intTypePromotion=1
ADSENSE

Thực trạng tập luyện ngoại khóa môn thể thao chuyên ngành của sinh viên chuyên ngành bóng bàn - ngành giáo dục thể chất - trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

5
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qua phân tích thực trạng tập luyện ngoại khóa môn Thể thao chuyên ngành (TTCN) của sinh viên chuyên ngành bóng bàn (SVCNBB) – ngành Giáo dục thể chất (GDTC) - Trường Đại học Thể dục Thể thao (ĐH TDTT) Bắc Ninh cho thấy: chất lượng đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất đảm bảo… song còn tồn tại một số vấn đề về thời lượng trong chương trình đào tạo còn hạn chế, phương pháp, phương tiện áp dụng vào tập luyện còn chưa đa dạng, phong phú.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng tập luyện ngoại khóa môn thể thao chuyên ngành của sinh viên chuyên ngành bóng bàn - ngành giáo dục thể chất - trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

  1. THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC 15 Thöïc traïng taäp luyeän ngoaïi khoùa moân theå thao chuyeân ngaønh cuûa sinh vieân chuyeân ngaønh boùng baøn - ngaønh giaùo duïc theå chaát - tröôøng Ñaïi hoïc Theå duïc Theå thao Baéc Ninh TS. Hoà Maïnh Tröôøng; ThS. Nguyeãn Danh Nam Q TOÙM TAÉT: Qua phaân tích thöïc traïng taäp luyeän ngoaïi khoùa moân Theå thao chuyeân ngaønh (TTCN) cuûa sinh vieân chuyeân ngaønh boùng baøn (SVCNBB) – ngaønh Giaùo duïc theå chaát (GDTC) - Tröôøng Ñaïi hoïc Theå ñuïc Theå thao (ÑH TDTT) Baéc Ninh cho thaáy: chaát löôïng ñoäi nguõ giaûng vieân, cô sôû vaät chaát ñaûm baûo…song coøn toàn taïi moät soá vaán ñeà veà thôøi löôïng trong chöông trình ñaøo taïo coøn haïn cheá, phöông phaùp, phöông tieän aùp duïng vaøo taäp luyeän coøn chöa ña dang, phong phuù. Keát quaû hoïc taäp moân TTCN cuûa SVCNBB – ngaønh GDTC - tröôøng ÑH TDTT Baéc Ninh ñeàu ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu, chæ tieâu ñeà ra cuûa moân hoïc nhöng keát quaû ñaït ñöôïc chæ ôû möùc khaù. Töø khoaù: thöïc traïng, hieäu quaû, taäp luyeän (AÛnh minh hoïa) ngoaïi khoùa, sinh vieân chuyeân ngaønh boùng baøn, tröôøng Ñaïi hoïc Theå duïc theå thao Baéc Ninh... hoïc cho phuø hôïp vôùi xu theá hieän nay, naâng caáp heä ABSTRACT: thoáng cô sôû vaät chaát phuïc vuï giaûng daïy, caûi tieán By analyzing the extracurricular training phöông phaùp vaø hình thöùc giaûng daïy laø vaán ñeà ñöôïc status of the specialized sport to students at Table nhaø tröôøng ñaëc bieät quan taâm, trong ñoù coù vaán ñeà taäp tennis Faculty in Bac Ninh Sport University has luyeän ngoaïi khoùa cho SV caùc moân TTCN. shown that: Quality of Teachers and facilities are Muïc ñích cuûa taäp luyeän TDTT ngoaïi khoùa laø toå ensured, but there are still some issues such as the chöùc caùc hoaït ñoäng TDTT vaøo nhöõng thôøi gian nhaøn duration of training program is limited, the roãi cuûa SV moät caùch laønh maïnh vaø coù noäi dung. methods & means of teaching are not diversified. Nhöõng buoåi taäp ngoaïi khoùa khoâng chæ giuùp cho SV Therefore, the studying result of students meet naém vöõng noäi dung trong chöông trình hoïc taäp chính requirements and targets of the subject but it is quy cuûa mình hôn, maø noù coøn giuùp cho SV, ngöôøi taäp only at a fairly decent level. hình thaønh ñöôïc nhöõng phaåm chaát ñaïo ñöùc toát, nhöõng Keywords: status, effectives, extracurricular phaåm chaát veà yù chí, giuùp cho vieäc phaùt trieån nhöõng kó training, table tennis student, Bac Ninh Sport naêng chung vaø giaùo duïc tinh thaàn traùch nhieäm ñoái vôùi University... vieäc hoïc taäp taïi Nhaø tröôøng. Vôùi mong muoán naâng cao hieäu quaû taäp luyeän 1. ÑAËT VAÁN ÑEÀ ngoaïi khoùa cho SVCNBB cuûa Tröôøng ÑH TDTT Baéc Ninh, chuùng toâi thaáy tröôùc heát caàn ñaùnh giaù ñuùng thöïc Tröôøng ÑH TDTT Baéc Ninh laø moät trong nhöõng cô traïng taäp luyeän ngoaïi khoùa moân TTCN cuûa SVC- sôû ñaøo taïo löïc löôïng caùn boä theå duïc theå thao (TDTT) cho ñaát nöôùc. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, Nhaø tröôøng NBB - Ngaønh GDTC - Tröôøng ÑH TDTT Baéc Ninh. tieán haønh ñoåi môùi chöông trình daïy hoïc cuûa caùc moân Ñaây laø vaán ñeà cho ñeán nay chöa coù coâng trình nghieân cöùu lieân quan naøo KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 3/2019
  2. 16 THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC Ñeå giaûi quyeát caùc nhieäm vuï ñaët ra, ñeà taøi ñaõ söû Baûng 1. Thöïc traïng cô sôû vaät chaát phuïc vuï hoaït ñoäng duïng caùc phöông phaùp nghieân cöùu sau: phaân tích vaø ngoaïi khoùa cho SVCNBB - Tröôøng ÑH TDTT Baéc Ninh toång hôïp taøi lieäu, phoûng vaán, quan saùt sö phaïm, Naêm hoïc 2017 - 2018 kieåm tra sö phaïm, thöïc nghieäm sö phaïm vaø toaùn hoïc Trang thieát bò, Chaát löôïng thoáng keâ. duïng cuï Soá löôïng Trung Toát Keùm Bình 2. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU Baøn boùng baøn 09 07 02 Löôùi boùng baøn 09 07 02 2.1. Thöïc traïng cô sôû vaät chaát phuïc vuï cho coâng Quaû boùng baøn X vieäc taäp luyeän ngoaïi khoùa moân TTCN cuûa SVC- Vôït boùng baøn Töï tuùc X NBB - Ngaønh GDTC - Tröôøng ÑH TDTT Baéc Ninh Thaûm Nhaø taäp X Ñeå ñaùnh giaù thöïc traïng cô sôû vaät chaát hoaït ñoäng AÙnh saùng nhaø taäp X TDTT Ngoaïi khoùa moân TTCN cho SVCNBB - Ngaønh Maùy baén boùng 01 GDTC - Tröôøng ÑH TDTT Baéc Ninh, ñeà taøi tieán haønh Daây nhaûy 50 khaûo saùt vaø phoûng vaán tröïc tieáp caùc giaùo vieân hieän Taï ante 1kg 06 Quaû boùng ñaù 02 ñang giaûng daïy taïi boä moân Boùng baøn, keát quaû ñöôïc trình baøy ôû baûng 1. - Duïng cuï taäp luyeän khaùc: hieän taïi nhaø tröôøng coù Qua baûng 1 cho thaáy: hieän taïi, nhaø tröôøng coù 03 1 maùy baén boùng, tuy nhieân, chuû yeáu ñeå söû duïng ôû lôùp chuyeân ngaønh boùng baøn thuoäc 3 khoùa vôùi toång soá caùc giôø hoïc chính khoùa, taàn soá taäp luyeän vôùi maùy SV laø 18. Trong ñoù, ngaønh GDTC coù 01 khoùa (khoùa baén boùng cuõng raát haïn cheá, phaàn lôùn SV töï taäp ñaïi hoïc 51) vôùi toång soá SV laø 12, ngaønh Huaán luyeän luyeän vôùi nhau. theå thao coù 02 khoùa (khoùa ñaïi hoïc 52 vaø 53) vôùi toång Toùm laïi, cô sôû vaät chaát taäp luyeän ngoaïi khoùa moân soá SV laø 06 toång soá baøn boùng laø 09 chieác, trong ñoù, boùng baøn cuûa SVCNBB - ngaønh GDTC - tröôøng ÑH coù 07 chieác ñaït chaát löôïng trung bình, 02 chieác chaát TDTT Baéc Ninh coøn haïn cheá. Do vaäy, vieäc ñeà xuaát löôïng keùm. Nhö vaäy, vôùi toång soá SVCNBB hieän ñang caùc bieän phaùp naâng cao hieäu quaû söû duïng cô sôû vaät coù thì toång soá baøn boùng baøn coù theå ñaùp öùng ñöôïc nhu chaát phuïc vuï taäp luyeän ngoaïi khoùa moân Boùng baøn cho caàu taäp luyeän cuûa SV. SVCNBB laø vaán ñeà caàn thieát. - Veà duïng cuï taäp luyeän: vôït vaø boùng taäp cho SV 2.2. Thöïc traïng ñoäi nguõ giaûng vieân cuûa boä moân taäp luyeän ngoaïi khoùa ñeàu do SV töï tuùc. Taát caû SVC- Boùng baøn - Tröôøng ÑH TDTT Baéc Ninh NBB ñeàu coù vôït taäp luyeän rieâng töø khi baét ñaàu vaøo hoïc moân theå thao chuyeân ngaønh, tuy nhieân, boùng taäp Thoáng keâ thöïc traïng ñoäi nguõ giaùo vieân giaûng daïy cuõng laø moät vaán ñeà ñoái vôùi SV coù ñieàu kieän hoaøn taïi boä moân Boùng baøn, Tröôøng ÑH TDTT Baéc Ninh caûnh khoù khaên. ñöôïc trình baøy ôû baûng 2. Baûng 2. Thöïc traïng ñoäi nguõ giaûng vieân cuûa Boä moân Boùng baøn - Tröôøng ÑH TDTT Baéc Ninh Naêm hoïc TT Noäi dung 2015-2016 2016-2017 2017-2018 1 Soá löôïng giaùo vieân 6 5 5 Nam 5 4 4 2 Giôùi tính Nöõ 1 1 1 3 Toång soá sinh vieân 27 27 30 4 Tyû leä sinh vieân/giaùo vieân 4,5 5,4 6 Treân 10 naêm 03 04 05 5 Thaâm nieân coâng taùc Döôùi 10 naêm 03 02 01 Sau Ñaïi hoïc 06 06 06 6 Trình ñoä chuyeân moân Ñaïi hoïc 0 0 0 Döôùi Ñaïi hoïc 0 0 0 A 0 0 0 7 Trình ñoä tin hoïc B 06 06 06 C 0 0 0 A 0 0 0 8 Trình ñoä ngoaïi ngöõ B 05 05 05 C 01 01 01 SOÁ 3/2019 KHOA HOÏC THEÅ THAO
  3. Qua baûng 2 cho thaáy: boä moân coù 05 giaùo vieân, THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC - Veà thaùi ñoä cuûa SV: ngöôøi hoïc chaáp haønh, thöïc 17 trong ñoù coù 01 Tieán só, 01 nghieân cöùu sinh ñang hoïc hieän ñaày ñuû caùc yeâu caàu moân hoïc ñeà ra. Luoân chuû trong nöôùc, 01 nghieân cöùu sinh ñang ñi hoïc taïi Trung ñoäng, tích cöïc vaän duïng coù hieäu quaû kieán thöùc vaøo Quoác töø naêm 2015, 02 Thaïc só. Tuoåi ñôøi trung bình trong coâng vieäc sau naøy. cuûa giaùo vieân boä moân laø 40 tuoåi, trung bình thaâm nieân * Yeâu caàu ñoái vôùi SV: tham gia hoïc taäp ñaày ñuû vôùi coâng taùc cuûa caùc giaùo vieân boä moân laø töø 10 naêm trôû khoái löôïng kieán thöùc theo qui ñònh cuûa BGD-ÑT vaø leân. Taát caû caùc giaùo vieân boä moân ñeàu coù trình ñoä nhaø tröôøng ñeà ra ngoaïi ngöõ vaø tin hoïc töø trình ñoä B trôû leân. Ñaây laø moät * Soá tín chæ cuûa moân hoïc: chöông trình moân hoïc lôïi theá giuùp caùc giaùo vieân söu taàm, tham khaûo caùc taøi ñöôïc tieán haønh töø hoïc kyø 3 ñeán hoïc kyø 7, bao goàm: 330 lieäu chuyeân ngaønh treân Internet cuõng nhö caùc taøi lieäu tieát, töông ñöông 22 tín chæ. nöôùc ngoaøi nhaèm phuïc vuï coâng taùc giaûng daïy moät Ñieàu kieän tieân quyeát: SV ñöôïc tuyeån sinh theo caùch deã daøng hôn. ñuùng quy cheá tuyeån sinh cuûa Boä Giaùo duïc vaø ñaøo taïo, Toùm laïi, hieän taïi, löïc löôïng giaùo vieân cuûa boä moân hoïc theo ñuùng chuyeân ngaønh ñaøo taïo. ñaûm baûo caû veà soá löôïng laãn chaát löôïng trong coâng taùc * Nhieäm vuï cuûa SV: giaûng daïy, theo ñuùng yeâu caàu veà tieâu chuaån cuûa - Döï lôùp: tham gia ñaày ñuû vôùi khoái löôïng kieán thöùc ngöôøi giaûng vieân giaûng daïy trong tröôøng Ñaïi hoïc. quy ñònh. 2.3. Thöïc traïng noäi dung chöông trinh giaûng - Baøi taäp: laøm baøi taäp, thaûo luaän nhoùm, vieát baøi daïy moân TTCN cho SVCNBB - Ngaønh GDTC - thu hoaïch. Tröôøng ÑH TDTT Baéc Ninh - Duïng cuï hoïc taäp: vôït, boùng, giaùo trình, saùch Boùng baøn laø moân theå thao ñöôïc nhieàu ngöôøi yeâu chuyeân khaûo. thích vaø phaùt trieån ôû khaép caùc tænh thaønh trong caû nöôùc. - Thi hoïc trình, thi keát thuùc hoïc phaàn. Trong keá hoaïch ñaøo taïo cuûa tröôøng ÑH TDTT Baéc * Tieâu chuaån ñaùnh giaù SV: Ninh, moân hoïc Boùng baøn laø moät trong nhöõng moân cô baûn daønh cho SV chuyeân ngaønh cuûa ngaønh GDTC. - Tham gia hoïc taäp treân lôùp ñaày ñuû theo quy ñònh. Muïc ñích moân hoïc: ñaøo taïo SV trôû thaønh giaûng vieân, - Vieát baøi tieåu luaän. giaùo vieân, höôùng daãn vieân Boùng baøn cho caùc tröôøng Ñaïi - Thi hoïc trình, thi keát thuùc hoïc phaàn. hoïc chuyeân nghieäp, Cao ñaúng, THPT, THCS, Tieåu hoïc * Thang ñieåm ñaùnh giaù: ñaùnh giaù thang ñieåm 10. vaø caùc tröôøng Trung caáp trong toaøn quoác. Ñieåm thi cuûa caùc hoïc phaàn ñöôïc caên cöù vaøo caùch * Muïc tieâu moân hoïc: thöùc tính ñieåm cuûa nhaø tröôøng: ñieåm yù thöùc 10%, - Veà kieán thöùc: moân hoïc goùp phaàn giaùo duïc chuyeân ñieåm giöõa kyø: 30%, ñieåm keát thuùc hoïc phaàn 60%. moân vaø giaùo duïc ñaïo ñöùc taùc phong, ñaøo taïo SV trôû + Ñieåm yù thöùc: tham gia caùc giôø hoïc treân lôùp ñaày thaønh caùn boä, giaùo vieân TDTT gioûi, tích cöïc goùp phaàn ñuû, phaùt bieåu yù kieán xaây döïng baøi hoïc tích cöïc. vaøo söï phaùt trieån söï nghieäp TDTT cuûa ñaát nöôùc. + Ñieåm giöõa kyø: thi lyù thuyeát caên cöù vaøo chöông - Veà kyõ naêng: thöïc hieän thuaàn thuïc caùc kyõ, chieán trình cuûa hoïc phaàn. thuaät cô baûn, coù khaû naêng thöïc hieän ñoäng taùc ñeïp, + Ñieåm keát thuùc hoïc phaàn: thi thöïc haønh vaø lyù thuyeát chính xaùc. Ñoàng thôøi, bieát toå chöùc, quaûn lyù, giaûng Ñieåm hoïc phaàn laø toång ñieåm cuûa taát caû caùc ñieåm daïy, höôùng daãn moân Boùng baøn, cuõng nhö coù khaû naêng ñaùnh giaù boä phaän cuûa hoïc phaàn nhaân vôùi troïng soá toå chöùc thi ñaáu vaø troïng taøi. Vaän duïng kieán thöùc ñaõ töông öùng. Ñieåm hoïc phaàn laøm troøn ñeán moät chöõ soá hoïc vaøo nghieân cöùu khoa hoïc ñeå öùng duïng coâng taùc thaäp phaân, sau ñoù ñöôïc chuyeån thaønh thang ñieåm chöõ giaûng daïy, höôùng daãn. vaø thang ñieåm 4 nhö sau (baûng 3): Baûng 3 Hình thöùc Thang ñieåm 10 Ñieåm Chöõ Ñieåm 4 Xeáp loaïi 9,0 ñeán 10 A+ 4,0 Gioûi 8,5 ñeán caän 9,0 A 3,7 8,0 ñeán caän 8,5 B+ 3,5 Khaù 7,0 ñeán caän 8,0 B 3,0 Loaïi ñaït 6,5 ñeán caän 7,0 C+ 2,5 Trung bình 5,5 ñeán caän 6,5 C 2,0 5,0 ñeán caän 5,5 D+ 1,5 Trung bình yeáu 4,0 ñeán caän 5,0 D 1,0 Loaïi khoâng ñaït < 4,0 F 0,0 Keùm KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 3/2019
  4. 18 THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC Thoâng qua quaù trình toång hôïp taøi lieäu chuyeân - Veà taàn soá tham gia taäp luyeän: soá löôïng SV ngaønh coù lieân quan, caên cöù vaøo chöông trình moân hoïc thöôøng xuyeân tham gia taäp luyeän ngoaïi khoùa chæ môùi nhaát maø boä moân ñaõ xaây döïng ñöôïc (noäi dung caùc chieám 25%, soâ löôïng khoâng thöôøng xuyeân chieám tôùi hoïc phaàn laø 330 tieát), chuùng toâi ñaõ thoáng keâ ñöôïc söï 66,67%. Soá SV thænh thoaûng tham gia taäp luyeän phaân boå chöông trình moân hoïc Boùng baøn cho SVC- chieám 8,33%. NBB tröôøng ÑH TDTT Baéc Ninh nhö sau (baûng 4): - Veà ñoäng cô tham gia taäp luyeän ngoaïi khoùa; phaàn Chöông trình hoïc moân TTCN cho SVCNBB - lôùn caùc SV tham gia taäp luyeän ngoaïi khoùa coù ñoäng cô Ngaønh GDTC - Tröôøng ÑH TDTT Baéc Ninh laø ñaày taäp luyeän tích cöïc do yeâu thích moân Boùng baøn, do ñuû löôïng kieán thöùc vaø phuø hôïp vôùi muïc tieâu giaûng nhaän thöùc ñöôïc taùc duïng cuûa taäp luyeän ngoaïi khoùa daïy cuûa moân hoïc. Tuy nhieân, khi tuyeån sinh vaøo cuõng nhö, taäp luyeän ñeå naâng cao trình ñoä. Coøn ñoäng tröôøng cuõng coù khoâng ít soá SV khaû naêng thöïc haønh cô taäp luyeän do baïn beø khích leä chieám tæ leä khoâng moân Boùng baøn vaãn coøn keùm, vôùi toång soá thôøi gian laø ñaùng keå. 330 giôø laø töông ñoái haïn heïp ñeå coù theå thöïc hieän theo - Khi ñöôïc hoûi veà moâ hình taäp luyeän ngoaïi khoùa ñuùng yeâu caàu cuûa muïc tieâu moân hoïc. Ñieàu naøy laøm döôùi hình thöùc caâu laïc boä theå thao, coù tôùi 91,67% soá aûnh höôûng tôùi chaát löôïng ñaøo taïo cuûa boä moân noùi SV yeâu thích, ñieàu naøy chöùng toû, moâ hình taäp luyeän rieâng cuûa nhaø tröôøng noùi chung. caâu laïc boä theå thao raát ñöôïc caùc em SV öa chuoäng. Chính vì lí do ñoù, vieäc taäp luyeän ngoaïi khoùa laø voâ 2.5. Thöïc traïng coâng taùc toå chöùc hoaït ñoäng taäp cuøng caàn thieát ñeå hoaøn thieän, naâng cao khaû naêng trình luyeän ngoaïi khoùa moân TTCN cho SVCNBB - ñoä chuyeân moân cho SVCNBB noùi rieâng cuõng nhö ñaùp Ngaønh GDTC - Tröôøng ÑH TDTT Baéc Ninh öùng ñöôïc chaát löôïng ñaøo taïo cuûa boä moân vaø nhaø Ñeå ñaùnh giaù thöïc traïng coâng taùc toå chöùc hoaït ñoäng tröôøng noùi chung. ngoaïi khoùa moân TTCN cho SVCNBB - Ngaønh GDTC 2.4. Thöïc traïng veà ñoäng cô, nhu caàu taäp luyeän - Tröôøng ÑH TDTT Baéc Ninh, chuùng toâi tieán haønh ngoaïi khoùa moân TTCN cuûa SVCNBB - Ngaønh phoûng vaán tröïc tieáp caùc giaùo vieân vaø SVCNBB. Keát GDTC - Tröôøng ÑH TDTT Baéc Ninh quaû cho thaáy: Ñeå ñaùnh giaù thöïc traïng nhu caàu taäp luyeän ngoaïi - Boä moân ñaõ khuyeán khích SV tham gia hoaït ñoäng khoùa moân TTCN cho SVCNBB - Ngaønh GDTC - ngoaïi khoùa moân boùng baøn. Tröôøng ÑH TDTT Baéc Ninh, ñeà taøi tieán haønh ñieàu tra - Coâng taùc toå chöùc hoaït ñoäng ngoaïi khoùa moân 12 SV chuyeân ngaønh boùng baøn cuûa tröôøng (khoùa ñaïi TTCN (Boùng baøn) cho SV phaàn lôùn mang tính chaát hoïc 51) veà nhu caàu taäp luyeän ngoaïi khoùa, ñoäng cô taäp töï phaùt, SV töï taäp luyeän, chöa coù söï höôùng daãn cuûa luyeän, nhu caàu tham gia caùc caâu laïc boä theå thao vaø giaùo vieân. ñaùnh giaù nhöõng yeáu toá aûnh höôûng tôùi vieäc tham gia - ÔÛ moät soá khoùa hoïc, SV ñaõ töï toå chöùc caùc nhoùm taäp luyeän ngoaïi khoùa moân TTCN cho SVCNBB. taäp luyeän, trong ñoù caùc baïn trình ñoä chuyeân moân toát Qua baûng 5 cho thaáy: seõ giuùp ñôõ nhöõng baïn coù trình ñoä chuyeân moân keùm - Veà nhu caàu tham gia taäp luyeän ngoaïi khoùa moân hôn, tuy nhieân, hieäu quaû chöa thöïc söï cao. TTCN (boùng baøn) coù 66,67% soá SV ñöôïc hoûi coù nhu - Moät soá SV coù ñieàu kieän kinh teá nhöng trình ñoä caàu tham gia taäp luyeän, 25% soá SV khoâng coù nhu caàu chuyeân moân keùm ñaõ chuû ñoäng nhôø caùc SV coù trình ñoä tham gia taäp luyeän vaø 8,33% khoâng roõ yù kieán. Nhö chuyeân moân toát hôn keøm rieâng vaø coù hoã trôï kinh phí. vaäy, ñaïi ña soá SV coù nhu caàu tham gia taäp luyeän Tuy nhieân, soá löôïng naøy khoâng nhieàu. ngoaïi khoùa moân TTCN (boùng baøn). Baûng 4. Phaân phoái chöông trình HOÏC SOÁ TÍN THÔØI GIAN VAØ HÌNH THÖÙC GIAÛNG DAÏY TEÂN HOÏC PHAÀN KÌ CHÆ Toång soá giôø Lyù thuyeát Thaûo luaän Thöïc haønh 3 Kyõ thuaät taán coâng vaø phoøng thuû 4 60 8 52 4 Chieán thuaät taán coâng vaø phoøng thuû 4 60 8 2 50 Luaät vaø phöông phaùp toå chöùc thi ñaáu 5 4 60 6 4 50 boùng baøn Bieân soaïn giaùo aùn giaûng daïy vaø 6 4 60 6 4 50 nghieân cöùu khoa hoïc moân Boùng baøn 7 Phöông phaùp giaûng daïy boùng baøn 6 90 6 4 80 Toång 22 330 34 14 282 SOÁ 3/2019 KHOA HOÏC THEÅ THAO
  5. THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC Baûng 5. Thöïc traïng veà ñoäng cô, nhu caàu taäp luyeän ngoaïi khoùa moân TTCN cuûa SVCNBB - Ngaønh GDTC - 19 Tröôøng ÑH TDTT Baéc Ninh (n = 12) Keát quaû phoûng vaán TT Noäi dung phoûng vaán n % Baïn coù nhu caàu tham gia taäp luyeän ngoaïi khoùa moân TTCN (boùng baøn) khoâng? - Coù nhu caàu tham gia taäp luyeän 8 66,67 1 - Khoâng coù nhu caàu tham gia taäp luyeän 3 25 - Khoâng noùi roõ yù kieán 1 8,33 Baïn coù tham gia taäp luyeän ngoaïi khoùa moân TTCN (boùng baøn) khoâng? - Coù 7 58,34 2 - Khoâng 4 33,33 - Khoâng traû lôøi 1 8,33 Baïn coù thöôøng xuyeân tham gia taäp luyeän ngoaïi khoùa moân TTCN (boùng baøn) khoâng? - Thöôøng xuyeân (töø 03 buoåi /01 tuaàn trôû leân) 3 25 3 - Khoâng thöôøng xuyeân (töø 01 ñeán 02 buoåi/01 tuaàn) 8 66,67 - Thænh thoaûng (01 tôùi 02 buoåi/01 thaùng) 1 8,33 Ñoäng cô taäp luyeän ngoaïi khoùa moân TTCN (boùng baøn) cuûa baïn laø gì? 4 - Do yeâu thích moân boùng baøn 4 33,33 - Do nhaän thöùc ñöôïc taùc duïng cuûa taäp lyeän ngoaïi khoùa cuûa moân theå thao chuyeân 4 33,33 ngaønh (boùng baøn) - Do baïn beø khích leä 2 16,67 - Do baét buoäc phaûi hoïc moân Boùng baøn 0 0 - Taäp luyeän ñeå naâng cao trình ñoä moân theå thao chuyeân ngaønh. 2 16,67 Baïn coù thích tham gia taäp luyeän ngoaïi khoùa moân TTCN (boùng baøn) döôùi hình thöùc caâu laïc boä khoâng? 5 - Coù 11 91,67 - Khoâng 1 8,33 Theo baïn, nhöõng yeáu toá naøo aûnh höôûng tôùi nhu caàu taâp luyeän ngoaïi khoùa moân TTCN (boùng baøn) cuûa sinh vieân? - Khoâng yeâu thích moân theå thao naøy 0 0 - Khoâng coù thôøi gian taäp 3 25 6 - Khoâng coù giaùo vieân höôùng daãn 8 66,67 - Khoâng nhaän thöùc ñöôïc taàm quan troïng cuûa taäp luyeän ngoaïi khoùa moân theå thao 1 8,33 chuyeân ngaønh (boùng baøn) Nhö vaäy, hoaït ñoäng ngoaïi khoùa cuûa SV laø töï phaùt, chöa ña dang, phong phuù. SV coù nhu caàu taäp luyeän nhöng chöa ñöôïc ñaùp öùng. - Coâng taùc toå chöùc hoaït ñoäng ngoaïi khoùa moân TTCN (Boùng baøn) cho SV phaàn lôùn mang tính chaát töï 3. KEÁT LUAÄN phaùt, SV töï taäp luyeän, chöa coù söï höôùng daãn cuûa giaùo vieân. Keát quaû hoïc taäp cuûa SV khoâng chuyeân cuûa caùc * Töø nhöõng keát quaû nghieân cöùu neâu treân cho thaáy: khoùa trong thôøi gian 2 naêm gaàn ñaây ñeàu ôû möùc trung - Coâng taùc giaûng daïy cuûa boä moân coù nhieàu maët bình vaø khaù laø chuû yeáu, töùc laø keát quaû thi laàn 1 cuûa thuaän lôïi veà chaát löôïng ñoäi nguõ giaûng vieân, cô sôû vaät SV ñaõ ñaùp öùng yeâu caàu ñeà ra cuûa moân hoïc, song ñaây chaát ñaûm baûo song coøn toàn taïi moät soá vaán ñeà veà thôøi khoâng phaûi laø keát quaû toát vôùi yeâu caàu veà chaát löôïng löôïng trong chöông trình ñaøo taïo coøn haïn cheá, phöông hieän nay. phaùp, phöông tieän aùp duïng vaøo trong giaûng daïy coøn TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1.Boä moân Boùng baøn (2011), Chöông trình moân hoïc boùng baøn, Tröôøng ñaïi hoïc TDTT Baéc Ninh. 2. Nguyeãn Danh Thaùi, Vuõ Thaønh Sôn (1999), Boùng baøn, Nxb TDTT. 3. Laâm Quang Thieäp (2000), Giaùo duïc hoïc ñaïi hoïc, Nxb ÑHQGHN. 4. Nguyeãn Toaùn, Phaïm Danh Toán (2006), Lyù luaän vaø phöông phaùp TDTT, Nxb TDTT, Haø Noäi. Nguoàn baøi baùo: baøi baùo ñöôïc trích töø ñeà taøi nghieân cöùu khoa hoïc caáp cô sôû: “Nghieân cöùu bieän phaùp naâng cao hieäu quaû taäp luyeän ngoaïi khoùa moân theå thao chuyeân ngaønh cho sinh vieân chuyeân ngaønh Boùng baøn - ngaønh Giaùo duïc theå chaát - Tröôøng Ñaïi hoïc TDTT Baéc Ninh”. (Ngaøy Toøa soaïn nhaän ñöôïc baøi: 14/3/2019; ngaøy phaûn bieän ñaùnh giaù: 16/4/2019; ngaøy chaáp nhaän ñaêng: 22/5/2019) KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 3/2019
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2