Thông tư số 56-BTC/TCTB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
63
lượt xem
5
download

Thông tư số 56-BTC/TCTB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 56-BTC/TCTB về việc hướng dẫn thủ tục hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng tạm nhập tái xuất do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn bổ sung Thông tư số 08-BTC/TCT ngày 31/3/1992

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 56-BTC/TCTB

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 56-BTC/TCT Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 1992 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 56-BTC/TCT NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 1992 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 08-BTC/TCT NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 1992 Thi hành Điều 14 Luật Thuế xuất khNu, thuế nhập khNu và Điều 16 N ghị định số 110- HĐBT ngày 31-3-1992 của Hội đồng Bộ trưởng về quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khNu, thuế nhập khNu; tiếp theo Thông tư số 08-TC/TCT ngày 31-3-1992, hướng dẫn thủ tục hoàn thuế nhập khNu đối với hàng tạm nhập tái xuất; N hằm quản lý chặt chẽ loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất, nay Bộ Tài chính hướng dẫn thêm việc nộp và hoàn thuế đối với hàng tạm nhập tái xuất như sau: Đối với các đơn vị được Bộ Thương mại và Du lịch cho phép kinh doanh xuất nhập khNu, thực hiện tốt các quy định về tạm nhập tái xuất của Bộ Thương mại và Du lịch khi nhập khNu phải nộp đủ thuế lúc hàng về cảng và được hoàn thuế khi thực tế xuất khNu. Hàng tạm nhập tái xuất vận chuyển trên đường không có biên lai nộp thuế kèm theo, coi như vi phạm Luật Thuế xuất nhập khNu và bị xử lý theo Luật định. Bộ Tài chính chỉ xem xét hoàn lại số thuế đã nộp của các đơn vị trên cơ sở biên lai thu thuế do cơ quan Hải quan cấp. Bãi bỏ đoạn cuối của điểm "e" mục 1 phần VII trong Thông tư số 08-TC/TCT ngày 31-3-1992 của Bộ Tài chính. Đề nghị UBN D các tỉnh, thành phố và các Bộ, cơ quan ngang Bộ trực thuộc Chính phủ hướng dẫn các đơn vị thực hiện Phan Văn Dĩnh (Đã Ký)
Đồng bộ tài khoản