Thông tư số 42/2001/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
5
download

Thông tư số 42/2001/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 42/2001/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, hạch toán vốn hoàn thuế giá trị gia tăng cho các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức do Bộ Tài Chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 42/2001/TT-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 42/2001/TT-BTC Hà N i, ngày 12 tháng 6 năm 2001 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 42/2001/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2001 HƯ NG D N QU N LÝ ,H CH TÓAN V N HÒAN THU GIÁ TR GIA TĂNG CHO CÁC D ÁN S D NG NGU N V N H TR PHÁT TRI N CHÍNH TH C (ODA) Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 20/3/1996 và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t ngân sách nhà nư c s 06/1998/QH10 ngày 20/5/1998. Căn c Lu t thu giá tr gia tăng s 02/1997/QH9 ngày 10/5/1997 và các Ngh đ nh c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu giá tr gia tăng; Căn c Quy t đ nh s 223/1999/QĐ-TTg ngày 7/12/1999 c a Th tư ng Chính ph v thu giá tr gia tăng áp d ng đ i v i các d án s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA); B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý, h ch toán thu giá tr gia tăng đ i v i các d án đ u tư s d ng ngu n v n ODA như sau: I. QUI Đ NH CHUNG 1. Các d án đ u tư s d ng v n vay ODA (bao g m các d án s d ng v n vay và các d án s d ng ngu n ODA h n h p) thu c di n đư c ngân sách nhà nư c đ u tư không hoàn tr đư c Nhà nư c hoàn l i s thu giá tr gia tăng (GTGT) mà các ch d án ho c nhà th u chính (g i chung là đơn v đư c hoàn thu ) đã n p ngân sách khi nh p kh u và mua hàng hoá, d ch v trong nư c đ th c hi n d án. - Ngu n hoàn thu là Qu Hoàn thu GTGT. - Sau khi đư c hoàn thu GTGT theo qui đ nh t i Thông tư s 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh 79/2000/NĐ-CP quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu giá tr gia tăng, cơ quan tài chính và ch d án ph i th c hi n ghi tăng v n đ u tư ngân sách c p cho d án và hàng năm quy t toán đ y đ vào giá tr công trình, tài s n c a đơn v . 2. Các d án s d ng v n ODA không hoàn l i không thu c đ i tư ng ch u thu GTGT. Trư ng h p các ch d án, nhà th u chính đã tr thu GTGT trong giá mua hàng hoá, d ch v đư c Nhà nư c hoàn l i s thu đã n p. 3. Các ch d án nêu t i đi m 1 và 2 nêu trên không ph i b trí v n đ i ng trong k ho ch v n đ u tư XDCB hàng năm đ n p thu GTGT.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đơn v đư c hoàn thu đã tr thu GTGT trong giá mua hàng hoá, d ch v đ th c hi n d án trư c ngày 7/12/1999 (ngày Quy t đ nh 223/1999/QĐ-TTg c a Th tư ng Chính ph có hi u l c) thì v n đư c hoàn thu . II. CÁC QUI Đ NH C TH 1. Đ có căn c làm th t c hoàn thu GTGT, các đơn v đư c hoàn thu ph i cung c p đ y đ các ch ng t đư c quy đ nh t i Thông tư s 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh 79/2000/NĐ-CP quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu giá tr gia tăng Cơ quan thu không đư c hoàn thu khi đơn v đư c hoàn thu chưa cung c p đ y đ các ch ng t theo ch đ quy đ nh. 2. Sau khi hoàn thu GTGT cho các đơn v đư c hoàn thu , cơ quan thu có trách nhi m g i quy t đ nh hoàn thu (b n chính) cho ch d án và B Tài chính ( V Đ u tư ) đ có căn c ghi tăng v n đ u tư. 2.1. Hàng quí B Tài chính (V Đ u tư) t ng h p v n hoàn thu c a các d án ODA do các B , ngành, đ a phương qu n lý (theo m u bi u đính kèm) đ ng th i : - L p thông tri duy t y d toán ghi rõ n i dung: ghi chi c p phát v n XDCB đ i v i các d án do trung ương qu n lý m c 902 (chi ngoài ngân sách); Đ ng th i ghi thu thu GTGT c a các d án ODA theo chương 160 lo i 10 kho n 10 m c 014 ti u m c 99, g i V Ngân sách nhà nư c đ làm th t c ghi thu, ghi chi chuy n v n XDCB cho Kho b c nhà nư c . - G i b ng kê chi ti t s v n hoàn thu GTGT c a các d án ODA do đ a phương qu n lý (theo m u đính kèm) cho V Ngân sách nhà nư c đ làm th t c ghi chi b sung có m c tiêu v n XDCB cho các đ a phương theo chương 160 lo i 10 kho n 06 m c 125 ti u m c 02; Đ ng th i ghi thu thu GTGT c a các d án ODA theo chương 160 lo i 10 kho n 10 m c 014 ti u m c 99. 2.2. Cơ quan Kho b c nhà nư c Trung ương căn c vào ch ng t ghi thu, ghi chi c a V Ngân sách nhà nư c h ch toán chi ngân sách trung ương v đ u tư XDCB đ i v i các d án, đ ng th i ghi thu ngân sách trung ương v thu GTGT c a các d án ODA. Cơ quan Kho b c nhà nư c thông báo cho ch d án bi t đ đ i chi u và ghi tăng v n ngân sách c p phát. K t thúc năm th c hi n quy t toán v n XDCB t Quĩ hoàn thu GTGT c a các d án ODA như v n ngân sách nhà nư c c p phát. 2.3. S Tài chính căn c vào ch ng t ghi thu ghi chi c a cơ quan Kho B c nhà nư c Trung uơng chuy n v h ch toán ghi thu ngân sách đ a phương t ngân sách c p trên b sung. Đ ng th i ghi chi ngân sách đ a phương v đ u tư XDCB đ i v i các d án theo qui đ nh hi n hành. K t thúc năm th c hi n quy t toán v n XDCB theo qui đ nh hi n hành (trong đó ghi rõ v n XDCB t Quĩ hoàn thu GTGT c a các d án ODA). 2.4. Căn c vào ch ng t cơ quan Kho b c nhà nư c đã thông báo, ch d án s d ng v n ODA m s sách, theo dõi h ch toán ghi tăng v n đ u tư XDCB t Qu hoàn thu GTGT, ph n nh đ y đ vào giá tr công trình hàng năm và quy t toán công trình hoàn thành.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. Các d án s d ng v n ODA vi n tr là đ i tư ng không ph i ch u thu GTGT. Trư ng h p ch d án ho c nhà th u chính đã n p ngân sách thu GTGT trong giá mua hàng hoá, d ch v đư c Nhà nư c hoàn l i s thu đã n p thì khi đư c hoàn thu ch d án h ch toán như sau: - N u ch d án ho c nhà th u chính đã đư c ngân sách c p phát t ngu n v n đ i ng trong nư c đ n p thu GTGT thì khi đư c hoàn thu ch d án ho c nhà th u chính ph i n p tr ngân sách nhà nư c, đ ng th i cơ quan Kho b c nhà nư c và ch d án h ch toán gi m c p phát v n đ u tư. - N u ch d án ho c nhà th u chính không đư c b trí v n đ i ng mà ph i t m ng t ngu n v n t có (ho c ngu n v n khác) đ tr thu GTGT trong giá mua hàng hoá, d ch v thì cũng đư c Nhà nư c hoàn l i thu , ch d án ho c nhà th u chính s d ng hoàn tr các ngu n v n đã t m ng. 4. Đ i v i đơn v đư c hoàn thu đã tr thu GTGT trong giá mua hàng hoá và d ch v đ th c hi n d án, trư c ngày 7/12/1999, ngày Quy t đ nh 223/1999/QĐ-TTg c a Th tư ng Chính ph có hi u l c thì sau khi đư c hoàn thu , ch d án đư c h ch toán như quy đ nh t i Đi m 3, M c II c a Thông tư này. 5. Trư ng h p đư c c p có th m quy n cho phép ghi thu ghi chi ti n thu GTGT hàng nh p kh u thì không đư c hoàn thu . Ch đ u tư h ch toán c p phát v n đ u tư và tính trong k ho ch v n đ i ng c a ch d án. 6. Các ch d án và cơ quan Kho b c Nhà nư c có trách nhi m h ch toán đ y đ s v n hoàn thu GTGT t Quĩ hoàn thu vào quy t toán v n đ u tư XDCB v i cơ quan tài chính theo ch đ qui đ nh. 7. Đ i v i các d án s d ng v n ODA theo cơ ch vay l i t ngân sách (k c d án s d ng v n ODA h n h p - ODA không hoàn l i và ODA vay - mà ph n v n ODA không hoàn l i đư c tài tr b ng m t hi p đ nh riêng), ch d án không s d ng v n ODA đ n p thu mà ph i ch đ ng t b trí s d ng ngu n v n trong nư c đ n p thu GTGT theo qui đ nh c a pháp lu t . III. ĐI U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c k t ngày ký. Các trư ng h p đã hoàn thu GTGT theo Quy t đ nh s 223/1999/QĐ- TTg ngày 07/12/1999 c a Th tư ng Chính ph nhưng chưa ghi tăng v n ph i th c hi n theo n i dung hư ng d n t i Thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c đ ngh các đơn v ph n ánh k p th i v B Tài chính đ ph i h p gi i quy t. Ph m Văn Tr ng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản