Thông tư số 40/2000/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
60
lượt xem
2
download

Thông tư số 40/2000/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 40/2000/TT-BTC về việc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 176/1999/QĐ-TTg ngày 26/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 40/2000/TT-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 40/2000/TT-BTC Hà N i, ngày 15 tháng 5 năm 2000 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 40/2000/TT/BTC NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2000 HƯ NG D N THI HÀNH QUY T Đ NH S 176/1999/QĐ-TTG NGÀY 26/8/1999 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C MI N THU NH P KH U Đ I V I NGUYÊN V T LI U Căn c Ngh đ nh s 10/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 c a Chính ph v m t s bi n pháp khuy n khích và b o đ m ho t đ ng đ u tư tr c ti p nư c ngoài t i Vi t Nam; Căn c Quy t đ nh s 29/1998/QĐ-TTg ngày 9/2/1998 c a Th tư ng Chính ph v gi i pháp h tr phát tri n m t s lĩnh v c thu c ngành cơ khí; Căn c Quy t đ nh s 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 c a Th tư ng Chính ph v m t s bi n pháp khuy n khích đ u tư tr c ti p nư c ngoài; Căn c Quy t đ nh s 176/1999/QĐ-TTg ngày 26/8/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c mi n thu nh p kh u đ i v i nguyên v t li u; Sau khi trao đ i ý ki n v i các B Thương m i, B Công nghi p, B K ho ch và Đ u tư và T ng c c H i quan, B Tài chính hư ng d n vi c th c hi n ch đ mi n thu nh p kh u đ i v i nguyên v t li u, bán thành ph m nh p kh u ph c v s n xu t như sau: I. Đ I TƯ NG VÀ PH M VI ÁP D NG MI N THU : Các d án thu c danh m c d án đ c bi t khuy n khích đ u tư; dư án đ u tư vào vùng núi, vùng sâu, vùng xa đư c mi n thu nh p kh u đ i v i nguyên v t li u, bán thành ph m trong nư c chưa s n xu t đư c ho c s n xu t không đ t tiêu chu n ch t lư ng đ ph c v s n xu t c a d án trong th i h n 5 (năm) năm (tính theo năm dương l ch) k t khi b t đ u s n xu t và đư c áp d ng chung cho doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài và doanh nghi p Vi t Nam, c th : 1- Các d án đ u tư thu c Danh m c d án đ c bi t khuy n khích đ u tư và các d án đ u tư vào vùng núi, vùng sâu, vùng xa quy đ nh t i Ph l c I kèm theo Ngh đ nh s 10/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 c a Chính ph v m t s bi n pháp khuy n khích và b o đ m ho t đ ng đ u tư tr c ti p nư c ngoài t i Vi t Nam và theo Đi u 11 Quy t đ nh s 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 c a Th tư ng Chính ph v m t s bi n pháp khuy n khích đ u tư tr c ti p nư c ngoài t i Vi t Nam; Các d án khuy n khích đ u tư theo Danh m c A và đ a bàn có đi u ki n kinh t xã h i đ c bi t khó khăn quy đ nh t i Danh m c C ban hành kèm theo Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích đ u tư trong nư c (s a đ i) s 03/1998/QH10;
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2- D án s n xu t linh ki n, ph tùng cơ khí, đi n, đi n t có giá tr gia tăng cao, s d ng nhi u nguyên li u v t tư trong nư c; 3- D án đ u tư đ i m i thi t b , công ngh đ s n xu t xe đ p, qu t đi n, máy đ ng l c nh 6-15 CV, đóng tàu bi n quy đ nh t i Đi u 3 Quy t đ nh s 29/1998/QĐ-TTg ngày 9/2/1998 c a Th tư ng Chính ph v gi i pháp h tr phát tri n m t s lĩnh v c thu c ngành cơ khí; Trư ng h p m t d án thu c hai ho c ba đ i tư ng mi n thu nêu trên thì doanh nghi p đư c quy n l a ch n hư ng ưu đãi mi n thu ch m t trong ba đ i tư ng mi n thu đó. V th i h n mi n thu : + Đ i v i các d án tính đ n h t ngày 09/9/1999 (trư c ngày Quy t đ nh s 176/1999/QĐ-TTg nêu trên có hi u l c thi hành) đã đưa vào s n xu t đư c trên 5 năm k t khi b t đ u s n xu t thì không đư c hư ng ưu đãi mi n thu trên đây. + Đ i v i các d án tính đ n h t ngày 09/9/1999 đã đưa vào s n xu t th i h n dư i 5 năm k t khi b t đ u s n xu t ho c d án đang ho t đ ng đã đư c xét hư ng ưu đãi mi n thu nh p kh u chưa đ 5 năm k t khi b t đ u s n xu t thì s đư c cơ quan có th m quy n xét c p ưu đãi mi n thu nh p kh u cho th i gian còn l i (cho đ th i h n 5 năm) tính theo năm dương l ch. + Đ i v i các d án có th i đi m b t đ u s n xu t k t ngày 10/9/1999 tr đi s th c hi n th i h n mi n thu là 5 (năm) năm tính theo năm dương l ch k t khi b t đ u s n xu t. II. TH T C H SƠ MI N THU NH P KH U: 1/ Đ i tư ng mi n thu quy đ nh t i đi m 1, m c I và đi m 2, m c I Thông tư này th c hi n như sau: - Công văn đ ngh mi n thu nh p kh u nguyên v t li u, bán thành ph m ph c v s n xu t g i B Thương m i trong đó có ghi rõ đ i tư ng mi n thu , danh m c m t hàng mi n thu và cam k t s d ng đúng m c đích đư c mi n thu . - K ho ch nh p kh u và đ nh m c tiêu hao v t tư, nguyên li u, bán thành ph m đ s n xu t s n ph m ph c v tr c ti p s n xu t trong năm do doanh nghi p xây d ng và có ý ki n xác nh n c a cơ quan ch qu n c p trên đ i v i doanh nghi p nhà nư c ho c ý ki n xác nh n c a cơ quan qu n lý chuyên ngành kinh t k thu t đ i v i doanh nghi p ngoài qu c doanh (k ho ch nh p kh u v t tư, nguyên li u, bán thành ph m ph i phù h p v i đ nh m c tiêu hao v t tư, nguyên li u, bán thành ph m; năng l c s n xu t; công xu t thi t k ); - Gi y phép đ u tư ho c gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh do cơ quan có th m quy n c p. - Gi y ch ng nh n ưu đãi đ u tư do cơ quan có th m quy n c p, trong đó ghi rõ đ i tư ng đư c mi n thu nh p kh u đ i v i nguyên v t li u, bán thành ph m nh p kh u
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. trong nư c chưa s n xu t đư c ho c s n xu t không đ t tiêu chu n ch t lư ng; th i gian mi n thu . 2/ Đ i t ng mi n thu quy đ nh t i đi m 3. m c I Thông tư này th c hi n như sau: - Công văn c a doanh nghi p g i B Thương m i xin mi n thu nh p kh u cho v t tư, thi t b nh p kh u c a d án đ u tư đ i m i thi t b , công ngh đ s n xu t xe đ p, qu t đi n, máy đ ng l c nh 6-15 CV, đóng tàu bi n; trong đó nêu rõ s lư ng, tr giá v t tư, thi t b nh p kh u và cam k t s d ng đúng m c dích đư c mi n thu . - D án đ u tư ho c phương án đ u tư, ho c phương án kinh doanh (dư i đây g i t t là d án đ u tư) s n xu t xe đ p, qu t đi n, máy đ ng l c nh 6-15 CV, đóng tàu bi n b ng ngu n v n h tr đ u tư qu c gia. Đ i v i d án mà Quy ch qu n lý đ u tư và xây d ng (ban hành kèm theo Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph ) quy đ nh ph i đư c cơ quan có th m quy n quy t đ nh đ u tư phê duy t thì g i kèm theo b n sao h p l Quy t đ nh đ u tư. - Gi y phép đ u tư ho c Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh c a cơ quan có th m quy n c p; - Gi y ch ng nh n ưu đãi đ u tư do cơ quan có th m quy n c p, trong đó có ghi rõ đ i tư ng đư c mi n thu nh p kh u đ i v i nguyên v t li u, bán thành ph m nh p kh u trong nư c chưa s n xu t đư c ho c s n xu t không đ t tiêu chu n ch t lư ng; Th i gian mi n thu . - Xác nh n s d ng v n vay c a Qu h tr đ u tư qu c gia; - K ho ch nh p kh u v t tư, nguyên li u, bán thành ph m và đ nh m c tiêu hao v t tư, ti t b đ s n xu t s n ph m ph c v tr c ti p s n xu t trong năm do doanh nghi p xây d ng và có ý ki n xác nh n c a cơ quan ch qu n c p trên đ i v i doanh nghi p nhà nư c ho c ý ki n xác nh n c a s qu n lý chuyên ngành kinh t k thu t đ i v i doanh nghi p ngoài qu c doanh (k ho ch nh p kh u v t tư, nguyên li u, bán thành ph m ph i phù h p v i năng l c s n xu t, công su t thi t k ); 3/ Trên cơ s quy đ nh t i đi m 1 và đi m 2 m c II nêu trên và đ i chi u v i danh m c nguyên v t li u trong nư c đã s n xu t đư c hi n hành c a B K ho ch và Đ u tư, B Thương m i xét duy t danh m c m t hàng nh p kh u mi n thu (trong đó ghi rõ m t hàng, s lư ng, tr giá) ph c v s n xu t cho t ng d án. Căn c danh m c m t hàng nh p kh u mi n thu c a B Thương m i c p cho t ng d án c th , C c H i quan t nh, thành ph nơi đơn v đăng ký làm th t c nh p kh u hàng hoá s theo dõi làm th t c mi n thu nh p kh u cho t ng chuy n hàng c th . Đ nh kỳ hàng quý các C c H i quan ph i t p h p báo cáo t ng kim ng ch hàng hoá nh p kh u và s lư ng các m t hàng nh p kh u ch y u mi n thu c a các doanh nghi p g i v T ng C c H i quan, B Tài chính, B Thương m i. III. KÊ KHAI, QUY T TOÁN THU NH P KH U VÀ X LÝ VI PH M: Nguyên v t li u, bán thành ph m nh p kh u mi n thu c a các doanh nghi p ph i đư c s d ng theo đúng m c đích đã đư c mi n thu , n u s d ng vào m c đích khác
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. v i m c đích đư c mi n thu nh p kh u thì ph i truy thu đ s thu nh p kh u đã đư c mi m. Th i h n kê khai truy n p thu là 02 (hai) ngày k t ngày thay đ i m c đích s d ng ghi trên các văn b n, ch ng t , hoá đơn có liên quan. Trư ng h p không có các ch ng t đ xác đ nh ngày thay đ i m c đích s d ng, thì ngày xác đ nh đ truy thu thu là ngày đăng ký T khai hàng hoá xu t nh p kh u. Hàng hoá s d ng vào m c đích khác v i m c đích đư c mi n thu nh p kh u, các doanh nghi p ph i khai báo v i cơ quan H i quan nơi như ng bán hàng hoá ho c khai báo v i cơ quan H i quan nơi doanh nghi p đăng ký t khai nh p kh u hàng hoá. Quá th i h n trên mà các doanh nghi p không khai báo thì s b x ph t v hành vi tr n l u thu theo quy đ nh c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u và các quy đ nh hi n hành khác. Hàng năm ch m nh t đ n ngày 31 tháng 3 doanh nghi p ph i báo cáo v i cơ quan H i quan và cơ quan thu tr c ti p qu n lý doanh nghi p tình hình s lư ng nguyên v t li u, bán thành ph m nh p kh u mi n thu ; đ nh m c tiêu hao nguyên v t li u th c t ; s lư ng nguyên v t li u, bán thành ph m đã s d ng vào s n xu t; s lư ng s n ph m đã s n xu t; s lư ng nguyên v t li u, bán thành ph m đã s d ng vào m c đích khác c a năm trư c; s lư ng nguyên v t li u, bán thành ph m còn t n chuy n sang năm sau. C c thu các t nh, thành ph ch u trách nhi m quy t toán vi c s d ng s nguyên li u v t tư đư c mi n thu nh p kh u đưa vào s n xu t c a doanh nghi p. Thu nh p kh u truy thu đư c xác đ nh trên cơ s các căn c tính thu g m thu su t, t giá, giá tính thu t i th i đi m thay đ i m c đích s d ng hàng hoá mi n thu theo quy đ nh c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u. Trư ng h p hàng hoá t i th i đi m truy thu thu c m t hàng ph i ch u thu tiêu th đ c bi t thì ngoài vi c ph i truy thu n p thu nh p kh u còn b truy n p thu tiêu th đ c bi t theo quy đ nh c a Lu t thu tiêu th đ c bi t. Đ n năm th 5 (năm mi n thu cu i cùng) trên cơ s đ nh m c tiêu hao nguyên v t li u, báo cáo tình hình s lư ng nguyên v t li u, bán thành ph m còn t n năm trư c chuy n sang trong th i h n 2 (hai) ngày sau khi quy t toán toàn b s nguyên v t li u, bán thành ph m nh p kh u vư t quá nhu c u s n xu t còn t n s ph i kê khai, truy thu n p đ thu nh p kh u. Trong quá trình qu n lý thu thu c a các doanh nghi p, cơ quan qu n lý thu thu c a doanh nghi p có trách nhi m giám sát vi c s d ng hàng hoá nh p kh u đã đư c mi m thu , khi phát hi n các trư ng h p như ng bán hàng hoá ho c s d ng sai m c đích mi n thu thì ngoài vi c truy thu thu giá tr gia tăng theo quy đ nh t i Lu t thu giá tr gia tăng, C c trư ng C c thu t nh, thành ph đư c quy n ra quy t đ nh truy thu thu nh p kh u và ph t theo các quy đ nh hi n hành c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u. IV. T CH C TH C HI N: Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th các quy đ nh t i Đi m 1.3, m c III, ph n B Thông tư s 63/1998/TT-BTC ngày 13/5/1998; đi m 1.b, m c II, ph n th hai Thông tư s 89/1999/TT-BTC ngày 16/7/1999 c a B Tài chính. Nh ng quy đ nh trư c đây trái v i quy đ nh t i Thông tư này đ u bãi b .
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, đ ngh các đơn v ph n nh v B Tài chính đ k p th i gi i quy t. Ph m Văn Tr ng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản