intTypePromotion=1
ADSENSE

Thực trạng dạy học môn bóng bàn ngành huấn luyện thể thao theo học chế tín chỉ ở trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

22
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bằng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường qui, chúng tôi đã đánh giá thực trạng về dạy học bao gồm: Công tác chuẩn bị của giảng viên (GV), sử dụng phương pháp dạy học (PPDH), cách thức kiểm tra - đánh giá sinh viên (SV), nhận thức về mục đích, vai trò của tự học, mức độ hứng thú, tính tích cực và các điều kiện cần thiết trong công tác dạy học cho SV chuyên ngành bóng bàn ngành huấn luyện thể thao (HLTT) trường Đại học Thể dục thể thao (TDTT) Bắc Ninh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng dạy học môn bóng bàn ngành huấn luyện thể thao theo học chế tín chỉ ở trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

  1. 70 THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC Thöïc traïng daïy hoïc moân boùng baøn ngaønh huaán luyeän theå thao theo hoïc cheá tín chæ ôû tröôøng Ñaïi hoïc Theå duïc Theå thao Baéc Ninh TS. Leâ Vöông Anh; ThS. Nguyeãn Danh Nam Q TOÙM TAÉT: Baèng caùc phöông phaùp nghieân cöùu khoa hoïc ABSTRACT: thöôøng qui, chuùng toâi ñaõ ñaùnh giaù thöïc traïng veà By using suitable research methods, we have daïy hoïc bao goàm: Coâng taùc chuaån bò cuûa giaûng reviewed the status of teaching including: The vieân (GV), söû duïng phöông phaùp daïy hoïc (PPDH), preparation of the instructor, the use of teaching caùch thöùc kieåm tra - ñaùnh giaù sinh vieân (SV), nhaän methods, the way of examining-assessing students, thöùc veà muïc ñích, vai troø cuûa töï hoïc, möùc ñoä höùng awareness of purpose, the role of self-study, the thuù, tính tích cöïc vaø caùc ñieàu kieän caàn thieát trong level of excitement, positives and the necessary coâng taùc daïy hoïc cho SV chuyeân ngaønh boùng baøn conditions in teaching for table tennis-majored ngaønh huaán luyeän theå thao (HLTT) tröôøng Ñaïi students, Sport training, Bac Ninh University hoïc Theå duïc theå thao (TDTT) Baéc Ninh. of Sports. Töø khoùa: Daïy hoïc, boùng baøn, ngaønh huaán Keywords: Teaching, table tennis, sport train- luyeän theå thao, ñaïi hoïc Theå duïc theå thao Baéc ing, Bac Ninh University of Sports. Ninh. 1. ÑAËT VAÁN ÑEÀ phoûng vaán toïa ñaøm, quan saùt sö phaïm vaø toaùn hoïc thoáng keâ. Ñaøo taïo theo heä thoáng tín chæ laø moät hình thöùc ñaøo taïo höôùng ñeán tính naêng ñoäng vaø lôïi ích toái cao cuûa 2. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU ngöôøi hoïc, ñöôïc ñöa vaøo aùp duïng ôû boä moân Boùng baøn baét ñaàu naêm hoïc 2016 - 2017. Vì vaäy, trong thôøi gian 2.1. Thöïc traïng chuaån bò giôø leân lôùp cho SV qua maëc duø ñaõ coù nhieàu coá gaéng tìm hieåu vaø aùp duïng chuyeân ngaønh HLTT vaøo toå chöùc daïy hoïc ôû boä moân, cuõng nhö trong toaøn Coâng taùc chuaån bò leân lôùp laø khaâu quan troïng haøng tröôøng nhöng thöïc söï coøn gaëp nhieàu vöôùng maéc, luùng ñaàu cuûa GV khi leân lôùp. Nhaø tröôøng phaûi toå chöùc lao tuùng, nhaát laø vieäc tìm ra giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû ñoäng khoa hoïc cho moãi GV vì neáu GV khoâng saép xeáp daïy hoïc moân Boùng baøn töông öùng vôùi hình thöùc ñaøo thôøi gian hôïp lyù, thieáu tinh thaàn traùch nhieäm, khoâng taïo môùi naøy chöa ñaït ñöôïc keát quaû nhö mong muoán. ñaàu tö cho coâng taùc chuaån bò thì seõ aûnh höôûng ñeán chaát Ñeå ñaït ñöôïc hieäu quaû cuûa hình thöùc ñaøo taïo naøy, Boä löôïng giaûng daïy treân lôùp. Ñeà taøi, tieán haønh khaûo saùt moân Boùng baøn caàn tính tôùi moät giaûi phaùp toång theå bao thöïc traïng chuaån bò baøi leân lôùp cuûa GV boä moân Boùng goàm chöông trình, taøi lieäu, hình thöùc ñaøo taïo, caùch baøn, keát quaû ñaït ñöôïc trình baøy taïi baûng 1: thöùc ñaùnh giaù, yeâu caàu veà trình ñoä vaø ñieàu kieän laøm Keát quaû baûng 1, cho thaáy: Coâng taùc chuaån bò giôø vieäc cuûa giaûng vieân. PPDH laø vaán ñeà khaù phöùc taïp, leân lôùp cuûa GV boä moân laø toát, theo caùc thaày coâ caùc noäi laâu daøi vaø coù tính quyeát ñònh ñeán söï thaønh coâng cuûa dung môùi chæ ñaït yeâu caàu laø noäi dung 4, 6, 8. Nhöõng hình thöùc ñaøo taïo môùi. Vôùi nhöõng ñieàu kieän heát söùc noäi dung naøy moät phaàn do khaùch quan, noäi dung 8 theo ñaëc thuø cuûa Boä moân Boùng baøn, cuõng nhö tröôøng Ñaïi caùc thaày coâ hieän nay saùch boùng baøn coøn ít caùc saùch hoïc TDTT Baéc Ninh, chuùng ta caàn phaûi tieáp tuïc hoïc tham khaûo trong vaø ngoaøi nöôùc, nhaát laø giaùo trình taäp, nghieân cöùu, trao ñoåi vôùi caùc boä moân trong vaø boùng baøn ñaõ ñöôïc taùi baûn thoâng qua nhöng chöa ñöôïc ngoaøi tröôøng, trao ñoåi kinh nghieäm, töøng böôùc aùp xuaát baûn, aûnh höôûng ñeán coâng taùc giaûng daïy. duïng hình thöùc ñaøo taïo theo tín chæ moät caùch chaéc 2.2. Thöïc traïng quaûn lyù vaø vaän duïng phöông chaén môùi mang laïi thaønh coâng. phaùp, phöông tieän giaûng daïy cho SV chuyeân ngaønh Trong quaù trình nghieân cöùu chuùng toâi ñaõ söû duïng HLTT caùc phöông phaùp sau: phaân tích vaø toång hôïp taøi lieäu, Ñeå hieåu roõ hôn caùc PPDH, cuõng nhö phöông tieän SOÁ 2/2020 KHOA HOÏC THEÅ THAO
  2. THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC 71 daïy hoïc maø thaày coâ boä moân ñang söû duïng coù hieäu quaû caùc thaày coâ ñoàng yù nhöõng noäi dung naøy caàn phaûi coù keá hay khoâng? Ñeà taøi, tieán haønh khaûo saùt thöïc traïng hoaïch, nghieân cöùu ñeå ñöa caùc PPDH phuø hôïp vôùi ñaøo phöông phaùp vaø phöông tieän giaûng daïy cho SV chuyeân taïo tín chæ cho SV chuyeân ngaønh, ngaønh HLTT. ngaønh boùng baøn ngaønh HLTT, keát quaû ñaït ñöôïc trình 2.3. Thöïc traïng coâng taùc kieåm tra, thi vaø ñaùnh baøy taïi baûng 2: giaù keát quaû hoïc taäp cuûa SV boùng baøn chuyeân ngaønh Keát quaû baûng 2, cho thaáy: Ñaøo taïo theo heä thoáng tín HLTT chæ, raát caàn thieát phaûi ñoåi môùi PPDH cho SV chuyeân Coâng taùc kieåm tra - thi laø khaâu then choát cuoái cuøng, ngaønh boùng baøn, ngaønh HLTT. Hieän nay boä moân chöa nhaèm ñaûm baûo ñaùnh giaù khaùch quan, coâng baèng cho thöôøng xuyeân toå chöùc caùc hoäi thaûo, thaûo luaän veà ñoåi môùi SV. Ñeà taøi tieán haønh khaûo saùt möùc ñoä thöïc teá ñaït ñöôïc, PPDH cho SV chuyeân ngaønh HLTT, ñöôïc theå hieän qua cuõng nhö söï caàn thieát veà quaûn lyù kieåm tra/thi, ñaùnh giaù noäi dung 1 vaø 2, caùc yù thaày coâ cho raúng 100% khoâng keát quaû hoïc taäp cuûa SV. Keát quaû theå hieän ôû baûng 3. thöôøng xuyeân caùc cuoäc hoäi thaûo veà PPDH. Caùc noäi dung Keát quaû baûng 3, cho thaáy: Thöïc traïng coâng taùc toå khaùc nhö vaän duïng caùc PPDH môùi, höôùng daãn phöông chöùc thi cho SV chuyeân ngaønh boùng baøn, ngaønh HLTT phaùp töï hoïc cho SV cuõng chöa ñöôïc quan taâm, chuù troïng Baûng 1. Thöïc traïng coâng taùc chuaån bò giôø leân lôùp cuûa GV boä moân Boùng baøn (n = 7) T Möùc ñoä Raát % % % Khoâng % Toát Ñaït T Noäi dung toát ñaït 1 GV naém vöõng yeâu caàu moân hoïc vaø laäp keá 2 28,57 5 71,43 0 0 0 0 hoaïch giaûng daïy cho caù nhaân 2 GV ñöôïc thoâng baùo tröôùc veà tình hình lôùp hoïc: danh saùch lôùp hoïc, trình ñoä cuûa SV, hoà 3 42,86 4 57,14 0 0 0 0 sô giaùo aùn… 3 GV ñöôïc cung caáp ñaày ñuû taøi lieäu giaûng daïy: giaùo trình, taøi lieäu tham khaûo, ñeà cöông moân 4 57,14 3 42,86 0 0 0 0 hoïc,.. 4 GV bieân soaïn aùn vaø taøi lieäu kòp thôøi cho SV. 0 0 2 28,57 5 71,43 0 0 5 GV ñöôïc hoã trôï phöông tieän daïy hoïc: Duïng 3 42,86 4 57,14 0 0 0 0 cuï thöïc haønh, maùy chieáu,… 6 GV luoân löïa choïn phöông phaùp giaûng daïy 0 0 3 42,86 4 57,14 0 0 thích hôïp nhaát 7 Nhaø tröôøng quy ñònh nhieäm vuï phuø hôïp ñeå GV coù thôøi gian soaïn baøi, chuaån bò giôø daïy vaø 5 71,43 2 28,57 0 0 0 0 nghieân cöùu khoa hoïc (theå hieän trong quy cheá daïy vaø hoïc) 8 Thö vieän ñaùp öùng toát nhu caàu cuûa GV vaø SV veà taøi lieäu hoïc taäp, taøi lieäu tham khaûo vaø giôø 0 0 4 57,14 3 42,86 0 0 phuïc vuï Baûng 2. Thöïc traïng vaän duïng phöông phaùp vaø phöông tieän giaûng daïy cho SV chuyeân ngaønh boùng baøn ngaønh HLTT (n = 7) T Möùc doä Raát Bình Khoâng % Toát % % % T Noäi dung toát thöôøng toát 1 Boä moân thöôøng xuyeân toå chöùc hoäi thaûo hoaëc 0 0 0 0 7 100 0 0 môøi caùc chuyeân gia baùo caùo caùc PPDH môùi 2 Boä moân ñònh kyø toå chöùc döï giôø, bình giaûng, 0 0 0 0 7 100 0 0 trao ñoåi kinh nghieäm trong giaûng daïy 3 Cô sôû vaät chaát ñaùp öùng ñoåi môùi PPDH 2 28,57 5 71,43 0 0 0 0 4 GV saùng taïo vaø naêng ñoäng trong vaän duïng 0 0 3 42,86 4 57,14 0 0 caùc PPDH môùi 5 GV khuyeán khích SV chuû ñoäng, tích cöïc söû 0 0 2 28,57 5 71,43 0 0 duïng PP töï hoïc 6 Phöông phaùp giaûng daïy cuûa GV roõ raøng, deã 2 28,57 1 14,29 4 57,14 0 0 hieåu 7 GV giao tieáp tích cöïc vôùi SV 1 14,29 6 85,71 0 0 0 0 KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 2/2020
  3. 72 THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC ñaûm baûo ñuùng caùc qui ñònh, yeâu caàu cuûa Nhaø tröôøng ñeà veà töï hoïc cuûa hoï nhö theá naøo? Vai troø cuûa töï hoïc ñoái ra, caùc noäi dung phoûng vaán caùc thaày coâ boä moân ñeàu vôùi SV chuyeân ngaønh, ñöôïc ñeà taøi trao ñoåi tröïc tieáp vaø nhaän yù kieán taùn thaønh raát cao chieám tyû leä 57,14 - 100%, ñieàu tra baèng phieáu hoûi ñöôïc trình baøy ôû baûng 4. veà coâng taùc chuaån bò thi, toå chöùc thi ñaûm baûo khaùch Keát quaû ñieàu tra ôû baûng 4, cho thaáy: Haàu heát SV quan, coâng baèng cho ngöôøi hoïc. Chæ coù noäi dung 8, caùc nhaän thöùc ñöôïc vai troø cuûa töï hoïc mang laïi hieåu thaày coâ cho raèng caàn raø soaùt boå sung noäi dung, cuõng nhö quaû cao trong hoïc taäp sau khi ra tröôøng ñöôïc caùc em hình thöùc thi cho phuø hôïp vôùi ñaøo taïo tín chæ hieän nay. löïa choïn taäp trung vaøo möùc ñoä raát quan troïng vaø 2.4. Thöïc traïng veà töï hoïc cuûa SV chuyeân ngaønh quan troïng. ngaønh HLTT khi tham gia hoïc tín chæ moân boùng baøn Khi hoûi veà möùc ñoä höùng thuù, tính tích cöïc khi hoïc 2.4.1. Nhaän thöùc cuûa SV chuyeân ngaønh boùng baøn taäp moân boùng baøn ñeà taøi thu ñöôïc keát quaû trình baøy ôû ngaønh HLTT veà vai troø töï hoïc baûng 5. Muoán töï hoïc vaø töï hoïc coù keát quaû cao tröôùc heát Baûng 5, cho thaáy: Khi hoûi veà höùng thuù, tính tích cöïc phaûi coù nhaän thöùc ñuùng ñaén, ñaày ñuû veà töï hoïc vì nhaän hoïc taäp moân Boùng baøn, soá SV höùng thuù vaø tích cöïc hoïc thöùc con ngöôøi ñoùng vai troø ñònh höôùng cho moïi hoaït taäp moân Boùng baøn chieám tyû leä cao töø 53,33% - 60% vì, ñoäng. Coù nhaän thöùc ñuùng ñaén thì con ngöôøi môùi coù töï haàu heát caùc em tröôùc khi vaøo tröôøng ñaõ xaùc ñònh hoïc giaùc veà hoaït ñoäng cuûa baûn thaân mình. Trong thöïc tieãn taäp hoïc boùng baøn, do mình coù naêng khieáu vaø loøng ñam SV chuyeân ngaønh boùng baøn ngaønh HLTT nhaän thöùc meâ vaø haàu heát laø VÑV cuûa caùc tænh cöû ñi hoïc. Baûng 3. Thöïc traïng coâng taùc kieåm tra vaø ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa SV chuyeân ngaønh boùng baøn ngaønh HLTT (n = 7) Möùc ñoä Raát Bình Khoâng TT % Toát % % % Noäi dung toát thöôøng toát 1 GV coù ñuû thoâng tin veà tieâu chí ñaùnh giaù 7 100 0 0 0 0 0 0 keát quaû hoïc taäp 2 GV thoâng baùo caùc quy ñònh kieåm tra/thi ôû 7 100 0 0 0 0 0 0 buoåi hoïc ñaàu tieân 3 Nhaø Tröôøng toå chöùc kieåm tra/thi ñuùng 7 100 0 0 0 0 0 0 quy cheá, ñuùng keá hoaïch vaø nghieâm tuùc, ñaûm baûo tính coâng baèng 4 Coâng taùc ra ñeà thi, chaám thi, traû ñieåm vaø 5 71,43 2 28,57 0 0 0 0 coâng boá keát quaû ñuùng quy cheá, chính xaùc ñaûm baûo coâng baèng 5 GV luoân ñoåi môùi noäi dung vaø hình thöùc 4 57,14 3 42,86 0 0 0 0 kieåm tra/thi 6 Ñeà thi, ñaùp aùn, baøi thi vaø keát quaû hoïc taäp 7 100 0 0 0 0 0 0 ñöôïc löu tröõ ñuùng quy cheá, an toaøn, baûo maät 7 Lòch kieåm tra/thi ñöôïc coâng boá ñuùng thôøi 5 71,43 2 28,57 0 0 0 0 haïn quy ñònh, chính xaùc vaø hôïp lyù 8 Ngaân haøng ñeà thi phong phuù, ña daïng 0 0 4 57,14 3 42,86 0 0 Baûng 4. Keát quaû ñaùnh giaù nhaän thöùc vai troø cuûa hoaït ñoäng töï hoïc ñoái vôùi SV chuyeân ngaønh boùng baøn ngaønh HLTT (n = 15) Möùc ñoä( %) Khoâng TT Vai troø töï hoïc Raát quan Quan Bình quan troïng troïng thöôøng troïng 1 Giuùp SV cuûng coá, môû roäng vaø naém vöõng kieán thöùc 40 53,33 6,67 0,00 2 Giuùp SV ñaït keát quaû cao trong thi keát thuùc hoïc phaàn 46,67 53,33 0 0,00 3 Phaùt huy tính tích cöïc, chuû ñoäng, saùng taïo trong hoïc taäp 40 46,67 13,33 0,00 4 Phaùt trieån khaû naêng giaûi quyeát tình huoáng, vaán ñeà 33,33 60 6,67 0,00 5 Giuùp SV naâng cao trình ñoä chuyeân moân vaø coâng taùc sau naøy 60 40 0 0,00 6 Reøn luyeän phong caùch laøm vieäc khoa hoïc, naêng löïc töï hoïc 46,67 46,67 6,66 0,00 suoát ñôøi 7 Giuùp SV hình thaønh vaø phaùt trieån nhaân caùch 33,33 60 6,67 0,00 SOÁ 2/2020 KHOA HOÏC THEÅ THAO
  4. THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC Baûng 5. Möùc ñoä höùng thuù-tính tích cöïc hoïc taäp moân boùng baøn cuûa SV chuyeân ngaønh ngaønh HLTT (n = 15) 73 TT Möùc ñoä Bieåu hieän Ñoàng yù Tyû leä % 1 Höùng thuù hoïc taäp moân boùng baøn Raát höùng thuù 3 20 Höùng thuù 6 40 Bình thöôøng 6 40 Khoâng höùng thuù 0 0 2 Tính tích cöïc hoïc taäp moân boùng baøn Raát tích cöïc 3 20 Tích cöïc 7 46,66 Bình thöôøng 5 33,34 Khoâng tích cöïc 0 0 Baûng 6. Caùc hình thöùc töï hoïc cuûa SV chuyeân ngaønh boùng baøn ngaønh HLTT (n = 15) Möùc ñoä Raát thöôøng Thöôøng Bình Khoâng bao TT Caùc hình thöùc töï hoïc cuûa SV xuyeân xuyeân thöôøng giôø ( %) ( %) ( %) ( %) 1 Töï hoïc, taäp luyeän khoâng coù GVhöôùng daãn 20 33,33 33,33 13,34 2 Töï hoïc qua phöông tieän truyeàn thoâng (treân truyeàn hình, 13,34 20 46,67 20 intenet…) 3 Töï hoïc, taäp luyeän qua taøi lieäu höôùng daãn, baêng hình 20 13,34 40 26,66 VIDEO, moâ hình… 4 Töï hoïc, töï taäp luyeän coù söï höôùng daãn chaët cheõ cuûa GV 26,66 40 26,66 0,68 5 Töï hoïc, taäp luyeän theo nhoùm 13,34 20 46,66 20 2.4.2. Hình thöùc, thôøi gian vaø ñòa ñieåm töï hoïc cuûa nhieàu veà nhaän thöùc trong giaûng daïy cho phuø hôïp vôùi SV chuyeân ngaønh boùng baøn ngaønh HLTT ñaøo taïo theo tín chæ. Nhöng sau 4 naêm ñaøo taïo theo tín Ñeà taøi tìm hieåu thöïc traïng hình thöùc töï hoïc cuûa SV chæ, ñeà cöông chi tieát hoïc phaàn coøn nhieàu ñieåm baát caäp, chuyeân ngaønh boùng baøn veà caùch thöùc hoïc taäp, cuõng PPDH chöa ña daïng, phong phuù vaø chöa khai thaùc toát nhö thôøi gian daønh cho töï hoïc ñöôïc trình baøy baûng 6. caùc phöông tieän daïy hoïc hieän ñaïi cuûa nhaø tröôøng neân chöa phaùt huy ñöôïc tính chuû ñoäng, tích cöïc cuûa SV, caùc Nhaän xeùt baûng 6: SV löïa choïn caùc hình thöùc töï hoïc giôø hoïc thöïc teá taïi caùc Trung taâm HLTT coøn raát ít söû khaùc nhau, möùc ñoä khoâng thöôøng xuyeân ôû 5 hình thöùc duïng. Coâng taùc kieåm tra, thi hoïc phaàn caàn ñoåi môùi hình ñöa ra chieám tyû leä töông ñoái cao. Töï hoïc coù höôùng daãn thöùc ñaùnh giaù ñaûm baûo tính khaùch quan vaø SV xaùc ñònh cuûa GV laø chuû yeáu chieám 40%. Ñieàu naøy cho thaáy, SV ñoäng cô hoïc taäp ñuùng ñaén xuaát phaùt töø vieäc naâng cao chuyeân ngaønh boùng baøn töï hoïc coøn thuï ñoäng, chuû yeáu trình ñoä vaø nhaän thöùc ñöôïc muïc ñích, chuaån ñaàu ra. coù söï quaûn lí, höôùng daãn cuûa giaùo vieân, daãn ñeán hieäu Nhöng phöông phaùp töï hoïc cuûa SV coøn chöa phuø hôïp quaû töï hoïc khoâng coù thaày höôùng daãn chöa toát. chuû yeáu phöông phaùp töï hoïc coù thaày höôùng daãn. Höùng 3. KEÁT LUAÄN thuù, tích cöïc trong hoïc taäp chöa, caùc hình thöùc hoïc taäp coøn ñôn ñieäu daãn ñeán keát quaû hoïc taäp cuûa sinh vieân GV giaûng daïy moân boùng baøn ñaõ coù söï chuyeån bieán boùng baøn chuyeân ngaønh HLTT chöa nhö mong muoán. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Hoaøng Thò Thanh Thuùy, Phan Thò Hoàng Vinh(2016), Toå chöùc hoaït ñoäng töï hoïc cho SV tröôøng ñaïi hoïc sö phaïm theo höôùng tieáp caän naêng löïc, Nxb Giaùo duïc Vieät Nam, Haø Noäi. 2. Tröôøng Ñaïi hoïc TDTT Baéc Ninh (2018), Qui cheá hoïc vuï ñaøo taïo ñaïi hoïc vaø cao ñaúng heä chính qui theo heä thoáng tín chæ, Quyeát ñònh soá 771/QÑ-TDTTBN ngaøy 04 thaùng 09 naêm 2018 cuûa Hieäu tröôûng Tröôøng Ñaïi hoïc TDTT Baéc Ninh. 3. Traàn Thò Hoàng Vieät (2017), Nghieân cöùu giaûi phaùp naâng cao chaát löôïng daïy hoïc moân Boùng baøn khoâng chuyeân taïi tröôøng Ñaïi hoïc TDTT Baéc Ninh, Ñeà taøi cô sôû. Baøi baùo ñöôïc trích trong ñeà taøi caáp cô sôû cuûa taùc giaû Leâ Vöông Anh vôùi teân ñeà taøi “Nghieân cöùu giaûi phaùp naâng cao chaát löôïng daïy hoïc moân boùng baøn ngaønh Huaán luyeän theå thao theo hoïc cheá tín chæ ôû Tröôøng Ñaïi hoïc TDTT Baéc Ninh”. (Ngaøy Toøa soaïn nhaän ñöôïc baøi: 15/2/2020; ngaøy phaûn bieän ñaùnh giaù: 24/3/2020; ngaøy chaáp nhaän ñaêng: 12/4/2020) KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 2/2020
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=22

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2