huy n. 6. T ch c và hư ng d n th c hi n vi c quy t p m li t sĩ, xây d ng, tu b các nghĩa trang li t sĩ huy n và xã. 7. Có k ho ch và ch ng ph i h p v i các oàn th , các cơ quan tuyên hu n, thông tin, văn hoá... t ch c và hư ng d n vi c giáo d c, tuyên truy n các ch trương chính sách, ch c a ng và Nhà nư c v thương binh và xã h i trong cơ quan, ơn v và trong nhân dân m i t ch c và m i ngư i th u su t và t giác ch p hành. T ch c hư ng d n, giáo d c, ng viên các i tư ng thương binh và xã h i trong huy n, phát huy tinh th n làm ch t p th , ý th c t l c t cư ng, gương m u ch p hành các ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, tích c c tham gia công tác a phương. 8. L p d trù kinh phí thu chi v công tác thương binh và xã h i huy n g m kinh phí thu c ngân sách Trung ương và ngân sách a phương. Qu n lý và s d ng t t nh ng kho n kinh phí ư c giao k c v t tư dành cho c u tr xã h i, ch u trách nhi m thanh toán v i Ty, S thương binh và xã h i và cơ quan tài chính a phương. Quan h ch t ch v i ngân hàng trong vi c tr tr c p cho các i tư ng thương binh và xã h i ư c k p th i, úng tiêu chuNn, ch quy nh. 9. Nghiên c u nh ng yêu c u, ki n ngh , nh ng thư ơn khi u n i và t giác c a cán b , nhân dân và c a các i tư ng thương binh và xã h i v nh ng vi c liên quan n công tác c a ngành trong ph m vi a phương, gi i quy t và ch o gi i quy t các vi c ó theo úng chính sách, ch , lu t pháp c a Nhà nư c. 10. Xây d ng, ki n toàn các t ch c c a ngành t huy n n xã, và các cơ s s nghi p, cơ s s n xu t thu c huy n, qu n lý theo úng quy nh c a Nhà nư c và hư ng d n c a Ty, s nh m áp ng yêu c u nhi m v c a ngành a phương. B i dư ng, xây d ng i ngũ cán b làm công tác thương binh và xã h i a phương. Qu n lý i ngũ cán b c a ngành huy n, nh t là i ngũ cán b chuyên trách công tác thương binh và xã h i xã. Theo dõi và ngh khen thư ng i v i nh ng ơn v xã, h p tác xã và cá nhân trong a phương có thành tích v công tác thương binh và xã h i.
  6. C. BAN THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I XÃ, PHƯ NG, THN TR N (XÃ, PHƯ NG, THN TR N G I T T LÀ XÃ) Ban thương binh và xã h i xã là cơ quan chuyên môn c a U ban nhân dân xã, có trách nhi m trư c U ban nhân dân xã và cơ quan thương binh và xã h i huy n qu n lý công tác thương binh và xã h i xã. Ban thương binh và xã h i có nhi m v , quy n h n: 1. Căn c vào ch trương, phương hư ng, nhi m v , k ho ch c a U ban nhân dân xã và c a cơ quan thương binh và xã h i c p trên, nghiên c u xu t trình U ban nhân dân xã quy t nh nh ng ch trương, k ho ch, bi n pháp thích h p nh m th c hi n t t công tác thương binh và xã h i xã. 2. Th c hi n t t các yêu c u và s hư ng d n c a cơ quan thương binh và xã h i huy n, t nh, thành ph nh m xác nh úng và k p th i các i tư ng thương binh và xã h i. L p danh sách, xây d ng và b o qu n các lo i h sơ, s sách, th ng kê s li u nh m qu n lý t t các i tư ng thương binh và xã h i (thương binh, b nh binh, li t sĩ, gia ình li t sĩ, quân nhân ph c viên, ngư i và gia ình có công v i cách m ng, hưu trí, m t s c, tu t t tr n, ngư i già c cô ơn, ngư i tàn t t và tr m côi không ngư i thân thích chăm lo và các i tư ng xã h i khác thu c xã qu n lý). Theo dõi và ngh lên trên xét gi i quy t k p th i nh ng trư ng h p tăng ho c gi m nh su t tr c p, nh ng ngư i chưa ư c hư ng ho c hư ng không úng chính sách, ch . 3. Quan h ch t ch v i ngành ngân hàng vi c tr tr c p cho các i tư ng c a ngành ư c thu n l i, nhanh, g n và chính xác. 4. Cùng v i các ngành, các gi i và d a vào h p tác xã t ch c t t vi c chăm sóc i s ng, s p x p vi c làm thích h p nh m n nh i s ng cho các i tư ng thương binh và xã h i; chăm sóc giáo d c b o m vi c h c t p cho các cháu là con li t sĩ, các cháu m côi c cha và m . 5. T ch c và th c hi n vi c quy t p m li t sĩ trong xã, xây d ng, tu b nghĩa trang li t sĩ và nhà bia li t sĩ xã. 6. Thư ng xuyên tuyên truy n, ph bi n các ch trương, chính sách, ch c a ng và Nhà nư c v thương binh và xã h i trong toàn xã m i ngư i th u su t và t giác ch p hành. N m tình hình s c kho , tu i tác, ngh nghi p, s trư ng, tư tư ng, nguy n v ng c a các i tư ng, ch ng cùng các ngành, các gi i xã ti n hành s p x p vi c làm thích h p, hư ng d n, giúp các i tư ng c a ngành phát huy tinh th n làm ch t p th , ý th c t l c t cư ng, gương m u ch p hành các ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c, tích c c tham gia các m t công tác a phương. Ban thương binh và xã h i g m có: - Trư ng ban, là Phó ch t ch ho c U viên thư ng tr c U ban nhân dân xã; - M t Phó trư ng ban chuyên trách, ch n trong s thương binh, quân nhân ph c viên, cán b v hưu ho c gia ình li t sĩ xã;
  7. - M t Phó trư ng ban kiêm nhi m, là Phó ch huy c a ban ch huy quân s xã; - M t u viên, là i di n h p tác xã ho c i di n c a nông h i nh ng xã chưa có h p tác xã; - M t u viên, là i di n M t tr n T qu c xã; - M t u viên, là i di n c a oàn thành niên c ng s n H Chí Minh xã; - M t u viên, là i di n c a H i liên hi p ph n Vi t Nam xã; Các xã r o cao, h i o, n u kh i lư ng công tác thương binh và xã h i quá ít thì không nh t thi t ph i thành l p ban thương binh và xã h i, nhưng v n ph i có m t u viên thư ng tr c U ban nhân dân xã ph trách và m t cán b chuyên trách công tác thương binh và xã h i. Trong khi ti n hành nhi m v , n u công vi c có liên quan n ngành, gi i nào xã ban thương binh và xã h i có th m i i di n c a ngành, gi i ó n cùng bàn b c tăng cư ng ph i h p công tác. II. CÁN B VÀ BIÊN CH C A CƠ QUAN THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I CÁC C P cơ quan thương binh và xã h i các c p có th hoàn thành t t nhi m v , U ban nhân dân các c p c n b trí s cán b c n thi t và ch n nh ng cán b có phNm ch t, có nhi t tình, có năng l c ch o và t ch c th c hi n chính sách b o m chuyên môn hoá i ngũ cán b c a ngành. Vi c c Phó ban chuyên trách công tác thương binh và xã h i xã c n th c hi n úng như Quy t nh s 130 - CP c a H i ng Chính ph và các Thông tư s 45 - BT ngày 24 tháng 3 năm 1978 và s 196 - BT ngày 8 tháng 9 năm 1977 c a Ph Th tư ng. V biên ch cho cơ quan thương binh và xã h i t nh, thành ph , qu n, huy n và các cơ s s nghi p, cơ s s n xu t c a thương binh và xã h i a phương, hàng năm U ban nhân dân căn c vào yêu c u th c t qu n lý và kh i lư ng công tác c th mà có quy nh phù h p các t ch c c a ngành s c th c hi n nhi m v ư c giao. Biên ch c th cho cơ quan thương binh và xã h i t ng c p có b n ph l c hư ng d n kèm theo (Không in b n ph l c kèm theo). III. CÁC M I QUAN H VÀ CH LÀM VI C 1. Các cơ quan thương binh và xã h i a phương v a ch u s lãnh o c a cơ quan qu n lý ngành c p trên, v a ch u s lãnh o c a U ban nhân dân c p mình theo nguyên t c hai chi u lãnh o. 2. Quan h gi a Ty, S thương binh và xã h i v i B Thương binh và xã h i là quan h ch o và ch u s ch o c a cơ quan chuyên môn c p trên i v i cơ quan chuyên môn c p dư i.
  8. Thông qua U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, B Thương binh và xã h i ch o các Ty, S thương binh và xã h i v m t ch trương, k ho ch công tác và tr c ti p ch o các Ty, S thương binh và xã h i th c hi n các chính sách, ch , th l , tiêu chuNn v thương binh xã h i, v nghi p v và v chuyên môn k thu t c a ngành. 3. Quan h gi a cơ quan thương binh và xã h i c p trên và cơ quan thương binh và xã h i c p dư i a phương là quan h ch o và ch u s ch o v chuyên môn nghi p v . 4. Trong khi ch o công tác, n u ý ki n c a cơ quan thương binh và xã h i c p trên v i U ban nhân dân c a cơ quan thương binh và xã h i c p dư i có ch khác nhau thì cơ quan thương binh và xã h i c p dư i ph i báo cáo ngay v i cơ quan thương binh và xã h i c p trên bi t k p th i trao i th ng nh t v i U ban nhân dân c a c p mình. 5. Quan h gi a cơ quan thương binh và xã h i v i U ban nhân dân cùng c p là quan h lãnh o và ch u s lãnh o tr c ti p v m i m t. 6. Quan h gi a cơ quan thương binh và xã h i c a U ban nhân dân c p trên v i U ban nhân dân c p dư i là quan h hư ng d n, ki m tra, giám sát và giúp ý ki n U ban nhân dân c p dư i ch o th c hi n t t m i ch trương, chính sách, ch , th l v thương binh và xã h i trong ph m vi a phương. 7. Quan h gi a cơ quan thương binh và xã h i các c p v i các ngành, các gi i cùng c p là quan h h p tác xã h i ch nghĩa và c ng ng trách nhi m. th c hi n t t m i quan h này, cơ quan thương binh và xã h i các c p c n ch ng ra k ho ch ph i h p, nh t là i v i các ngành, các gi i có nhi u liên quan cùng nhau hoàn thành t t nhi m v . Trên ây là m t s i m chính th c hi n Ngh nh s 351 - CP c a H i ng Chính ph v vi c xây d ng, ki n toàn h th ng t ch c c a ngành thương binh và xã h i a phương. Trong khi th c hi n, n u có gì khó khăn tr ng i, ngh U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các Ty, S thương binh và xã h i k p th i ph n ánh cho B bi t. Dương Qu c Chính ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản