intTypePromotion=1

Thực trạng mức độ đáp ứng nhu cầu xã hội đối với sinh viên chuyên sâu Thể dục trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
8
lượt xem
0
download

Thực trạng mức độ đáp ứng nhu cầu xã hội đối với sinh viên chuyên sâu Thể dục trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu thực trạng nhu cầu xã hội đối với sinh viên (SV) chuyên sâu Thể dục (TD) trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội (ĐHSPTDTTHN) từ đó, nhà trường tiến hành chỉnh sửa, bổ sung nội dung chương trình đào tạo, xây dựng nội dung ngoại khóa cho SV sao cho sát với yêu cầu nghề nghiệp, nhất là đối với trường học các cấp. Gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về thể dục thể thao (TDTT) cho đất nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng mức độ đáp ứng nhu cầu xã hội đối với sinh viên chuyên sâu Thể dục trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội

  1. 64 THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC Thöïc traïng möùc ñoä ñaùp öùng nhu caàu xaõ hoäi ñoái vôùi sinh vieân chuyeân saâu Theå duïc tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Theå duïc theå thao Haø Noäi ThS. Leâ Ngoïc Vinh; ThS. Leâ Thò Vaân Trang; ThS. Mai Thò Ngoaõn Q TOÙM TAÉT: Nghieân cöùu thöïc traïng nhu caàu xaõ hoäi ñoái vôùi sinh vieân (SV) chuyeân saâu Theå duïc (TD) tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Theå duïc theå thao Haø Noäi (ÑHSPTDTTHN) töø ñoù, nhaø tröôøng tieán haønh chænh söûa, boå sung noäi dung chöông trình ñaøo taïo, xaây döïng noäi dung ngoaïi khoùa cho SV sao cho saùt vôùi yeâu caàu ngheà nghieäp, nhaát laø ñoái vôùi tröôøng hoïc caùc caáp. Gaén ñaøo taïo vôùi nhu caàu söû duïng ñaùp öùng yeâu caàu ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc coù trình ñoä cao veà theå duïc theå thao (TDTT) cho ñaát nöôùc. Töø khoùa: sinh vieân chuyeân saâu theå duïc, nhu caàu xaõ hoäi. ABSTRACT: Research on the status of social needs for students in intensive education physical training and sports University of Hanoi since then, the (AÛnh minh hoïa) school edited and added content of training program, content development extracurricular döïa treân cô sôû tham khaûo caùc yù kieán phaûn hoài töø caùc activities for students are close to professional nhaø tuyeån duïng lao ñoäng nhaèm ñaùp öùng nhu caàu requirements, especially for schools of all levels. nguoàn nhaân löïc phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi cuûa ñòa To combine training with demands to meet the phöông hoaëc caû nöôùc. Ñaây cuõng laø yeâu caàu baét buoäc requirements of training human resources with high khi xaây döïng, ñieàu chænh, boå sung cô sôû ñaøo taïo trong levels of physical training and sports for the country. cô sôû giaùo duïc ñaïi hoïc. Keywords: intensive student fitness, social Tröôøng ÑHSPTDTTHN ñaõ coù söï nghieân cöùu, phoái needs. hôïp vôùi caùc cô sôû ñaøo taïo ngoaøi nhaø tröôøng, phoûng vaán caùc cô quan tuyeån duïng, SV ñaõ toát nghieäp ñi laøm 1. ÑAËT VAÁN ÑEÀ veà vieäc söû duïng kieán thöùc ñaõ hoïc coù phuø hôïp vôùi thöïc Giaùo duïc laø neàn taûng cô baûn ñeå phaùt trieån coâng tieãn ôû ñòa phöông, cô sôû. Töø ñoù, nhaø tröôøng tieán haønh nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc, taïo ra nhieàu vieäc chænh söûa, boå sung noäi dung chöông trình ñaøo taïo, laøm cho ngöôøi lao ñoäng. Ñaàu tö cho giaùo duïc laø ñaàu khuyeán khích caùc ñôn vò tröïc thuoäc toå chöùc ngoaïi tö cho söï phaùt trieån. Baát cöù quoác gia naøo muoán ñaït khoùa cho SV sao cho saùt vôùi yeâu caàu ngheà nghieäp, ñöôïc caùc muïc tieâu ñeà ra caàn phaûi phaùt trieån giaùo duïc, nhaát laø ñoái vôùi tröôøng hoïc caùc caáp, gaén ñaøo taïo vôùi bôûi vì giaùo duïc gaén vôùi vieäc ñaøo taïo con ngöôøi, nhaân nhu caàu söû duïng, traùnh laõng phí nguoàn löïc. Xuaát phaùt toá quan troïng nhaát trong caùc nguoàn löïc ñeå phaùt trieån töø nhöõng lyù do treân chuùng toâi löïa choïn nghieân cöùu: ñaát nöôùc. “Thöïc traïng möùc ñoä ñaùp öùng nhu caàu xaõ hoäi ñoái vôùi Noäi dung chöông trình cuûa baát kyø cô sôû ñaøo taïo ñaïi sinh vieân moân chuyeân saâu Theå duïc tröôøng hoïc naøo cuõng caàn ñöôïc ñònh kyø boå sung, ñieàu chænh ÑHSPTDTTHN”. Trong quaù trình nghieân cöùu chuùng toâi söû duïng caùc SOÁ 6/2019 KHOA HOÏC THEÅ THAO
  2. phöông phaùp sau: phaân tích vaø toång hôïp taøi lieäu, THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC 65 caùc noäi dung cuûa moân TD trong coâng vieäc. Chuùng toâi phoûng vaán, quan saùt sö phaïm vaø toaùn hoïc thoáng keâ. tieán haønh phoûng vaán laõnh ñaïo, phuï traùch lónh vöïc GDTC trong caùc ñôn vò coâng taùc cuûa cöïu SV chuyeân 2. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU saâu TD. Keát quaû phoûng vaán ñöôïc trình baøy taïi baûng 2: Phaân tích keát quaû ôû baûng 2 cho thaáy: ñôn vò thu huùt 2.1. Keát quaû phoûng vaán cöïu SV chuyeân saâu TD nhieàu cöïu SV chuyeân saâu TD laøm vieäc laø caùc tröôøng veà vieäc laøm sau khi toát nghieäp phoå thoâng chieám tyû leä 50.49 %; ñaïi hoïc, cao ñaúng, Ñeå thaáy ñöôïc möùc ñoä ñaùp öùng nhu caàu xaõ hoäi veà trung hoïc chuyeân nghieäp 17.48 %; cô quan haønh nhöõng kieán thöùc cuûa moân chuyeân saâu TD ñaõ hoïc ñöôïc chính 10.69 %; caùc ñôn vò khaùc chieám tyû leä ít hôn. trong nhaø tröôøng, chuùng toâi tieán haønh phoûng vaán baèng Ñieàu naøy theå hieän, SV chuyeân saâu TD ra tröôøng coù phieáu hoûi 127/182 cöïu SV chuyeân saâu TD tröôøng taâm lyù muoán laøm vieäc taïi caùc tröôøng trong heä thoáng ÑHSPTDTTHN töø khoùa 40 - khoùa 45 vaø 26 ñôn vò söû giaùo duïc vôùi hy voïng vaøo bieân cheá ñeå oån ñònh coâng duïng lao ñoäng (caâu laïc boä theå thao, tröôøng ñaïi hoïc, cao taùc vaø nhu caàu tuyeån duïng cuûa tröôøng hoïc caùc trong ñaúng, tröôøng phoå thoâng, trung taâm TDTT ôû thaønh phoá, khu vöïc Haø Noäi vaãn raát lôùn. quaän, huyeän, xaõ, phöôøng vaø thò traán) treân ñòa baøn Haø 2.3. Keát quaû phoûng vaán lónh vöïc coâng taùc cuûa Noäi. Keát quaû ñöôïc trình baøy taïi baûng 1: cöïu SV chuyeân saâu TD Phaân tích keát quaû ôû baûng 1 cho thaáy: chæ coù 18.89 % Chuùng toâi tieáp tuïc tieán haønh phoûng vaán lónh vöïc cöïu SV chuyeân saâu TD chöa xin ñöôïc vieäc khi ra coâng taùc cuûa SV chuyeân saâu TD sau khi toát nghieäp ñeå tröôøng. Coøn laïi, coù 81.11 % cöïu SV coù vieäc laøm, trong laøm roõ hôn caùc noäi dung cuûa moân TD ñaõ ñöôïc söû duïng ñoù thôøi gian töø 1 - 6 thaùng sau khi toát nghieäp laø 15.53 trong caùc cô quan, ñôn vò. Keát quaû ñöôïc trình baøy ôû %; töø 7 - 12 thaùng laø 35.92 %; töø 13 - 24 thaùng laø 31.07 baûng 3: %; sau 24 thaùng coù 14.56 % vaø 2.91 % SV ñöôïc ñôn vò tuyeån duïng trong khi ñang theo hoïc. Ñieàu naøy chöùng toû Phaân tích keát quaû ôû baûng 3 cho thaáy: Lónh vöïc caùc ñôn vò tuyeån duïng coù nhu caàu lôùn ñoái vôùi SV GDTC vaø TDTT tröôøng hoïc coù nhieàu cöïu SV chuyeân chuyeân saâu TD. saâu TD laøm vieäc, chieám tyû leä laø 67.96 %; TD, theå thao quaàn chuùng chieám tyû leä laø 14.56 %; caùc lónh vöïc 2.2. Keát quaû phoûng vaán ñôn vò coâng taùc cuûa SV khaùc chieám tyû leä ít hôn. Tuy nhieân, vaãn coù 5.83 % cöïu chuyeân saâu TD sau khi toát nghieäp ra tröôøng SV chuyeân saâu TD khoâng tìm ñöôïc vieäc laøm ñuùng Ñeå thaáy ñöôïc thöïc traïng ñôn vò tuyeån duïng yeâu caàu Baûng 1. YÙ kieán phaûn hoài cuûa cöïu SV chuyeân saâu TD tröôøng ÑHSPTDTTHN veà vieäc laøm sau khi toát nghieäp (n = 127) STT Noäi dung phoûng vaán Chöa coù vieäc laøm (n1 = 24) 1 Soá löôïng Tyû leä % 24 18.89 Coù vieäc laøm (n2 = 103) Soá löôïng Tyû leä % 103 81.11 2 Sau khi toát nghieäp Sau khi toát nghieäp Sau khi toát nghieäp Toát nghieäp Ñôn vò tuyeån duïng töø 1 - 6 thaùng töø 7 - 12 thaùng töø 13 - 24 thaùng sau 24 thaùng ñaët haøng SL % SL % SL % SL % SL % 16 15.53 15 14.56 32 31.07 37 35.92 03 2.91 Baûng 2. YÙ kieán phaûn hoài cuûa ñôn vò cöïu SV chuyeân saâu TD coâng taùc (n = 103) Keát quaû STT Noäi dung n Tæ leä% 1 Tröôøng phoå thoâng 52 50.49 2 Ñaïi hoïc, Cao ñaúng, Trung hoïc chuyeân nghieäp 18 17.48 3 Caâu laïc boä theå thao 10 9.71 4 Cô quan haønh chính (xaõ, phöôøng, thò traán, huyeän, tænh) 11 10.69 5 Löïc löôïng vuõ trang 06 5.83 6 Doanh nghieäp (coâng ty, xí nghieäp…) 06 5.83 Toång soá 103 100 KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 6/2019
  3. 66 THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC chuyeân moân. Nhö vaäy, ñeå taêng cô hoäi tìm vieäc laøm ngoaïi khoùa cuï theå cho SV taäp luyeän. Hôn nöõa, caùc noäi cho SV, cô sôû ñaøo taïo moân chuyeân saâu TD vaø caùc noäi dung môùi, hieän ñaïi nhöng chöa ñöôïc moïi ngöôøi bieát dung ngoaïi khoùa caàn chuù troïng, öu tieân vaøo caùc lónh ñeán nhieàu caàn caäp nhaät, boå sung vaø tuyeân truyeàn kòp vöïc giaùo duïc theå chaát (GDTC), TDTT tröôøng hoïc vaø thôøi ñeå phaùt trieån, taïo thaønh phong traøo saâu roäng TDTT quaàn chuùng. khoâng nhöõng ôû trong lónh vöïc GDTC vaø TDTT tröôøng 2.4. Caùc noäi dung moân chuyeân saâu TD ñöôïc cöïu hoïc maø coøn ñöôïc phoå bieán ra toaøn xaõ hoäi nhaèm taêng SV söû duïng khi laøm vieäc cöôøng söùc khoûe cho nhaân daân, ngöôøi lao ñoäng. Ñeå thaáy ñöôïc thöïc traïng söû duïng caùc noäi dung cuï 2.5. Thöïc traïng ñôn vò söû duïng lao ñoäng yeâu caàu theå cuûa moân TD trong coâng taùc, luaän aùn tieáp tuïc tieán veà caùc noäi dung cuï theå cuûa moân TD haønh phoûng vaán 70 cöïu SV chuyeân saâu TD tham gia Ñoåi môùi noäi dung chöông trình moân hoïc theo thöïc giaûng daïy/103 ngöôøi. Keát quaû ñöôïc trình baøy treân tieãn ngheà nghieäp nhaèm ñaùp öùng nhu caàu veà chuyeân baûng 4: moân cho caùc ñôn vò thuoäc khu vöïc Haø Noäi vaø caû nöôùc. Phaân tích keát quaû ôû baûng 4 cho thaáy: Noäi dung Ñoàng thôøi, xu theá ñaøo taïo phaûi ñaùp öùng yeâu caàu cuûa ñöôïc söû duïng nhieàu trong giaûng daïy nhö TD phaùt xaõ hoäi vaø SV deã coù cô hoäi vieäc laøm hôn khi toát nghieäp trieån chung chieám tyû leä laø 100 %, Ñoäi hình ñoäi nguõ ra tröôøng. Vì vaäy, boä moân TD tröôøng ÑHSPTDTTHN chieám tyû leä laø 81.43 %; TD Aerobic hay TD coå ñoäng coù söï phoái hôïp, nghieân cöùu trong vieäc bieân soaïn, söûa cuøng chieám tyû leä laø 74.29 %; caùc noäi dung khaùc ñoåi, boå sung, hoaøn thieän chöông trình moân hoïc vôùi chieám tyû leä ít hôn. Vì vaäy, caàn öu tieân taêng cöôøng thôøi caùc cô sôû ñaøo taïo ngoaøi nhaø tröôøng nhö caùc tröôøng ñaïi löôïng cho caùc noäi dung naøy vaø xaây döïng noäi dung hoïc TDTT, thaêm doø thoâng qua phoûng vaán SV ñang Baûng 3. YÙ kieán phaûn hoài veà lónh vöïc coâng taùc cuûa SV chuyeân saâu TD sau toát nghieäp (n = 103) Keát quaû STT Noäi dung n Tæ leä% 1 GDTC vaø TDTT tröôøng hoïc 70 67.96 2 TDTT quaàn chuùng 15 14.56 3 Kinh doanh theå thao 03 2.91 4 Quaûn lyù TDTT 02 1.94 5 Truyeàn thoâng, söï kieän theå thao 03 2.91 6 Huaán luyeän theå thao 04 3.88 7 Laøm vieäc khoâng ñuùng chuyeân moân 06 5.83 Toång soá 103 100 Baûng 4. YÙ kieán phaûn hoài noäi dung chuyeân saâu TD ñöôïc söû duïng trong coâng taùc sau toát nghieäp cuûa cöïu SV (n = 70) STT Caùc noäi dung moân chuyeân saâu TD ñöôïc söû duïng trong coâng taùc Soá löôïng Tæ leä% I Nhoùm TD phaùt trieån chung 1 Caùc baøi taäp TD phaùt trieån chung 70 100 2 Ñoäi hình ñoäi nguõ 57 81.43 3 TD ñoàng dieãn 18 25.71 II Nhoùm TD thi ñaáu TD duïng cuï 4 Xaø ñôn 33 47.14 5 Xaø keùp 36 51.43 6 TD töï do 15 21.43 7 Nhaûy choáng 12 17.14 8 Xaø leäch 04 5.71 9 Caàu thaêng baèng 00 0.00 10 Voøng treo 00 0.00 11 Ngöïa voøng 00 0.00 TD thaåm myõ 12 TD Aerobic 52 74.29 13 TD coå ñoäng 52 74.29 14 TD theå hình 24 34.29 15 Caùc noäi dung khaùc 12 17.14 SOÁ 6/2019 KHOA HOÏC THEÅ THAO
  4. THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC Baûng 5. YÙ kieán phaûn hoài cuûa ñôn vò tuyeån duïng veà caùc noäi dung moân TD (n = 26) 67 STT YÙ kieán phaûn hoài cuûa ñôn vò tuyeån duïng veà caùc noäi dung moân TD Soá löôïng Tæ leä% I Nhoùm TD phaùt trieån chung 1 Caùc baøi taäp TD phaùt trieån chung 26 100 2 Ñoäi hình ñoäi nguõ 23 88.46 3 TD ñoàng dieãn 08 30.77 II Nhoùm TD thi ñaáu TD duïng cuï 4 Xaø ñôn 07 26.92 5 Xaø keùp 06 23.08 6 TD töï do 03 11.54 7 Nhaûy choáng 03 11.54 8 Xaø leäch 03 11.54 9 Caàu thaêng baèng 00 0.00 10 Voøng treo 00 0.00 11 Ngöïa voøng 00 0.00 TD thaåm myõ 12 TD Aerobic 23 88.46 13 TD coå ñoäng 19 73.08 14 TD theå hình 09 34.62 15 Caùc noäi dung khaùc 03 11.54 theo hoïc, SV ñaõ toát nghieäp. Ñaëc bieät laø tìm hieåu, ñieàu % hay TD coå ñoäng chieám tyû leä laø 73.08 %. Ngoaøi ra, tra caùc cô quan tuyeån duïng veà vieäc söû duïng nhöõng noäi caùc noäi dung khaùc nhö TD ñoàng dieãn, TD theå hình dung moân TD coù phuø hôïp vôùi thöïc tieãn ôû ñòa phöông, cuõng ñöôïc söû duïng nhieàu. ñôn vò. Töø nhöõng vaán ñeà treân, ngoaøi vieäc tham khaûo taøi 3. KEÁT LUAÄN lieäu chuyeân moân, chuùng toâi tieán haønh tham khaûo yù Cöïu SV chuyeân saâu TD tröôøng ÑHSPTDTTHN ra kieán caùc ñôn vò tuyeån duïng veà vieäc yeâu caàu caùc noäi tröôøng chuû yeáu laøm vieäc ôû caùc tröôøng thuoäc heä thoáng dung cuï theå cuûa moân TD, thoâng qua phoûng vaán laõnh giaùo duïc, ñieàu ñoù theå hieän taâm lyù muoán ñöôïc vaøo ñaïo, phuï traùch coâng taùc GDTC vaø TDTT tröôøng hoïc bieân cheá, oån ñònh coâng vieäc vaø nhu caàu tuyeån duïng cuûa caùc ñôn vò naøy. Keát quaû trình baøy ôû baûng 5: cuûa caùc tröôøng ôû khu vöïc Haø Noäi vaãn raát lôùn. SV Phaân tích keát quaû baûng 5 cho thaáy: ñôn vò tuyeån chuyeân saâu TD chuû yeáu söû duïng caùc baøi taäp TD phaùt duïng yeâu caàu caùc noäi dung cuï theå cuûa TD nhö baøi taäp trieån chung, TD nhòp ñieäu, Ñoäi hình ñoäi nguõ hay TD TD phaùt trieån chung chieám tyû leä laø 100 %; TD coå ñoäng trong coâng vieäc, ñieàu naøy hoaøn toaøn phuø hôïp Aerobic, Ñoäi hình ñoäi nguõ cuøng chieám tyû leä laø 88.46 vôùi yù kieán phaûn hoài cuûa ñôn vò tuyeån duïng. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Boä GD-ÑT (2014), Vaên baûn hôïp nhaát soá 06/2014/VBHN-BGDÑT, ngaøy 04/3/2014 Veà hôïp nhaát Quyeát ñònh soá 65/2007/QÑ-BGDÑT, ngaøy 01/11/2007 vaø Thoâng tö soá 37/2012/TT-BGDÑT, ngaøy 30/10/2012 söûa ñoåi, boå sung moät soá ñieàu veà tieâu chuaån ñaùnh giaù chaát löôïng giaùo duïc tröôøng ñaïi hoïc. 2. Boä GD-ÑT(2015), Thoâng tö soá 07/2015/TT-BGDÑT, ngaøy 16/6/2015 cuûa Boä tröôûng BGD&ÑT Veà vieäc ban haønh khoái löôïng kieán thöùc toái thieåu veà naêng löïc ngöôøi hoïc phaûi ñaït ñöôïc sau khi toát nghieäp. 3. Nguyeãn Ñöùc Chính, Nguyeãn Phöông Nga, Leâ Ñöùc Ngoïc, Traàn Höõu Hoan, Jonh J McDonald (2002), Kieåm ñònh chaát löôïng trong giaùo duïc ñaïi hoïc, Nxb Ñaïi hoïc Quoác gia Haø Noäi, Haø Noäi. 4. Nguyeãn Maïnh Huøng (2015) “Ñaùnh giaù söï höùng thuù ñoái vôùi moân TD duïng cuï cuûa SV khoa GDTC tröôøng Ñaïi hoïc Vinh”, Taïp chí Khoa hoïc theå thao (3), Vieän Khoa hoïc TDTT, Haø Noäi, tr. 45 - 47. 5. Nguyeãn Hieán Leâ (2003), Töï hoïc moät nhu caàu thôøi ñaïi, Nxb Vaên hoùa thoâng tin, Haø Noäi, tr 14, 28. Nguoàn baøi baùo: trích töø ñeà taøi nghieân cöùu khoa hoïc caáp tröôøng: “Thöïc traïng möùc ñoä ñaùp öùng nhu caàu xaõ hoäi ñoái vôùi SV moân chuyeân saâu TD tröôøng ÑHSPTDTTHN” naêm 2017. (Ngaøy Toøa soaïn nhaän ñöôïc baøi: 14/9/2019; ngaøy phaûn bieän ñaùnh giaù: 8/11/2019; ngaøy chaáp nhaän ñaêng: 16/12/2019) KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 6/2019
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2