Thực trạng thiếu máu, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ có thai và thực hành nuôi dưỡng trẻ trong 2 năm đầu đời

Chia sẻ: Văng Thị Bảo Yến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
9
lượt xem
2
download

Thực trạng thiếu máu, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ có thai và thực hành nuôi dưỡng trẻ trong 2 năm đầu đời

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày tình trạng dinh dưỡng (TTDD) của phụ nữ có thai (PNCT) phụ thuộc việc chăm sóc trong và sau khi mang thai, từ đó ảnh hưởng tới tình trạng dinh dưỡng của trẻ nhỏ. Nghiên cứu được tiến hành tại 5 xã thuộc huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình nhằm xác định tỷ lệ thiếu máu, mức tăng cân mẹ khi mang thai, mô tả thực hành chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe cho phụ nữ có thai, cách nuôi dưỡng trẻ của bà mẹ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng thiếu máu, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ có thai và thực hành nuôi dưỡng trẻ trong 2 năm đầu đời

<br /> <br />  !"#$%&#'(')*+<br /> ,-.(/01 12345!6<br /> !,7&#898:<br /> <br /> <br /> <br /> ;?@AB%AC@D=ECB=A3F=A<br /> <br /> <br /> GHIJKHJLMNOJP<br /> 4QJLRSTJPMHJLMNOJP<br /> 44KK UVWXLYJZU[RLWH<br /> \654 XLYRL]^U_HIUUL`a b[URScJP_dbW]eLH<br /> aWJPRLWHfRgh[iJLLNjJPRkHRQJLRSTJPMHJLMNOJPUVWRSlJLmn6PLHoJUp]hNqURHrJLdJLRTHstuRL]^U<br /> L]vIJwTUxyJfRzJL8{W|QJLJL}at~UhJLR€IRLHr]a~]fapUR`JPU‚JaƒeLHaWJPRLWHfa„RiRL…U<br /> LdJLUL`ab[UMHJLMNOJPfbpUeLm†ULcXLYJZU[RLWHfU~ULJ]„HMNOJPRSlUVW‡daƒnˆˆ1XLYJZU[<br /> RLWHhNqUt‰RJPLHIa8‡_d2‡daƒU[UcJMNkH R]ŠHhNqUXLmJP_‹Jn4€IRLHr]a~]UVWXLYJZU[<br /> RLWHd1f1ŒnpUR`JPU‚Jb]ŽRRLHeaWJPRLWHd9f ‘ˆf1ePn’f ŒXLYJZU[RLWHhNqUeL~aRLWH“ˆ<br /> ”Jb]ŽReaWJPRLWHf1 f3Œ XLYJZU[RLWHeL„JP]ŽJPb•ReLHaWJPRLWHfsf Œ ‡daƒeL„JP]ŽJP<br /> _HRWaHJ–bW]eLHbHJLn4€I‡daƒULcUcJ‡—RSoJ RL~JPd2 f’ŒfR€I‡—bZWaƒLcdJRcdJRScJP2<br /> RL~JPh”]d1sf’Œn4LHr]a~]jXLYJZU[RLWHRTHU~UtuUVWL]vIJwTUxyJd_‹Jh˜™JPLšWbpUeLm†<br /> U^JPh›JPRS”aRSœJPfU”JUL—™RS]v˜JRL„JPPH—XR`JPR€IXLYJZU[RLWH_d‡daƒU[RL…ULdJLh—JP<br /> RScJPUL`ab[UMHJLMNOJPULc‡iJRL‚J_dRSln<br /> ž>ŸB ¡>¢=£¤Ÿ¥>B¦%¥>¦§C¨©C%=Cª¦¤«=¬­=A®£B¨¯<br /> <br /> º8»0¼8½<br /> <br /> ¾¿ÀÁÂÃÀÄÅÃÆÀÄ¿ÇÃÈÉÀÊÆËÌÀÍÎÊÀÍÏÊÀÐÆÑÒÀ<br /> ÊÆÓÀÔÆÕÀÃÖÀÊÎÀ×ÆØÅÉÀÆ¿ÙÃÈÀÄÚÃÀÊÛÊÆÀÃÜÝÅÀ<br /> Ä¿ÇÃÈÀ×ÞßÀÊÆÓÀàáÀÌâÀÊÎÀÁØÅÀ×ÞãÀäÜØÃÀ×ÞåÃÈÀæçÅÀ<br /> ÁÙÅÀÍÏÊÀÐÆÑÒÀàáÀÌâÉÀ×ÞßÀÒÌÉÀÈÅèÌÀ×éÀêëÀÍÜìÀ<br /> ÄÅÃÆÀÄ¿ÇÃÈÀàáÓÀ×ÆØÅÉÀÊèÅÀ×ÆÅëÃÀ×íÃÆÀ×ÞîÃÈÀÁÅÀ<br /> ÊÆÂ×ÀÄÅÃÆÀÄ¿ÇÃÈÀÁáÀÍÜìÀÄÅÃÆÀÄ¿ÇÃÈÀ×ÆÂÔÀÊãÅïÀ<br /> ðÅÛÌÀÍÛ×ÉÀæÛÃÆÀÈÅÛÀ×íÃÆÀ×ÞîÃÈÀ×ÆÅñÜÀÌÛÜÀÊÆÓÀ<br /> ÔÆÕÀÃÖÀÊÎÀ×ÆØÅÀêáÀÊòÃÀ×ÆÅñ×ÀÊÆÓÀÊÛÊÀÊØÃÀ×ÆÅëÔÀ<br /> ÄÅÃÆÀÄ¿ÇÃÈÀÈÅóÔÀÔÆãÃÈÀÊÆçÃÈÀ×ÆÅñÜÀÌÛÜÉÀ<br /> ÈÅèÌÀ×ÆÅôÜÀÊÛÊÀÆõÜÀäÜèÀ×ÙÅÀÍÏÊÀÐÆÑÒÀÊöØÀàáÀ<br /> ÌâÀÁáÀ×ÞßÀÒÌïÀ<br /> ÷ÆËÌÀÍÎÊÀÄÅÃÆÀÄ¿ÇÃÈÀÊÆÓÀÔÆÕÀÃÖÀÊÎÀ×ÆØÅÀ<br /> ÊòÃÀæèÌÀàèÓÀ×ËÃÈÀÊøÃÉÀÊèÅÀ×ÆÅëÃÀ×íÃÆÀ×ÞîÃÈÀÁÅÀ<br /> ÊÆÂ×ÀÄÅÃÆÀÄ¿ÇÃÈïÀðÅØÅÀæÓîÃÀùÀÃËÌÀæòÜÀæúÅÀ<br /> ÊöØÀ×ÞßÀÒÌÀêáÀÊûÊÀÐüÀäÜØÃÀ×ÞåÃÈÀæçÅÀÁÙÅÀÍÏÊÀ<br /> ÐÆÑÒÀÁáÀ×ËÃÈÀ×Þ¿ýÃÈÀÍØÜÀÃáìïÀþõÜÀäÜèÀ×ÏÊÀ×ÆíÀ<br /> <br /> °WULzHoJLI±6P]v²J³]WJPK´JPf_HIJKHJLMNOJP<br /> µaWH±M]JPXUM¶vWLccnUca<br /> 6PdvJL·J±1ˆ¸1¸ 1¹¹<br /> 6PdvhNqUUL‹XRL]·J± 3¸¸ 1<br /> <br /> 123<br /> <br /> ÊöØÀÍÜìÀÄÅÃÆÀÄ¿ÇÃÈÀ×ÞÓÃÈÀùÀÃËÌÀæòÜÀæúÅÀêáÀ<br /> ×ËÃÈÀÃÈÜìÀÊÿÀÌ0ÊÀàëÃÆÉÀ×1ÀÁÓÃÈÉÀÊÆõÌÀÔÆÛ×À<br /> ×ÞÅôÃÀ×ÆôÀÊÆÂ×ÉÀ×øÌÀ×ÆòÃïÀ23ÀêøÜÀÄáÅÉÀÍÜìÀÄÅÃÆÀ<br /> Ä¿ÇÃÈÀÍÙÌÀ×ÞÓÃÈÀùÀÃËÌÀæòÜÀæúÅÀÊÎÀêÅ4ÃÀäÜØÃÀ<br /> ×ÙÅÀÐÆèÀÃËÃÈÀÆåÊÀ×õÔÀÐ5ÌÉÀÈÅèÌÀÃËÃÈÀÍÜÂ×ÀêØÓÀ<br /> æ6ÃÈÉÀÍÏÊÀÐÆÑÒÀÍÅÃÆÀÍèÃïÀ¾ÆûÊÀÆáÃÆÀÊÆÓÀ×ÞßÀ<br /> àóÀÁáÀËÃÀà7ÀÍÜÃÈÀÐÆÝÃÈÀæóÃÈÉÀæÅÀÐ8ÌÀÁÙÅÀ×éÀêëÀ<br /> Ì0ÊÀàëÃÆÀÃÆÅ9ÌÀÐÆÜ<br /> ÃÀÊØÓÉÀêáÀÃÈÜì4ÃÀÃÆøÃÀ<br /> ÊÆöÀìñÜÀÊöØÀÍÜìÀÄÅÃÆÀÄ¿ÇÃÈÀ×ÞÓÃÈÀùÀÃËÌÀæòÜÀ<br /> æúÅïÀ2íÀÁõìÉÀÊÆËÌÀÍÎÊÀÄÅÃÆÀÄ¿ÇÃÈÉÀÍÏÊÀÐÆÑÒÀ<br /> ÊÆÓÀÔÆÕÀÃÖÀÊÎÀ×ÆØÅÉÀÆ¿ÙÃÈÀÄÚÃÀàáÀÌâÀÊÛÊÆÀ<br /> ÃÜÝÅÀÊÓÃÀ×ÞÓÃÈÀùÀÃËÌÀæòÜÀêáÀÞÂ×ÀäÜØÃÀ×ÞåÃÈïÀ<br /> þÅëÃÀÃØìÉÀÊÛÊÀÆ¿ÙÃÈÀÄÚÃÀÁ3ÀÊÆËÌÀÍÎÊÀÍÏÊÀ<br /> ÐÆÑÒÉÀÊÆñÀæ6ÀËÃÉÀÃÈÆ ÀÃÈÿÅÉÀà7ÀÍÜÃÈÀÁÅÀÊÆÂ×À<br /> ×ÞÓÃÈÀÁáÀÍØÜÀÐÆÅÀÌØÃÈÀ×ÆØÅÉÀÃÜÝÅÀÊÓÃÀà ÃÈÀÍÖØÀ<br /> ÌâÀÁáÀËÃÀà7ÀÍÜÃÈÀæ¿<br /> ÊÀÔÆ7ÀàÅñÃÀÞ6ÃÈÀÞÅÀÀ<br /> ïÀ¾ÜìÀÃÆÅ4ÃÉÀÃÈ¿úÅÀ×ØÀÊÎÀ×ÆôÀÐÆÝÃÈÀ×ÆûÊÀ<br /> ÆáÃÆÀæóÃÈÀÃÆ¿À×ÆÒÓÀÆ¿ÙÃÈÀÄÚÃïÀ2ÀÄÕÉÀÍØÜÀ<br /> ÐÆÅÀÍÅÃÆÉÀÃÆÅ3ÜÀàáÀÌâÀÊÎÀ×ÆôÀÐÆÝÃÈÀÜçÃÈÀ<br /> ÁÅ×ØÌÅÃÀÀêÅ3ÜÀÊØÓÉÀÐÆÝÃÈÀÜçÃÈÀÁÅ4ÃÀÍ0×ÀÃÆ¿À<br /> ÐÆÜìñÃÀÃÈÆïÀÀ<br /> 45657839<br /> <br /> 1<br /> <br /> !"#$%&#"'()#*+,%#"-.#/+(0#/12()#(34#<br /> 5667#8#5696#:0;#"0#"?#@A#"0+!%#4B%#:C.#D0E#<br /> (F#"%'+#G+(0#*H#IJ(#:K(#L0B#:.;M#NO#GP#L0B:#<br /> (0.%#I,#"?#@A#"0+!%#4B%#)+F.#:B:#IQ()#G+(0#"0B+#<br /> "-R(#:&#(1S:M#T-;()#*O>#"?#@A#"0+!%#4B%#U#:B:#<br /> "V(0#4+,(#(W+#D0X.#YZ:>#/%=R(#0&+#4+,(#T-%()#<br /> :.;#0[(#G;#IS+#*\()#]^()#G_()#`\()>#G_()#<br /> Na%#b;()#cdeM#fE:#"+R%#:C.#()0+R(#:g%#(h=#<br /> (0^4#iB:#*j(0#"?#@A#"0+!%#4B%#:C.#D0E#(F#:O#<br /> "0.+#Ih#4_#"&#"0P:#0h(0#:034#GO:#/+(0#/12()#<br /> "-;()#Ih#G.%#L0+#4.()#"0.+>#(%_+#/12()#"-H#G[#<br /> G+(0#:C.#]h#4k#:O#:;(#/1S+#5#"%'+M#<br /> <br /> lmnopqrost<br /> <br /> <br /> "X(0#"?#@A#]h#4k#G.%#G+(0#:O#%~()#I+".4+(#´#@h#<br /> Ž6«#Ih#G.+#G~#/#¯#6>6Ž>#"0‘#:2#4J%#"~+#"0+¨%#@h#<br /> ±Âd#()1²+>#:()#56«#/P#D0K()>#:2#4J%#:„(#<br /> d°9#()1²+M##<br /> ÃÄÅÆÇÈÉÊËÇbªD#/.(0#GB:0#";h(#]#D0E#(F#<br /> :O#"0.+#Ih#]h#4k#:O#:;(#/1S+#5#"%'+#:C.#Ž#i€M#<br /> N0Ì(#4J%#]^()#D01[()#D0BD#()J%#(0+R(#0A#<br /> "0~()M#<br /> Íl“•x“–—˜v™wš•Îxwž•Ÿ“•Ï{ŠÐ{“|wÐ<br /> ÑÒÓÇÈÉÊÇÔÕÖÇÆ×ÄØÙÈÇÆÚÆ×ÇÛÜÇÝނ#D0E#(F#<br /> :O#"0.+*1§:#@#<br /> Iæ.#L0+#`]#"æ#å6#8#77#)®b>#(0k#L0+#`]#"æ#966#8<br /> 996#)®bM#ç`è#D0ƒ(#@;+#4g:#†#()0é.#Gg:#<br /> L0³ß#:()#*\()#/P.#Ih;#"?#@A#"0+!%#4B%#(01#<br /> G.%‚#ê#d6«‚#"-„4#"-Ì()>#56#8#±7>7«‚#"-%()#]‘(0>#<br /> Ž#8#97>7«‚#(0k#Ih#ë#d>7#«‚#]‘(0#"01²()#cŽeM#<br /> ìÄíîÇÄïÆÄÇÆÊðØÇñòóÆ×ÇÖôõÇÇ<br /> NB:#"0P:#0h(0#(%_+#/12()#"-H#G.%#*ƒ=#:„(#<br /> *1§:#L0%=!(#L0X:0‚#9¶#N0;#"-H#]W#"-;()#IK()#<br /> 9#)+²#*„%#G.%#L0+#G+(0…#5¶#N0;#"-H#]W#GF.#4k#<br /> 0;h(#";h(#"-;()#°#"0B()#*„%#Ih#Lö;#/h+#"S+#<br /> "-R(#5#(34…#±¶#N0;#"-H#3(#]'#G%()#L÷4#IS+#]W#<br /> GF.#4k#]Z"#*„%#"æ#()h=#"%'+#"0g#9Â6M#<br /> øl“ù{xúŸ“˜v™wš•<br /> ~#@+A%#*1§:#(0ªD#]^()#D0„(#4,4#<br /> ûD+/.".#±M9>#*1§:#@h4#G:0#Ih#D0ƒ(#"X:0#]^()#<br /> D0„(#4,4#}#ü;-#ç+(/;ýG#9ŽM6M#<br /> <br /> ulmvwxyz{|<br /> #}0E#(F#:O#"0.+#Ih#]h#4k#:O#:;(#/1S+#5#<br /> "%'+>#G+(0#G~()#"+#i€#L0_()#4Z:#:B:#:0g()#<br /> ]A(0#*:#]+A"‚#*+!:>#:ƒ4>#@+A">#-~+#@;(#"ƒ4#<br /> "0„(…#*\()#†#"0.4#)+.#()0+R(#:g%M#<br /> ‡lmˆ‰Šw‹ŒŽ#i€#"0%:#0%=A(#b:#[(>#<br /> "V(0#`K.#Y‘(0M##<br /> ’l“”w|w‰{x“•x“–—˜v™wš•"0B()#7#<br /> (34#5667M#<br /> ›l“wœxœ{|“wž{Ÿ •:Z"#().()#4_#"&M#<br /> ¡l¢Œ£•¤¥Ÿ“¦{Œ£•:_()#"0g:#G.%#<br /> *1§:#/Q()#*¨#1S:#"X(0#:2#4J%‚#<br /> 5<br /> ¬<br /> ¾<br /> Á<br /> 9<br /> ¹<br /> ¸<br /> ®<br /> 5<br /> ¼ º}·9¹}¶<br /> (»¿<br /> ¿<br /> ½<br /> À / ¼<br /> #<br /> ©B:#*j(0#"?#@A#"0+!%#4B%‚#IS+#*#"+(#:ª=#<br /> 7Ž«#"0‘#¬98­®5#¯#9>7°>#%S:#"X(0#"?#@A#"0+!%#4B%#<br /> D0E#(F#:O#"0.+#L0;&()#±6«#Ih#G.+#G~#/#¯#6>6Ž>#<br /> "0‘#:2#4J%#"~+#"0+¨%#@h#±5±#()1²+M##<br /> f_#"&#"0P:#0h(0#:034#GO:#/+(0#/12()#<br /> "-;()#Ih#G.%#L0+#4.()#"0.+‚#Yh#4k#:O#:;(#<br /> /1S+#5#"%'+#*1§:#D0³()#I

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản