intTypePromotion=1
ADSENSE

Thực trạng và lựa chọn biện pháp tổ chức hoạt động Thể dục thể thao ngoại khóa nâng cao thể lực cho nữ sinh viên Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

9
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy tiến hành đánh giá thực trạng và lựa chọn được 7 biện pháp tổ chức hoạt động thể dục thể thao (TDTT) ngoại khoá nâng cao thể lực cho nữ sinh viên (SV) Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam (HV YDHCT VN). Bước đầu ứng dụng các biện pháp lựa chọn trong thực tế và đánh giá hiệu quả, kết quả, các biện pháp lựa chọn đã có hiệu quả cao trong việc nâng cao thể lực cho đối tượng nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng và lựa chọn biện pháp tổ chức hoạt động Thể dục thể thao ngoại khóa nâng cao thể lực cho nữ sinh viên Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam

  1. THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC 41 Thöïc traïng vaø löïa choïn bieän phaùp toå chöùc hoaït ñoäng Theå duïc theå thao ngoaïi khoùa naâng cao theå löïc cho nöõ sinh vieân Hoïc vieän Y döôïc hoïc coå truyeàn Vieät Nam ThS. Nguyeãn Vieät Haø; ThS. Tröông Höõu Hoøa; ThS. Nguyeãn Tieán Duõng Q TOÙM TAÉT: Söû duïng caùc phöông phaùp nghieân cöùu khoa hoïc ABSTRACT: thöôøng quy tieán haønh ñaùnh giaù thöïc traïng vaø löïa Using regular research methods to assess the choïn ñöôïc 7 bieän phaùp toå chöùc hoaït ñoäng theå duïc current situation, 07 solutions were chosen to theå thao (TDTT) ngoaïi khoaù naâng cao theå löïc cho organize extracurricular sports activities to nöõ sinh vieân (SV) Hoïc Vieän Y Döôïc Hoïc Coå enhance the physical strength of female students Truyeàn Vieät Nam (HV YDHCT VN). Böôùc ñaàu in Vietnam University of Traditional Medicine. öùng duïng caùc bieän phaùp löïa choïn trong thöïc teá vaø Initial application and result evaluation show that ñaùnh giaù hieäu quaû, keát quaû, caùc bieän phaùp löïa the selected solutions have significant efficiency choïn ñaõ coù hieäu quaû cao trong vieäc naâng cao theå in enhancing the physical strength of research löïc cho ñoái töôïng nghieân cöùu. subjects. Töø khoùa: Bieän phaùp, theå duïc theå thao ngoaïi Keywords: Methods, extracurricular sports khoùa, nöõ SV, Hoïc Vieän Y Döôïc Hoïc Coå Truyeàn activities, female students, Vietnam University of Vieät Nam... Traditional Medicine. 1. ÑAËT VAÁN ÑEÀ Trong quaù trình nghieân cöùu, chuùng toâi söû duïng caùc Hoïc vieän Y Döôïc hoïc Coå truyeàn Vieät Nam ñaøo taïo phöông phaùp nghieân cöùu sau: phaân tích vaø toång hôïp taøi theo heä thoáng tín chæ, SV coù theå ñaêng kyù moân hoïc lieäu tham khaûo, quan saùt sö phaïm, phoûng vaán, kieåm tra GDTC trong suoát quaù trình hoïc, nhöng do soá löôïng SV sö phaïm, thöïc nghieäm sö phaïm vaø toaùn hoïc thoáng keâ. quaù ñoâng, caùc em khoâng ñaêng kyù ñöôïc moân hoïc hoaëc Trong quaù trình nghieân cöùu, chuùng toâi söû duïng 04 hoïc caùc moân khaùc maø moân hoïc GDTC coù theå bò giaùn test kieåm tra trong quyeát ñònh soá 53/2008/QÑ-BGDÑT ñoaïn töø 1 ñeán 2 naêm. Chính vì vaäy, vieäc taêng cöôøng toå ngaøy 18 thaùng 9 naêm 2008 cuûa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo chöùc caùc hoaït ñoäng TDTT ngoaïi khoaù cho nöõ SV coù yù ñeå ñaùnh giaù theå löïc cho nöõ sinh vieân. nghóa ñaëc bieät quan troïng. Song thöïc teá cho ñeán nay vieäc toå chöùc hoaït ñoäng ngoaïi khoaù cho nöõ SV HV 2. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU YDHCT VN coøn keùm hieäu quaû. Vaán ñeà naøy coøn nhieàu 2.1. Thöïc traïng hoaït ñoäng TDTT ngoaïi khoùa vaø baát caäp nhö: Chöa coù cheá ñoä ñaõi ngoä ñoái vôùi giaùo vieân ñieàu kieän taäp luyeän ngoaïi khoùa taïi Hoïc vieän Y döôïc (GV) höôùng daãn hoaït ñoäng ngoaïi khoaù cho nöõ SV, chöa hoïc coå truyeàn Vieät Nam naâng cao ñöôïc nhaän thöùc cuûa SV veà vai troø, taùc duïng cuûa vieäc taäp luyeän TDTT, vaø ñaëc bieät laø chöa coù nhöõng - Ñaùnh giaù thöïc traïng toå chöùc vaø tham gia caùc giaûi bieän phaùp khuyeán khích SV tham gia ngoaïi khoaù … thi ñaáu TDTT do HV YDHCT VN vaø beân ngoaøi toå chöùc Tuy nhieân veà hoaït ñoäng TDTT ngoaïi khoùa naâng cao cho thaáy: Ña soá caùc yù kieán cuûa SV cho raèng coù raát ít caùc theå löïc cho nöõ SV trong HV YDHCT VN thì vaãn chöa giaûi theå thao. Nhö vaäy cho thaáy nhu caàu ñöôïc toå chöùc coù coâng trình naøo nghieân cöùu ñeå tìm ra caùc bieän phaùp caùc giaûi thi ñaáu, cuõng nhö tham gia caùc giaûi ñaáu beân ñoåi môùi veà noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng cho hieäu ngoaøi laø raát lôùn. quaû. Vì vaäy, nghieân cöùu löïa choïn bieän phaùp toå chöùc - Ñaùnh giaù vieäc taäp luyeän ngoaïi khoùa cuûa SV. Keát hoaït ñoäng TDTT ngoaïi khoùa naâng cao theå löïc cho nöõ quaû phoûng vaán ñöôïc trình baøy ôû baûng 1. SV Hoïc vieän Y döôïc hoïc coå truyeàn Vieät Nam laø moät Qua baûng 1 cho thaáy: Ña soá caùc SV boá trí thôøi gian vaán ñeà coù tính caáp thieát. taäp luyeän vaøo buoåi chieàu, sau caùc giôø hoïc moân khaùc; KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 2/2020
  2. 42 THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC Baûng 1. Thöïc traïng tham gia luyeän taäp TDTT Baûng 2. Tìm hieåu nguyeän voïng taäp luyeän TDTT cuûa nöõ SV (n = 200) ngoaïi khoùa cuûa nöõ SV HV YDHCT VN (n = 200) Keát quaû Toång TT Noäi dung phoûng vaán TT Noäi dung Soá ngöôøi % Soá löôïng % Luyeän taäp vaøo thôøi gian naøo trong ngaøy: Thích taäp TDTT ôû möùc ñoä: 1 Saùng 18 9.0 1 Raát thích 52 26.0 2 Chieàu 90 45.0 2 Thích 87 43.5 3 Toái 28 14.0 3 Bình thöôøng 35 17.5 Luyeän taäp maáy buoåi/tuaàn: Coù caàn thieát taäp TDTT khoâng: 1 Thöôøng xuyeân (treân 4 buoåi) 12 6.0 1 Raát caàn 162 81.0 2 Ñeàu ñaën (2-3 buoåi) 36 18.0 2 Bình thöôøng 33 16.5 3 Thænh thoaûng (1 buoåi) 102 51.0 Tham gia taäp luyeän TDTT ngoaïi khoùa vì: Luyeän taäp moân theå thao naøo: 1 Hieåu vai troø cuûa TDTT vôùi 72 36 1 Ñieàn kinh 18 9.0 söùc khoûe 2 Boùng roå 10 5.0 2 Phuïc vuï coâng vieäc sau naøy 75 37.5 3 Caàu Loâng 20 10. 3 Baïn beø ruû ñi ta äp 34 17 4 Boùng chuyeàn 12 6.0 4 Caùc lyù do khaùc 19 9.5 5 Boùng ñaù 14 7.0 Baûng 3. Löïa choïn noäi dung taäp luyeän theå thao 6 Aerobic 22 11.0 ngoaïi khoùa cuûa nöõ SV HV YDHCT VN (n = 200) 7 Voõ thuaät 38 19.0 Keát quaû TT Moân theå thao caùc SV sau khi hoïc xong moân GDTC thì soá ngöôøi vaãn Soá ngöôøi % tieáp tuïc tham gia taäp luyeän moät caùch thöôøng xuyeân raát 1 Ñieàn kinh 144 72.0 ít; Trong caùc moân theå thao thì nhöõng moân maø nöõ SV hay 2 Boùng roå 30 15.0 taäp ñoù laø Voõ thuaät, Caàu loâng; Aerobic vaø ñieàn kinh. 3 Caàu Loâng 150 75.0 4 Boùng chuyeàn 50 25.0 2.2. Nghieân cöùu tìm hieåu nhu caàu, nguyeän voïng 5 Boùng ñaù 46 23.0 taäp luyeän TDTT ngoaïi khoùa cuûa nöõ SV Hoïc vieän Y 6 Aerobic 140 70.0 döôïc hoïc coå truyeàn Vieät Nam 7 Voõ thuaät 154 77.0 - Chuùng toâi tieán haønh phoûng vaán 200 SV veà vieäc tham gia taäp luyeän ngoaïi khoùa TDTT vaø reøn luyeän luyeän TDTT ngoaïi khoùa cho hoïc SV Nhaø tröôøng thaân theå. Keát quaû phoûng vaán ñöôïc trình baøy ôû baûng 2 - Löïa choïn qua phoûng vaán treân dieän roäng baèng cho thaáy: Nöõ SV HV YDHCT VN ñaõ coù nguyeän voïng phieáu hoûi. vaø höùng thuù vôùi hoaït ñoäng TDTT, tuy nhieân möùc ñoä Keát quaû löïa choïn ñöôïc 07 bieän phaùp toå chöùc hoaït chöa cao ñoäng TDTT ngoaïi khoaù naâng cao theå löïc cho nöõ SV - Ñaùnh giaù veà nhu caàu löïa choïn tham gia taäp luyeän cho ñoái töôïng nghieân cöùu. Keát quaû ñöôïc trình baøy taïi caùc moân theå thao cuûa nöõ SV HV YDHCT VN, keát quaû baûng 4 ñaùnh giaù ñöôïc trình baøy treân baûng 3 cho thaáy: soá löôïng Qua baûng 4 chuùng toâi ñaõ löïa choïn ñöôïc ñöôïc 7 bieän SV löïa choïn noäi dung taäp luyeän theo caùc moân rieâng leû phaùp coù tyû leä % soá ngöôøi löïa choïn töø 70% trôû leân ñeå ñöa xeùt treân caû maët toång theå laø khaùc nhau. Ñaëc bieät ñaùng vaøo quaù trình thöïc nghieäm (TN). chuù yù laø caùc SV raát muoán tham gia taäp luyeän voõ thuaät 2.4. Keát quaû thöïc nghieäm ( TN) chieám 77.0%, caàu loâng chieám 75.0% vaø Ñieàn kinh Tröôùc TN, chuùng toâi tieán haønh kieåm tra trình ñoä chieám 72.0% coù keát quaû traû lôøi cao hôn caùc moân theå theå löïc cuûa hoïc sinh nhoùm ñoái chöùng (ÑC) vaø TN thao khaùc. baèng 04 test theo Quyeát ñònh soá 53/2008/QÑ-BGDÑT 2.3. Löïa choïn bieän phaùp toå chöùc hoaït ñoäng ngaøy 18 thaùng 9 naêm 2008 cuûa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo TDTT ngoaïi khoaù naâng cao theå löïc cho nöõ SV HV taïo. Cuï theå goàm: YDHCT VN Test 1: Löïc boùp tay thuaân (KG) Tieán haønh löïa choïn bieän phaùp toå chöùc hoaït ñoäng Test 2: Chaïy 30m XPC (s) TDTT ngoaïi khoaù naâng cao theå löïc cho nöõ SV ñeå phaùt Test 3: Chaïy con thoi 4x10m (s) trieån theå löïc cho nöõ SV HV YDHCT VN theo caùc böôùc: Test 4: Chaïy tuyø söùc 5 phuùt (m) - Löïa choïn qua tham khaûo taøi lieäu Keát quaû cho thaáy: Tröôùc TN, trình ñoä theå löïc cuûa 2 - Löïa choïn qua phoûng vaán tröïc tieáp caùc SV treân cô nhoùm laø töông ñöông nhau, hay noùi caùch khaùc, söï phaân sôû ñaùnh giaù thöïc traïng caùc yeáu toá aûnh höôûng tôùi vieäc taäp nhoùm hoaøn toaøn khaùch quan. SOÁ 2/2020 KHOA HOÏC THEÅ THAO
  3. THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC Baûng 4. Löïa choïn cuûa caùn boä quaûn lyù, SV veà bieän phaùp toå chöùc hoaït ñoäng TDTT ngoaïi khoùa naâng cao theå löïc 43 cho nöõ SV HV YDHCT VN (n = 30) Keát quaû phoûng vaán TT Bieän phaùp Soá ngöôøi % 1 Naâng cao nhaän thöùc veà vai troø cuûa hoaït ñoäng TDTT ngoaïi khoùa trong nhaø tröôøng 28 93,3 Taêng cöôøng cô sôû vaät chaát, duïng cuï saân baõi taäp luyeän vaø kinh phí phuïc vuï cho hoaït ñoäng 2 26 86,6 TDTT ngoaïi khoùa 3 Thaønh laäp caùc caâu la ïc boä theå thao 23 76,6 4 Coù cheá ñoä khuyeán khích cho SV taäp luyeän TDTT ngoaïi khoùa 30 100.0 5 Coù cheá ñoä tính theâm giôø cho SV höôùng daãn taäp luyeän ngoaïi khoaù 27 90.0 6 Baét buoäc SV phaûi tham gia ngoaïi khoùa vôùi moät moân theå thao t öï choïn 9 30.0 7 Toå chöùc caùc hoaït ñoäng töï taäp luyeän, reøn luyeän theå thao 25 83,3 Taêng cöôøng caùc hoaït ñoäng thi ñaáu theå thao trong SV, xaây döïng caùc ñoäi tuyeån theå thao cho 8 24 80.0 nhaø tröôøng Bieåu ñoà 1. So saùnh nhòp ñoä taêng tröôûng cuûa 2 nhoùm nöõ SV TN vaø ÑC tröôùc vaø sau TN Sau TN, chuùng toâi tieáp tuïc söû duïng 04 test treân ñeå Cô sôû vaät chaát coøn thieáu vaø yeáu veà chaát löôïng, SV nhaø kieåm tra trình ñoä theå löïc cuûa nhoùm ÑC vaø TN. Keát quaû tröôøng ít tham gia caùc giaûi theå thao, soá SV tham gia taäp cho thaáy, sau 01 hoïc kyø TN, trình ñoä theå löïc cuûa nhoùm luyeän TDTT thöôøng xuyeân chieám tyû leä thaáp, nhu caàu TN ñaõ toát hôn haún nhoùm ÑC, chöùng toû caùc giaûi phaùp löïa ñöôïc tham gia taäp luyeän TDTT taïi caùc CLB cuûa SV laø choïn cuûa chuùng toâi ñaõ coù hieäu quaû cao trong vieäc phaùt raát cao, caùc SV chuû yeáu löïa choïn moân Voõ, Ñieàn kinh, trieån theå löïc cho ñoái töôïng nghieân cöùu. Cuï theå nhòp taêng Theå hình, Boùng ñaù vaø Caàu loâng. tröôûng trình ñoä theå löïc cuûa nhoùm TN vaø nhoùm ÑC ñöôïc - Löïa choïn ñöôïc 07 bieän phaùp toå chöùc hoaït ñoäng trình baøy ôû bieåu ñoà 1.Bieåu ñoà 1. So saùnh nhòp ñoä taêng TDTT ngoaïi khoaù naâng cao theå löïc cho nöõ sinh vieân tröôûng cuûa 2 nhoùm nöõ SV TN vaø ÑC tröôùc vaø sau TN. Hoïc vieän Y döôïc hoïc coå truyeàn Vieät Nam. - Böôùc ñaàu öùng duïng caùc bieän phaùp ñaõ löïa choïn 3. KEÁT LUAÄN trong thöïc teá vaø ñaùnh giaù hieäu quaû. Keát quaû, caùc giaûi - Thöïc traïng hoaït ñoäng ngoaïi khoaù cuûa nöõ SV HV phaùp löïa choïn ñaõ coù hieäu quaû cao trong vieäc naâng cao YDHCT VN cho thaáy coøn nhieàu haïn cheá vaø toàn taïi nhö: theå löïc cho ñoái töôïng nghieân cöùu. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo (2008), Quyeát ñònh soá 72/2008/QÑ - BGD veà vieäc ban haønh Quy ñònh toå chöùc hoaït ñoäng TDTT ngoaïi khoaù cho HSSV. 2. Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo (2008), Quyeát ñònh soá 53/2008/QÑ-BGDÑT ngaøy 18 thaùng 9 naêm 2008 veà vieäc ban haønh quy ñònh veà vieäc ñaùnh giaù, xeáp loaïi theå löïc hoïc sinh, SV. 3. Löu Quang Hieäp, Vuõ Ñöùc Thu (1989), Nghieân cöùu veà söï phaùt trieån theå chaát SV caùc tröôøng Ñaïi hoïc, Haø Noäi. Nguoàn baøi baùo: Baøi baùo ñöôïc trích töø luaän vaên Thaïc só khoa hoïc giaùo duïc, teân ñeà taøi: “Nghieân cöùu löïa choïn bieän phaùp toå chöùc hoaït ñoäng TDTT ngoaïi khoùa naâng cao theå löïc cho nöõ SV Hoïc vieän Y döôïc hoïc coå truyeàn Vieät Nam”, Hoïc vieän Y döôïc hoïc coå truyeàn Vieät Nam”, baûo veä naêm 2018 (Ngaøy Toøa soaïn nhaän ñöôïc baøi: 21/12/2019; ngaøy phaûn bieän ñaùnh giaù: 16/3/2020; ngaøy chaáp nhaän ñaêng: 14/4/2020) KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 2/2020
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2