intTypePromotion=1

Thông tư số 42/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hua Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
154
lượt xem
6
download

Thông tư số 42/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 42/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2005/NĐ-CP về việc giảm thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng để thực hiện thoả thuận giữa Việt Nam và Thái Lan liên quan đến việc Việt Nam hoãn thực hiện Hiệp định CEPT của các nước ASEAN đối với một số mặt hàng phụ tùng, linh kiện xe máy và xe ô tô tải nhẹ nguyên chiếc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 42/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. TH¤NG T¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   4 2 / 2 0 0 5 / T T ­ B T C   n g µ y   3 1   t h ¸ n g   0 5   n ¨ m  2005 Híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 48/2005/N§­CP  ngµy 08/04/2005 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc gi¶m thuÕ suÊt t h u Õ   n h Ë p   k h È u   m é t   s è   m Æ t   h µ n g   ® Ó   t h ù c   h i Ö n   t h o ¶   t h u Ë n  gi÷a ViÖt Nam vµ Th¸i Lan liªn quan ®Õn viÖc ViÖt Nam  ho∙n thùc hiÖn HiÖp ®Þnh CEPT cña c¸c níc ASEAN  ®èi víi mét sè mÆt hµng phô tïng, linh kiÖn  xe m¸y vµ xe « t« t¶i nhÑ nguyªn chiÕc Thùc hiÖn NghÞ ®Þnh th vÒ viÖc tham gia cña níc Céng   hoµ   X∙   héi   Chñ   nghÜa   ViÖt   Nam   vµo   HiÖp   ®Þnh   vÒ   Ch¬ng  tr×nh ¦u ®∙i ThuÕ quan cã hiÖu lùc chung (CEPT) ®Ó thùc   hiÖn Khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN (AFTA) (sau ®©y ®îc gäi  lµ HiÖp ®Þnh CEPT/AFTA), ký t¹i B¨ng Cèc ngµy 15/12/1995; Thùc   hiÖn   NghÞ   ®Þnh   th  vÒ   viÖc   thùc   hiÖn   Danh   môc  lo¹i trõ t¹m thêi theo Ch¬ng tr×nh CEPT cña c¸c níc thµnh   viªn ASEAN, ký t¹i Sin­ga­po ngµy 23/11/2000; Thi  hµnh   NghÞ   ®Þnh   sè   48/2005/N§­CP  ngµy   08/04/2005   cña ChÝnh phñ viÖc gi¶m thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu mét sè  mÆt hµng ®Ó thùc hiÖn tho¶ thuËn gi÷a ViÖt Nam vµ Th¸i  Lan liªn quan ®Õn viÖc ViÖt Nam ho∙n thùc hiÖn HiÖp ®Þnh   CEPT cña c¸c níc ASEAN ®èi víi mét sè mÆt hµng phô tïng,   linh kiÖn xe m¸y vµ xe « t« t¶i nhÑ nguyªn chiÕc; Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn nh sau: I. Ph¹m vi vµ ®iÒu kiÖn ¸p dông Hµng ho¸ nhËp khÈu ®Ó ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ  nhËp   khÈu  u   ®∙i   ®Æc   biÖt   CEPT   (sau   ®©y   gäi   t¾t   lµ   møc  thuÕ   suÊt   CEPT),   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   1   cña   NghÞ   ®Þnh   sè  48/2005/N§­CP ngµy 08/04/2005 cña ChÝnh phñ ph¶i ®¸p øng  c¸c ®iÒu kiÖn sau: 1. N»m trong Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt cña ViÖt  Nam   ban   hµnh   kÌm   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   48/2005/N§­CP   ngµy  08/04/2005 cña ChÝnh phñ. 2.   §îc   nhËp   khÈu   vµ   vËn   chuyÓn   th¼ng   tõ   V¬ng   quèc  Th¸i Lan vµo ViÖt Nam theo nguyªn t¾c vËn t¶i trùc tiÕp  quy   ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè   1420/2004/Q§­BTM   ngµy  04/10/2004 cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i. 3. Tho¶ m∙n yªu cÇu xuÊt xø ASEAN, ®îc x¸c nhËn b»ng  giÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸ ASEAN ­ MÉu D (viÕt t¾t  lµ C/O mÉu D) do Bé Th¬ng m¹i cña V¬ng quèc Th¸i Lan hoÆc 
  2. 2 c¬ quan ®îc uû quyÒn cña V¬ng quèc Th¸i Lan cÊp, quy ®Þnh  t¹i PhÇn III cña Th«ng t nµy. 4. Thuéc c¸c tê khai h¶i quan hµng nhËp khÈu ®¨ng ký  víi   c¬   quan   H¶i   quan   tõ   ngµy   01   th¸ng   04   n¨m   2005   ®Õn  ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2007. II. ThuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ¸p dông 1. Møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ¸p dông cho hµng ho¸  nhËp   khÈu  thuéc   diÖn   hëng   thuÕ   suÊt  CEPT   theo   quy   ®Þnh  t¹i   PhÇn   I   cña   Th«ng   t  nµy   lµ   thuÕ   suÊt   CEPT   cho   tõng  n¨m, t¬ng øng víi cét thuÕ suÊt CEPT cña n¨m ®ã, ®îc quy  ®Þnh t¹i Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt cña ViÖt Nam ban  hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 48/2005/N§­CP ngµy 08/04/2005  cña ChÝnh phñ. 2.  Møc thuÕ  suÊt  CEPT theo  quy  ®Þnh t¹i  PhÇn  I  cña  Th«ng t nµy ®îc ¸p dông cho c¸c mÆt hµng nhËp khÈu tõ V­ ¬ng Quèc Th¸i Lan. Hµng ho¸ nhËp khÈu tõ c¸c níc thµnh viªn ASEAN kh¸c  (gåm   Bru­n©y   §a­ru­sa­lam;   V¬ng   quèc   Cam­pu­chia;   Céng  hoµ In­®«­nª­xi­a; Céng hoµ d©n chñ nh©n d©n Lµo; Ma­lay­ xi­a; Liªn bang My­an­ma; Céng hoµ Phi­lip­pin; vµ   Céng  hoµ   Sin­ga­po)   cã  trong   Danh   môc   hµng  ho¸  ban  hµnh   kÌm  theo NghÞ ®Þnh sè 48/2005/N§­CP ngµy 08/04/2005 cña ChÝnh  phñ tiÕp tôc ®îc ¸p dông c¸c møc thuÕ suÊt ®∙ ban hµnh  kÌm theo c¸c NghÞ ®Þnh sè 78/2003/N§­CP ngµy 01/07/2003,  NghÞ ®Þnh sè 151/2004/N§­CP ngµy 05/08/2004 vµ NghÞ ®Þnh  sè   13/2005/N§­CP   ngµy   03/02/2005   cña   ChÝnh   phñ   nÕu   ®ñ  ®iÒu kiÖn ¸p dông møc thuÕ suÊt CEPT. III. GiÊy chøng nhËn xuÊt xø vµ kiÓm tra  giÊy chøng nhËn xuÊt xø 1. C/O mÉu D ph¶i cã ch÷ ký vµ con dÊu phï hîp víi  mÉu ch÷ ký vµ con dÊu chÝnh thøc do Bé Th¬ng m¹i cña V¬ng  quèc   Th¸i   Lan   hoÆc   c¬   quan   ®îc   uû   quyÒn   cña   V¬ng   quèc  Th¸i Lan cÊp. 2. C¸c quy t¾c ®Ó hµng ho¸ ®îc c«ng nhËn lµ cã xuÊt  xø   ASEAN   ®îc   quy   ®Þnh   t¹i   Quy   chÕ   cÊp   giÊy   chøng   nhËn  xuÊt xø hµng ho¸ ASEAN cña ViÖt Nam ­ MÉu D ban hµnh kÌm  theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   1420/2004/Q§­BTM   ngµy   04/10/2004   vµ 
  3. 3 QuyÕt ®Þnh sè 151/2005/Q§­BTM ngµy 27/01/2005 cña Bé tr­ ëng Bé Th¬ng m¹i. 3. Trong trêng hîp cã sù nghi ngê vÒ tÝnh trung thùc  vµ chÝnh x¸c cña C/O mÉu D th× C¬ quan H¶i quan cã quyÒn: ­ Yªu cÇu kiÓm tra l¹i C/O mÉu D. C¬ quan H¶i quan sÏ  göi yªu cÇu tíi Bé Th¬ng m¹i cña V¬ng quèc Th¸i Lan hoÆc  c¬ quan ®îc uû quyÒn cÊp C/O mÉu D ®Ó ®Ò nghÞ x¸c nhËn. ­ §×nh chØ viÖc ¸p dông møc thuÕ suÊt CEPT vµ t¹m thu  theo   møc   thuÕ   suÊt   cña   BiÓu   thuÕ   nhËp   khÈu  u   ®∙i   hoÆc  th«ng thêng hiÖn hµnh. ­ Yªu cÇu ngêi nhËp khÈu cung cÊp thªm tµi liÖu (nÕu  cã) ®Ó chøng minh hµng ho¸ thùc sù cã xuÊt xø ASEAN trong  thêi h¹n chËm nhÊt kh«ng qu¸ 01 (mét) n¨m. ­ Trong thêi gian chê kÕt qu¶ kiÓm tra l¹i, vÉn tiÕp  tôc thùc hiÖn c¸c thñ tôc ®Ó gi¶i phãng hµng theo c¸c quy  ®Þnh nhËp khÈu th«ng thêng. ­ Khi cã ®ñ tµi liÖu chøng minh ®óng lµ hµng cã xuÊt  xø ASEAN do Bé Th¬ng m¹i cña V¬ng quèc Th¸i Lan hoÆc c¬  quan ®îc uû quyÒn  cÊp,  C¬ quan  H¶i quan cã tr¸ch nhiÖm  tiÕn hµnh  c¸c  thñ  tôc  tho¸i  tr¶ l¹i cho ngêi nhËp  khÈu  kho¶n chªnh lÖch gi÷a sè tiÒn thuÕ t¹m thu theo BiÓu thuÕ  nhËp   khÈu  u   ®∙i   hoÆc   th«ng   thêng   hiÖn   hµnh   vµ   sè   tiÒn  thuÕ tÝnh theo møc thuÕ suÊt CEPT quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh  sè 48/2005/N§­CP ngµy 08/04/2005 cña ChÝnh phñ. Qui tr×nh vµ thñ tôc kiÓm tra l¹i ®îc thùc hiÖn theo  quy ®Þnh t¹i Quy chÕ cÊp giÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸  ASEAN cña ViÖt Nam ­ MÉu D ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  sè   1420/2004/Q§­BTM   ngµy   04/10/2004   vµ   QuyÕt   ®Þnh   sè  151/2005/Q§­BTM ngµy 27/01/200 cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i. IV. C¸c quy ®Þnh kh¸c Hµng ho¸ thuéc c¸c tê khai h¶i quan hµng nhËp khÈu ®∙  ®¨ng ký víi c¬ quan H¶i quan tõ ngµy 01 th¸ng 04 n¨m 2005  ®Õn khi Th«ng t  nµy cã hiÖu lùc thi hµnh, ®∙ tÝnh thuÕ  nhËp khÈu theo møc thuÕ suÊt nhËp khÈu  u ®∙i hoÆc th«ng  thêng, ®îc nép bæ sung C/O mÉu D ®Ó hoµn thuÕ nhËp khÈu,  nÕu ®¸p øng ®îc c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c nªu trong phÇn I cña  Th«ng t nµy. C¸c   quy   ®Þnh   vÒ   c¨n   cø   tÝnh   thuÕ,   chÕ   ®é   thu   nép  thuÕ, chÕ ®é miÔn, gi¶m thuÕ, chÕ ®é hoµn thuÕ, truy thu  thuÕ, xö lý vi ph¹m vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c thùc hiÖn theo  c¸c quy ®Þnh cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ  c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh.
  4. 4 V. Tæ chøc thùc hiÖn Th«ng t  nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã khã kh¨n, víng m¾c,  ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi ®Ó Bé Tµi chÝnh cã híng dÉn bæ  sung cho phï hîp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2