Thông tư số 6-LĐ/TBXH/TT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
43
lượt xem
3
download

Thông tư số 6-LĐ/TBXH/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 6-LĐ/TBXH/TT về việc cấp, phát, sử dụng, thanh toán tiền chân tay giả và dụng cụ chỉnh hình (kèm theo Danh mục phụ tùng kèm theo chân tay giả, dụng cụ chỉnh hình) do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 6-LĐ/TBXH/TT

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM BINH VÀ XÃ H I c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 6-L /TBXH/TT Hà N i, ngày 20 tháng 8 năm 1987 THÔNG TƯ B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 6-L /TBXH/TT NGÀY 20-8- 1987 V VI C C P PHÁT, S D NG, THANH TOÁN TI N CHÂN TAY GI VÀ D NG C CH NH HÌNH Các ch c p phát, s d ng, thanh toán ti n chân tay gi và d ng c ch nh hình ban hành trư c ây, nay ã có nhi u i m không còn phù h p v i s phát tri n k thu t ch nh hình và chính sách kinh t xã h i c a ng và Nhà nư c hi n hành. Nay B lao ng - Thương binh và xã h i quy nh l i như sau: I. QUY NNH CHUNG Nh ng ngư i b thương t t do chi n u, do b tai n n lao ng, do tai n n chi n tranh, tai n n r i do, ngư i b b nh b t t bNm sinh n u ư c các cơ s ph c h i ch c năng (Vi n, trung tâm) ch nh c n có chân tay gi d ng c ch nh hình (n p, áo ch nh hình, gi y, n ng, v.v...) thì s ư c xét c p các lo i chân tay gi và d ng c ch nh hình. Tuỳ theo t ng i tư ng xét c p không ph i tr ti n, ho c ư c gi m 1 ph n ti n, ho c không ư c gi m theo giá quy nh c a Nhà nư c: II. NGƯ I Ư C C P CHÂN TAY GI , D NG C CH NH HÌNH KHÔNG PH I TR TI N. 1. Thương binh, ngư i ơc hư ng chính sách như thương binh, b nh binh. 2. Dân quân t v , h c sinh ang h c các trư ng i h c cao ng, trung h c chuyên nghi p, các trư ng d y ngh c a Nhà nư c b thương trong khi hu n luy n quân s . 3. Thanh niên xung phong b thương trong khi ang làm nhi m v . 4. Cán b lão thành cách m ng ang hư ng tr c p hàng tháng. 5. Công nhân viên ch c Nhà nư c ang làm vi c trong các cơ quan, xí nghi p hay ã v hưu, ngh vì m t s c lao ng. 6. Ngư i có công giúp cách m ng ang hư ng tr c p hàng tháng. 7. B m li t s và con li t s không ph i là cán b công nhân viên ch c Nhà nư c.
  2. 8. Cán b ch ch t xã, phư ng ang công tác ư c ph c p sinh ho t phí hàng tháng. 9. Ngư i b tai n n do chi n tranh ư c chính quy n a phương xác nh n. 10. Tr em tàn t t không nơi nương t a và ngư i tàn t t không nơi nương t a. III. NH NG NGƯ I PH I TR TOÀN B TI N CHÂN TAY GI , D NG C CH NH HÌNH HO C MI N GI M M T PH N Nh ng ngư i tàn t t không nói trong m c II trên ây tuỳ theo hoàn c nh kinh t mà ph i tr hoàn toàn ti n chân tay gi , d ng c ch nh hình theo giá quy nh c a Nhà nư c hay ư c gi m m t ph n theo hai m c 30%, 50%. Vi c mi n gi m do U ban Nhân dân xã, phư ng xét và ngh v i phòng thương binh và xã h i huy n duy t (n u phòng ã ư c S phân c p v ngân sách). IV. TH I H N S D NG CÁC LO I CHÂN TAY GI , D NG C CH NH HÌNH. 1. Chân gi . Th i h n s d ng t i thi u chân gi c p l n u là 3 năm, n u c p thêm chân lao ng là 5 năm, chân lao ng c p kèm cho thương binh, ngư i ư c hư ng chính sách như thương binh, b nh binh, ã v a phương ho c ang tr c ti p lao ng các cơ s s n xu t nông nghi p c n có chân lao ng. Các i tư ng khác yêu c u c p chân lao ng thì thôi c p chân sinh ho t. Tr em t 13 n 17 tu i th i h n s d ng là 2 năm, t 12 tu i tr xu ng là m t năm. 2. Tay gi . Th i h n s d ng t i thi u tay sinh ho t, tay lao ng c p l n u là 3 năm, th i h n t i thi u s d ng tay trang s c c p l n u là 5 năm. Vi c xét c p các lo i tay nói trên s căn c vào kh năng c a các cơ s ph c h i ch c năng và theo c u ngh nghi p c a h . Tr em t 13 n 17 tu i, th i h n s d ng là 2 năm, t 12 tu i tr xu ng là m t năm. 3. N p ch nh hình. Th i h n t i thi u s d ng n p ch nh hình c p l n u là 3 năm i v i ngư i l n. i v i tr em t 13 n 17 tu i là 2 năm, i v i tr em t 12 tu i tr xu ng là m t năm. Ngư i l n dùng n p có g n ch t gi y thì sau 18 tháng s d ng ư c thay gi y khác, n u gi y l ng ngoài n p thì ư c c p ngay l n u 2 ôi dùng cho 3 năm, tr em ch c p m t ôi gi y g n vào n p ho c ngoài n p dùng cùng th i h n c a n p. 4. Gi y ho c dép ch nh hình. Th i h n t i thi u s d ng là 24 tháng i v i ngư i l n. i v i tr em t 13 n 17 tu i là 18 tháng, i v i tr em 12 tu i tr xu ng là 12 tháng. 5. Áo ch nh hình. Th i h n s d ng t i thi u là 2 năm i v i ngư i l n, i v i tr em là 1 năm. 6. Các lo i d ng c ch nh hình khác như khung c ,, máng , băng da, y m... không quy nh th i h n s d ng. Các cơ s ph c h i ch c năng s căn c vào tình tr ng thương t t và b nh t t và tu i c th quy nh th i h n s d ng cho phù h p.
  3. 7. S a ch a chân tay gi và d ng c ch nh hình. Vi c s a ch a thay th khi chân tay gi , d ng c ch nh hình hư h ng thì áp d ng như các i m quy nh m c II, III nói trên. 8. Các v t phNm c p kèm theo Chân tay gi và d ng c ch nh hình. Ngoài chân gi , tay gi , d ng c ch nh hình các i tư ng ư c c p thêm m t s v t phNm quy nh b n ph l c kèm theo thông tư này. 9. Xét c p l n th hai tr i. Khi xét c p l n th hai tr i ph i ki m tra th i gian c p l n trư c s c p d ng c ch nh hình và căn c vào th c tr ng c a chân gi , tay gi , d ng c ch nh hình ang s d ng quy t nh c n thay toàn b cái m i ho c ch c n thay m t s chi ti t m c dù niên h n s d ng ã h t. Riêng i v i tr em thì c n ư c khám l i hàng năm 1 l n, n u có ch nh thay m i thì các cơ s ph c h i ch c năng có th cho thay mà không ph thu c th i h n s d ng ã quy nh trên. N u ph i c p m i thì th i h n áp d ng như khi c p l n u. V. Các ch ti n ăn, ti n thu c, ti n tàu xe Các ch tr ti n ăn, ti n b i dư ng, ti n thu c t i các cơ s ph c h i ch c năng và ti n tàu xe i làm chân tay gi và d ng c ch nh hình th c hi n theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và theo s hư ng d n c a B lao ng - Thương binh và xã h i. VI. M T S QUY NNH KHÁC 1. Xây d ng k ho ch l p chân tay gi và d ng c ch nh hình hàng năm. Hàng năm s thương binh và xã h i căn c ngh c a các phòng thương binh xã h i huy n, qu n l p k ho ch l p chân tay gi và d ng c ch nh hình v i các trung tâm. K ho ch ư c phân theo t ng huy n và g i n các trung tâm vào tháng 9 m i năm theo m u B quy nh. Tháng 11 hàng năm các trung tâm thông báo cho các s k ho ch ti p nh n và cách thanh toán ti n làm chân tay gi và d ng c ch nh hình. i v i các khu i u dư ng thương binh tr c thu c B cũng áp d ng ch l pk ho ch l p chân tay gi và d ng c ch nh hình hàng năm như quy nh trên. 2. Tr ti n chân tay gi và d ng c ch nh hình. Tr ti n bao g m ti n chân tay gi , d ng c ch nh hình và v t phNm kèm theo, n u i tư ng không nh n v t phNm nào thì không ph i tr ti n v t phNm y. Ngân sách Trung ương ài th ti n làm chân tay gi và d ng c ch nh hình cho các i tư ng nói trong i m 1 n i m 7 trong m c II c a thông tư này. Các i tư ng nói trong i m 8, 9, 10 m c II c a Thông tư này do ngân sách a phương ài th . Ngoài ra ngân sách a phương còn ài th cho các i tư ng nói trong m c III Thông tư này. Hàng năm các s Thương binh và xã h i thanh toán v i các trung tâm ph c
  4. h i ch c năng s ti n gi m theo gi y gi i thi u c a s ho c phòng thương binh và xã h i g i n, s ti n còn l i do i tư ng tr c ti p tr cho trung tâm. 3. Th t c gi i thi u n làm chân tay gi và d ng c ch nh hình. N u i tư ng i làm chân tay gi và d ng c ch nh hình là cán b , công nhân viên ch c ang công tác là h c sinh ang h c t i các trư ng, quân nhân t i ngũ, thương binh các khu i u dư ng thương binh... thì do th trư ng cơ quan, xí nghi p, nhà trư ng, khu i u dư ng v.v... và th trư ng c p trung oàn tr lên gi i thi u. Phòng thương binh và xã h i c p gi y gi i thi u cho: - Các i tư ng c p chân tay gi và d ng c ch nh hình không ph i tr ti n mà hi n nay không làm vi c cơ quan, xí nghi p như thương binh, b nh binh ã v a phương, công nhân viên ch c ã v ngh hưu, ngh m t s c lao ng... - Các i tư ng ư c gi m m t ph n, n u phòng thương binh và xã h i ư c phân c p v ngân sách, trư ng h p chưa ư c phân c p v ngân sách thì do S Thương binh và xã h i c p gi y gi i thi u. - Các i tư ng tr ti n hoàn toàn do Phòng Thương binh và xã h i ho c b nh vi n nơi ngư i ó i u tr c p gi y gi i thi u. Khi i làm chân tay gi và d ng c ch nh hình, các i tư ng ph i mang theo các gi y t sau: - Hai gi y gi i thi u trong ó ghi rõ ư c c p chân tay gi , d ng c ch nh hình không ph i tr ti n ho c m c gi m n u có ho c ph i tr ti n hoàn toàn. N u i tư ng mua hoàn toàn thì ch c n m t gi y gi i thi u. - S cung c p chân tay gi và d ng c ch nh hình (n u ã ư c c p s ), n u chưa ư c c p ho c ã m t ph i ghi rõ trong gi y gi i thi u. Thông tư này thay th các văn b n ã ban hành trư c ây v ch c p phát chân tay gi . Nguy n Văn T o ( ã ký) PH L C B N DANH M C PH TÙNG KÈM THEO CHÂN TAY GI , D NG C CH NH HÌNH. (Kèm theo Thông tư s 6- L /TBXH/TT ngày 20-8-1987) 1. Chân trên:
  5. N ng g 1 ôi B c m m c t 9 chi c (ho c 5 m b ng bao 8-10) Gi y v i 1 ôi Bí t t 2 ôi Dây eo 2 chi c Da che gót 2 chi c (n u là lo i có tr c m t cá 2 tr c) Da che kh p m t cá 2 chi c 2. Chân dư i: N ng g 1 ôi B c m m c t 9 chi c (ho c 4 m băng bao) Gi y v i 1 ôi Bí t t 2 ôi Dây eo 2 chi c (n u chân i dây eo s 8) Da che kh p m t cá 2 chi c (n u là chân có tr c m t cá 2 tr c) Da che gót 2 chi c (n u là chân có tr c m t cá 2 tr c). 3. Tay gi : B c m m c t 3 chi c (ho c 2 m băng bao 6) T t tay 1 ôi. 4. N p ch nh hình: N ng g 1 ôi. 5. Chân tháo kh p hông: (c p như chân trên, nhưng thay b c m m c t b ng 3 cái m x p cho phù h p v i v t thương c th ).
Đồng bộ tài khoản